• Tartalom

5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet

5/2016. (VII. 29.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet módosításáról1

2016.07.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 17. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 3/2015. (VII. 15.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

a) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,”

([az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.)

2. § A KKM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az előirányzatok Ávr. 30. § szerinti felhasználási szabályait az 1. és a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § A KKM rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó)

a) kereskedelem-fejlesztéssel összefüggő feladatainak körében az alább felsorolt feladatokat:
aa) javaslattétel a kereskedelem-fejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira,
ab) részvétel a külgazdaság-politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában,
ac) a miniszter segítése a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége ellátásában,
ad) közreműködés a kereskedelem-fejlesztési szakmai anyagok összeállításában,
ae) közreműködés az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában,
af) részvétel a kereskedelem-fejlesztési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában, ennek keretében a kezelésében lévő kereskedelemfejlesztési eszközök működtetése, a kereskedelemfejlesztési pályázatok kezelése: a záró beszámolók és kifizetési kérelmek szakmai és pénzügyi ellenőrzésének, valamint az esetleges hiánypótoltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése,
ag) a miniszter egyetértésével kapcsolatfenntartás, illetve együttműködés a kereskedelem-fejlesztésben érintett kormányzati szervekkel,
ah) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködés a kereskedelem-fejlesztési szakmai kommunikáció szervezésében,
ai) a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztésének segítése,
aj) a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési tárgyalások előkészítése és lebonyolítása, a vállalt kötelezettségek végrehajtásának koordinálása,
ak) részvétel a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában,
al) feladatkörét érintően együttműködés hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel,
am) a miniszter által meghatározott egyéb feladatok végrehajtása,
an) ország-specifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal a magyar vállalkozások külpiaci megjelenésének segítése,
ao) a kereskedelmi célú ország-promóciós feladatok ellátása,
ap) az exportlehetőségek felkutatása, üzleti partnerek közvetítése és üzletember-találkozók szervezése a magyar vállalkozások számára, információk gyűjtése és továbbítása kis- és középvállalkozók számára export és tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati lehetőségekről,
aq) tanácsok nyújtása külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben,
ar) a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisok működtetése,
as) exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek megvalósításáról gondoskodás,
at) gondoskodás a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok, így különösen szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról,
au) tájékoztatás adása a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos országokra, valamint a külföldi tenderek figyelése,
av) a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételének szervezése a külföldi vásárokon, kiállításokon,
aw) konstrukciók kidolgozása a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar vállalkozások részvételének támogatására,
ax) közreműködés a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban megtelepedett befektetők vonatkozásában,
ay) az ügyfélkapcsolatok kezelése, az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel összefüggő feladatok ellátása, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását,
az) a belföldi akvizíciós partnerhálózat és a külföldi partnerirodák kiválasztása és felkészítése, valamint azok működésének felügyelete
az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság,”

(útján látja el.)

4. § A KKM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § A KKM rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

6. § A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) címében a „2015. évi” szövegrész helyébe a „2016. évi” szöveg,

b) F:9 mezőjében a „Miniszterelnökséggel” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kabinetirodával” szöveg,

c) H:18 mezőjében a „pályázati úton nyújtott” szövegrész helyébe a „pályázati úton nyújtott, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján” szöveg

lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a KKM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja.

1. melléklet az 5/2016. (VII. 29.) KKM rendelethez

1. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

„6

297346

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat

Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő. A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat biztosítja a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft., valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. közfeladat ellátásához szükséges fedezetet.

gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet

 

egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan;
közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben történik közszolgáltatási szerződés keretében

 

 

2. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

„8

348695

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmény szakmai programjainak támogatását szolgálja. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújt. A Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti szintű kifizetéseinek elszámolása ezen az előirányzaton történik. Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra többek között a közép-európai hálózat-fejlesztési tevékenység, a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak támogatása. Az előirányzat biztosítja a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft., valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. közfeladat ellátásához szükséges fedezetet.

költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet

pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján,

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan;

 

Ávr. 84. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

-

-

közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben közszolgáltatási szerződés keretében

-

3. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht.
Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

„12

356039

 

Határmenti gazdaságfejlesztési programok

Az előirányzat a határ menti régiókra kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégiák és akciótervek végrehajtásának és koordinációjának támogatását szolgálja.

Prosperitati Alapítvány

a kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján kijelölt külföldi közreműködő szervezet bevonásával pályázati úton,
a kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján

nyújtható

egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan

 

98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges külön jogsza-
bályi rendelke-zés alapján

 

- ”

4. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

„25

255390

 

 

Európai uniós befizetések

Az előirányzat célja Magyarország Európai Unió által működtetett Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező, valamint az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alaphoz (Madad Alap), továbbá az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához (EUTF) való hozzájárulásainak teljesítése. Az előirányzat felhasználása a kötelezettségvállaló engedélyezését követő kifizetéssel valósul meg.

EDF, Madad Alap, EUTF

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

 

 

5. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 32a. sorral egészül ki:

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

„32a

354373

 

 

Nemzetközi alapokhoz való hozzájárulások

Az előirányzat célja az Eximbank Zrt. közreműködésével IFC Trust Fund-hoz, valamint az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz való hozzájárulás teljesítése.

Eximbank Zrt., nemzetközi szervezet, továbbá nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő szervezet

 

 

közvetlen kifizetés, illetve Eximbank Zrt.-n keresztül

 

 

 

 

6. A KKM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 35–36. sorral egészül ki:

 

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

„35

352028

 

 

Peres ügyek

Fedezetet nyújt a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére.

magán- és egyéb jogi személy, költségvetési szerv,

 

 

egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

 

 

 

 

 

36

352173

 

 

Fejezeti stabilitási tartalék

a Magyarország
2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
19. § (7) bekezdése szerinti kormány-
határozatban meghatározott cél

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 19. § (7) bekezdése szerinti előirányzat-átcsoportosítás kedvezményezettje

 

 

előirányzat- átcsoportosítás

 

 

 

 

2. melléklet az 5/2016. (VII. 29.) KKM rendelethez

A XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

1

(Áht.
Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők köre

Támogatás
biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határ-ideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finanszíro-
zott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

2

 

Vállalkozások folyósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Normatív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

19051

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

 

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V.6.) Korm. rendelet alapján, az előirányzat célja az Eximbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) hitelnyújtásait és követelésvásárlásait támogató kamatkiegyenlítési rendszerből eredő kifizetések teljesítése.

EXIMBANK Zrt.

-

A Kincstár utalványa alapján a NAV folyósítja

-

-

Kincstár

-

-

5

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

351895

Eximbank Zrt. tőkeemelése

Az előirányzat célja az Eximbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) tőkeemelésének rendezése.

EXIMBANK Zrt.

-

tulajdonosi joggyakorló határozata

-

-

-

-

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére