• Tartalom
Oldalmenü

51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet

az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről

2021.06.16.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya a központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból megvalósításra kerülő, nettó 100 millió forint becsült értéket meghaladó építési beruházásokra terjed ki, amelyeket

a)2 valamely miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló költségvetési szerv, a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, a miniszter – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (3) bekezdése alapján kiadott – rendeletében tulajdonosi joggyakorlónak kijelölt személy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság, vagy

b)3 a miniszter mint fejezetet irányító szerv irányítása alá tartozó előirányzatokból az a) pontba nem tartozó központi költségvetési szerv

c)4 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján létesített gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet vagy egyéb szervezet

valósít meg és az 1. mellékletben nevesítésre kerül.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenység: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 38/A. § (2) bekezdése szerinti feladatok ellátása;

2. minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri tevékenység: az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kivitelezési tervdokumentáció tartalmának műszaki szakszerűségére vonatkozó ellenőrzése az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az Étv. 31. § (2) bekezdése szerinti és az egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek az érvényre juttatása érdekében;

3.5 lebonyolítói tevékenység: az építtető általános megbízottjaként ellátott beruházás szervezési és tanácsadási feladatok a beruházás szakszerű, jogszerű és gazdaságos megvalósítása, valamint a beruházás egyes szereplőinek összehangolása érdekében.

4.6 mintavételi és megfelelőség-igazolási terv: egyéb, mérnöki, műszaki tanácsadási feladatok megvalósítása keretében készített és ellenőrzött terv, amely megfelel a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv alkalmazása, tartalmi és formai követelményeiről szóló építésügyi műszaki irányelvben foglaltaknak.

2. A miniszter feladatai

3. § (1)7 A miniszter gondoskodik az 1. § szerinti építési beruházások minőségi, határidőben történő és az életciklus költségek alapján meghatározott költséghatékony megvalósításáról, valamint a felügyeleti körében megvalósuló építési beruházások megvalósítása során a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatóságáról és nyilvános ellenőrzésének biztosításáról.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait az ÉMI Építésügyi Innovációs Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. § A miniszter

a) figyelemmel kíséri az 1. § szerinti építési beruházások megvalósítását,

b) a Társaság útján ellenőrzi az építési beruházás magas szakmai minőségben történő megvalósulását.

3. A Társaság feladatai

5. §8 (1) A Társaság az 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott építési beruházások tekintetében a Kormány egyedi határozatában foglalt döntése szerint

a) az építési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri tevékenységét,

b) minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenységét,

c) a teljes beruházás folyamatának nyomon követését,

d) azok lebonyolítói tevékenységét, illetve

e) a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv elkészítésének és megvalósításának ellenőrzését

végezheti.

(2) A Társaság az (1) bekezdésben meghatározott, kijelölés alapján végzett tevékenységére megkötött szerződésének díja, amennyiben meghaladja az adott tevékenységre irányadó közbeszerzési értékhatárt, európai uniós forrásból nem finanszírozható.

4. Az 1. § szerinti építési beruházásokra vonatkozó szabályok

6. § (1)9 Az érintett 1. § szerinti építési beruházások esetén a beruházónak a Társasággal szerződést kell kötnie az 5. §-ban foglalt feladatokra, a Kormány egyedi határozatában foglalt döntése szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben rögzítésre kerülnek különösen a Társaság feladatai, jogai és kötelezettségei, valamint a feladatokat ellátó felelős szervezeti egység.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött 6. § szerinti szerződésekre kell alkalmazni.

1. melléklet az 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelethez10

Kijelölt építési beruházások

 

A

1.

Beruházás megnevezése

2.

Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes megújítása

3.

A Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító,
a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és átépítése

4.

A Nemzeti Hauszmann Program [a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról szóló 1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat] keretében a Budai Várnegyedben megvalósuló valamennyi építési beruházás, különösen:
1. a teljes Budai Palotanegyedet érintő fejlesztések, ezen belül:
a) várfalak helyreállítása kivitelezési ütemben,
b) közterek, utak helyreállítása,
c) a Hidegenergia Központ fejlesztései a Clark téren,
2. a Csikós udvart és a Nyugati kertet érintő fejlesztések, ezen belül a folyamatban lévő:
a) Új Lovarda újraépítése eredeti helyén,
b) Főőrség épületének újraépítése eredeti helyén,
c) Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén,
d) akadálymentes közlekedési tengely létesítése a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai között
(Tabáni Lift -, Tabáni Lift 2),
e) Karakas pasa tornyának rekonstrukciója,
f) Csikós udvart és a Nyugati kertet érintő fejlesztések,
g) Várgarázs befejezése, középkori támfal stabilizálása,
h) Várgarázs 3, istálló, Fehérvári rondella felújítása,
3. a Budavári Palota fejlesztései:
a) Budavári Palota déli összekötő szárnyának rekonstrukciója,
b) Szent István terem rekonstrukciója,
c) Gyilokjáró udvar és Újvilág kert fejlesztése,
d) Erzsébet királyné pergolája,
e) a Budavári Palota teljes felmérése és halaszthatatlan beruházások előkészítése, sürgős fejlesztések,
4. a Budai Palotanegyed épületeinek újjáépítése:
a) egykori Honvéd Főparancsnokság I. kerület, Szent György tér 2. szám alatti épületének fejlesztése,
b) egykori Külügyminisztérium épületének újjáépítése,
c) József főhercegi palota, palotakert és istálló épületének újjáépítése,
5. a Várkertek fejlesztése és a déli várszoknya ütemezett helyreállítása,
6. a „Halászó fiú” és a „Mátyás kút” elnevezésű szökőkutak helyreállítását érintő fejlesztések,
7. a Budapest I. kerület, Táncsics utca 9. szám alatti ingatlant érintő fejlesztések,
8. a Budapest XI. kerület, Talpas utcai telephelyet érintő fejlesztések.

5.

Budapest I. kerület, Táncsics Mihály utca 1. szám alatti ingatlan

6.

Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan

7.

Nagycenk, Széchenyi-kastélyegyüttes

8.

Geszt, Tisza-kastély

9.

Ónod, Ónodi vár

10.

Budapest IX. kerület, Kinizsi utca 12. szám alatti ingatlan

11.

Budapest XI. kerület, belterület 5412 helyrajzi számú ingatlan

12.

A ZalaZONE Ipari Park Zrt. által Zalaegerszeg megyei jogú város és Egervár község közigazgatási területén megvalósított projekt

13.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság együttműködésével Zalaegerszegen és Egervár község közigazgatási területén megvalósuló közműfejlesztési beruházások

14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 4107/24 helyrajzi számú ingatlanon

15.

Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus Oltóanyaggyár az ingatlan-nyilvántartás szerint Debrecen 0204/37 helyrajzi számú ingatlanon

16.

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása

1

Az 1. § nyitó szövegrésze a 652/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § a) pontja a 652/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § b) pontja a 652/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § c) pontja a 225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2. § 3. pontját a 269/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 2. § 4. pontját a 225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

7

A 3. § (1) bekezdése a 652/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § a 225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdése a 225/2021. (V. 4.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.