• Tartalom

2016. évi LIII. törvény

2016. évi LIII. törvény

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról1

2019.01.01.

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

1–9. §2

10. §3

11–18. §4

2. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

19. §5

20. § (1)6

(2)7

(3)8

21. §9

22. § A Jht.

a)–b)10

c)–d)11

e)12

f)13

lép.

23. §14

3. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

24–27. §15

28. §16

29–32. §17

4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

33. §18

34. §19

35. §20

36–37. §21

38–40. §22

41–48. §23

49. § Hatályát veszti a Tpt.

a)–b)24

c)25

d)26

e)27

f)28

50. §29

5. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

51–53. §30

54. §31

55–59. §32

6. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

60. §33

61. §34

62–67. §35

7. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

68–73. §36

74–75. §37

76. §38

77–79. §39

8. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

80–84. §40

9. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

85–89. §41

10. A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény módosítása

90–91. §42

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

92–105. §43

106. §44

107–115. §45

12. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

116. §46

117. §47

13. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

118–129. §48

130. §49

131. §50

132. §51

133. § (1)52

(2)53

134. §54

14. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

135. §55

136. §56

137. §57

138–139. §58

15. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

140–152. §59

16. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

153. §60

154–155. §61

156–173. §62

174. § (1)63

(2)64

(3) A Bit. 195. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 452/F. §-sal egészül ki:

452/F. § A 377. § (2) bekezdésének – a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LIII. törvénnyel megállapított – rendelkezéseit a 2019. január 1-jétől megkötött szerződések esetében kell alkalmazni.”

175. § (1)65

(2)66

(3) A Bit. 377. § (2) bekezdésében a „tizenhárom” szövegrész helyébe a „tizenkét” szöveg lép.

176. §67

17. A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosítása

177–178. §68

18. Záró rendelkezések

179. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 33. §, a 38–40. §, a 49. § c) és e) pontja, az 50. §, a 61. §, a 135. §, 137. § és az 1. melléklet 2016. július 3-án lép hatályba.

(3) A 35. §, a 8. alcím, a 116. §, a 131. § és a 133. § (1) bekezdése 2016. szeptember 18-án lép hatályba.

(4) A 20. § (2) bekezdése, a 22. § a), b) és e) pontja 2016. október 1-jén lép hatályba.

(5) A 10. §, a 28. §, az 54. §, a 68–73. §, a 76. §, a 106. §, a 130. §, a 154. és 155. § és a 174. § (1) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 174. § (2) bekezdése és a 175. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 174. § (3) bekezdése és a 175. § (3) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

180. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2014. április 16-i 2014/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről szóló, 2015. december 17-i 2015/2392 bizottsági végrehajtási irányelv,

c) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.

1. melléklet a 2016. évi LIII. törvényhez69

2. melléklet a 2016. évi LIII. törvényhez70

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 1. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 22. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 22. § c)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 22. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 22. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 38–40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 41–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 49. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 49. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 49. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 49. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 49. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 51–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 55–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 77–79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 80–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 85–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 90–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 92–105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 107–115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 118–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 133. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 133. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 138–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 140–152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 154–155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 156–173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 174. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 174. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 175. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 175. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 177–178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére