• Tartalom

489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. és 28/A. §-ában,

a 2. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. § (1) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a hadigondozott részére folyósított havi rendszeres járadék vagy egyéb hadigondozotti pénzbeli ellátás összege helyébe a Hdt. 26/A. §-a alapján emelt összegű pénzellátás lép, az elsőfokú hadigondozási hatóságnak erre új határozatot hozni nem kell. Az új összeget a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból folyósítja.”

(2)3

3–10. §4

2. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

11–18. §5

3. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 489/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére