• Tartalom

486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.02.02.

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. §, 8–11. §, 19–22. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 7. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16–18. § tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,

a 23. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról

1. § (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) által a 2014–2020-as programozási időszakban megvalósítás alatt álló európai uniós társfinanszírozású, 1. melléklet szerinti projektek tekintetében kizárólagos jogutód az Eszterházy Károly Egyetem (a továbbiakban: EKE). Az 1. melléklet szerinti projektekhez kötődő közfeladatokat az EKE látja el.

(2) Az OFI által a 2007–2013-as programozási időszakban megvalósított európai uniós projektek fenntartása tekintetében az EKE a jogutód.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, 4–10. §, 12–13. §, a 14. § b)–f) pontja, a 15–21. §, a 23. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § és a 14. § g) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) A 22. § és a 2. melléklet 2017. február 1-jén lép hatályba.

3. § Nem lép hatályba

a) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 60. §-a,

b) a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

bb) 202. § (2) bekezdés 4. pontja és 6–10. pontja.

4–10. §2

11. §3

12–13. §4

14. §5

a)6

b)–f)7

g)8

h)9

15–18. §10

19. § (1) Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Elnöknek az nevezhető ki, aki
a) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,
b) legalább ötéves vezetői gyakorlattal, és
c) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával vagy intézményirányítási területen szerzett legalább kétéves vezetői gyakorlattal
rendelkezik.”

(2) Az R3. 12. § (4) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Szakmai elnökhelyettesnek az nevezhető ki, aki)

b) pedagógus szakvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy jogi szakvizsgával”

(rendelkezik.)

20–21. §11

22. §12

23. §13

1. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez

 

A

B

C

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

A projektet érintő közfeladatok megnevezése

2.

EFOP-3.1.2-16

A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében

A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani, továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs feladatok.
Fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és társadalmi integrációhoz kapcsolódó programok fejlesztése és működtetése. (kiemelten: Ökoiskola, Zöld óvoda, Iskolai Közösségi Szolgálat)
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt fejlesztési programok megvalósítása.
A tudományos és szakmai eredmények hazai és nemzetközi disszeminációja.

3.

EFOP-3.2.2-15

A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése

Kormányzati döntéseket, fejlesztési terveket támogató kutatási, elemzési, értékelési, adatelemzési és szolgáltatási feladatok.
A Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épülő térítésmentes, újgenerációs (papír és digitális) tananyagok és tankönyvek fejlesztése, valamint a Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása és működtetése.
A köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, nevelési-oktatási programok (tartalmi, módszertani, továbbképzési), és egyéb fejlesztési, innovációs feladatok.
Tankönyvfejlesztési, -kiadási, és -elemzési feladatok a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvényben és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló
2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.
Az Európai Strukturális Alapokhoz kötődő kiemelt fejlesztési programok megvalósítása.
A tudományos és szakmai eredmények hazai és nemzetközi disszeminációja.

2. melléklet a 486/2016. (XII. 28.) Korm rendelethez14

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 117. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

A 4–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13. § b)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 14. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 20–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére