• Tartalom

483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról1

2019.01.01.

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelölése

1. § (1) A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szakképzési feladatot ellátó hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: PMKH) jelöli ki.

(2) Az Szt.-ben a szakképzési feladatot ellátó hatóság számára meghatározott feladatokat a PMKH látja el.

2. A PMKH feladatai

2. § A PMKH

a) összeállítja az országos szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértői névjegyzéket (a továbbiakban együtt: szakképzési névjegyzék) a szakképesítésért felelős miniszter javaslata alapján;

b) kialakítja és gondozza a szakképzési névjegyzék adatbázisát, és gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról;

c)2

d) összesíti a megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslatait, amelyet megküld a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) részére.

3. § A PMKH a komplex szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében

a) kialakítja és gondozza a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megküldött vizsgaszervezési engedélyek összesített országos jegyzékének adatbázisát;

b) a 4. §-ban foglaltak szerint valamennyi vizsgaidőszakra biztosítja a komplex szakmai vizsgák NSZFH által elkészített és sokszorosított központi feladatlapjait a vizsgaszervezők számára;

c) jogszabályban meghatározott hatáskörében a szakképesítés tekintetében – a szakképesítésért felelős miniszterrel egyeztetett eljárásrend szerint – megbízza a komplex és modulos szakmai vizsga elnökét és a vizsgabizottság tagjait;

d) feldolgozás céljából negyedévente megküldi a vizsgaelnöki jelentéseket az NSZFH részére, amely – a feldolgozást követően – az összefoglalást megküldi a szakképesítésért felelős miniszter számára;

e) kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást;

f) ellátja a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minősített adatokra vonatkozó szabályok szerint őrzi a központi nyilvántartás papíralapú és elektronikus adatait.

4. § A PMKH gondoskodik a központi feladatlapoknak

a) az iskolai rendszerű képzést követő komplex szakmai vizsgák esetén a szakképző iskolákba történő eljuttatásáról, valamint

b) az iskolarendszeren kívüli képzést követő komplex szakmai vizsgák esetén a vizsgaszervezőknek történő átadásáról.

5. § A PMKH a szakképzési feladatainak ellátása érdekében együttműködik a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleti szerveivel, a gazdasági és szakmai kamarákkal, az oktatási és felnőttképzési tevékenységet folytató intézményekkel, az oktatási intézményt fenntartókkal, valamint a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett hatóságokkal.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 116. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 2. § c) pontját a 307/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére