• Tartalom

487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) és b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 198. § (1) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 257/2007. Korm. rendelet) 11. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közbeszerzési Hatóság értesítése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről
11. § Ahol a közbeszerzési törvény a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésével összefüggően a Közbeszerzési Hatóság értesítésének kötelezettségét írja elő, ez a kötelezettség elektronikus úton a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott és közzétett módon is teljesíthető.”

(2) A 257/2007. Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E fejezet rendelkezései a közbeszerzési törvény 116. §-a szerinti elektronikus licit lefolytatása során megfelelően alkalmazandóak, kivéve a 19. § (3) bekezdés d) pontjában, a 19. § (6) és (8) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 21. § (3) bekezdés c) pontjában és a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat.”

2. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 7a. alcímmel egészül ki:

„7a. Együttműködés a Közbeszerzési Hatósággal
9/A. § (1) A Szerv a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által végzett ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint a Hatóság felkérésére szakértőként működik közre a Hatóság által végzett, közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések módosításának és teljesítésének hatósági ellenőrzése során.
(2) Az (1) bekezdés szerint szakértői közreműködés esetében a 6. § (1)–(3), (5), (8) és (9) bekezdése, valamint 9. §-a nem alkalmazandó.”

3. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 307/2015. Korm. rendelet) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kbt. 6–7. §-a szerinti ajánlatkérők közszolgáltató tevékenységük biztosításához szükséges közszolgáltatói szerződések megkötése érdekében központi beszerző szervet hozhatnak létre a Kbt. 31. §-ában foglalt szabályok alkalmazásával. Ebben az esetben a központi beszerző szerv által megvalósított beszerzés az ajánlatkérők közszolgáltató tevékenységének biztosítsa érdekében végzett tevékenységnek minősül. A központi beszerző szerv esetében a Kbt. 10. § (2) és (4) bekezdése nem alkalmazandó.”

(2) A 307/2015. Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közvetlen részvételi felhívást legkorábban az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele napjától számított harmincöt nap, legkésőbb az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele napjától számított tizenkét hónapon belül lehet megküldeni. A Kbt. 3. melléklete szerinti szociális és egyéb szolgáltatások esetén az időszakos előzetes tájékoztató által érintett időszak tizenkét hónapnál hosszabb is lehet.”

(3) A 307/2015. Korm. rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett, közszolgáltatói szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

5. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Szakértő felkérése, kirendelése
9. § (1) Az építési beruházás tárgyú szerződések ellenőrzése tekintetében az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés során
a) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) a Hatóság felkérésére vagy
b) az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ÉMI) a Hatósággal kötött együttműködési megállapodás alapján
szakértőként működik közre (a továbbiakban együtt: szakértő szervezet). A szakértő szervezet közreműködésére különösen akkor kerülhet sor, ha a Hatóság az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés során felmerült műszaki szakkérdés megítéléséhez megfelelő szakértelemmel nem rendelkezik.
(2) A szakértő szervezet esetében a 7. § (1)–(4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a szakértő szervezet megbízásából nem vehet részt az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzési tevékenységben az a személy, aki az ellenőrzés tárgyát képező szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásában, vagy a szerződés teljesítésében részt vett. Az összeférhetetlenség megállapításáról a szakértő szervezet vezetője dönt. A szakértő szervezettel szemben felmerült összeférhetetlenségi esetekben, valamint ha a 7. § (1) és (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség a szakértő szervezet vezető beosztású tagjával kapcsolatban merül fel, az összeférhetetlenség megállapításáról a Hatóság elnöke határoz.
(3) Nem járhat el szakértőként a TSZSZ, ha az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés tárgyát képező szerződés teljesítése tekintetében külön jogszabályban meghatározott szakértői véleményt adott.
(4) Nem járhat el szakértőként az ÉMI, ha az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés tárgyát képező szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás előkészítésében, lefolytatásában, vagy a szerződés teljesítésében vagy teljesítésének külön jogszabályban meghatározott ellenőrzésében részt vett, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy vett részt.
(5) A Hatóság – különösen a szakértő szervezet (2)–(4) bekezdés szerinti összeférhetetlensége esetén – az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt is kirendelhet.
(6) Az ÉMI által e rendelet keretében végzett szakértői tevékenység közfeladat, amelyre vonatkozóan az ÉMI a Hatósággal együttműködési megállapodást köt.”

6. A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2015. Korm. rendelet) 24. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A bírálóbizottság a pályaművek bírálata során tisztázó kérdéseket tehet fel a pályázóknak az általuk benyújtott pályaművekkel kapcsolatban. A tisztázó kérdéseket és az arra adott válaszokat a folyamatos jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”

(2) A 310/2015. Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ötletpályázatot a tervpályázatok általános rendje szerint kell kiírni és lebonyolítani, nyílt vagy meghívásos tervpályázati eljárás formájában. Az ajánlatkérőnek (kiírónak) az ötletpályázat célját a kiírásban és a dokumentációban rögzítenie kell.”

(3) A 310/2015. Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlatkérő (kiíró) a (2) bekezdésben meghatározottak mellett más módon is gondoskodhat az ötletpályázat meghirdetéséről.”

(4) A 310/2015. Korm. rendelet 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ötletpályázat esetén az ajánlatkérő (kiíró) az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az ötletpályázatot követően a nyertessel szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem kerül sor.”

(5) A 310/2015. Korm. rendelet 34. §-a a következő új (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ötletpályázatot követően az ajánlatkérő (kiíró) nem folytathat le hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.
(7) Az ötletpályázatot követően az ajánlatkérőt (kiírót) a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót további vállalási kötelezettség nem terheli.”

(6) A 310/2015. Korm. rendelet 38. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult tervpályázati eljárások esetében kell alkalmazni.”

7. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban – ha az ajánlatkérő a Kbt. 100. § (5) bekezdése alapján eltérően nem rendelkezik – ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint – ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.”

(2) A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban – kivéve, ha a Kbt. 100. § (5) bekezdése szerint az adott eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó – köteles a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az adott eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza
a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) I. részében megkövetelt, az eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,
b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,
c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.”

(3) A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában, valamint ha az ajánlatkérő ezt előírja, a 63. § (1) bekezdés d) pontjában említett kizáró okokat a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.”

(4) A 321/2015. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:)

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)–g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,”

(5) A 321/2015. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)–e), g)–q) pontjai, a Kbt. 62. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is csatolni kell.”

(6) A 321/2015. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.”

(7) A 321/2015. Korm. rendelet 8. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;”

(8) A 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a a következő o) ponttal egészül ki:

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

o) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.”

(9) A 321/2015. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának igazolásaként az ajánlatkérő köteles elfogadni az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság döntésére vonatkozóan a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi;”

(10) A 321/2015. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:)

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az ajánlatkérő ellenőrzi.”

(11) A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.”

(12) A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ajánlattevőnek, illetve a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható)

c) az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;”

(13) A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha az ajánlatkérő a részajánlattételt lehetővé teszi, e §-t minden egyes különálló részre vonatkozóan alkalmazni kell. Ha az ajánlat (részvételi jelentkezés) a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján több rész tekintetében is benyújtható, az ajánlatkérő a gazdasági szereplőktől elvárt minimális éves árbevételt a részek egyes csoportjaira vonatkozóan is meghatározhatja azon ajánlattevőkre (részvételre jelentkezőkre) vonatkozóan, akik több, ugyanabban az időben teljesítendő részre is tesznek ajánlatot (nyújtanak be részvételi jelentkezést).”

(14) A 321/2015. Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek – a 21. § (2) bekezdés f) pontja vagy a 21. § (3) bekezdés g) pontja tekintetében – bizonyos környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az akkreditált szervek releváns európai vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.”

(15) A 321/2015. Korm. rendelet 50. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.)Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.”

8. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Építési beruházás esetén a tervező kiválasztására irányuló eljárás minden esetben megelőzi az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárást. A 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a tervező az építőipari kivitelezővel egy eljárásban is kiválasztható, azzal, hogy ebben az esetben a tervező kiválasztására vonatkozó, a II. Fejezetben meghatározott előírásokat az eljárás során alkalmazni kell.
(2) Az építtetőt képviselő építési műszaki ellenőr megbízására irányuló eljárás megelőzheti az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárást azzal, hogy az építtetőnek legkésőbb az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időpontjában rendelkeznie kell építési műszaki ellenőrrel.”

(2) A 322/2015. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont, amely alkalmas arra, hogy az építészeti-műszaki tervezés vagy mérnöki feladat ellátásának szakmai színvonalát javítsa [tervezési szolgáltatás esetén a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottakhoz képest]. Az ajánlatkérő értékelési résszempontként veheti figyelembe különösen:)

a) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértékét (például a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető mérnökök létszáma, feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr alkalmazása);
b) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettségét és tapasztalatát;”

(3) A 322/2015. Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Építési beruházás során a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – ha az építési beruházás értéke eléri vagy meghaladja az uniós értékhatárt – az Étv. 33. § (4) bekezdése szerinti tervezői művezetés igénybevétele kötelező.”

(4) A 322/2015. Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a közbeszerzés becsült értéke az uniós közbeszerzési értékhatárt meghaladja, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ajánlattételi határidőt – mind egy szakaszból álló, mind több szakaszból álló eljárásokban – az ajánlati vagy ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának vagy megküldésének napjától számított legalább negyvenöt napban kell meghatározni, kivéve, ha a szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (1)–(2) bekezdése szerint kerül sor. A Kbt. gyorsított eljárásokra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók.”

(5) A 322/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A legjobb ár-érték arány, valamint a minőség alapú kiválasztás szempontjának érvényre juttatása érdekében az ajánlati ár az értékelés során legfeljebb 70%-os arányban vehető figyelembe, kivéve nukleáris létesítményekre vonatkozó építési beruházások esetén, mely eljárások során ez az arány magasabb is lehet.”

(6) A 322/2015. Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű építési beruházás esetén a nyertes ajánlattevő a kivitelezés során külön jogszabályban meghatározott tartalmú mintavételi és megfelelőség-igazolási tervet készíttet.”

(7) A 322/2015. Korm. rendelet a következő új 32/A. §-sal egészül ki:

32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.”

(8) A 322/2015. Korm. rendelet 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése után indult közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni. E rendelet 32/A. §-a a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazandó.”

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 122.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„122.2. A szállítói előlegelszámolást az alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatással és a fővállalkozónak járó ellenszolgáltatással szemben arányosan kell elszámolni
a) az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 14. §-a szerinti, a 2015. november 1-jét megelőzően megindított építési beruházás, illetve építési koncesszió tekintetében felmerülő;
b) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 32/A. §-a szerinti, 2017. január 1-jét követően megindított építési beruházás, illetve építési koncesszió tekintetében felmerülő; valamint
c) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39/A. § (6) bekezdése szerinti
kifizetések esetében.”
2. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 144.1. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában 2015. november 1-jét megelőzően, valamint 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződésekre, valamint az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén alkalmazandó különös finanszírozási szabályok szállítói finanszírozás esetén”
3. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 144.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„144.1. Építési beruházás, illetve építési koncesszió vonatkozásában
a) 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-át,
b) 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárások, illetve azok alapján megkötött szerződések esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-át,
c) az Étv. hatálya alá tartozó építési beruházások esetén az Étv. 39/A. § (6) bekezdését
megfelelően alkalmazni kell.”
4. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 144.2. pontja helyébe a következő pont lép:
„144.2. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, valamint az Étv. 39/A. § (6) bekezdése értelmében a fővállalkozó mindaddig nem jogosult saját teljesítésének ellenértékére, amíg a teljesítésben részt vevő alvállalkozókat, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló szakembereket (a továbbiakban: alvállalkozók) az ellenszolgáltatásból megillető rész tekintetében (a kedvezményezett vagy az irányító hatóság általi utalást követően) ki nem egyenlítette.”
5. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 149.2. pont a) pontja helyébe a következő pont lép:
(A kifizetési kérelem formanyomtatványon a kedvezményezettet nyilatkoztatni kell arról, hogy)
a) a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, vagy az Étv. 39/A. § (6) bekezdése szerinti kifizetés esetében meggyőződött arról, hogy az alvállalkozóknak járó ellenszolgáltatás kifizetésre vagy jogszerűen visszatartásra került,”
6. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 150.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„150.3. Utófinanszírozás esetén a 147.1–147.3. pontok
a) a 2015. november 1-jét megelőzően megindított közbeszerzési eljárásoknál a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján,
b) a 2017. január 1-jét követően megindított közbeszerzési eljárásoknál a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés h) pontja alapján, és
ha az alvállalkozó és a fővállalkozó által elismert összeg között eltérés van, a kedvezményezett őrzi az ellenszolgáltatás fennmaradó részét, amíg a fővállalkozó hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy az alvállalkozó nem jogosult a ki nem fizetett összegre.”
7. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 150/A. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A 2015. november 1-jét követően, valamint 2017. január 1-jét megelőzően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok utó- és szállítói finanszírozás esetén”
8. A 272/2014. Korm. rendelet 1. melléklet 150/B. pontját megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A 2015. november 1-jét követően, valamint 2017. január 1-jét megelőzően megindított, építési beruházás és szolgáltatás megrendelés tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekre alkalmazandó különös finanszírozási szabályok”

2. melléklet a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa
1.1. 17. sorában,
1.2. 30. sorában,
1.3. 42. sorában,
1.4. 53. sorában, valamint
1.5. 65. sorában
az „Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti” szöveg lép.
2. A 272/2014. Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa
2.1. 20. sorában,
2.2. 33. sorában,
2.3. 45. sorában,
2.4. 56. sorában,
2.5. 68. sorában,
2.6. 90. sorában, valamint
2.7. 129. sorában
az „A Kbt. 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti kifizetés esetében” szövegrész helyébe az „A 2015. november 1-jét követően, valamint 2017. január 1-jét megelőzően megindított építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a Kbt. 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti kifizetés esetében” szöveg lép.
3. A 272/2014. Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat B oszlopa
3.1. 22. sorában,
3.2. 35. sorában,
3.3. 47. sorában,
3.4. 58. sorában,
3.5. 70. sorában,
3.6. 92. sorában, valamint
3.7. 131. sorában
az „A Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „A 2015. november 1-jét követően, valamint 2017. január 1-jét megelőzően megindított építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontja” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezedése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére