• Tartalom

51/2016. (VII. 21.) FM rendelet

51/2016. (VII. 21.) FM rendelet

az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról1

2016.07.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Sertés állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak. Szarvasmarha és baromfi állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja az a hónap, amikor az adott állatfaj kikerült a kedvezményezett telephelyéről. Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított, „Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez” című nyomtatvány (a továbbiakban: Traces bizonyítvány) vagy az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítvány (a továbbiakban: „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány) keltének hónapja.”
„(3b) Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás elvégzése esetén belföldi vágóhídra történő szállítás során az engedélyesnek az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány másolatát, külföldre történő szállítás esetén a Traces bizonyítvány másolatát kell csatolnia.”

2. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel megállapított 6. § (1a) bekezdését, 6. § (3b) bekezdését, 1. számú mellékletét, valamint 3–6. számú mellékletét a 2016. június 30-át követően elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

a) 4. számú mellékletének 5.3. alpontjában az „a ... számú számlán” szövegrész helyébe az „a nyilatkozathoz kapcsolódó számlán” szöveg,

b) 5. számú mellékletének 8.3. alpontjában a „(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóság, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.)” szövegrész helyébe a „(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1537 Budapest Pf. 397.)” szöveg,

c) 6. számú mellékletének 4. pontjában a „Tenyészetkód” szövegrész helyébe a „Származási hely tenyészetkódja, rendeltetési hely tenyészetkódja” szöveg

lép.

2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

5. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

j) bírálati díj: a hatályos üzletszabályzat szerint a hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a hitelintézet által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);
k) átlagos hitelösszeg: az adott kamatperiódusban a szerződött hitelkeret alapján ténylegesen igénybevett kölcsön átlagszámítás szabályai szerint számított átlagos napi összege;
l) egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

6. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8a)–(8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8a) A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]
a) az 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke
aa) a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
ab) a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére,
ac) a 2015. május 1. és 2016. június 30. között (a határnapokat beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj és kezelési költség, valamint a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,
ad) a 2015. április 30-áig hatályba lépett hitelszerződések esetében a 2015. április 30-át követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj és kezelési költség, valamint a különdíj együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,
b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében, vagy a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke
ba) az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámla hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
bb) az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű folyószámla hitelkeretnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,
bc) az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése és 2016. november 30. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződések esetében a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára, valamint a ba) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás,
bd) az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetében az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel hátralévő futamideje alatt esedékes bírálati díj, a különdíj együttes összegének 100%-ára, valamint a ba) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.
(8b) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.
(8c) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt költségtámogatás esetén – a kezelési költségtámogatás kivételével – a támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.”

7. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]

c) a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatás, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatás vonatkozásában a KAVOSZ Zrt. részére az igénylőlapon vagy külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást kívánja igénybe venni azzal, hogy külön dokumentumban történő nyilatkozattétel esetén annak a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. augusztus 31-én, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba), bb), bc) és bd) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. november 30-án a KAVOSZ Zrt.-nél rendelkezésre kell állnia;
d) a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatások, illetve a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költség támogatás igénybevételére vonatkozói jogosultságát az MVH honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapjának benyújtásával igazolja a KAVOSZ Zrt. számára.”

8. § A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az MVH a kamattámogatásról, a kezelési költségtámogatásról és a kezességi díjtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződés, továbbá az egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] meghatározott település valamelyikén, mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése esetén a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást az MVH a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatás és az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett hitelszerződések esetén az MVH a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a támogatástartalom-igazolást a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén az MVH a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”

9. § (1) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet a kamattámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig, a kezességi díjtámogatásra vonatkozóan az első évre (törtévre) vonatkozó kezességi díj tekintetében a hitelszerződés hatálybalépését követő hó végéig, ezt követően évente egy alkalommal az Üzletszabályzatban meghatározott időpontig az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be a KAVOSZ Zrt. részére, amely a támogatáslehívási igény előzetes adminisztratív ellenőrzését és az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján történő támogatásigénylések esetén az MVH vonatkozó közleményében foglaltak szerint a támogatás összegének megállapításához szükséges adatok megadását és hitelintézettel történő egyeztetését követően továbbítja azt az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához. A hitelintézet az esedékesség időpontjában megelőlegezi a hitelfelvevő mezőgazdasági vállalkozás részére járó, 2. § (8a) bekezdés szerinti támogatásokat. A hitelfelvevő esedékességkor a támogatással csökkentett kamatot és kezességi díjat fizeti meg a hitelintézet részére.”

(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1b)–(1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig. Az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződések esetén a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2017. január 31-ig.
(1c) A hitelintézet legkésőbb a 2016. második negyedévi kamatfizetési időponttól és a 2017. évre esedékes kezességi díjfizetés időpontjától kezdődően megelőlegezi és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást. A hitelintézet a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásból a 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti összeget a fizetések esedékességekor megelőlegezi a hitelfelvevő számára és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt teljes támogatást, valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást.
(1d) A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, valamint a (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez a mezőgazdasági vállalkozás évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon támogatási kérelmet nyújthat be az MVH-hoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. Az MVH a támogatási kérelemről döntést hoz és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a mezőgazdasági vállalkozás részére.
(1e) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése, továbbá a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a hitelintézet hívja le a mezőgazdasági vállalkozás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-ig.”

3. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

11. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként
a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, különösen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint
c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.”

12. § (1) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A támogatás odaítélése során az folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.”

(2) A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 4. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.
(7) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.
(8) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.
(9) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget.”

a) 1. § 6. pontjában a „mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás:” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági csekély összegű támogatás:” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az „a sertés üzemi teljesítményvizsgálat végzéséhez szükséges eszközök,” szövegrész helyébe az „a teljesítményvizsgálat és törzskönyvezés végzéséhez szükséges eszközök,” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében a „2015. évre” szövegrész helyébe a „2016. évre”, valamint a „40 millió” szövegrész helyébe a „30 millió” szöveg,

f) 4. § (3) bekezdésében a „2015. évre” szövegrész helyébe a „2016. évre” szöveg,

g) 4. § (4) és (5) bekezdésében a „csekély összegű (de minimis)” szövegrész helyébe a „csekély összegű” szöveg,

h) 5. § (1) bekezdésében a „2015. október 5. és október 30.” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 1. és szeptember 30.” szöveg,

j) 9. § (2) bekezdésében az „az elháríthatatlan külső ok (vis major) esetében alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet” szövegrész helyébe az „az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet” szöveg

lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

15. § (1) A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., illetve 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-áig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2016. november 30-áig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2016. november 30-áig
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

(E rendelet alkalmazásában:)

„11. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

16. § (1) A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kezességi díj 100%-a.
a) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy
b) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a támogatás mértéke az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjai tekintetében 100%. A hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

5. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.)
FM rendelet módosítása

17. § A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet [a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. tenyészkoca: a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet) 1. § 12. pontja szerinti tenyészkoca és a Sertés-ENAR rendelet 1. § 13. pontja szerinti tenyészkocasüldő;”

18. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a támogatásban részesülő tenyészkocák számát a 2016/2017-es támogatási év első és második tárgynegyedévében a Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR) bejelentett tenyészkoca létszám szerint, a sertéságazati területi felelős által a TIR-ből az ENAR-szám alapján kiállított dokumentum alapján kell meghatározni.”

19. § A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § (1) E rendeletnek az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] megállapított 1. § 7. pontját, 2. § (4a) bekezdését, 5. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontját az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 4. § (5) bekezdését az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

a) 1. § 9. pontjában a „sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló rendeletben (a továbbiakban: Sertés-ENAR rendelet)” szövegrész helyébe a „Sertés-ENAR rendeletben” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében az „a FELIR-ben” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a továbbiakban: FELIR)” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR)” szövegrész helyébe a „TIR-be” szöveg,

lép.

6. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

22. § (1) Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5a. és 5b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., illetve 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-áig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2016. november 30-áig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2016. november 30-áig
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;
5b. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő településen működő és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik,
ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen működő, vagy
bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen működő és 2016. június 30-át követően, de 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező
kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”

(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

23. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
da) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy
db) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező
kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

24. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a kamatmentesség iránti önálló kamattámogatási kérelmét, a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmét vagy az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú kiegészítő kamattámogatási kérelmét a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
a) kizárólag az 1. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. június 30-áig,
b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig,
c) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig
a pénzügyi intézményhez egy alkalommal nyújthatja be.
(2) Az önálló kamattámogatási kérelemben, a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelemben és a kiegészítő kamattámogatási kérelemben (a továbbiakban együtt: kamattámogatási kérelem) százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a vállalkozás által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét és a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet, és amely nem lehet korábbi az önálló kamattámogatási kérelem vagy a kiegészítő kamattámogatási kérelem benyújtásának naptári negyedévét megelőző negyedik naptári negyedév első napjánál.
(3) Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikének a hitelkérelem beadásakor főtevékenységkénti folytatása vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti megjelölése és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint 2015. április 1.,
ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés, vagy
bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének időpontját magába foglaló naptári negyedév első napja.”

25. § A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamattámogatás igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amely)

d) csatolja a kamattámogatási kérelméhez a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat, valamint a 2. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt támogatás igénylése esetén az MVH honlapján elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosításra vonatkozó, valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjait vagy a biztosítási díjtámogatás adatlapját, és”

7. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

26. § (1) Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 2a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 2b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2a. kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a termelői szerveződés által benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely
a) a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. mellékletében szereplő településen működő és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői szerveződés esetében legfeljebb 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik,
ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen működő, vagy
bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen működő és 2016. június 30-át követően, de legfeljebb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező
termelői szerveződés esetében legfeljebb az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;
2b. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem;”

(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 4a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4a. kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés: a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1., illetve 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetén 2016. június 30-áig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetén 2016. november 30-áig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetén 2016. november 30-áig
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

27. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]

c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő és legkésőbb 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői szerveződés esetében a támogatás mértéke a 2015. április 30-át követően esedékes kamatfizetések tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére,
da) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, vagy
db) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező
termelői szerveződés esetében a támogatás mértéke az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 500 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

28. § A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1a) A kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés a kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek
a) kizárólag az 1. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. június 30-áig,
b) kizárólag a 3. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig,
c) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő településen történő működés esetén 2016. november 30-áig
az MVH-hoz egy alkalommal nyújthatja be.
(2) A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét, valamint meg kell adni a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet azzal, hogy kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikének a hitelkérelem beadásakor főtevékenységkénti folytatása vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti megjelölése és 2016. június 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi, mint 2015. április 1.,
ba) kizárólag a 3. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés, vagy
bb) az 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen történő működés és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés
esetén nem lehet korábbi, mint az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének időpontját magába foglaló naptári negyedév első napja.”

8. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

29. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 7. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., illetve 3. mellékletben szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen, a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-áig,
b) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2016. november 30-áig,
c) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2016. november 30-áig
megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;
7. egységes kérelem: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 1. § 5. pontja szerinti kérelem.”

30. § A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján
a) az 1. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. június 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező és a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR' 08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban 2015. április 30-át követően esedékes, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult,
b) az egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű földterülettel rendelkező,
ba) kizárólag a 3. mellékletben szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. november 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező vagy
bb) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő településen működő és a hitelprogram keretében 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2016. november 30-áig megkötött hitelszerződéssel rendelkező
vállalkozás a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban az egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult.”

9. Záró rendelkezés

32. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A

B

C

D

1.

2015–20

2.

Technikai kód

Támogatási jogcím (állatbetegség megnevezése)

Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit

3.

A001

Szarvasmarha-tuberkulózis

szarvasmarha, bivaly, szarvasfélék

Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft

4.

A002

Szarvasmarha-brucellózis

szarvasmarha, bivaly

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

5.

A003

Enzootiás szarvasmarha-leukózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

6.

B002

IBR/IPV

szarvasmarha

Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1120 Ft, PCR: 5500 Ft

7.

A004

Juh/Kecske Brucellózis (Brucella melitensis)

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

8.

A005

Aujeszky-féle betegség

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

9.

B003

Salmonella pullorum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft

10.

B004

Salmonella gallinarum

házityúk

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 500 Ft

11.

A006

Klasszikus sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1540 Ft, PCR: 5500 Ft

12.

B005

Afrikai sertéspestis

sertés, vaddisznó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 9800 Ft

13.

B006

Sertések hólyagos betegsége

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft

14.

A007

Madárinfluenza

valamennyi madárfaj

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 840 Ft RT PCR: 5500 Ft

15.

B007

Kéknyelv betegség

szarvasmarha, juh, kecske

Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

16.

B008

Paratuberkulózis

szarvasmarha

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1500 Ft

17.

A008

Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma vagy súrlókór

valamennyi emlős állatfaj

Mintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 5600 Ft

18.

B009

Campylobacteriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft

19.

B010

Listeriosis

valamennyi baromfi faj

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 11 200 Ft

20.

A009

Szalmonellózis

valamennyi gazdasági haszonállat

Immunizálás: 70 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem tartozó állományok esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum: 21 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 6300 Ft/vizsgálat* Salmonella szerotipizálása: 7700 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport szűrővizsgálata: 3500 Ft/db
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 3500 Ft/db

21.

A010

Sertés brucellózis

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

22.

A011

PRRS

sertés

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft

23.

C001

Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás

baromfi és szarvasmarha, házinyúl, sertés (tenyészkoca)

Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb
4200 Ft/vágóhídra szállított állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után havonta
2100 Ft/egyed

24.

B012

Myxomatózis elleni vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/egyed

25.

B013

Nyulak vérzéses betegsége (RHDV) elleni vakcinázás

házinyúl

Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/egyed

26.

E001

Takonykór (Malleus)

egypatások

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: KK: 1000 Ft

27.

E002

Lovak fertőző kevésvérűsége (FKV)

egypatások

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
AGID: 2500 Ft

28.

F001

Kecskék arthritis-encephalitise (CAE)

kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

29.

F002

Maedi-visna

juh, kecske

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1000 Ft

30.

F003

Mycoplasma agalactiae (kecske és juh fertőző elapasztása)

kecske (tenyészbak import, bejelentett mentesítés esetén)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1450 Ft

31.

F004

Chlamydophila abortus

juh, kecske (tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

32.

F005

Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)

juh, kecske (tenyészkos/-bak)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1400 Ft

33.

F006

Lépfene

ló, szarvasmarha, juh, kecske

Immunizálás:
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:
400 Ft/egyed/alkalom

34.

D001

Koi Herpes Virus (KHV)

közönséges ponty, koi ponty

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5500 Ft/pool (1 pool=5 egyed)

35.

D002

Pontyfélék tavaszi virémiája (SVC)

közönséges ponty, koi ponty, fehér busa, pettyes busa, ezüstkárász, kárász, amur, szürke harcsa, compó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 2300 Ft/pool (1 pool=5 egyed)

* Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 6300 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).
** Állategység:
– Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6–24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.
– Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE.
– A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.
– Nyúl esetében az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet 1. mellékletének 12. sora alapján: 0,002 ÁE.
Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el).

2. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

(Mellékletek:)
„7.4. Nyúl állatfaj esetén C001 technikai kód alapján történő igényléshez a Traces bizonyítvány vagy az „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” című nyomtatvány másolata.”

3. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 2. mellékletben foglalt táblázat a következő 49. és 50. sorral egészül ki:

49.

Füljelző behelyező fogó

15 000

50.

Elektronikus füljelző leolvasó

1 000 000

4. melléklet az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája
Bács-Kiskun megye (74)
Ágasegyháza
Akasztó
Apostag
Baja
Ballószög
Balotaszállás
Bátmonostor
Borota
Bócsa
Bugac
Bugacpusztaháza
Császártöltés
Csátalja
Csengőd
Csikéria
Csólyospálos
Dunapataj
Dusnok
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőlajos
Felsőszentiván
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Hajós
Harkakötöny
Harta
Helvécia
Homokmégy
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
Kéleshalom
Kerekegyháza
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kunbaja
Kunfehértó
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Mélykút
Miske
Móricgát
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Nyárlőrinc
Orgovány
Páhi
Petőfiszállás
Pirtó
Soltszentimre
Soltvadkert
Sükösd
Szabadszállás
Szank
Szentkirály
Tabdi
Tázlár
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Tompa
Városföld
Baranya megye (35)
Almamellék
Baranyajenő
Boda
Bükkösd
Csányoszró
Cserdi
Diósviszló
Dunaszekcső
Gödre
Harkány
Hidas
Kisharsány
Magyarszék
Márfa
Mecsekpölöske
Mekényes
Mindszentgodisa
Mozsgó
Nagyharsány
Nagypeterd
Nagytótfalu
Nyugotszenterzsébet
Orfű
Piskó
Pogány
Sellye
Siklós
Szászvár
Szava
Szigetvár
Túrony
Vékény
Versend
Villány
Vokány
Békés megye (14)
Almáskamarás
Battonya
Békéscsaba
Békéssámson
Biharugra
Csanádapáca
Kaszaper
Kevermes
Körösladány
Lőkösháza
Medgyesbodzás
Mezőberény
Nagykamarás
Szarvas
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (24)
Alsóberecki
Alsóvadász
Arka
Baktakék
Berzék
Boldogkőváralja
Borsodgeszt
Cigánd
Erdőhorváti
Filkeháza
Füzérkajata
Füzérradvány
Györgytarló
Harsány
Mezőnyárád
Nagyrozvágy
Pálháza
Sátoraljaújhely
Szakácsi
Tállya
Tarcal
Tokaj
Zemplénagárd
Zsujta
Csongrád megye (21)
Apátfalva
Ásotthalom
Balástya
Bordány
Csongrád
Eperjes
Hódmezővásárhely
Forráskút
Mórahalom
Ópusztaszer
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szentes
Székkutas
Üllés
Zákányszék
Zsombó
Fejér megye (19)
Aba
Alcsútdoboz
Alsószentiván
Csákvár
Csókakő
Etyek
Gárdony
Lepsény
Mány
Mór
Óbarok
Pákozd
Pusztaszabolcs
Pusztavám
Tabajd
Tác
Velence
Vereb
Zámoly
Győr-Moson-Sopron megye (51)
Abda
Ágfalva
Bakonygyirót
Bezenye
Csikvánd
Csorna
Écs
Egyházasfalu
Felpéc
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kajárpéc
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mórichida
Mosonmagyaróvár
Nagycenk
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Pereszteg
Pusztacsalád
Rábacsécsény
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Sopronkövesd
Szárföld
Tényő
Várbalog
Veszprémvarsány
Völcsej
Zsira
Hajdú-Bihar megye (21)
Álmosd
Bocskaikert
Debrecen
Derecske
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Kaba
Létavértes
Mikepércs
Nagyrábé
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Tiszagyulaháza
Heves megye (12)
Atkár
Ecséd
Eger
Füzesabony
Gyöngyös
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Hatvan
Heves
Maklár
Nagyréde
Szűcsi
Jász-Nagykun-Szolnok megye (18)
Alattyán
Cibakháza
Csépa
Cserkeszőlő
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászberény
Jászdózsa
Jászjákóhalma
Jászszentandrás
Jásztelek
Kengyel
Nagykörű
Szajol
Szolnok
Tiszajenő
Tiszakürt
Törökszentmiklós
Komárom-Esztergom megye (20)
Baj
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Ete
Gyermely
Kisbér
Kocs
Komárom
Mocsa
Nagysáp
Neszmély
Süttő
Szomód
Tata
Vérteskethely
Vértesszőlős
Nógrád megye (26)
Buják
Cserhátsurány
Csitár
Ecseg
Egyházasgerge
Érsekvadkert
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Kálló
Karancsalja
Kisbárkány
Kozárd
Lucfalva
Magyarnándor
Mátraszőlős
Mohora
Nógrád
Nógrádsipek
Pásztó
Romhány
Salgótarján
Szalmatercs
Szécsény
Szendehely
Szente
Varsány
Pest megye (68)
Albertirsa
Alsónémedi
Bénye
Bernecebaráti
Budakeszi
Budapest XVII.
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Csévharaszt
Csomád
Dabas
Dánszentmiklós
Dány
Érd
Farmos
Galgamácsa
Gödöllő
Gyömrő
Hernád
Inárcs
Isaszeg
Kakucs
Kartal
Kemence
Kiskunlacháza
Kocsér
Kóka
Kosd
Kóspallag
Letkés
Monor
Nagykőrös
Nyársapát
Ócsa
Örkény
Pécel
Perőcsény
Perbál
Pilis
Pilisvörösvár
Pomáz
Pusztavacs
Püspökhatvan
Ráckeve
Sóskút
Szada
Szentmártonkáta
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szob
Sződ
Táborfalva
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tatárszentgyörgy
Tóalmás
Tök
Tököl
Törökbálint
Újhartyán
Újlengyel
Vámosmikola
Vecsés
Verseg
Zsámbék
Somogy megye (59)
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonlelle
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Bárdudvarnok
Beleg
Berzence
Csököly
Csömend
Csurgó
Gyékényes
Iharosberény
Kadarkút
Kaposfő
Kaposhomok
Kaposvár
Karád
Kercseliget
Kéthely
Kiskorpád
Kutas
Látrány
Lengyeltóti
Marcali
Mesztegnyő
Mezőcsokonya
Mike
Nagybajom
Nagyberény
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nikla
Ordacsehi
Osztopán
Öreglak
Ötvöskónyi
Porrog
Porrogszentkirály
Pusztakovácsi
Segesd
Siófok
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Szenna
Szenyér
Szólád
Szőlősgyörök
Tab
Varászló
Vése
Visnye
Visz
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (199)
Ajak
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Barabás
Bátorliget
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyőd
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Csenger
Csengerújfalu
Csengersima
Darnó
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fényeslitke
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Gégény
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Győrtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hodász
Ibrány
Ilk
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kálmánháza
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvárda
Kisvarsány
Komlódtótfalu
Komoró
Kótaj
Kölcse
Kömörő
Laskod
Levelek
Lónya
Lövőpetri
Mánd
Magosliget
Magy
Mándok
Máriapócs
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Méhtelek
Mérk
Mezőladány
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagykálló
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Napkor
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsva
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penészlek
Penyige
Petneháza
Pócspetri
Porcsalma
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényő
Sonkád
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szatmárcseke
Székely
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszadada
Tiszadob
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszaszentmárton
Tiszavasvári
Tisztaberek
Tornyospálca
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Ura
Uszka
Újfehértó
Újkenéz
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
Zajta
Zsarolyán
Zsurk
Tolna megye (23)
Alsónyék
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Bonyhádvarasd
Bölcske
Dunaföldvár
Dúzs
Györe
Györköny
Kisdorog
Kisvejke
Lengyel
Madocsa
Mőcsény
Mucsfa
Őcsény
Szálka
Szekszárd
Tolna
Tolnanémedi
Závod
Zomba
Vas megye (45)
Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Bozsok
Bucsu
Cák
Csehi
Csehimindszent
Csepreg
Duka
Felsőcsatár
Felsőszölnök
Gencsapáti
Gór
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Ikervár
Jánosháza
Katafa
Kissomlyó
Kondorfa
Körmend
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegszerdahely
Magyarlak
Nádasd
Nagysimonyi
Ólmod
Oszkó
Perenye
Petőmihályfa
Pornóapáti
Sárvár
Sótony
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szombathely
Tokorcs
Vaskeresztes
Vasvár
Velem
Vép
Vönöck
Veszprém megye (57)
Adorjánháza
Ajka
Aszófő
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonakali
Balatonederics
Balatonrendes
Balatonszőlős
Béb
Csabrendek
Dabrony
Doba
Dörgicse
Egeralja
Gyulakeszi
Hegymagas
Homokbödöge
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Kup
Külsővat
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Litér
Mindszentkálla
Monostorapáti
Monoszló
Nagyalásony
Nagydém
Nagyvázsony
Nemesgulács
Nemesvita
Ősi
Pápa
Pécsely
Pula
Raposka
Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Sümeg
Szentbékkálla
Szigliget
Tagyon
Takácsi
Tapolca
Tihany
Tüskevár
Várkesző
Vigántpetend
Zalahaláp
Zánka
Zala megye (66)
Alsószenterzsébet
Bagod
Bak
Balatongyörök
Becsehely
Becsvölgye
Bocfölde
Bödeháza
Cserszegtomaj
Csonkahegyhát
Dióskál
Egeraracsa
Egervár
Eszteregnye
Felsőpáhok
Galambok
Garabonc
Gelse
Gutorfölde
Keszthely
Kilimán
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lenti
Miháld
Misefa
Murarátka
Nagygörbő
Nagykanizsa
Nagykutas
Nagypáli
Nagyrada
Nagyrécse
Nemesapáti
Nemesszentandrás
Németfalu
Orosztony
Ortaháza
Pakod
Pethőhenye
Pókaszepetk
Pölöske
Pördefölde
Ramocsa
Rezi
Sand
Surd
Szentgyörgyvár
Szentpéterfölde
Szepetnek
Tekenye
Tormafölde
Türje
Várvölgy
Vasboldogasszony
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalaegerszeg
Zalalövő
Zalasárszeg
Zalaszántó
Zalaszentgrót”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére