• Tartalom

58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet

58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet

egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.11.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1–2. §2

3. § Hatályát veszti az R1.

a) A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ táblázatának 46. sora,

b) A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítésében foglalt 1. táblázat 46. sora,

c) A. Függelék A/4. melléklet I. RÉSZ 1. kiegészítésében foglalt 2. táblázat 46. sora,

d) A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,

e) A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,

f) A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,

g) A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora,

h) A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat 46. sora és

i) A. Függelék A/15. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 46. sora.

2. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

4–5. §3

6. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. számú melléklet 1. számú táblázat 1/A. táblázatának A/46. sora,

b) A. Függelék A/46. számú melléklete.

3. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

7–8. §4

4. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

9. §5

5. Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet módosítása

10. §6

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 6. § és a 12. § (1) bekezdés a) pontja 2017. november 1-jén lép hatályba.

12. § (1) Ez a rendelet

a) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2016. június 22-i (EU) 2016/1004 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) Ez a rendelet

a) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 32. cikk (3) bekezdésének, és

b) az Európai Hajózási Szövetség (EBU), az Európai Hajósok Szervezete (ESO) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) által kötött, a munkaidő-szervezés egyes szempontjainak a belvízi hajózási ágazaton belüli szabályozásáról szóló európai megállapodás végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i 2014/112/EU tanácsi irányelv Melléklet 14. szakasz (1) bekezdésének

1–3. melléklet az 58/2016. (XII. 23.) NFM rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. november 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére