• Tartalom

57/2016. (XII. 22.) NGM rendelet

57/2016. (XII. 22.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról1

2017.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az e rendeletben meghatározott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás az 1. melléklet]

c) 11. sora alapján
ca) a GINOP 5. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak előfinanszírozásához a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 6. § 12. és 14. pontja, 58–62. §-a, valamint 100. §-a,
cb) a VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv uniós foglalkoztatási programjainak előfinanszírozásához a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. § 17. és 22. pontja, 61. §-a valamint 100. §-a alapján nyújtható.”

2. §2

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § A Rendelet 1. §-ában a „Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény” szövegrész helyébe a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szöveg lép.

5. §3

6. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § d) és e) pontja.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 3. §, a 4. §, a 6. § és a 2. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez4

2. melléklet az 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelethez

LXIII. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


1

Áht.
azono-
sító


Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
csop. név


Jog-cím név


Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre
Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje


Biztosíték


Kezelő
szerv


Lebo-nyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

2

Aktív támogatások

3

225146

Foglalkoztatási és képzési támogatások

Az előirányzat célja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) alapján a foglalkoztatás elősegítése, a munkahelyteremtés, a munkahelymegőrzés, a munkaerő alkalmazkodásának és az álláskeresők munkához jutásának támogatása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat, és elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. határozza meg.

természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek,

egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások, TB alap

pályázat vagy kérelem alapján

hatósági szerződés, támogatási szerződés, támogatói okirat útján

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

visszatérítendő támogatás esetén a hatósági vagy támogatási szerződésben meghatározott határidő

Az államház-tartásról szóló törvény végrehaj-tásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. §. (2) bekezdése szerint.

állami foglalkozta-
tási szervként eljáró fővárosi és megyei kormány-hivatal

-

-

4

278778

Szakképzési és felnőttképzési támogatások

Az előirányzat célja a képzési rendszer fejlesztésének támogatása, szakképzési és felnőttképzési támogatások nyújtása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.), valamint az elszámolható egyéb kiadások körét az Szht. és az Flt. határozza meg. Ennek keretében képzéshez, fejlesztő tevékenységhez, beruházáshoz, tárgyi és technikai feltételek fejlesztéséhez, szakmai tanulmányi versenyekhez, felnőttoktatáshoz, tanulmányi ösztöndíj nyújtásához, egyes költségvetési szervek és a gazdasági kamarák feladatai ellátásához nyújtható támogatás.

szakképzési hozzájárulásra kötelezett, civil szervezet, egyházi jogi személy, költségvetési szerv, önkormányzat, társulás, egyéb közhasznú jogállással rendelkező szervezet, közalapítvány, gazdasági kamara, felnőttképzésben részt vevő felnőtt

pályázat vagy kérelem alapján

hatósági szerződés, támogatási szerződés, támogatói okirat útján

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

-

Az Ávr. 84. §. (2) bekezdése szerint.

állami szakképzési szervként eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

-

-

5

 

Passzív kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

264590

 

Álláskeresési ellátások

Az előirányzat célja az álláskeresők ellátásának biztosítása. Az előirányzat terhére nyújtható ellátásokat, és elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. határozza meg.

természetes személyek, gazdasági társaságok,

EU tagországok munkaügyi szervezetei

kérelem alapján hatósági határozat útján

-

egy összegben vagy részletekben

-

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

7

199331

 

Bérgarancia kifizetések

Az előirányzat célja a felszámolás és kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának elősegítése. Az előirányzat terhére nyújtható támogatást a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bérgarancia törvény) határozza meg, az előirányzat terhére elszámolható egyéb kiadások körét az Flt. szabályozza.

Bérgarancia törvény szerinti felszámolás vagy kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetek, felszámolás alatt álló kölcsönbevevő,

gazdasági társaságok

kérelem alapján hatósági határozat útján

-

egy összegben

A támogatásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 70. nap, vagy ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a támogatásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 70. napot megelőzően kerül sor, akkor a felszámolási zárómérleg benyújtását megelőző nap.

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

8

278790

Működtetési célú kifizetések

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap működtetési kiadásainak a biztosítása.

Magyar Államkincstár,

Magyar Posta Zrt.

-

-

kincstári terhelés vagy postai utalványdíj alapján

-

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, állami szakképzési szervként eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

-

-

9

303835

Start-munkaprogram

Az előirányzat célja a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet] szerinti közfoglalkoztatási támogatások biztosítása. Az előirányzat terhére nyújtható támogatásokat a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb elszámolható kiadásokat az Flt. határozza meg.

költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások,

egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek,

egyházi jogi személyek

kérelem alapján

hatósági szerződéssel

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

-

-

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

10

 

EU-s elő- és társfinanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

343117

 

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása

Az előirányzat fedezetet biztosít a GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás keretében megvalósuló állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalok uniós foglalkoztatási programjainak előfinanszírozásához.

természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, egyéb civil szervezetek,

egyházi jogi személyek, költségvetési szervek, önkormányzatok, társulások

pályázat vagy kérelem alapján

hatósági szerződés, támogatási szerződés, támogatói okirat útján

folyósít-
ható

egy összegben vagy részletekben

-

Az Ávr. 84. §. (2) bekezdése szerint.

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

-

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére