• Tartalom

5/2016. (V. 20.) OBH utasítás

5/2016. (V. 20.) OBH utasítás

a „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról1

2016.06.20.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján, a „Bíróságok fejezet” alá tartozó Kúria, valamint ítélőtáblák, törvényszékek és az Országos Bírósági Hivatal központi költségvetési szervként ajánlatkérőnek minősülnek, és így a Kbt. szerinti esetekben közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek a „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézményeknél történő egységes alkalmazása, a közbeszerzési, a minősített beszerzési és – ahol a szabályzat külön említi – a beszerzési eljárások lebonyolítása és a felelősségi rendszer legfontosabb szabályainak kialakítása érdekében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján a következő normatív utasítást alkotom:

1. A szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) Az utasítás (a továbbiakban: szabályzat) hatálya a Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek (a továbbiakban együtt: Bíróság) és az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), valamint a minősített adatot, illetve alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzésekre vonatkozó kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti minősített beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: Minősített beszerzési eljárás) és – ahol a szabályzat külön említi – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű és a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: Beszerzési eljárás), valamint a fenti eljárások eredményeként megkötött szerződésekre terjed ki.

(2) A szabályzat értelmezése során a Kbt. és végrehajtási rendeletei értelmező rendelkezései és jogintézményei irányadóak.

2. A Bíróság és az OBH által lefolytatott beszerzések

2. § (1) A szabályzat alkalmazásában ajánlatkérő: a Bíróság vagy az OBH. A Kbt. és a Korm. rendelet által az ajánlatkérő szervezetek vonatkozásában előírt valamennyi kötelezettséggel kapcsolatban a felelősség az ajánlatkérőt terheli.

(2) A Bíróság által lefolytatott, a Kbt., valamint a Korm. rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatásmegrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében – a 3. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével – ajánlatkérő a Bíróság.

(3) Az OBH által lefolytatott, a Kbt., valamint a Korm. rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatásmegrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében, továbbá a 3. § (1) bekezdése szerinti esetekben ajánlatkérő az OBH.

3. § (1) Az igazságszolgáltatási tevékenység színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében az oktatási feladatok ellátása és a Bíróságok, valamint az OBH (a továbbiakban együtt: Intézmények) egységes informatikai rendszerének kialakítása és fenntartása, továbbá az Intézmények vagyonkezelésében lévő nemzeti ingatlanvagyon-állomány állagának megőrzése és javítása céljából, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, azok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében a „Bíróságok fejezet” fejezeti kezelésű előirányzata és az OBH előirányzata terhére megvalósuló,

a) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti informatikai eszközre vonatkozó árubeszerzés, valamint az informatikai szolgáltatás megrendelése,

b) az OBH elnökének a 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozott, ilyen tartalmú döntése alapján az építési beruházás,

c) a központi oktatási feladatok ellátásával kapcsolatos árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése

tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az OBH,

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Bíróság által előterjesztett, indoklással ellátott kérelem vagy egyéb indok alapján az OBH elnöke eltérést engedélyezhet, ebben az esetben az ajánlatkérő nem az OBH, hanem a Bíróság.

(3) Bármely forrásból megvalósuló olyan, informatikai eszközre vonatkozó árubeszerzés, valamint informatikai szolgáltatás megrendelése tárgyú Közbeszerzési eljárás, Minősített beszerzési eljárás, valamint Beszerzési eljárás esetén, amely esetben az ajánlatkérő a Bíróság, az eljárás megindítását megelőzően – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti kis értékű informatikai eszközök beszerzése, valamint a bruttó kettőszázezer forint értéket nem meghaladó informatikai szolgáltatások megrendelése kivételével – a beszerzés műszaki-szakmai tartalmát tartalmazó vezetői összegzést elektronikus úton meg kell küldeni jóváhagyásra az OBH Informatikai Főosztályának vezetője részére (obhinformatika@obh.birosag.hu).

(4) Az OBH Informatikai Főosztályának vezetője a (3) bekezdés szerinti műszaki-szakmai tartalom jóváhagyásáról a döntést 5 munkanapon belül elektronikus úton megküldi a Bíróság részére. Amennyiben 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, a beszerzés jóváhagyottnak tekintendő. A határidő a vezetői összegzés elektronikus úton való megküldésének napját követő munkanapon kezdődik. A lefolytatott eljárások eredményéről, a megkötött szerződések teljesítéséről az OBH Informatikai Főosztályának vezetőjét szintén tájékoztatni kell.

3. Az ajánlatkérő Bíróság jogai és kötelezettségei

4. § (1) A Bíróság önálló közbeszerzési szabályzatban köteles meghatározni a Közbeszerzési eljárások tervezésének, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyek, illetőleg testületek körét, a Közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét. Amennyiben az ajánlatkérő Intézmény szükségesnek tartja, az önálló közbeszerzési szabályzatában meghatározhatja a szerződés megkötésének és teljesítésének közbeszerzési vonatkozású szabályait, illetve más – a beszerzésekkel, a Közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő – előírásokat.

(2) Az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 42. § (1) bekezdés szerinti, az OBH illetékes szakmai főosztályaival előzetesen egyeztetett éves összesített közbeszerzési tervét az adott év február 15. napjáig, továbbá – felmerülése esetén – az éves közbeszerzési terv módosítását a közbeszerzési tervmódosítás elkészítését követően haladéktalanul, de legalább a közbeszerzési tervmódosítás tervezett hatálybalépésének napját 15 munkanappal megelőzően köteles jóváhagyásra megküldeni az OBH elnökének. Ha az ajánlatkérő Bíróság az adott évben nem tervez Közbeszerzési eljárást, a fenti határidőig köteles az erről szóló tájékoztatást megküldeni az OBH elnöke részére. Az OBH elnöke a határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén az adott év március 15. napjáig dönt a jóváhagyásról. A nem határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén – ha a közbeszerzési terv kézhezvétele az adott év március 15. napját legalább 15 munkanappal megelőzi – az adott év március 15. napjáig, amennyiben a kézhezvétel ezt követő időpontra esik, 15 munkanapon belül gyakorolja. Közbeszerzési terv módosítása esetén a jogkört haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül gyakorolja.

(3) Az ajánlatkérő Bíróság az éves összesített közbeszerzési tervét, továbbá annak módosítását – az OBH elnöke jóváhagyásának kézhezvételét követően – a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köteles közzétenni a honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.

(4) Ha az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 38. § (1) bekezdése szerint előzetes tájékoztatót készít, akkor azt a Kbt. 38. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti közzétételtől számított 15 napon belül tájékoztatás céljából köteles az OBH elnöke részére megküldeni.

(5) Az ajánlatkérő Bíróság a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti éves statisztikai összegezést az abban meghatározott határidőig köteles elkészíteni és – az összegezés másolatának az OBH részére tájékoztatás céljából való egyidejű továbbítása mellett – megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére.

(6) Az ajánlatkérő Bíróság az adott évi közbeszerzési terve megvalósításának állásáról, évente tárgyév július 15. napjáig féléves, annak teljesítéséről a tárgyévet követő év február 1. napjáig éves beszámolót köteles készíteni és azt az OBH elnöke részére – tájékoztatás céljából – megküldeni.

(7) A Bíróság köteles gondoskodni a Kbt. 43. §-ában előírtak teljesítéséről.

(8) Az ajánlatkérő Bíróság köteles az OBH elnökét soron kívül tájékoztatni arról, ha

a) a Közbeszerzési eljárásával kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet nyújtanak be, vagy jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, a kérelemmel kapcsolatos álláspontja egyidejű ismertetésével,

b) a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, a fedezet biztosítására vonatkozó javaslattal együtt.

(9) A Bíróság a jelen §-ban szabályozott, OBH elnöke felé fennálló tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályán keresztül a kszkf@obh.birosag.hu címre elektronikusan elküldve tesz eleget.

4. A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje

5. § (1) Ha az ajánlatkérő az OBH, a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás ellenőrzését – annak különböző szakaszaiban – az OBH ellenőrzési nyomvonalaiban foglaltaknak megfelelően, az abban kijelölt ellenőrzésért felelősök, valamint az OBH Ellenőrzési Főosztálya az OBH elnöke által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzik, szakmai felügyeletét pedig az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya látja el.

Az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának feladatait részletesen az OBH közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos szabályzata határozza meg.

(2) Ha az ajánlatkérő a Bíróság, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést – az OBH elnökének döntése alapján, valamint az OBH elnöke által előzetesen jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint – az OBH Ellenőrzési Főosztálya végzi, nem érintve a Bíróság belső ellenőrzésének a külön jogszabályban meghatározott feladatait.

(3) Az OBH elnöke jogosult a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az ajánlatkérőként eljáró Bíróság bármely előkészítés alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárását ellenőrizni és ennek során azok közbenső vagy utóellenőrzését elrendelni. Ebben az esetben az ellenőrzést végezheti az OBH elnöke által megbízott közbeszerzési szakértő is.

6. § (1) Az ellenőrzést végző a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során rendelkezésre álló iratokat tételes iratjegyzék kíséretében veszi át az OBH érintett főosztályától, illetve főosztályaitól, valamint a Bíróságtól, aki az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat ilyen formában is köteles átadni.

(2) Az 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti ellenőrzés a Közbeszerzési, a Minősített beszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének különböző szakaszaiban elsősorban az alábbiakra terjed ki:

a) a közbeszerzés hatálya alá tartozó gazdasági események során a jogszabályok előírásaiban és a belső szabályzatokban foglaltak, valamint az OBH elnökének döntése maradéktalanul érvényesültek-e,

b) a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendben megtörtént-e,

c) az adott szakaszban rendelkezésre álló forrás felhasználása a szerződésben foglaltak szerint valósult-e meg.

(3) Az 5. § (3) bekezdése szerinti ellenőrzés arra terjed ki, hogy a Közbeszerzési eljárás és a Minősített beszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása megfelelt-e a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek, valamint a Korm. rendelet rendelkezéseinek.

5. Egyes Közbeszerzési, Minősített beszerzési és Beszerzési eljárások lefolytatásával
és az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

7. § (1) Az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás előkészítését az OBH illetékes belső szervezeti egysége végzi. Az előkészítés keretében felméri az igényeket, a meglevő épületek állapotát, és a Bíróság elnökével történő egyeztetés alapján elkészíti a tervezési programot, meghatározza a várható kiadásokat, és a beruházásra vonatkozó döntésre évente, a tárgyévet megelőző év december végéig előterjesztést készít az OBH elnöke részére.

(2) Az OBH elnöke – az OBH illetékes belső szervezeti egysége által az (1) bekezdés szerint előkészített előterjesztés alapján – dönt arról, hogy

a) mely tervezett építési beruházások megvalósítását engedélyezi, valamint

b) az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, illetőleg Minősített beszerzési eljárás ajánlatkérője az OBH vagy a Bíróság.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében meghozott OBH elnöki döntés alapján a Bíróság folytatja le a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást, az eljárásba, valamint az eljárás lezárását követően a beruházás lebonyolításába műszaki szakértőként (a továbbiakban: Közreműködő)

a) az OBH illetékes belső szervezeti egységét be kell vonni, kivéve a Fővárosi Törvényszék és a Kúria által lefolytatott eljárásokat, vagy

b) az OBH elnökének az OBH illetékes belső szervezeti egységének – az (1) bekezdés szerint előkészített előterjesztésben foglalt – javaslata alapján meghozott egyedi döntése esetén az OBH illetékes belső szervezeti egységét nem kell bevonni.

(4) Amennyiben a Bíróság által lefolytatott eljárásba a (3) bekezdés a) pontja szerint az OBH illetékes belső szervezeti egysége Közreműködőként bevonásra kerül:

a) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Közreműködőt együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Közreműködőnek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat – ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is –, a Közreműködő rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni.

b) A Közreműködő részt vesz a felhívás és a dokumentáció előkészítésében és a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás lefolytatásában, az annak során hozandó döntések előkészítésében, így jelen van az ajánlatok felbontásánál, tagja a bírálóbizottságnak vagy más olyan testületnek, mely a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során szükséges döntéseket előkészíti.

c) A Közreműködő folyamatosan ellenőrzi az építési beruházás folyamatát és az építési beruházás lebonyolítását, részt vesz az építési beruházás eredményeként létrehozott építmény átadás-átvételi eljárásában, valamint végzi mindazon eljárási cselekményeket, melyek a beruházás szabályszerű és határidőre történő megvalósításához szükségesek. A Közreműködőt mind a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során, mind az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése során minden eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.

d) A Közreműködő az építési beruházás teljesítéséről a Bíróság által elkészített jegyzőkönyvet műszaki szakmai szempontból ellenőrzi, ennek során a teljesítési határidő figyelembevételével megvizsgálja a ténylegesen elvégzett teljesítést. A Közreműködő az általa ellenőrzött és általa jóváhagyott jegyzőkönyvre 5 munkanapon belül rávezeti annak tényét, hogy a teljesítésigazolás kiadható vagy annak tényét, hogy nem adható ki. Amennyiben ez a Közreműködő részéről 5 munkanapon belül nem történik meg, úgy kell tekinteni, hogy a teljesítésigazolás kiadható. A kivitelező által kiállított számla kiegyenlítésére kizárólag a Bíróság Gazdasági Hivatalának pénzügyi ellenőrzését követően kerülhet sor.

(5) A Bíróság által lefolytatott építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárásokban az eljárás, valamint a beruházás megvalósítása során az OBH illetékes belső szervezeti egységét, amennyiben – a (3) bekezdés b) pont szerinti OBH elnöki döntés alapján – Közreműködőként nem kerül bevonásra, abban az esetben is valamennyi eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.

Az OBH elnöke az eljárás bármely szakaszában dönthet úgy, hogy az OBH illetékes belső szervezeti egysége az eljárás lefolytatásában vagy a beruházás megvalósításában Közreműködőként vegyen részt.

(6) A Fővárosi Törvényszék és a Kúria által lefolytatott építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárásokban az eljárás, valamint a beruházás megvalósítása során az OBH illetékes belső szervezeti egységét annak Közreműködőként való bevonása nélkül is valamennyi eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell.

Az OBH elnöke ezen esetekben is dönthet úgy, hogy az OBH illetékes belső szervezeti egysége az eljárás lefolytatásában vagy a beruházás megvalósításában Közreműködőként részt vesz.

(7) A Bíróság által lefolytatandó építési beruházás tárgyú Beszerzési eljárást, valamint annak eredményeképp az építési beruházást az OBH illetékes belső szervezeti egységével együttműködve, valamennyi eljárási cselekményről előzetesen tájékoztatva kell lefolytatni.

(8) A jelen §-ban szabályozott tájékoztatási kötelezettség a Bíróság által lefolytatott azon építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, Minősített beszerzési és Beszerzési eljárásokra is irányadó, melyek finanszírozása a Bíróság saját előirányzatai terhére vagy egyéb pályázati forrásából történik.

8. § (1) Az OBH elnöke a 2. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárás bonyolultságára, összetettségére, műszaki tartalmára, nagyságára, kiemelt jelentőségére, gazdaságossági szempontokra vagy hasonló körülményekre tekintettel, így különösen, ha az adott eljárás több bíróság tevékenységével kapcsolatos, rendelkezhet úgy, hogy

a) a Kbt. 29. § (1) bekezdése szerinti meghatalmazás alapján a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást – a Kúria kivételével – a Bíróság javára az OBH bonyolítja le, vagy

b) a Bíróság által lefolytatandó Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásba az OBH olyan jogi, közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: Kijelölt személy), aki közreműködik a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás lebonyolításában.

(2) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Kijelölt személyt az eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Kijelölt személynek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat – ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is – a rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni.

9. § (1) A 3. § (1) bekezdése alapján az OBH által lefolytatott Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen szállított, kifizetett informatikai eszközöket és az informatikai eszközök bekerülési értékeként megjelenő szolgáltatást

a) az OBH aktiválja és üzemeltetésre átadja a Bíróságok részére, vagy

b) az OBH befejezetlen beruházásként tartja nyilván és aktiválás céljából véglegesen átadja a Bíróságok részére.

(2) Az OBH a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen igénybe vett és kifizetett, az informatikai eszköz bekerülési értékében meg nem jelenő szolgáltatások értékét a saját könyvelésében, saját költségvetésében számolja el.

(3) Az informatikai eszközök, informatikai eszközök bekerülési értékeként megjelenő szolgáltatások Bíróságok részére üzemeltetésbe történő átadásáról, értékhatártól függetlenül az OBH részéről minden esetben egyedi döntés születik.

(4) A 3. § (1) bekezdése alapján a Bíróság vagyonkezelésében lévő ingatlanon az OBH által lefolytatott Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen megvalósított és kifizetett építési beruházást az OBH minden esetben befejezetlen beruházásként tartja nyilván, és aktiválás céljából véglegesen átadja a Bíróságok részére.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő Közbeszerzési, Minősített beszerzési és Beszerzési eljárásokra, valamint az ezek alapján megkötött szerződésekre is alkalmazni kell a Kbt. 197. §-ában foglalt átmeneti rendelkezések betartása mellett.

(3) Az Intézmények a szabályzat hatálybalépéséig kötelesek gondoskodni jelen szabályzat és a saját közbeszerzési és beszerzési eljárásrendjük összhangjának megteremtéséről.

(4)2

1

Az utasítást a 4/2022. (VII. 29.) OBH utasítás 17. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 28. napjával.

2

A 10. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére