• Tartalom

51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

a járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b) és h) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) és n) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzést érintő kérdések tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet Mellékletének Informatika fejezet, II. A VIZSGA LEÍRÁSA rész Középszintű vizsga cím Gyakorlati vizsga alcímet követő negyedik bekezdésében a „kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

2. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 23. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt, valamint a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.”

3. § Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek tervezetéről.
(1a) A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.
(1b) A megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal a tankerületi központtal történt egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig. Amennyiben az egyeztetés nem vezetett eredményre, úgy az érintett körzet vonatkozásában adott véleményekről és oktatásszervezési adatokról az illetékes tankerületi központ részletes, írásbeli tájékoztatást ad február utolsó napjáig az oktatásért felelős miniszter részére az Nkt. 50. § (8) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.”

4. § Az R. 80. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fenntartó a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervet a hivatalnak. Az intézkedési terv a hivatal jóváhagyásával válik érvényessé. A hivatal szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.”

5. § Az R. 143. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény feladatellátási helye szerint illetékes járási hivatalt.
(11) Amennyiben a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt teljesíti, a járási hivatal megbízottja megfigyelőként részt vesz, egyéb esetben részt vehet az osztályozó vizsgán.”

6. § Az R.

1. 20. § (7) bekezdésében, 22. § (1) és (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal”,

3. 43. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak”,

4. 63. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalt” szövegrész helyébe a „járási hivatalt”,

5. 73. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 157. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,

6. 80. § (2) és (4) bekezdésében az „Az iskola székhelye szerint illetékes kormányhivatal” szövegrész helyébe az „A hivatal”,

7. 157. § (2) bekezdésében, valamint 158. § (5)–(7) bekezdéseiben a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,

8. 157. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz”,

9. 157. § (3) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz”

szöveg lép.

3. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

7. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet

1. 1. § (1) bekezdés g) pontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatalokra” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatalokra, valamint a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaira”,

2. 16. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,

3. 16. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz”,

4. 16. § (2) bekezdésében a „kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz”,

5. 18. § (1) és (3) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,

6. 18. § (4)–(6) bekezdéseiben a „kormányhivatal” szövegrészek helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,

7. 25. § (3) és (4) bekezdésében a „fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”

szöveg lép.

4. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

8. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

1. 16. § (3) bekezdés b) pontjában, 39. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 10. melléklet II. pontjában a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatal”,

2. 16. § (4) bekezdésében a „kormányhivatalnak” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási hivatalnak”,

3. 23. § (6) bekezdésében a „területileg illetékes kormányhivatalnál” szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerint illetékes járási hivatalnál”

szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére