• Tartalom

499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–23. § és 32. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § és 26. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §(1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29–31. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az újonnan alapított költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács az (1)–(4) bekezdés szerinti szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított harminc napon belül köteles elkészíteni. Jogszabály-módosítás esetén a szükséges változásokat a jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell a szabályzatokon átvezetni.
(4b) Az (1)–(4) bekezdés szerinti szabályzatokat oly módon kell elkészíteni, hogy azokból megállapíthatóak legyenek a felelősségi körök, a javaslattételi, engedélyezési, jóváhagyási, kontroll és beszámoltatási eljárások.”

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására vonatkozó előterjesztésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosítandó előirányzat mértéke nem lehet kevesebb, mint 50 millió forint. Az előterjesztésben)

e) be kell mutatni a tartalék biztosításának célját.”

4. §3

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a kötelezettségvállalásra egyébként irányadó jogszabályok lehetővé teszik, írásos formának a felek által legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással – ha jogszabály előírja minősített elektronikus aláírással – ellátott elektronikus dokumentum is megfelel. A kötelezettséget vállaló szerv vezetője által az e § szerint adott írásos meghatalmazás legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.”

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a kötelezettségvállalásra elektronikus aláírással ellátott dokumentumban kerül sor, a pénzügyi ellenjegyzés az e dokumentumnak a pénzügyi ellenjegyző legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával történő ellátásával is igazolható. A (2) bekezdés szerinti írásos kijelölés az arra jogosult legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.”

7. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az 53. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek esetén a teljesítésigazolást nem kell elvégezni, kivéve, ha a kötelezettségvállaló szerv belső szabályzata azt kifejezetten előírja.
(4) A teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló vagy az általa – az adott kötelezettségvállaláshoz vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – írásban kijelölt személy jogosult.”

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a teljesítés igazolásának alapjául szolgáló okmány elektronikusan áll rendelkezésre, a teljesítés e dokumentumnak a teljesítésigazoló legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával történő ellátásával is igazolható. A (4) bekezdés szerinti írásos kijelölés a kötelezettségvállaló legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.”

8. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 58. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az utalványozás elrendelésére elektronikus dokumentumban kerül sor, az írásos érvényesítés az utalványrendeletnek az érvényesítő legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával történő ellátásával is igazolható. A (4) és (5) bekezdés szerinti írásos kijelölés, megbízás az arra jogosult legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.”

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet V. fejezete a következő alcímmel egészül ki:

61/E. § A központosított bevételt beszedő költségvetési szerv rendelkezési joga a központosított beszedési számla tekintetében a tévesen befizetett összegnek a befizető részére történő visszafizetésére vagy más központosított beszedési számlára történő átutalására, illetve a befizetőnek más okból visszajáró összeg visszautalására terjed ki.”

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Kincstár a havi és az egyidejűleg megküldött önrevízióra vonatkozó adóbevallásokból az illetményszámfejtő programmal előállított adatszolgáltatások alapján a személyi juttatásokat terhelő és az azokkal összefüggésben felmerült közterhek befizetését az államháztartás központi alrendszerébe tartozó foglalkoztató fizetési számlájának megterhelésével, a helyi önkormányzat a nettó finanszírozás keretében teljesíti. A társulás és az általa irányított költségvetési szerv közterheit a Kincstár a társulás székhelye szerinti önkormányzat nettó finanszírozása keretében teljesíti.”

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

115/A. § (1) Az Áht. 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzés során a Kincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végez.
(2) A Kincstár a kincstári ellenőrzést az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. A Kincstár az éves ellenőrzési tervet a tárgyév március 31-éig nyújtja be az államháztartásért felelős miniszternek.”

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv likviditási terve a várható bevételeinek – ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is – alapul vételével, havi ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat.”

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 132. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fejezetet irányító szerv fejezeti kezelésű előirányzatonként finanszírozási tervet nyújt be a Kincstárnak a költségvetési év január 15-éig, majd ezt követően havonta a tárgyhónapot megelőző hónap 20-áig. A finanszírozási terv havi, a tárgyhónapon belül dekádonkénti részletezésben készül.”

14. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Áht. 83. § (1) bekezdése szerinti egyéb kötelezettségnek minősül:]

b) a szolidaritási hozzájárulás,”

15. §4

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv és a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy
a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését az alapítói jogokat gyakorló szerv a létesítő okirat csatolásával, a bejegyzési kérelem,
b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését az alapítói jogokat gyakorló szerv a megszüntető okirat csatolásával, a törlési kérelem,
c) létesítő okiratát és a vezetőt nem érintő, a 167/A. §-ban meghatározott adatának módosítását – az alapítói jogokat gyakorló szerv egyidejű értesítésével – a törzskönyvi jogi személy a változás-bejelentési kérelem,
d) létesítő okiratát érintő módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata csatolásával, a változás-bejelentési kérelem,
e) a vezetőre vonatkozó, a 167/A. §-ban meghatározott adatok bejelentését az irányító szerv a 167/E. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok csatolásával, a változás-bejelentési kérelem
benyújtásával kéri.”

17. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdés 2. pontja a következő c) ponttal egészül ki:

(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:

a kultúráért felelős miniszter)

c) véleményéről szóló okirat a nemzetiségi kulturális intézmény létesítése, átvétele, átszervezése, megszüntetése vagy tevékenységének hatvan napon túli szüneteltetése esetében,”

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)

„10. a vezetői kinevezésről, megbízásról, felmentésről, vezetői megbízás visszavonásáról szóló okirat, továbbá a szervezeti és működési szabályzat szerinti ideiglenes megbízás esetén a szervezeti és működési szabályzat a vezető általános helyettesítés rendjét magában foglaló kivonata,”

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdése a következő 12–17. ponttal egészül ki:

(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)

„12. az alapító okirata szerint nemzetiségi feladatot ellátó közgyűjtemény vagy közművelődési intézmény létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatosan az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértéséről szóló határozatot magába foglaló testületi ülés jegyzőkönyvének kivonata,
13. az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelési-oktatási feladat ellátó köznevelési intézmény esetében a települési önkormányzat, az állami fenntartó az intézmény létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével és nevének megállapításával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésében meghatározott nemzetiségi önkormányzat egyetértéséről szóló határozatot magába foglaló testületi ülés jegyzőkönyvének kivonata,
14. nemzetiségi önkormányzat által fenntartott, szakképzési feladatokat ellátó köznevelési intézmény esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakképzési megállapodás,
15. feladatellátási szerződés, amennyiben a költségvetési szerv feladatellátási szerződéssel lát el közfeladatot,
16. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetőjének kinevezéséről vagy megbízásról – ideértve az ideiglenes kinevezést és megbízást is –, illetve a költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről vagy a vezetői megbízás visszavonásáról szóló határozatot magába foglaló testületi ülés jegyzőkönyvének kivonata,
17. vezető adataiban bekövetkezett változás igazolására szolgáló okirat.”

18. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 167/F. §-sal egészül ki:

167/F. § Az 5. § (4) bekezdés szerint elkészített és a változás-bejelentési kérelem mellékleteként benyújtott, majd a hatósági eljárás során a Kincstár igazoló aláírásával ellátott alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatából a Kincstár egy eredeti példányt a változás-bejegyzéséről szóló értesítés mellékleteként visszaküld kérelmezőnek.”

19. §5

20. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 179. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

179. § (1) A központi költségvetés központosított bevételét képező bevételeket, amelyek nem az e célra létrehozott központosított beszedési számlára érkeznek be, a számla felett rendelkező szervnek a beérkezést követő öt munkanapon belül a megfelelő beszedési számlára történő átutalással rendeznie kell.
(2) A helyi önkormányzat foglalkoztató esetén az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti és az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése során a 2017. január 1-jét megelőző időszakra technikai adószámon benyújtott bevallások önellenőrzése az eredetileg beadott bevallásban feltüntetett technikai adószámon történik.
(3) A helyi önkormányzat foglalkoztató adózó esetében az állami adóhatóság első alkalommal a Kincstár által átadott adatok alapján veszi nyilvántartásba az állandó meghatalmazottként eljáró képviselő adatait és a képviseleti jogosultsága terjedelmét. E bekezdés alkalmazásában a képviseleti adatok és jogosultságok nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat a Kincstár – az állami adóhatósággal egyeztetett módon és időpontban – egyszeri alkalommal elektronikus formában átadja az állami adóhatóság részére. Az adatátadás tartalmazza a képviselőként eljáró állandó meghatalmazott hozzájárulása alapján a nevét, adóazonosító jelét, képviseleti jogosultsága terjedelmét, valamint az általa képviselt adózó elnevezését, adószámát. Az adatátadás tartalmazza továbbá azon adatokat is, melyeket az állami adóhatóság által az előtte képviselő által intézhető ügyekre vonatkozó képviseleti jogosultság bejelentéséhez elvár, és amelyek a képviseleti jogosultság maradéktalan nyilvántartásba vételéhez elengedhetetlenek, így különösen a képviseleti jogosultság kezdő időpontját, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat.
(4) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az e rendelet szerint fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentummal egyenértékűnek kell tekinteni azt az elektronikus dokumentumot, amelyet az aláírásra jogosult az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés központi elektronikus ügyintézési szolgáltatással elektronikusan hitelesített.”

21. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

22. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 23. § (2) bekezdés c) pontjában az „időpontját, továbbá” szövegrész helyébe az „időpontját,” szöveg,

2. 23. § (2) bekezdés d) pontjában a „mértékéről.” szövegrész helyébe a „mértékéről, és” szöveg,

3. 23. § (3) bekezdésében a „(6)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg,

4. 52. § (4) bekezdésében a „vezetője” szövegrész helyébe a „vezetője írásban” szöveg,

5. 59. § (1) bekezdésében a „kijelölésére” szövegrész helyébe a „kijelölésére, a kijelölés módjára” szöveg,

6. 59. § (2) bekezdésében a „lehet.” szövegrész helyébe a „lehet. A külön írásbeli rendelkezés az érvényesítő és az utalványozó legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumban is történhet.” szöveg,

7. 59. § (3) bekezdés g) pontjában az „aláírását,” szövegrész helyébe az „aláírását, elektronikus utalványrendelet esetén a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását,” szöveg,

8. 60. § (3) bekezdésében az „aláírás-mintájukról” szövegrész helyébe az „aláírás-mintájukról – elektronikus aláírás alkalmazása esetén a használt tanúsítványokról és az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány nyilvános adatairól –” szöveg,

9. 62/H. § (3) bekezdésében a „megelőzően” szövegrész helyébe a „megelőzően elektronikus úton” szöveg,

10. 102/D. § (1) bekezdésében a „bekezdést” szövegrész helyébe a „§-t” szöveg,

11. 102/E. § záró szövegrészében a „rendszeresített adatlapon” szövegrész helyébe a „meghatározott adattartalommal” szöveg,

12. 109. § (2) bekezdésében a „december 31-éig” szövegrész helyébe a „szeptember 30-áig” szöveg,

13. 112. § (5) bekezdésében a „kamatot a helyi önkormányzat állapítja meg, amelyet a Kincstár ellenőriz” szövegrész helyébe a „kamatot és a 98. § szerinti ügyleti kamatot a helyi önkormányzat állapítja meg, melyet a Kincstár ellenőriz” szöveg, a „megállapított késedelmi kamat” szövegrész helyébe a „megállapított kamat” szöveg,

15. 136. § (3) bekezdésében az „a képződött maradvány elszámolása” szövegrész helyébe az „alulteljesülése” szöveg,

16. 137. § (2) bekezdésében az „az Áht. 78. § (4)” szövegrész helyébe az „a 122/A. § (1)” szöveg,

17. 156. § (4) bekezdésében az „eltéréseket az annak közzétételétől, megküldésétől számított tizenöt napon belül” szövegrész helyébe az „eltéréseket a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig” szöveg,

18.6

19. 167/C. § (2)–(4a) bekezdésében a „kérheti” szövegrész helyébe a „kéri” szöveg,

20. 167/C. § (5) bekezdésében az „(1)–(4)” szövegrész helyébe az „(1)–(4a)” szöveg,

21. 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a „fővárosi önkormányzat” szövegrész helyébe a „fővárosi önkormányzat vagy a települési önkormányzat ” szöveg,

22. 167/E. § (4) bekezdésében az „(1)–(4) bekezdésében meghatározott okiratot, dokumentumot közokiratként vagy annak hiteles másolataként kell benyújtani” szövegrész helyébe az „(1)–(4a) bekezdésében meghatározott okiratot, dokumentumot közokiratként kell benyújtani” szöveg,

23. 167/H. § (1) bekezdésében a „jogszabálysértő” szövegrész helyébe a „törzskönyvi jogi személy nyilvántartott adatára vonatkozó jogszabálysértő” szöveg,

24. 169. § (2) bekezdésében a „követően, a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben történő közzétételt követő tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „követően a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig” szöveg,

25. 176. § (7) bekezdésében a „128. (2)” szövegrész helyébe a „128. § (2)” szöveg, az „alapján a havi előirányzat-felhasználási keret megállapításakor” szövegrész helyébe az „alapján” szöveg,

26. 1. melléklet I. pont 10. alpont b) pontjában a „32–34. cím” szövegrész helyébe a „32. cím 1–3. alcím” szöveg,

27. 1. melléklet I. pont 13. alpontjában a „21. cím” szövegrész helyébe a „21. cím 1. alcím” szöveg,

28. 1. melléklet I. pont 14. alpontjában a „tagja,” szövegrész helyébe a „tagja, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,” szöveg,

29. 1. melléklet I. pont 16. alpont b) pontjában a „21. és 25. cím” szövegrész helyébe a „21. cím 1. és 2. alcím” szöveg,

30. 1. melléklet I. pont 19. alpont a) pontjában a „21. és 22. cím” szövegrész helyébe a „21. cím 1. és 2. alcím” szöveg,

31. 1. melléklet I. pont 19. alpont b) pontjában a „26. és 27. cím” szövegrész helyébe a „21. cím 3. és 4. alcím” szöveg,

32. 4. melléklet C) pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „3. Jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség” szövegrész helyébe a „3. A szolidaritási hozzájárulás éves összegének 12%-a, továbbá jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség” szöveg,

33. 4. melléklet C) pontjában foglalt táblázat C:3a, C:4a, C:5a, C:7, C:9, C:11, C:13, C:15, C:17, C:19, C:21 és C:23 mezőjében a „kamattartozás.” szövegrész helyébe a „kamattartozás, d) forgótőke-visszapótlás” szöveg,

34. 4. melléklet C) pontjában foglalt táblázat C:5, C:6, C:8, C:10, C:12, C:14, C:16, C:18, C:20, C:22 mezőjében a „nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a szerinti hozzájárulás” szövegrész helyébe a „szolidaritási hozzájárulás éves összegének 8%-a” szöveg

lép.

23. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1. 139. § (1b) bekezdésében a „ , továbbá a központi költségvetés XLII. fejezetén belül a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcímcsoport előirányzatából” szövegrész,

2. 147. § (4) bekezdés c) pontjában az „a 124/A. § szerinti” szövegrész,

3. 1. melléklet I. pont 9. alpontjában az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,” szövegrész,

4. 1. melléklet I. pont 36. alpontjában az „ , az 5. cím tekintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és annak vezetője” szövegrész.

3. A bírságok beszedésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosítása

24. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A bírságot a Magyar Államkincstár által vezetett központosított beszedési számlára kell megfizetni.”

25. § Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdésében a „10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási” szövegrész helyébe az „építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételek beszedési” szöveg lép.

26. § Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a „10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási” szövegrész helyébe a „építésügyi és építésfelügyeleti bírság bevételek beszedési” szöveg lép.

27. § A fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról szóló 307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) Magyar Államkincstárnál – a 10032000-01494879-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni, amelyet az NFH havonta a Magyar Államkincstárnál a 10032000-00510004-60000006 számlaszámon vezetett fejezeti befizetési számlára utal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnál vezetett bírság befizetési számlára kell befizetni” szöveg lép.

4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

28. §7

5. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A korrekció nem folyósítható, de – ha a korrekció visszafizetéssel jár – a korábbi egyházi fenntartó köteles a korrekció megfizetésére, ha)

a) az engedélyest törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és ezt követően nem az egyházi fenntartó másik engedélyese nyújtja a szolgáltatást az ellátottaknak,”

30. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

1. 14. § (1) bekezdésében az „utalja át” szövegrész helyébe a „biztosítja” szöveg,

2. 20. § (4) bekezdésében a „visszautalja” szövegrész helyébe a „visszavezeti” szöveg, a „visszautalást” szövegrész helyébe a „visszavezetést” szöveg, az „utalja át” szövegrész helyébe a „biztosítja” szöveg

lép.

31. § Hatályát veszti az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése.

6. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

32. § Nem lép hatályba a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 192. § b) pontja.

7. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 2. §, a 3. §, az 5–14. §, a 16–18. §, a 20. §, a 21. §, a 22. § 1–17. pontja és 19–34. pontja, a 23–27. §, a 29–31. § és az 1. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1.     Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. és 6b. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

1

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

6a

Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet kezelő szerve

a Nyugdíjbiztosítási Alapkezelő által a tárgyhónapban folyósított ellátások pénzforgalmi adatai és naturális mutatói (létszám, ellátás szám) az NGM által közzétett útmutató alapján

államháztartásért felelős miniszter

a tárgyhavi és a hóközi folyósítást követő hónap 25-éig

az adatszolgáltatást elektronikus úton, az NGM hivatali kapun keresztül kell teljesíteni

6b

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, illetve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és nemzeti forrásokból finanszírozott támogatások és intézkedések pénzforgalmi adatai

Kincstár, államháztartásért felelős miniszter

havonta, a tárgyhónapot követő hónap 25-éig

a Kincstár az adatokat megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszternek és az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszternek

2.     Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 21. és 22. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

(A

B

C

D

E

1

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

21

a 169. § szerinti szervezet

a 169. § szerinti időközi költségvetési jelentés

169. § szerint

169. § szerint

az adatokat alátámasztó – könyvelési rendszerből a Kincstár által közzétett adatszerkezetben előállított – teljes főkönyvi kivonatot elektronikus úton mellékelni szükséges a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben, a főkönyvi kivonat állományi számláinak nyitó értékeit a Kincstár az éves költségvetési beszámoló elfogadását követő időszakra vonatkozó adatszolgáltatásoknál vizsgálja

22

a 170. § szerinti szervezet

170. § szerinti időközi mérlegjelentés

170. § szerint

170. § szerint

    3.     Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a 16. sora.
1

A rendelet a 33. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 22. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére