• Tartalom

59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

59/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

az utólagos adófizetés és a részesedés kedvezményes megszerzése részletes szabályairól

2017.01.01.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (4) és(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Tárgyi hatály

1. § E rendelet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)

a) 39/D. §-ában meghatározott utólagos adófizetésre, valamint

b) 39/E. §-ában meghatározott részesedés kedvezményes megszerzésére

vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

2. Az eljárásra jogosult bank

2. § (1) Az utólagos adófizetéssel és a részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő adókötelezettségek teljesítésében közreműködhet:

a) a Magyarországon székhellyel rendelkező bank, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező bank magyarországi fióktelepe, kivéve, ha kockázatos adózónak minősül;

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező, az a) pont hatálya alá nem tartozó bank, ha az illetősége szerinti államban országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság igazolta, hogy nincs tudomása olyan körülményről, amely valószínűsíti, hogy az e rendeletben szabályozott adókötelezettségei maradéktalan teljesítésére nem lesz képes.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó bank közreműködésének az is feltétele, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti olyan, kockázatos adózónak nem minősülő pénzügyi képviselővel rendelkezik, amely vállalja, hogy a bank utólagos adófizetéssel összefüggő adófizetési és adóbevallási kötelezettségeit, valamint az utólagos adófizetéssel és a részesedés kedvezményes megszerzésével összefüggő igazolásmegőrzési kötelezettségét teljesíti.

3. Az eljárásra jogosult bank kijelölése

3. § (1) A bank a Gst. 39/D. § (6) bekezdése és 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kijelölése iránti kérelmét írásban nyújtja be az állami adóhatóságnak. Kijelölése esetén a bank tevékenységét nem korlátozhatja csak az utólagos adófizetésben vagy csak a részesedés kedvezményes megszerzésében való közreműködésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának határideje a 2. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó bank esetében 2017. január 31., a 2. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó bank esetében 2017. február 28. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben:

a) a magyarországi székhelyű bank feltünteti cégnevét, székhelyét és adószámát;

b) a külföldi székhelyű bank magyarországi fióktelepe feltünteti cégnevét, címét és adószámát, továbbá a külföldi székhelyű bank elnevezését, székhelyét és az illetősége szerinti államban országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság által megállapított adóazonosító számát;

c) az a)–b) pont hatálya alá nem tartozó bank feltünteti elnevezését, székhelyét és az illetősége szerinti államban országos hatáskörrel rendelkező adóhatóság által megállapított adóazonosító számát, továbbá pénzügyi képviselője cégnevét, székhelyét és adószámát.

(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti bank az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolja:

a) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóhatósági igazolást,

b) pénzügyi képviselője meghatalmazását, valamint a pénzügyi képviselőnek a meghatalmazás elfogadására vonatkozó nyilatkozatát.

(5) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyében hatósági eljárás keretében dönt. A hatósági eljárás során a kérelem visszavonásának, hiánypótlásnak, szakhatóság eljárásának, az eljárás felfüggesztésének és szakértői vélemény elkészítésének nincs helye. Az ügyintézési határidő 15 nap.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az adóhatóság a bankot az utólagos adófizetésben és a részesedés kedvezményes megszerzésében történő közreműködésre határozatában kijelöli, ha a kérelem megfelel a Gst.-ben és e rendeletben meghatározott minden feltételnek, egyébként a bank kijelölését határozatával elutasítja.

(7) A bankot az (1) bekezdés szerinti kérelme alapján kijelölő határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

4. A kijelölés visszavonása

4. § Az adóhatóság a bank 3. § (6) bekezdés szerinti kijelölését kérelemre vagy hivatalból, hatósági eljárás keretében visszavonja, ha a bank már nem felel meg a kijelölésre előírt bármely feltételnek (így különösen, ha a bank vagy pénzügyi képviselője már kockázatos adózónak minősül, pénzügyi képviselője nem teljesítette a pénzügyi képviselettel járó kötelezettségeit), vagy felszámolását kezdeményezték. A kijelölés visszavonásáról rendelkező határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

5. Közzététel

5. § Az állami adóhatóság a 3. § (6) bekezdés szerint kijelölt bankra vonatkozóan honlapján 2017. június 30-ig folyamatosan közzéteszi a 3. § (3) bekezdés szerinti összes adatot. A közzététel tartalmazza a bank kijelölésének napját és a kijelölésről rendelkező határozat számát, továbbá – a kijelölés visszavonása esetén – a kijelölés visszavonásának napját és a visszavonásról rendelkező határozat számát is.

II. Fejezet

UTÓLAGOS ADÓFIZETÉS

6. A természetes személy nyilatkozata

6. § (1) A természetes személy a Gst. 39/D. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatát írásban teszi meg.

(2) A természetes személy (1) bekezdés szerinti nyilatkozata az 1. melléklet szerinti adatokat tartalmazza.

(3) A természetes személy az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatán feltüntetheti a nyilatkozat szerinti jövedelem megszerzésének adóévét. Ha a jövedelmet több adóévben szerezte, a nyilatkozatot adóévenként külön-külön is megteheti. Ha a természetes személy különböző pénznemekben szerzett jövedelmet, a nyilatkozatát pénznemenként (és esetleg adóévenként) külön-külön is megteheti.

(4) Ha a természetes személy az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékletet csatolt, ezt a nyilatkozaton a mellékletek számának megjelölésével kell jeleznie.

(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét a kijelölt bank nem tagadhatja meg, ha a nyilatkozat megfelel a Gst.-ben és az e rendeletben meghatározott összes feltételnek. A nyilatkozat átvétele esetén a bank a nyilatkozatot záradékkal látja el, amelyben kijelenti, hogy a nyilatkozatot átvette, valamint meggyőződött arról, hogy a nyilatkozatot az a természetes személy tette meg, akinek adatai a nyilatkozaton szerepelnek.

(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tekintetében bizonylatmegőrzési kötelezettség a nyilatkozat kiállítása évét követő ötödik év végéig azt a bankot terheli, amely a nyilatkozatot az (5) bekezdés szerinti záradékkal látta el. A nyilatkozattevő a nyilatkozat megőrzésére nem kötelezett.

7. Az adómegállapításra szolgáló bankszámla

7. § (1) A bank a Gst. 39/D. § (7) bekezdése szerinti bankszámlát a 6. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét (záradékkal történő ellátását) követő 3 munkanapon belül köteles megnyitni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla kizárólag a Gst. 39/D. § (8) bekezdése szerinti adókötelezettségek teljesítésére szolgál, az adó és az önellenőrzési pótlék levonását követően fennmaradó egyenlegét a bank köteles haladéktalanul ügyfélszámlára átvezetni.

(3) A bank rendelkezhet arról, hogy az (1) bekezdés szerinti bankszámlát csak forintban vezeti, vagy meghatározhatja, hogy a forinton kívül milyen más pénznemben vezeti.

8. Külföldi pénznem alkalmazása

8. § (1) Ha a Gst. 39/D. § (4) bekezdése szerinti személyi jövedelemadó alapjául szolgáló jövedelem 6. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban feltüntetett összege nem forint, a jövedelem forintra történő átváltása során a Magyar Nemzeti Bank által jövedelem megszerzésének adóéve utolsó napjára vonatkozóan közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó esetben a Gst. 39/D. § (4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót és annak a Gst. 39/D. § (7) és (8) bekezdés szerinti önellenőrzési pótlékát az (1) bekezdés szerint forintra átszámított jövedelem alapulvételével kell megállapítani.

(3) Ha a 7. § (1) bekezdés szerinti bankszámlán a pénzösszeg jóváírása nem forintban történt, akkor a Gst. 39/D. § (4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót és annak a Gst. 39/D. § (7)–(8) bekezdés szerinti önellenőrzési pótlékát a bank a pénzösszeg bankszámlán történő jóváírása napján érvényes hivatalos MNB-árfolyamán kell a külföldi pénzösszegből levonni.

9. A banki igazolás

9. § A Gst. 39/D. § (9) bekezdés szerinti banki igazolást a bank a 2. melléklet szerinti tartalommal állítja ki. Ha a bank önellenőrzési pótlékot nem állapított meg, az igazoláson azt kell feltüntetnie, hogy az önellenőrzési pótlék összege nulla.

III. Fejezet

RÉSZESEDÉS KEDVEZMÉNYEZETT MEGSZERZÉSE

10. A tagi részesedés megszerzésének alapjául szolgáló szerződés

10. § (1) A Gst. 39/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) magyar nyelven készült, vagy hiteles, illetve hitelesített magyar nyelvű fordítása rendelkezésre áll;

b) a benne félként részt vevő valamennyi személyre vonatkozóan tartalmazza

ba) természetes személy esetében családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét és lakcímét vagy levelezési címét,

bb) jogi személy és egyéb szervezet esetében elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), valamint a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését és székhelyét;

c) tartalmazza az átruházott tagi részesedés névértékét vagy más azonosítóját, a kibocsátó megnevezését, székhelyét, valamint – ha rendelkezik ilyennel – cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezését, továbbá az átruházott tagi részesedések darabszámát;

d) tartalmazza annak meghatározását, hogy a c) pont szerinti tagi részesedés megszerzése révén az azt megszerző személy mekkora részesedést szerez a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet saját tőkéjében;

e) valamennyi fél tekintetében meghatározza a teljesítés határidejét, továbbá rendelkezik arról, hogy az átruházás ingyenesen vagy ellenérték fejében történik, továbbá az ellenérték fejében történő átruházás esetében kimondja, hogy az ellenérték teljesítése kizárólag a Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerint kijelölt bank által vezetett bankszámla megterhelésével történhet, valamint tartalmazza a kijelölt bank megnevezését;

f) tartalmazza a tagi részesedést átruházó fél arra vonatkozó kijelentését, hogy vagyona részben sem ered bűncselekményből, valamint a tagi részesedés átruházása bűncselekményt nem valósít meg;

g) tartalmazza megkötésének helyét és idejét, valamint a szerződést minden félnek aláírásával látta el.

(2) Ha a szerződésben jogi személy, egyéb szervezet is félként vesz részt, akkor az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt adatokat a képviseletében eljáró egy vagy több személy tekintetében is fel kell tüntetni a szerződésben.

(3) Az (1) bekezdés szerint a tagi részesedést megszerző fél és a részére a Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti igazolást kiállító bank a szerződést a megkötésének, illetve az igazolás kiállításának évét követő ötödik év végéig köteles megőrizni.

11. A tagi részesedés ellenértékének teljesítésére szolgáló bankszámla

11. § (1) A Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bankszámlát a bank a 12. § szerinti nyilatkozat átvételét (záradékkal történő ellátását) követő 3 munkanapon belül köteles megnyitni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla kizárólag a tagi részesedés ellenértékének teljesítésére szolgál.

(3) A bank rendelkezhet arról, hogy az (1) bekezdés szerinti bankszámlát csak forintban vezeti, vagy meghatározhatja, hogy a forinton kívül milyen más pénznemben vezeti.

12. A tagi részesedést megszerző személy nyilatkozata

12. § (1) A tagi részesedést megszerző személy (természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet) a 11. § szerinti nyilatkozatot írásban, a 3. melléklet szerinti tartalommal teszi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozathoz mellékletként csatolni kell:

a) a 10. § szerinti szerződés eredeti példányát vagy közokiratba foglalt másolatát;

b) a tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba vonatkozó nyilatkozatát arról, hogy

ba) értékpapírt nem bocsátott ki, vagy

bb) az általa kibocsátott értékpapírt a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdén nem forgalmazzák, valamint a tőzsdei forgalmazás engedélyezése iránti eljárás sincs még folyamatban.

(3) A kijelölt bank az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét megtagadja, ha a nyilatkozathoz mellékelt szerződés szerint átruházott tagi részesedést kibocsátó jogi személy, egyéb szervezet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD-vel) együtt nem működő államban rendelkezik székhellyel. Egyébként az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat átvételét a kijelölt bank nem tagadhatja meg, ha a nyilatkozat megfelel a Gst.-ben és az e rendeletben meghatározott összes feltételnek. A nyilatkozat átvétele esetén a bank a nyilatkozatot záradékkal látja el, amelyben kijelenti, hogy a nyilatkozatot átvette, valamint meggyőződött arról, hogy a nyilatkozatot az a személy tette meg, amelynek adatai a nyilatkozaton szerepelnek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tekintetében bizonylatmegőrzési kötelezettség azt a bankot terheli, amely a nyilatkozatot a (4) bekezdés szerinti záradékkal látta el. A nyilatkozattevő a nyilatkozat megőrzésére nem kötelezett.

13. A banki igazolás

13. § A bank a Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti banki igazolást a 4. melléklet szerinti tartalommal állítja ki.

14. A fizetési kötelezettségek alóli mentesség igazolása

14. § A fizetési kötelezettség Gst. 39/E. § (1) bekezdése szerinti keletkezésének hiányát az adózó a tagi részesedés ingyenes megszerzése esetén a Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti bejelentéséről kiállított adóhatósági igazolással, egyébként a 13. § szerinti banki igazolással bizonyítja. Az adózó az igazolásokat a kiállítás évét követő ötödik év végéig köteles megőrizni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

Az utólagos adófizetéshez szükséges nyilatkozat

A 6. § (2) bekezdésével összhangban, a természetes személy a Gst. 39/D. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozata a következő adatokat tartalmazza:

1. a nyilatkozattevő természetes személy családi és utóneve, adóazonosító jele, születési helye és ideje, valamint anyja születési családi és utóneve;

2. a nyilatkozatot átvevő bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai és a kijelöléséről rendelkező adóhatósági határozat száma;

3. a nyilatkozattevő természetes személy által megszerzett jövedelem összege és pénzneme;

4. a nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy a 3. pont szerinti jövedelem megfelel a Gst. 39/D. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott minden feltételnek;

5. a nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy a 3. pont szerinti jövedelmet terhelő személyi jövedelemadóhoz kapcsolódóan az önellenőrzési pótlék alapját képező adókülönbözet nem keletkezett, ha ezt a tényt a nyilatkozathoz mellékelt (egy vagy több) okirattal igazolni tudja;

6. a 2. pont szerinti bank felkérése arra, hogy teljesítse a 3. pont szerinti jövedelmet a Gst. 39/D. § (4) bekezdése szerint terhelő személyi jövedelemadóval összefüggő adókötelezettségeket;

7. a nyilatkozattevő természetes személy arra vonatkozó kijelentése, hogy az utólagos adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében befizetett összegek nem származnak bűncselekményből.

2. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez


Az utólagos adófizetésről kiállított banki igazolás

A 9. §-sal összhangban, a bank a Gst. 39/D. § (9) bekezdés szerinti igazolást a következő tartalommal állítja ki:
„IGAZOLÁS
adókötelezettségeknek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 39/D. §-a szerinti teljesítéséről
1. [Az igazolást kiállító bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai.]
2. Az adóalany természetes személy
– családi és utóneve,
– adóazonosító jele,
– születési helye és ideje,
– anyja születési családi és utóneve.
3. Jelen okirattal az 1. pontban meghatározott bank, mint a(z) [a kijelölésről rendelkező határozatot kiadó adóhatóság megnevezése] [a határozat száma] számú határozatával a Gst. 39/D. § (6) bekezdése szerint kijelölt bank, igazolja, hogy a 4–5. pontban meghatározott jövedelmet terhelő, a 6. pont szerinti személyi jövedelemadót, valamint annak a 7. pont szerinti önellenőrzési pótlékát a Gst. 39/D. § (6) bekezdése alapján a számlán jóváírt összegből levonta.
4. A jövedelem összege és pénzneme:
5. A jövedelem megszerzésének adóéve:
6. A levont személyi jövedelemadó összege: ............... HUF
7. Az önellenőrzési pótlék összege: ......... HUF

[Dátum]

[Cégszerű aláírás]”

3. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

A tagi részesedés ellenértékéhez kapcsolódó bankszámla megnyitásához szükséges nyilatkozat

A 12. § (1) bekezdésével összhangban, a tagi részesedést megszerző személynek Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bankszámla megnyitásához szükséges nyilatkozat a következő adatokat tartalmazza:

1. a nyilatkozattevő

– természetes személy családi és utóneve, adóazonosító jele, születési helye és ideje, valamint anyja születési családi és utóneve,

– jogi személy és egyéb szervezet elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma), valamint a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, hatóság megnevezése;

2. a nyilatkozatot átvevő bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai és a kijelöléséről rendelkező adóhatósági határozat száma;

3. a 2. pont szerinti bank felkérése arra, hogy a nyilatkozattevő részére nyissa meg a Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bankszámlát.

4. melléklet az 59/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez


A részesedés kedvezményes megszerzéséről kiállított banki igazolás

A 13. §-sal összhangban a bank Gst. 39/E. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti igazolást a következő tartalommal állítja ki:
„IGAZOLÁS
tagi részesedés ellenértékének a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 39/E. §-a szerinti teljesítéséről
1. [Az igazolást kiállító bank 3. § (3) bekezdés szerinti adatai.]
2. [A tagi részesedést megszerző személy 3. számú mellélet 1. pont szerinti adatai.]
3. Jelen okirattal az 1. pontban meghatározott bank, mint a(z) [a kijelölésről rendelkező határozatot kiadó adóhatóság megnevezése] [a határozat száma] számú határozatával a Gst. 39/E. § (1) bekezdés c) pontja szerint kijelölt bank, igazolja, hogy a 2. pontban meghatározott személy által megszerzett, a 4. pontban meghatározott tagi részesedés tekintetében a Gst. 39/E. § (1) bekezdésében és 39/E. § (2) bekezdésének a)–b) pontjában foglalt összes feltétel teljesült.
4. [Az átruházott tagi részesedés 10. § (1) bekezdés c) pont szerinti adatai.]

[Dátum]

[Cégszerű aláírás]”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére