• Tartalom

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet

56/2016. (XII. 22.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

2019.01.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja részére megállapítható egészségkárosodási ellátásra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. álláshely: szolgálati beosztás vagy nem hivatásos munkakör,

2. egészségkárosodási ellátás: a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és a rendvédelmi egészségkárosodási járadék,

3. FÜV Bizottság: az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) szerinti, az egészségi alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárást végző bizottság,

4. hivatásos állomány tagja: az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja,

5. humánigazgatási szakszolgálat: az Országgyűlési Őrségnél a munkáltatói döntéseket előkészítő, nyilvántartó és rendszerező szervezeti elem, amelynek vezetője felelős az e rendeletben szabályozott munkáltatói intézkedéseket megalapozó eljárások jogszerűségéért, valamint a munkáltatói intézkedések szakszerű előkészítéséért.

2. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása

3. § (1) Az ER.-ben foglaltak szerint az állományilletékes parancsnoknak kézbesített, a FÜV Bizottságnak az egészségi alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárása során az egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, „Jelenlegi beosztására alkalmatlan” vagy „Hivatásos szolgálatra alkalmatlan” megállapítást tartalmazó végrehajtható határozata (a továbbiakban: FÜV határozat) alapján az Országgyűlési Őrség parancsnoka haladéktalanul intézkedik arra, hogy a humánigazgatási szakszolgálat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje.

(2)1 Az eljárás megindításával egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat írásban tájékoztatja a hivatásos állomány tagját az egészségkárosodási ellátás megállapításának menetéről. A tájékoztatásnak ki kell térnie az egészségkárosodási ellátásra jogosultság szabályaira, a felajánlott álláshely elfogadásáról történő nyilatkozat határidejére, a felajánlott álláshely el nem fogadásának és a nyilatkozattétel elmulasztásának jogkövetkezményeire, a Hszt. 82/C. § (2d) bekezdésében foglaltakra, valamint a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerinti, a felmentésre irányuló kérelem lehetőségére is. E tájékoztatásban részletesen ki kell térni az egészségkárosodási ellátás megállapításával történő szolgálati viszony megszűnésének és a felmentéssel történő szolgálati viszony megszüntetésének jogkövetkezményeire.

(3) Ha a FÜV határozat végrehajthatóvá válásakor a baleset vagy betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggéséről vagy össze nem függéséről szóló döntés nem áll rendelkezésre, az Országgyűlési Őrség parancsnoka soron kívül, de legfeljebb 15 napon belül dönt a minősítésről.

4. § (1) A humánigazgatási szakszolgálat a FÜV határozat végrehajthatóvá válásától számított 20 napon belül megvizsgálja valamennyi, az Országgyűlési Őrségnél betöltetlen álláshely vonatkozásában, hogy azok betöltésére a hivatásos állomány tagja egészségi állapota alapján alkalmas-e.

(2) Ha az Országgyűlési Őrség rendelkezik felajánlható, a feltételeknek megfelelő álláshellyel, az (1) bekezdés szerinti határidő leteltét követően a 6. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

5. § (1) Ha a 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat 20 napon belül nem vezet eredményre, az Országgyűlési Őrség parancsnoka a határidő leteltét követő 5 napon belül dönt arról, hogy mely szolgálati beosztás nem hivatásos munkakörré történő átminősítése, vagy szükség szerint új álláshely létrehozása útján biztosítja a hivatásos állomány tagjának továbbfoglalkoztatását. A humánigazgatási szakszolgálat a döntés alapján haladéktalanul köteles intézkedni az átminősítés vagy az új álláshely létrehozásáról.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás eredményeként az állománytáblázatban rendszeresített álláshelyek biztosítása érdekében az Országgyűlési Őrség parancsnoka haladéktalanul kezdeményezi az állománytáblázat soron kívüli módosítását az Országgyűlés elnökénél. A kezdeményezés megtörténtét követően az álláshely felajánlására attól függetlenül sor kerülhet, hogy az állománytáblázat módosítása még nem került végrehajtásra.

(3)2 Az egészségkárosodási ellátásban részesülőkre tekintettel átminősített vagy létrehozott új álláshelyekről a humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartást vezet, amely átminősítés esetében tartalmazza az átminősítést megelőző szolgálati beosztás megjelölését is. Az átminősített vagy létrehozott új álláshely megüresedése esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka 5 munkanapon belül gondoskodik az átminősített álláshely visszaminősítéséről vagy a létrehozott álláshely megszüntetéséről, és ennek tényéről értesíti a humánigazgatási szakszolgálatot.

6. § (1)3 A humánigazgatási szakszolgálat a 4. § (1) bekezdésében meghatározott 20 napos, vagy az 5. § (1) bekezdésében meghatározott 5 napos határidő leteltét követő 5 napon belül az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 27. § (1) és (3) bekezdésében az egyeztető megbeszélésre vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával – a Becsületbíróság döntését követően – egyeztető megbeszélést tart, amelynek keretében sor kerül a hivatásos állomány tagja részére a továbbfoglalkoztatása érdekében az új álláshely felajánlására. Az egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) Az egyeztető megbeszélés a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel az Országgyűlési Őrség hivatali helyiségétől eltérő helyszínen és módon is történhet.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja részére több, az egészségi állapotának megfelelő betöltetlen álláshely is azonosításra került, az egyeztető megbeszélésen több – legfeljebb azonban három – álláshelyet kell felajánlani, amelyek bármelyikének elfogadása a felajánlott álláshely elfogadásának minősül. Ebben az esetben a hivatásos állomány tagjának az írásbeli nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölnie, hogy melyik álláshelyet kívánja betölteni. Erre a figyelmét az egyeztető megbeszélésen fel kell hívni.

7. § (1)4 A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a hivatásos állomány tagja az Országgyűlési Őrség parancsnokának címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz nyújthatja be. A humánigazgatási szakszolgálat e kérelem alapján haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82/C. § (2c)–(2d) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében.

(2) A Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelem esetén a 4–5. §-ban meghatározott eljárást mindaddig folytatni kell, ameddig az Országgyűlés elnöke nem dönt a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítés tárgyában, azzal, hogy a hivatásos állomány tagját csak az Országgyűlés elnökének elutasító döntése esetében, a döntés kézhezvételét követően lehet nyilatkoztatni a felajánlott álláshely elfogadásáról.

(3) Az egészségi állapota miatt az ügyei vitelében tartósan akadályozott és ebből kifolyólag nyilatkozattételre nem képes személy esetében a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet helyette és nevében törvényes képviselője is előterjesztheti.

7/A. §5 A Hszt. 82/C. § (2c) bekezdése szerinti előterjesztéssel az Országgyűlési Őrség parancsnoka a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítési eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel az Országgyűlés elnökéhez:

a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,

b) a FÜV határozat,

c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,

d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,

e) az érintett részére felajánlható álláshelyek, ha a felterjesztéskor rendelkezésre áll,

f) a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv, ha az álláshely felajánlására már sor került,

g) a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás, ha az ezen ellátások alapjául szolgáló irat a felterjesztéskor a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll,

h) a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme,

i) a hivatásos állomány tagjának részére alkalmasnak talált feladatkörök megnevezése,

j) az Országgyűlési Őrség parancsnokának javaslata,

k) az egészségügyi dokumentáció,

l) a Becsületbíróság döntése.

8. § (1) A hivatásos állomány tagjának az egészségi állapotának megfelelő, elsősorban az adminisztratív feladatok ellátására létrehozott álláshelyek ajánlhatóak fel. Ezen túl – az egyedi körülmények vizsgálata alapján – az egészségi állapotnak megfelelő bármely más álláshely felajánlható. A humánigazgatási szakszolgálat a felajánlható álláshelyek és a továbbfoglalkoztatás során a hivatásos állomány tagjának egészségi állapotára figyelemmel indokolt különleges körülményeket is fokozottan köteles figyelembe venni, illetve biztosítani.

(2) Az Országgyűlési Őrség a rendelkezésre álló iratok alapján, a FÜV Bizottság munkájában résztvevő orvos vagy az ER.-ben meghatározott alapellátó orvos közreműködésével

a) vizsgálja a felajánlható álláshelyek keresésekor az álláshely egészségi állapotnak való megfelelőségét, és

b) alakítja ki – a továbbfoglalkoztatott bevonásával – a foglalkoztatás feltételeit, így különösen a szolgálatteljesítési idő vagy munkaidő rendjét, az elhelyezés körülményeit, a rugalmas foglalkoztatás lehetőségét, a gyógykezeléseken történő részvétel biztosíthatóságát.

(3) Ha az új álláshely betöltésekor az érintett számára az Országgyűlési Őrség valamely képzés elvégzését írja elő, annak költségeit az Országgyűlési Őrség biztosítja.

9. § (1) Ha a Hszt. 82/B. § (4) bekezdése szerinti 45 napos határidő alatt megállapításra kerül, hogy

a) a Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakkal ellentétben a hivatásos állomány tagja saját jogú nyugellátásra vagy szolgálati járandóságra jogosult,

b) a Hszt. 82/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya a jogerős minősítő határozat alapján megállapítható és a személyügyi nyilvántartás adatai, valamint a FÜV határozatban foglaltak alapján a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek sem állnak fenn, vagy

akkor a 4–5. §-ban meghatározott eljárást a humánigazgatási szakszolgálat befejezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a humánigazgatási szakszolgálat a hiányzó objektív feltétel megjelölésével és részletes indokolással együtt előterjesztést tesz az Országgyűlési Őrség parancsnokának az egészségkárosodási ellátásra jogosultság hiányának megállapítására irányuló döntés meghozatalára, amelyről az Országgyűlési Őrség parancsnoka soron kívül dönt.

(3) Ha az Országgyűlési Őrség parancsnoka a humánigazgatási szakszolgálat előterjesztésétől eltérően az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítását kizáró objektív okot nem állapítja meg – és ezért a (2) bekezdés szerinti döntést nem hozza meg –, a humánigazgatási szakszolgálatot a 4–5. §-ban meghatározott eljárás folytatására utasítja.

10. § A Hszt. 82/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel fennállását, a Hszt. 82/A. § (5) bekezdésében meghatározott kizáró ok hiányát, valamint a Hszt. 82/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a tényleges szolgálati idő tartamát a humánigazgatási szakszolgálat ellenőrzi a személyügyi nyilvántartásban.

11. § Ha a hivatásos állomány tagja a Hszt. 82/A. § (6) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megállapítása helyett a szolgálati viszonyának felmentéssel történő megszüntetését kéri, e kérelmet az Országgyűlési Őrség parancsnokának címezve a humánigazgatási szakszolgálathoz kell benyújtani. Ebben az esetben a 9. § (2) bekezdése szerinti döntéssel egyidejűleg a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik a hivatásos állomány tagjának felmentése érdekében.

12. §6 A Hszt. 82/D. § (2) bekezdése alapján a humánigazgatási szakszolgálat az eljárás lefolytatásához az alábbi iratok beszerzésével készíti elő az Országgyűlési Őrség parancsnokának döntését:

a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,

b) a FÜV határozat,

c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,

d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,

e) a felajánlott álláshely elfogadására vagy visszautasítására vonatkozó nyilatkozat, valamint az egyeztető megbeszélésről készült jegyzőkönyv, vagy az Országgyűlés elnökének mentesítésével kapcsolatos iratok,

f) a hivatásos állomány tagját az egészségi alkalmatlanság megállapítását közvetlenül megelőző egy hónapra a szolgálati beosztása alapján megillető távolléti díj összegére vonatkozó adatok,

g) az álláshely elfogadása esetén az új illetményre vonatkozó adatok,

h) ha az Országgyűlési Őrség rendelkezésére áll ilyen irat, a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás,

i) a döntéshozatalhoz szükséges egyéb személyügyi adatok, és

j) a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló állományparancs vagy határozat tervezete.

13. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatát az iratok alapján hozza meg, a Hszt. 82/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatát követően.

(2) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az iratok összeállítását követő 5 munkanapon belül intézkedik az ellátást folyósító szerv megkeresésére a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás összegéről szóló tájékoztatás beszerzése érdekében.

14. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a Hszt. 82/D. § (3) bekezdése szerinti határozatban rendelkezik

a) az egészségkárosodási ellátásra jogosultságról vagy annak hiányáról, az egészségkárosodási ellátás típusáról,

b) az egészségkárosodási ellátás mértékéről,

c) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság kezdőnapjáról,

d) az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamáról.

(2) A határozat rendelkező része tartalmazza a Hszt. 267–269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről történő tájékoztatást, továbbá a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségre vonatkozó figyelemfelhívást.

(3) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot elutasító döntését indokolni köteles.

15. § A humánigazgatási szakszolgálat, ha a feltételek fennállnak, haladéktalanul intézkedik a Hszt. 82. § (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján a szolgálati viszony megszűnésének megállapítása érdekében.

3. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság felülvizsgálata és meghosszabbítása

16. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultságot megállapító határozat közlését követően a humánigazgatási szakszolgálat gondoskodik a határidők nyilvántartásáról és figyelemmel kíséréséről annak érdekében, hogy a Hszt. 82/E. § (1)–(3) bekezdése szerint az egészségkárosodási ellátásra jogosultság meghosszabbítása időben végrehajtható legyen.

17. § Ha a rehabilitációs hatóság a baleseti ellátással, a rokkantsági ellátással vagy a rehabilitációs ellátással összefüggésben az egészségkárosodás felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget írt elő az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére, az egészségkárosodási ellátásra jogosult a Hszt. 82/I. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül köteles a humánigazgatási szakszolgálatot a rehabilitációs hatóság által megállapított felülvizsgálat időpontját követően annak eredményéről és az újabb felülvizsgálat időpontjáról tájékoztatni. A tájékoztatást a rehabilitációs hatóság által kiadott szakvélemény vagy komplex minősítés eredményéről készült bizottsági összefoglaló vélemény – és ha ilyen rendelkezésre áll, a rehabilitációs hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány vagy hatósági döntés – eredeti példányának bemutatásával és másolatának csatolásával, vagy az eredeti irat hiteles másolatának rendelkezésre bocsátásával kell megtenni.

18. § (1) A humánigazgatási szakszolgálat az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 120 nappal megküldi a FÜV Bizottságnak az egészségkárosodási ellátásra jogosult egészségkárosodási ellátásának megállapításával kapcsolatos iratokat, és a FÜV Bizottság intézkedik a Hszt. 82/E. § (3) bekezdés b) pontjának vizsgálatára. A FÜV Bizottság vagy a rendelkezésére álló iratok alapján ad állásfoglalást, vagy további, az egészségi állapotra vonatkozó iratokat kérhet be az egészségkárosodási ellátásra jogosulttól, valamint személyes meghallgatásra is behívhatja őt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt iratbekérési lehetőség alapján a FÜV Bizottság az egészségkárosodási ellátásra jogosultat felhívhatja arra, hogy a rehabilitációs hatóság által az egészségi állapota komplex minősítéséről kiállított hatósági bizonyítványt – a komplex minősítés eredményéről készült bizottsági összefoglaló véleménnyel együtt – nyújtson be. A felhívásnak nincs helye akkor, ha az egészségkárosodási ellátásra jogosult a 17. § alapján köteles az ott megjelölt iratok csatolására. A felhívást a FÜV Bizottság az iratok kézhezvételétől számított 8 napon belül adhatja ki az egészségkárosodási ellátásra jogosult részére történő 60 napos határidő tűzésével.

(3) A FÜV Bizottság az (1) bekezdés szerinti állásfoglalását és az iratokat legkésőbb az egészségkárosodási ellátásra jogosultság lejártát megelőző 30 nappal megküldi a humánigazgatási szakszolgálat részére.

(4) Ha a FÜV Bizottság állásfoglalása alapján az egészségi alkalmasság ismételten megállapítható, a humánigazgatási szakszolgálat megvizsgálja, hogy van-e a Hszt. 82/J. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az egészségkárosodási ellátásra jogosult képzettségének és végzettségének felajánlható szolgálati beosztás. Felajánlható szolgálati beosztás esetén a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik a szolgálati beosztás felajánlása érdekében. Az egészségkárosodási ellátásra jogosult nyilatkozatától függően a hivatásos állományba visszavételre kerül sor, vagy a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik az egészségkárosodási ellátás megszüntetése érdekében.

19. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozat meghozatalához szükséges adatokat a humánigazgatási szakszolgálat hivatalból bocsátja a FÜV Bizottság rendelkezésére.

20. § Az Országgyűlési Őrség parancsnoka az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamát meghosszabbító határozatában rendelkezik annak időtartamáról és az egészségkárosodási ellátás összegéről, továbbá tájékoztatást ad a Hszt. 267–269. §-a szerinti szolgálati panasz benyújtásának lehetőségéről.

4. Az egészségkárosodási ellátás folyósítása és mértékének számítása

21. § Az egészségkárosodási ellátást átutalással kell folyósítani az egészségkárosodási ellátásra jogosult által megjelölt pénzfizetési számlára, minden hónap 5. napjáig.

22. § (1) Ha az egészségkárosodási ellátás mértékét a Hszt. 82/G. § (4) bekezdése vagy a 82/H. § (4) és (5) bekezdése alapján módosítani kell, az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatot hoz az egészségkárosodási ellátás új mértékéről.

(2) A határozatot a továbbfoglakoztatás szerinti illetmény megváltozását vagy a rendvédelmi illetményalap megváltozását követő 15 munkanapon belül hivatalból, a baleseti ellátás, a rokkantsági ellátás vagy a rehabilitációs ellátás megváltozása esetén az egészségkárosodási ellátásra jogosult Hszt. 82/I. § (1) bekezdése szerinti bejelentését követő 15 munkanapon belül kell meghozni.

(3) Ha a rendelkezésre álló iratok alapján hiánypótlás szükséges, az egészségkárosodási ellátásra jogosultat haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő 10 munkanapon belül fel kell hívni az iratok csatolására, kiegészítésére. Ebben az esetben a határozat meghozatalára rendelkezésre álló, a (2) bekezdés szerinti határidő a hiánypótlás teljesítésétől kezdődik.

(4) A humánigazgatási szakszolgálat köteles figyelemmel kísérni a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult illetményének esetleges változását, és változás esetén intézkedni a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés mértékének módosítására.

5. Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése

23. § (1) A humánigazgatási szakszolgálat évente legalább egyszer ellenőrzi, hogy a Hszt. 82/J. § (1) bekezdése szerinti megszűnési okok fennállnak-e.

(1a)7 A Hszt. 82/J. § (1a) bekezdése szerinti felhívás esetén az Országgyűlési Őrség a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultat legalább 20 napos határidő biztosításával – 30 napnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására hívja fel. A humánigazgatási szakszolgálat a felhívást az elektronikus ügyintézés szabályai szerint vagy a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményben bocsátja ki.

(1b)8 Ha az Országgyűlési Őrségnek – a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult vagy hozzátartozója írásbeli tájékoztatása alapján, vagy a rendvédelmi szervhez más hivatalos úton eljutott írásbeli tájékoztatás alapján – tudomása van arról, hogy a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult a gyógykezelése érdekében a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyen tartózkodik, akkor az (1a) bekezdés szerinti felhívást részére a lakcíme mellett ezen tartózkodási helyére is kézbesíti.

(2) Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnéséről az Országgyűlési Őrség parancsnoka határozatot hoz.

24. § Az egészségkárosodási ellátásra jogosultság megszűnése esetén a humánigazgatási szakszolgálat az egészségkárosodási ellátásra jogosultság időtartamának leteltét követően haladéktalanul intézkedik az egészségkárosodási ellátás folyósításának megszüntetésére.

25. § A Hszt. 82/J. § (3) bekezdése szerinti lemondó nyilatkozatot az egészségkárosodási ellátásra jogosult írásban, az Országgyűlési Őrség parancsnokának címezve, a humánigazgatási szakszolgálatnak nyújthatja be.

6. Eljárás a Hszt. hatálya alá tartozó vezényelt állomány vonatkozásában

26. § (1) A Hszt. 82/D. § (4) bekezdése szerinti esetben a Hszt. 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárásnak a 4. § (1) bekezdése szerinti szakaszát az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának másik, a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez vezényelt tagját fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv humánigazgatási szakszolgálata, valamint a humánigazgatási szakszolgálat párhuzamosan folytatja. Ha ezen eljárás eredményeként az Országgyűlési Őrség vagy a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv felajánlható álláshelyet talál, az egyeztető megbeszélésen mind az Országgyűlési Őrség, mind a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szerinti állományilletékes parancsnok részt vesz.

(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti átminősítés vagy új álláshely létrehozása az Országgyűlési Őrség feladata. E rendelkezés nem zárja ki, hogy a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv felajánlja, hogy a vezényeltet fogadó rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél kerüljön sor az átminősítésre vagy új álláshely létrehozására.

(3) A 23. § (1) bekezdésében szabályozott eljárásban a vezényeltet fogadó szerv humánigazgatási szakszolgálata együttműködik a humánigazgatási szakszolgálattal.

(4)9 Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a Hszt. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényeltekre is megfelelően alkalmazni kell.

7. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § (2) bekezdése a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (3) bekezdését a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 6. § (1) bekezdése a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 12. § nyitó szövegrésze a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (4) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 23. § (1a) bekezdését a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet 16. §-a iktatta be.

8

A 23. § (1b) bekezdését a 34/2018. (XII. 20.) BM rendelet 16. §-a iktatta be.

9

A 26. § (4) bekezdését a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelet 17. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére