• Tartalom

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

54/2016. (XII. 21.) NGM rendelet

a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2020.06.30.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) által lefolytatott következő eljárásokért:

a) az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység

aa) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,

ab) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért,

ac) megszüntetésének bejelentésével összefüggő nyilvántartásból történő törléséért;

b) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység

ba) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,

bb) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

c) az idegenvezetői tevékenység

ca) bejelentéséért és nyilvántartásba vételéért,

cb) végzéséhez szükséges idegenvezetői igazolvány kiállításáért és pótlásáért,

cc) tekintetében adatváltozás bejegyzéséért;

d) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló rendeletben meghatározott

da)1 termékek forgalomba hozójának és gyártójának (a továbbiakban: kötelezett) bejelentéséért, nyilvántartásba való bejegyzéséért,

db)2 nyilvántartás adatainak kötelezett bejelentése alapján történő módosításáért.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke:

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárások esetén 20 000 forint,

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárások esetén 10 000 forint,

d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eljárások esetén 40 000 forint.

2. § (1) A díjfizetési kötelezettséget – ideértve a nem elektronikusan kezdeményezett, közigazgatási hatósági eljárások díjait is –

a) fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás),

b) készpénz-átutalási megbízás, vagy

c) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (a továbbiakban: EFER) útján

kell teljesíteni a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára.

(2) A díj a BFKH bevétele.

(3) A BFKH a befizetett díjakat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli. Az EFER útján történő díjfizetéshez az ügyfélnek a BFKH-nál előzetesen regisztrálnia és ügyfélkapuja útján azonosítania kell magát.

(4)3 Az ügyfélnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjat a kérelem benyújtásakor kell megfizetnie, és az 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontját és a saját nevét az átutalási megbízás, illetve a készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie.

(5) Ha az ügyfél a kérelmét az elektronikus ügyintézés szabályai szerint terjeszti elő, a díjat a következő módon fizetheti meg:

a) átutalási megbízással az ügyfél vagy képviselője ügyfélkapujára kapott fizetési értesítés átvétele utáni első munkanapon, az 1. § (1) bekezdésének vonatkozó alpontjára való hivatkozással, vagy

b) az EFER útján, a fizetési értesítésben foglaltak szerint.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak az irányadóak abban az esetben is, amikor az ügyfél a kérelmét nem az elektronikus ügyintézés útján terjeszti elő, és az EFER útján történő fizetést választja.

3. §4 Túlfizetés esetén a díjtöbbletet a BFKH hivatalból, a visszafizetést megállapító hatósági döntés véglegessé válását követő nyolc napon belül átutalási megbízás útján az ügyfél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlája javára visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

4. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. és 6. §-ában,

b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. § (2)–(3) bekezdésében,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, valamint 31. § (2), (3), (5) és (6) bekezdésében,

d)5

e) a díj megfizetésével kapcsolatos felhívásra az Itv. 73/A. § első mondatában,

f) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontjában

foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol kérelmet említ, azon bejelentést vagy kérelmet kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)6

6. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § az 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 27. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 4. § d) pontját a 22/2020. (VI. 29.) ITM rendelet 24. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére