• Tartalom
Oldalmenü

49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet

a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról1

2017.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1., 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

1–4. §2

2. Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosítása

5. §3

6. § Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7–8. §4

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § és a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelethez5

3. melléklet a 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelethez

1.    Az R2. 1. melléklet XII. Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása

1. A fedezeti célú ügylet a költségvetési számvitel szerint

a) Függő követelésként

T032

K006

b) Függő kötelezettségként

T045

K006

2. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T0940822

K0041

b) Teljesítésként

T005

K0940823

3. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3514

K934

b) Teljesítésként

T32/33

K3514

4. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Követelésként

T09832

K0041

b) Teljesítésként

T005

K09833

5. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Követelésként

T3518

K9353

b) Teljesítésként

T32/33

K3518

6. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, valamint
b) és e) pontja szerint nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K934

7. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet Szt. 32. § (5) bekezdés
a) pontja szerinti értékének, és e) pontja szerint nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T371

K9335

8. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K053532

b) Teljesítésként

T053533

K003

9. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügylet veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T853

K4213

b) Teljesítésként

T4213

K32/33

10. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

K05932

b) Teljesítésként

T05933

K003

11. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

a) Kötelezettségként

T8553

K4219

b) Teljesítésként

T4219

K33

12. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értékének, valamint
a b) és e) pontja szerinti veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T853

K442

13. Mérlegforduló napjáig le nem zárt fedezeti célú kamat swap ügyletnek nem minősülő fedezeti ügylet Szt. 44. § (5) bekezdés
a) pontja szerinti értékének és e) pontja szerinti veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8553

K442

14. A fedezeti célú ügylet kivezetése a költségvetési számvitel szerint

a) Függő követelésként

T006

K032

b) Függő kötelezettségként

T006

K045

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.