• Tartalom

5/2016. (III. 8.) IM rendelet

5/2016. (III. 8.) IM rendelet

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában,
a 12. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés j) pontjában,
a 13. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)–f) pontjában,
a 14. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 15. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában,
a 16. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 17. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában,
a 18. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában,
a 19. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § f) pontjában,
a 20. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § c) pontjában,
a 21. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában,
a 22. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés q) pontjában,
a 23. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 7. és 23. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Végrehajtási ügyek központi nyilvántartása

1. § (1) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szerve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 253/E. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás (a továbbiakban: központi ügynyilvántartás) vezetésére informatikai alkalmazást (a továbbiakban: központi ügynyilvántartó rendszer) működtet.

(2) Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) a Vht. 253/E. § szerinti adatszolgáltatást (a továbbiakban: végrehajtói adattovábbítás) a központi ügynyilvántartó rendszer útján, az adattovábbítási küldeménynek a központi ügynyilvántartó rendszerbe történő elküldésével végzi el. A Kar Hivatali szerve meghatározza a végrehajtói adattovábbításra szolgáló küldemény formátumát és azt a bevezetés időpontjának megjelölésével közzéteszi a központi ügynyilvántartó rendszerben.

(3) A központi ügynyilvántartó rendszernek alkalmasnak kell lennie

a) a végrehajtói adattovábbítási küldemények elküldésére és fogadására,

b) a végrehajtói adattovábbítási küldeményben szereplő adatoknak a központi ügynyilvántartásban történő megőrzésére,

c) a központi ügynyilvántartó rendszerben őrzött adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetve sérülésük vagy megsemmisülésük elleni, továbbá a jogosulatlan adatbevitel elleni védelem biztosítására,

d) a központi ügynyilvántartásban szereplő adatoknak a Vht. 253/E. § (5) bekezdése szerinti adattovábbítás, a Vht. 253/E. § (6) és (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítása és a végrehajtók feletti szakmai felügyelet gyakorlása érdekében történő lekérdezésére,

e) a központi ügynyilvántartásban legalább az eljáró végrehajtó, a végrehajtási ügy száma, a felek adatai, a folyamatban lévő és a követelés behajthatatlansága vagy meghatározott cselekmény nemteljesítése miatt szüneteléssel befejezett ügyek, továbbá az ügyek befejezésének időpontja alapján történő keresésére, és

f) a naplóadatok rögzítésére, őrzésére és lekérdezésére.

(4) A központi ügynyilvántartásban

a) a Vht. 253/E. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyes adatok körében szerepeltetni kell azt, hogy adós, kötelezett vagy címzett,

b) a végrehajtási kérelem elkészítését és a kézbesítési regisztrációt kérelmező személy adatait a Vht. 253/E. § (1) bekezdés e) pontja szerinti személyek adatai között kell szerepeltetni,

c) a végrehajtási ügy befejezésének módját a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz.) 33. §-a és 34. §-a szerinti bontásban kell szerepeltetni azzal, hogy a szüneteléssel történő befejezések körében fel kell tüntetni a szünetelés Vht. 52. §-ában meghatározott okát is.

2. § (1) A Kar Hivatali szerve az önálló bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek számára – az üzemszerű karbantartás idejét kivéve – folyamatosan elérhetővé teszi a központi ügynyilvántartó rendszert, amelyhez hozzáférést felhasználói név és jelszó megadásával, valamint a hivatali elektronikus aláírás autentikációs tanúsítványának használatával biztosít.

(2) A Kar Hivatali szerve

a) az önálló bírósági végrehajtót és önálló bírósági végrehajtó-helyettest a hivatalba lépését követően ellátja a központi ügynyilvántartó rendszer használatához szükséges felhasználói névvel és jelszóval,

b) a központi ügynyilvántartó rendszer felhasználói számára kötelezően alkalmazandó felhasználói szabályzatot rendszeresít.

3. § (1) A központi ügynyilvántartó rendszer működtetője a Kar Hivatali szerve, alkalmazásgazdája és adatgazdája a Kar Hivatali szervének vezetője.

(2) Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásán túl a központi ügynyilvántartó rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével megbízott kari tagok és alkalmazottak az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott, a központi ügynyilvántartó rendszerrel kapcsolatos adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is fennmarad.

(3) A központi ügynyilvántartó rendszer működtetésével összefüggő felelősségi körrel, feladattal rendelkező személyeket a Kar Hivatali szerve bízza meg.

(4) A Kar Hivatali szerve gondoskodik arról, hogy:

a) a központi ügynyilvántartó rendszerben található adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása az adatkezelést szabályozó törvényi előírások betartásával történjen,

b) a központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhessék meg, használhassák fel, illetve rendelkezhessenek a felhasználásukról,

c) a központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyezzenek – ideértve a bizonyosságot abban, hogy az elvárt forrásból származik és a származás megtörténtének bizonyosságát is –, továbbá azt, hogy a rendszerelemek a rendeltetésüknek megfelelően használhatóak legyenek,

d) a központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adatokat, illetve a központi ügynyilvántartó rendszer elemeit az arra jogosultak elérhessék és használhassák, és

e) a központi ügynyilvántartó rendszer, illetve ennek elemei, alkalmazásai a jogszabályban előírt funkciókkal rendelkezzenek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében a Kar Hivatali szervének rendelkeznie kell

a) üzemeltetési, jogosultságkezelési, valamint informatikai biztonsági szabályzatokkal,

b) üzemmenetfolytonossági, katasztrófaelhárítási tervvel,

c) szolgáltatásműködési szabályzattal, amelyben meg kell határozni a rendszer működéséért felelős, az adatgazda, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó, az üzemeltető és az igénybe vevők jogait és kötelezettségeit, valamint az adatkezelés, adattovábbítás és adatszolgáltatás eljárásrendjét,

d) változáskezelési szabályzattal,

e) mentési renddel és biztonsági mentésekkel és

f) a rendkívüli üzemeltetési helyzetekre kidolgozott eljárásrenddel és rendkívüli helyzetekben folyamatos üzemelést biztosító tartalékberendezésekkel.

(6) A Kar Hivatali szervének gondoskodnia kell a Vht. 253/E. § (10) bekezdése szerinti adatokon túlmenően a központi ügynyilvántartó rendszer működése szempontjából meghatározó folyamatok valamennyi – különösen az informatikai biztonsági szempontból – kritikus eseményének naplózásáról.

2. Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés iránti ügyek iratainak őrzése

4. § (1) A Kar Hivatali szerve az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés, módosítás, törlés iránti ügyekben a végrehajtók és törvényszéki végrehajtók által megküldött adatlapokat – hozzájuk szerelve az adatlaphoz mellékelt egyéb iratokat – az árverezők elektronikus nyilvántartásából történő törlésének időpontjától számított 10 évig őrzi, majd gondoskodik a selejtezésükről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti iratokon a Kar Hivatali szerve feltünteti az érkezés időpontját. Az iratokat külön ügyszámmal nem kell ellátni, hanem azokat az adatlapok elektronikus árverési rendszer által generált sorszáma szerint csoportosítva kell őrizni, majd az őrzési idő leteltét követően a Vüsz. 46/E. §-ának és 46/F. §-ának megfelelő alkalmazásával selejtezni.

3. A központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállítása

5. § (1) A Vht. 253/E. § (6) és (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a Kar Hivatali szerve által erre rendszeresített nyomtatványon – papír alapon vagy elektronikus úton – kell előterjeszteni.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a kért tanúsítvány Vht. 253/E. § (6) bekezdés a)–c) pontja vagy (7) bekezdése szerinti típusát és a tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet,

b) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontja szerinti tanúsítvány esetében a gazdálkodó szervezet nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát, székhelyét, valamint az adatkéréshez fűződő jogi érdeket és célt,

c) a Vht. 253/E. § (7) bekezdése szerinti tanúsítvány esetében annak az időszaknak – kezdő és befejező időpontjának naptári nap szerinti – megjelölését, amelyre vonatkozóan a tanúsítvány kiállítását kérik,

d) a kérelmező nevét, születési idejét és anyja nevét, lakóhelyét; szervezet esetében elnevezését, székhelyét, törvényes képviselőjének nevét,

e) azt, hogy papíralapú vagy elektronikus iratként kérik a tanúsítvány kiállítását,

f) azt a címet, illetve elektronikus levélcímet, ahová a tanúsítvány megküldését kérik és

g) a kérelmezőnek a büntetőjogi felelőssége tudatában előterjesztett nyilatkozatát a kérelmezőre vonatkozó, valamint az adatkéréshez fűződő jogi érdek és cél alapjául megjelölt adatok valódiságáról.

(3)2 A papíralapú kérelemnek meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 325. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjában, ügyvédi képviselet esetén pedig a Pp. 114. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

(4) Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell benyújtani. A kérelem részeként a Karnak megküldhető az elektronikus aláírás titkosító tanúsítványa, ebben az esetben a Kar a tanúsítványt vagy az elutasítás okáról való tájékoztatást ezzel titkosítva kézbesíti a kérelmező részére.

(5) A kérelemhez – papír alapon vagy elektronikus úton – csatolni kell a költségtérítés befizetésének igazolását, valamint a meghatalmazott útján előterjesztett kérelemhez a kérelem előterjesztésére vonatkozó meghatalmazást.

(6)3 A Kar Hivatali szerve a tanúsítványt vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást elektronikus úton akként kézbesíti, hogy a kézbesítési folyamat részeként a kézbesítés időpontját, a kézbesített irat átvételét vagy a kézbesítés sikertelenségét igazoló, automatikusan létrejövő igazolás keletkezzen. Ha a tanúsítványt vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást öt munkanapon belül nem veszik át, azt kézbesítettnek kell tekinteni. A kézbesítési fikció beálltáról – a kézbesítési folyamat részeként – mind a Kar Hivatali szerve, mind a kérelmező értesítést kap. Papíralapú kézbesítés esetén a Pp.-nek a bírósági iratok kézbesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6. § (1) A tanúsítvány kiadásakor azt kell vizsgálni, hogy a kiadására okot adó kérelem beérkezésének időpontjában folyamatban lévő vagy befejezett végrehajtási ügyekkel kapcsolatos adatok alapján kiadható-e a kért tanúsítvány vagy a tanúsítvány kiadása megtagadásának van helye.

(2) Ha a kérelem hiányos, és a kérelem hiánya miatt a tanúsítvány kiadásának nincs helye, vagy a kért tanúsítvány kiállításának nincs helye, a Kar Hivatali szerve a kérelmezőt ennek okáról írásban tájékoztatja. Ha a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány kiállításának azért nincs helye, mert a kérelmező a központi ügynyilvántartásban adósként szerepel, arról is tájékoztatást kell adni részére, hogy lehetősége van a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) pontja vagy (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását kérelmeznie.

(3) A tanúsítvány kiadásának nincs helye, ha a tanúsítvány kiadása érdekében történt adatlekérdezés időpontjában a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, hogy a kérelmező vagy – a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt esetben – a gazdálkodó szervezet vagy pedig más személy szerepel-e a nyilvántartásban. Ha a kérelem adatai és a nyilvántartás adatainak összevetése alapján az valószínűsíthető, hogy valamely adat téves, a Kar Hivatali szerve a központi ügynyilvántartó rendszer útján felhívja a végrehajtót, hogy a végrehajtási ügyek számítógépes nyilvántartásában rögzített adatokat vesse össze az ügy iratainak adataival, és az összevetés eredményéről három munkanapon belül adjon tájékoztatást.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a tanúsítvány kiadása érdekében történt adatlekérdezés időpontjában a rendelkezésre álló adatokból annak okán nem állapítható meg, hogy a kérelmező vagy – a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt esetben – a gazdálkodó szervezet vagy pedig más személy szerepel-e a nyilvántartásban, mert a rendelkezésre álló adatok egyeznek, azonban azok nem elegendőek egy személy személyazonosságának megállapításához, a Kar Hivatali szerve az érintett adatokkal rendelkező kérelmező részére vagy – a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt esetben – gazdálkodó szervezet tekintetében a kért tanúsítványt vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást ezen ügyek figyelembevétele nélkül adja ki, ha a hiányos adatokkal rendelkező ügy befejezett.

7. § (1) A központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállításáért fizetendő költségtérítés összege – a központi ügynyilvántartásban szereplő személyenként –

a) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány esetében 3000 Ft,

b) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) és c) pontja, valamint (7) bekezdése szerinti tanúsítvány esetében 6000 Ft.

(2) A költségtérítést – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmet visszavonták, vagy a kérelem hiánya miatt vagy a kérelem alapján a tanúsítvány kiállításának nincs helye. Ha a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány kiállításának azért nincs helye, mert a kérelmező a központi ügynyilvántartásban adósként szerepel és a kérelmező erre hivatkozással, valamint a korábbi kérelme beazonosításához szükséges adatok megadásával kéri a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) pontja vagy (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását, a tanúsítvány kiállításáért fizetendő költségtérítés összegébe beszámít a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány kiállításáért megfizetett költségtérítés.

(3) A költségtérítést

a) átutalással vagy

b) fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel

kell megfizetni.

(4) A költségtérítés összegét a Kar Hivatali szerve visszatéríti, ha a kérelem visszavonásáról – a kérelmező írásbeli bejelentése alapján – a tanúsítvány kiállítására vonatkozó intézkedés megkezdését megelőzően tudomást szerzett.

(5) A költségtérítést vagy túlfizetés esetén a többletet a költségtérítés megfizetésétől, illetve a túlfizetéstől számított 5 éven belül előterjesztett kérelemre, az annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül kell visszatéríteni; a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását, kiutalását kéri. A visszafizetéssel járó költséget a kérelmező viseli.

(6) A kérelmező az át nem vett összeg visszatérítését, az eredménytelen visszatérítést követően 5 évig kérheti.

8. § (1) A Kar Hivatali szerve a honlapján közzéteszi

a) a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt a kitöltését segítő tájékoztatóval együtt,

b) a kérelem benyújtásához szükséges információkat; személyes benyújtás esetére az ügyfélfogadás helyét, időpontját, valamint postacímet, a költségtérítés megfizetésének módját,

c) azt a fizetési számlaszámot, amelyre a költségtérítés átutalását elfogadja, és

d) a költségtérítés megfizetése igazolásának módját.

(2) A Kar Hivatali szerve az ügyfélfogadása keretében a hozzá forduló ügyfél rendelkezésére bocsátja a kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványt.

(3) A tanúsítvány vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatás egyben a költségtérítésről kiállított számviteli bizonylatként is szolgál.

(4) A befizetett költségtérítések összegéről a Kar Hivatali szerve nyilvántartást vezet, amelynek alkalmasnak kell lennie a tanúsítvány kiállítása iránti ügyek számának és a befizetett költségtérítések összegének kimutatására.

4. Betétokiratok átadása iránti felhívásról szóló hirdetmények közzététele

9. § (1) A Kar Hivatali szerve az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazása útján gondoskodik a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény (a továbbiakban: hirdetmény) közzétételéről, a hirdetmény közzétételére szolgáló művelet elvégzésének lehetővé tételével, és tájékoztatást tesz közzé a honlapján a hirdetmények elérhetőségéről.

(2) A hirdetmény közzétételére szolgáló művelet elvégzésére az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletnek az árverési hirdetmény közzétételére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a hirdetményt a közzétételét követő tizenhatodik napon automatikusan vagy azt megelőzően a végrehajtó intézkedésére törölje a hirdetményeket tartalmazó felületről.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11–12. §5

13. § (1)–(2)6

(3)–(12)7

(13)8

(14)–(16)9

(17) Hatályát veszti az R2.

a)10

b)–h)11

14. § (1)–(5)12

(6)13

(7)14

15. §15

16–24. §16

1–2. melléklet az 5/2016. (III. 8.) IM rendelethez17

1

A rendeletet a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2021. november 1. napjával.

2

Az 5. § (3) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 48. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (6) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 48. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 10. § (2) bekezdése a 18/2016. (VIII. 30.) IM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

5

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 13. § (3)–(12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13. § (13) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § (14)–(16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 13. § (17) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § (17) bekezdés b)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére