• Tartalom

59/2016. (IX. 14.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

2020.11.07.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 1. pontja szerinti támogatás;

2. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet;

3. elszámolható költség: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 6. pontja szerinti költség;

4. kis- és középvállalkozás: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;

5. közösségi agrármarketing tevékenység: marketing eszközökkel végzett, az élelmiszereknek és szolgáltatásoknak az alapanyag-termelőtől a végső fogyasztóig történő eljuttatására irányuló nonprofit-tevékenység, amelyet a mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdasági ágazat szereplői az általuk előállított termékek promóciója érdekében, együttműködve végeznek;

6. lebonyolító szerv: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.;

7. mezőgazdasági ágazat: a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások összessége;

8. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;

9. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;

10. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;

11. minőségrendszerek: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014–2020 (2014/C 204/01) (a továbbiakban: agrár- és erdészeti iránymutatás) (282) bekezdésében hivatkozott minőségrendszerek;

12. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti feltételeknek meg nem felelő vállalkozás;

13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás;

14. támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.

II. Fejezet

AZ EGYES TÁMOGATÁSI CÉLTERÜLETEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

1. A támogatási célterületek meghatározása

2. § E rendelet alapján a lebonyolító szerv – az általa végzett közösségi agrármarketing tevékenység során – támogatott szolgáltatás formájában, a mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását, illetve forgalmazását végző természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek minősülő vállalkozás (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) pedig pályázat útján az alábbi célterületekre vehet igénybe vissza nem térítendő támogatást:

a) mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtás:

aa) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenység,

ab) tanácsadási szolgáltatás;

b) mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedés.

2. A pályázati felhívás

3. § (1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény V. fejezetében foglaltaknak megfelelően az egyes célterületekhez kapcsolódó pályázati felhívásokat a lebonyolító szerv a honlapján teszi közzé.

(2) A pályázatokat a lebonyolító szervhez kell benyújtani az egyes célterületekhez kapcsolódó pályázati felhívásban megadott határidőben. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(3) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célterület – 2. § szerinti – megnevezését, a megvalósítás módjának leírását, a részletes költségkalkulációt, valamint az igényelt támogatás összegét.

(4) A támogatáshalmozódás ellenőrzése érdekében a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megjelölt cél megvalósítására a tárgyévben milyen egyéb jogcímen és mekkora összegben részesült közösségi, központi költségvetési, illetve önkormányzati támogatásban.

(5) A nagyvállalkozásnak minősülő kedvezményezettnek a pályázathoz mellékelnie kell a támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó elemzést is. Az elemzésben foglaltak valóságtartalmát a lebonyolító szerv ellenőrzi.

3. A pályázat elbírálása, döntés

4. § (1) A pályázatok értékelésére és rangsor felállítására a pályázati felhívásban meghatározott szempontok szerint kerül sor. Az értékelést és a rangsor felállítását az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszter) által felkért, véleményezési jogosultsággal rendelkező, háromtagú szakértői testület (a továbbiakban: szakértői testület) végzi, amelynek működését a lebonyolító szerv biztosítja. A szakértői testület az ügyrendjét maga határozza meg.

(2) A pályázatokat a szakértői testület a benyújtási határidő utolsó napját követő tizenöt napon belül véleményezi és rangsorolja.

(3) A támogatással kapcsolatos döntést a szakértői testület által felállított rangsor alapján a lebonyolító szerv hozza meg.

(4) A támogatásra rendelkezésre álló forrás kimerülése esetén a támogatási döntés az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélésére is vonatkozhat.

(5) A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tizenöt napon belül – a lebonyolító szerv írásban értesíti a kedvezményezettet.

(6)1

5. § (1) A 12. § (4) bekezdés b), c) és d) pontjában foglaltak kivételével a támogatás igénybevételére nem jogosult az a kedvezményezett, aki vagy amely a pályázatát – a kedvezményezett nevére és a vállalkozás méretére, a szolgáltatás vagy tevékenység leírására (beleértve annak helyszínét, kezdési és befejezési dátumát), a megvalósításhoz szükséges támogatási összegre és az elszámolható költségekre vonatkozó információval együtt – a támogatott tevékenység, illetve szolgáltatás megkezdése előtt elmulasztotta írásban benyújtani a lebonyolító szervhez.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl nem ítélhető meg támogatás

a) nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősülő kedvezményezett részére,

b) azon kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) olyan tevékenység vonatkozásában, amelyet az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

(3) Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás, amellyel a kereskedelmi vásárokon való részvétel költségeihez, illetve olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

(4) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(5) A támogatást nyújtó

a) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezettek esetében a 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról,

b) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, az erdészeti ágazatban működő vagy az EUMSz 42. cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató kedvezményezettek esetében az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról

az agrár- és erdészeti iránymutatás 3.7. pontja szerinti közzététel céljából adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(6) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-a szerint teljesíti.

(7) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a támogatás odaítélését követő három hónapon belül teljesíti, amely tartalmazza

a) a kedvezményezett nevét, székhelyét, adószámát,

b) a kedvezményezett az agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4. pont (35) bekezdés 13. és 14. alpont szerinti típusát (kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalat),

c) a kedvezményezett főtevékenységét a mindenkor hatályos TEÁOR nomenklatúra szerint, egyéni vállalkozó esetén ÖVTJ-kódok szerint,

d) a támogatás összegét,

e) a támogatástartalmat,

f) a támogatás formáját,

g) a támogatás célját és

h) a támogatást nyújtó hatóság megnevezését.

(8) A támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alkalmazandó.

4. Támogatási szerződés

6. § (1) A kedvezményezettel a lebonyolító szerv – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc napon belül – támogatási szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének részletes feltételeit.

(2) A pályázati felhívásban foglaltakat vagy annak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a támogatási szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül kell a kedvezményezettnek teljesíteni.

5. A támogatás forrása

7. § (1)2 A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény miniszter által vezetett minisztérium fejezetében az Agrármarketing célelőirányzatok jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzaton rendelkezésre álló tárgyévi forrás

a) a 10–12. § szerinti támogatás finanszírozására,

b) a lebonyolító szerv által ellátott közösségi agrármarketing tevékenységre, valamint

c) a lebonyolító szerv működésére

használható fel.

(3) Pénzügyi kötelezettségvállalás csak a tárgyévben rendelkezésre álló támogatási keret mértékéig történhet.

6. A támogatási intenzitás

8. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(2) Az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nem támogatható, kivéve, ha az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében az előzetesen felszámított áfa összegét a kedvezményezett nem helyezheti levonásba.

(3) Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(4) A támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(6) A mezőgazdasági ágazat részére nyújtott állami támogatások ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nem halmozhatók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 81. cikk (2) bekezdésében és 82. cikkében említett kifizetésekkel, ha az ilyen halmozódás eredményeként a támogatási intenzitás vagy a támogatási összeg meghaladná az agrár- és erdészeti iránymutatásban megállapított támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(7) Az azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező, 8–10. alcím szerinti támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott csekély összegű támogatással az ezen alcímekre vonatkozó támogatási intenzitásig halmozható.

III. Fejezet

AZ EGYES TÁMOGATÁSI CÉLTERÜLETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

7. A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtáshoz nyújtott támogatások igénybevételének közös szabályai

9. § (1) A mezőgazdasági ágazatban megvalósuló technikai segítségnyújtásra vonatkozó támogatás

a) tudástranszfer és tájékoztatási tevékenység végzésére, illetve

b) tanácsadási szolgáltatás nyújtására

vehető igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő valamennyi kedvezményezett igénybe veheti.

(3) A technikai segítségnyújtást az agrár- és erdészeti iránymutatás 2.4. pont (35) bekezdés 22. alpontja szerinti csoport vagy szervezet (a továbbiakban: szervezet) is végezheti, amelynek során a szervezeti tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal nem rendelkező személy által az érintett szervezet adminisztrációs költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás kizárólag a szolgáltatásnyújtás költségeire terjedhet ki.

8. A tudástranszfer és a tájékoztatási tevékenység végzésének támogatása

10. § (1) A tudástranszfer és a tájékoztatási tevékenység végzésének támogatása keretében

a) a szakképzésre és szakmai készségek elsajátítására, valamint demonstrációs és tájékoztatási célú tevékenységek megszervezésére vonatkozó költség,

b) az a) pont szerinti képzéseken, rendezvényeken résztvevők utazási és szállásköltsége, napidíja és

c) az a) pont szerinti képzéseken, rendezvényeken résztvevők távolléte idejére felmerült helyettesítéssel kapcsolatos költség

számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti, elszámolni kívánt költség vonatkozásában közvetlen kifizetést a tudástranszfert vagy a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató részére kell teljesíteni.

9. A tanácsadási szolgáltatás nyújtásának támogatása

11. § (1) A tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás alapján a kedvezményezettek tanácsadási szolgáltatást vehetnek igénybe beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javítása, valamint annak éghajlatkímélőbbé és az éghajlatváltozással szemben ellenállóbbá tétele érdekében.

(2) A tanácsadásnak az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti prioritások közül legalább egyhez kapcsolódnia kell, továbbá ki kell terjednie

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 91–95. cikkében meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségekre,

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági terület, valamint a 43–47. cikkében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok fenntartására,

c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedésekre,

d) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és európai unió tanácsi irányelv 11. cikk (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a tagállamok által meghatározott követelményekre,

e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikke végrehajtása céljából a tagállamok által megállapított követelményeknek és a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános elveknek való megfelelésre,

f) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírásnak való megfelelés teljesítésére vagy

g) az olyan mezőgazdasági termelő számára történő szaktanácsadásra – ideértve a gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is –, aki vagy amely első alkalommal folytat gazdálkodási tevékenységet.

(3) A (2) bekezdésen meghatározottakon túlmenően a tanácsadás kiterjedhet

a) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti, az éghajlatváltozás mérséklésével, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel és a vízvédelemmel vagy

b) a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, versenyképességi szempontjaival

összefüggő kérdésekre is.

(4) A támogatás vonatkozásában közvetlen kifizetést a tanácsadási szolgáltató részére kell teljesíteni.

(5) A támogatás összege tanácsadásonként nem haladhatja meg az 1500 eurónak megfelelő forintösszeget.

10. Mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás

12. § (1) A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás célja olyan promóciós tevékenység támogatása, amely a nyilvánosságnak a mezőgazdasági termékek jellemzőiről történő tájékoztatására, vagy a gazdasági szereplőknek, illetve fogyasztóknak mezőgazdasági termék megvásárlására történő ösztönzésére irányul. A támogatott promóciós tevékenység a belső piacon és harmadik országban is folytatható.

(2) A promóciós tevékenység lehet általános jellegű, de egy, a minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre is összpontosíthat – amely esetekben az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát kell szolgálnia –, továbbá meg kell felelnie a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és adott esetben a vonatkozó egyedi címkézési szabályoknak.

(3) A promóciós tevékenységre vonatkozó támogatás szervezet általi igénybevételének nem feltétele az e szervezetben való tagság, továbbá a tagsággal nem rendelkező személynek az érintett szervezet adminisztrációs költségeihez történő hozzájárulása kizárólag a promóciós tevékenység végrehajtásának költségeire terjedhet ki.

(4) A támogatás alapján elszámolható költségnek minősül

a) a kis- és középvállalkozásnak minősülő kedvezményezett vonatkozásban a verseny, kereskedelmi vásár és kiállítás szervezésével és az azon való részvétellel kapcsolatos alábbi költségek, feltéve, hogy a támogatás – objektív módon meghatározott feltételek mellett – elérhető az érintett területen működő valamennyi jogosult számára:

aa) részvételi díj,

ab) útiköltség, illetve állat szállításának költsége,

ac) az eseményt hirdető kiadvány és honlap költsége,

ad) helyiség és stand bérleti díja, valamint a stand felállításának és lebontásának költsége,

ae) versenydíjanként és győztesenként legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forintösszeg értékű díj, amely – a díj kiosztásának igazolását követően – a promóciós intézkedés végrehajtójának közvetlenül is kifizethető;

b) az egy adott régióban működő vagy egy adott terméket előállító termelőket tényszerű információk közzététele útján ismertető, a nyomtatott és az elektronikus médiában megjelenő kiadvány, illetve honlap, továbbá az elektronikus médiában, rádióban vagy televízióban megjelenő anyag költsége azzal a feltétellel, hogy a közzétett információnak részrehajlástól mentesnek kell lennie és az ismertető anyagban valamennyi termelőnek azonos feltételekkel kell szerepelnie;

c) az alábbi területekre vonatkozó, tudományos ismeretterjesztés és tényszerű információ átadás költségei:

ca) más tagállamból és harmadik országból származó mezőgazdasági termék előtt nyitva álló minőségrendszer,

cb) generikus mezőgazdasági termék (táplálkozástani előny, ajánlott felhasználás);

d) a médiában vagy kiskereskedelmi egységben szervezett, célzott fogyasztói promóciós kampány lebonyolításának, valamint közvetlenül a fogyasztónak kiosztott promóciós anyag előállításának költsége.

(5) A támogatási intenzitás

a) a (4) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott költségek tekintetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át,

b) az (4) bekezdés d) pontjában említett, általános jellegű promóciós kampányok esetében az elszámolható költségek 100%-a,

c) a minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékekre összpontosító, (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampányok esetében a kampány elszámolható költségeinek 50%-a – vagy a harmadik országban folytatott promóció tekintetében azok 80%-a –, de ha az adott mezőgazdasági és élelmiszeripari gazdasági ágazat szereplői legalább 50%-ban hozzájárulnak a költségekhez, akkor a hozzájárulás formájától függetlenül az elszámolható költségek 100%-a.

(6) Az ötmillió euró összegnek megfelelő forintösszeget meghaladó éves költségvetéssel rendelkező promóciós kampányt az agrár- és erdészeti iránymutatásnak megfelelően, egyedileg kell bejelenteni az Európai Bizottság részére.

(7) A (4) bekezdés c) pontja szerinti promóciós tevékenység és a (4) bekezdés d) pontja szerinti promóciós kampány, különösen az általános jellegű, az érintett terméktípus valamennyi termelőjének javát szolgáló promóciós tevékenység során konkrét vállalatnév, márkanév vagy származás nem említhető, továbbá a (4) bekezdés d) pontjában említett promóciós kampány nem irányulhat kizárólag egy vagy több konkrét vállalat termékére.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott, származásra való hivatkozás korlátozása nem vonatkozik a (4) bekezdés c) és d) pontjában említett azon promóciós tevékenységre és promóciós kampányra, amely a minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékre összpontosít és

a) a promóciós tevékenység vagy kampány az Európai Unió által elismert elnevezésre irányul, feltéve, hogy a hivatkozás pontosan megegyezik az Európai Unió által bejegyzett hivatkozással vagy

b) a promóciós tevékenység vagy kampány az Európai Unió által elismert elnevezésen alapuló minőségrendszertől eltérő minőségrendszer hatálya alá tartozó termékre irányul, feltéve, hogy az az üzenetben másodlagos vagy annak fogyasztására ösztönöz.

(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti, származásra való hivatkozás nem lehet diszkriminatív, nem irányulhat a mezőgazdasági termék fogyasztásának kizárólag a termék eredetére való hivatkozással való ösztönzésére, valamint nem vezethet a mezőgazdasági termékek szabad mozgásának az EUMSz 34. cikkével ellentétes korlátozásához.

11. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás, 1.1.10.1, 1.1.10.2 és 1.3.2 alfejezeteinek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A 4. § (6) bekezdését az 56/2020. (XI. 6.) AM rendelet 31. §-a hatályon kívül helyezte.

2

A 7. § (1) bekezdése az 5/2017. (II. 7.) FM redelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére