• Tartalom

2016. évi LIV. törvény

2016. évi LIV. törvény

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról1

2016.07.01.

1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 114. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

114. § (1) A helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.
(2) A helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.
(3) A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszer által biztosított szakrendszeri feladatainak informatikai támogatására szerződést a csatlakozás végső időpontját követő időtartamra nem köthet.
(4) A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi önkormányzat gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása érdekében adattárházat (a továbbiakban: önkormányzati adattárház) üzemeltet.”

2. § A Mötv. 143. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

h) az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatainak forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit.”

3. § A Mötv. 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A Mötv. a következő 146/B. §-sal egészül ki:

146/B. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás 114. § (2) bekezdése szerinti végső határideje nem lehet korábbi, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény felhatalmazása alapján megalkotott, a csatlakozás végső határidejét szabályozó kormányrendelet hatálybalépését követő 90. nap.
(2) Új szerződést a 114. § (2) bekezdése szerinti szakrendszerek által támogatott feladatok informatikai támogatására az önkormányzat csak az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjáig terjedő időtartamra köthet, kivéve, ha a csatlakozás módját kormányrendelet úgy határozza meg, hogy az a szerződés hatályban tartása mellett is lehetséges.
(3) Az önkormányzat a 114. § (2) bekezdése szerinti szakrendszerek által támogatott feladatok informatikai támogatására kötött szerződéseit a szakrendszereket meghatározó kormányrendelet kihirdetését követően haladéktalanul felülvizsgálja.
(4) A (3) bekezdés szerinti felülvizsgálattal érintett szerződést az önkormányzat
a) legfeljebb a csatlakozás végső határidejéig hosszabbíthatja meg,
b) úgy módosítja, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjára a szerződés felmondható, vagy a csatlakozás kormányrendeletben meghatározott módon megvalósítható legyen.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálattal érintett szerződésnek a (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítása nem lehetséges, a szerződésnek az ASP rendszerhez történő csatlakozás időpontjára történő felmondásából adódó, az önkormányzatot terhelő, jogerős bírósági döntésben megítélt összeg erejéig az állam az önkormányzatot utólag kártalanítja.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 1. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére