• Tartalom

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet

egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.09.01.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), c), d), e), g), h), j), n), o), p), q), r) pontjában,

a 4. és a 8. alcím, valamint a 2–6., és 12–14. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 3. §, a 10. §, a 12. § 1. pontja, a 17. §, a 36. §, az 59. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

1–6. §2

7. §3

8–11. §4

12. §5

1.6

2.7

3–6.8

13. §9

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

14–16. §10

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

17–18. §11

4. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása

19. §12

5. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

20–23. §13

24. § Az R5. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete
a) 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,
b) 3–5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra,
c) 5–6 éves kor között legalább heti öt óra.”

25. §14

26. §15

27–34. §16

35. §17

36–37. §18

38. § (1)19

(2) Az R5. 25. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.
(4) A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.”

39–42. §20

43. § Az R5. 17. alcíme a következő 45/B. §-sal egészül ki:

45/B. § Ha a gyermek esetében a 25. § (3) bekezdése szerinti hároméveskori szűrésnek megfelelő szűrés 2017. szeptember 1. napja előtt nem történt, a gyermek ötéveskori szűrése a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.”

44–46. §21

47. § Az R5.

1–2.22

3. 3. alcím címében a „korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész helyébe a „korai fejlesztés és gondozás”,

4. 4. § (1) bekezdésében a „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás” szövegrész helyébe a „gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás”,

5.23

6. 7. §

b)24

7–11.25

12. 16. §

a)–c)26

d) (5) bekezdésében a „továbbá a fejlesztő nevelés és a fejlesztő nevelés-oktatás” szövegrész helyébe a „továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás”,

a)27

b) „E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium, a korai fejlesztés és gondozás vagy a fejlesztő nevelés, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény változásakor is.” szövegrész helyébe az „E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium, a korai fejlesztés és gondozás, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény változásakor is.”,

18. 28. §

b)–d)28

19. 29. §

b)29

21.30

22. 39. § (1) bekezdés b) pontjában az „a szakértői bizottság a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés, az óvodai nevelés” szövegrész helyébe az „a szakértői bizottság a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés”,

23–26.31

27. 7. mellékletében foglalt táblázatban a „Korai fejlesztés, gondozás, és a fejlesztő nevelés” szövegrész helyébe a „Korai fejlesztés és gondozás”

szöveg lép.

48. § Hatályát veszti az R5.

c)32

d) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora.

6. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet módosítása

49–50. §33

7. A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet módosítása

51. §34

52. §35

8. A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosítása

53–57. §36

9. Záró rendelkezések

58. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 7. §, a 12. § 2. pontja és az 51. § 2017. január 2. napján lép hatályba.

(3) A 26. § és a 35. § 2017. március 1. napján lép hatályba.

(4) Az 59. § 2017. augusztus 31. napján lép hatályba.

(5) A 24. §, a 38. § (2) bekezdése, a 43. §, a 47. § 3. és 4. pontja, 6. pont a) alpontja, 12. pont d) alpontja, 13. pont b) alpontja, 14–17. pontja, 18. pont a) alpontja, 19. pont a) alpontja, 20. pontja, 22. pontja és 27. pontja, továbbá a 48. § a), b) és d) pontja 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

59. §37

1–14. melléklet az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelethez38

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 12. § 3–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 17–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 39–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 44–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 47. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 47. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 47. § 6. pont b) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 47. § 7–11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 47. § 12. pont a)–c) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 47. § 13. pont a) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 47. § 18. pont b)–d) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 47. § 19. pont b) alpontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 47. § 21. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 47. § 23–26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 48. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 53–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 1–14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére