• Tartalom

6/2016. (II. 9.) FM rendelet

az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról1

2016.02.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. egy és ugyanazon vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

2. jövedelempótló támogatás: a mezőgazdasági kár kompenzálására szolgáló, egyszeri, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

3. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján nyújtott támogatás;

4. mezőgazdasági kár: a mezőgazdasági termelő által 2015. évben elszenvedett, terméscsökkenésben megnyilvánuló, az időjárási és más természeti események által okozott károktól eltérő mezőgazdasági veszteség;

5. mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület: a 2015. évi egységes kérelemben 2015. június 16. napjáig bejelentett, az 1. melléklet szerinti település közigazgatási határán belül elhelyezkedő szántóföldi növénykultúrák, valamint ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – termőföldterületének azon része, amelyen mezőgazdasági kár keletkezett;

6. mezőgazdasági termelő: mezőgazdasági kárral érintett termőföldterületen gazdálkodó, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet;

7. mezőgazdasági termék: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével.

2. A jövedelempótló támogatás jellege

2. § (1) E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági kár kompenzálása céljából vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult.

(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(5) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

(6) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapja utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

(7) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként

a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, különösen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(8) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A jövedelempótló támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági kárt szenvedett mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) nyilatkozik

aa) arról, hogy a mezőgazdasági kárát illegális bevándorló okozta,

ab) a mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület nagyságáról és hasznosítási módjáról,

b) rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által foglalkoztatott falugazdász 3. melléklet szerinti igazolásával,

c) az e rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelme (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásának időpontjában

ca) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,

cb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek, és

cc) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, valamint

d) a támogatási kérelméhez csatolja a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatot.

(2) A falugazdász az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást a mezőgazdasági termelő által rendelkezésre bocsátott, a mezőgazdasági kár bekövetkezését alátámasztó dokumentum, képi bizonyíték, vagy két tanú egybehangzó – a 4. melléklet szerinti nyomtatványnak megfelelő – írásbeli nyilatkozata alapján állítja ki.

4. A jövedelempótló támogatás iránti kérelem

4. § (1) A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmét 2016. március 1. és március 30. között nyújthatja be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) a 2. melléklet szerinti adattartalmú, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a falugazdász 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolását.

(3) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH egyszeri alkalommal, tíz napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.

5. A jövedelempótló támogatás mértéke és keretösszege

5. § (1) A jövedelempótló támogatás mértéke – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – szántóföld esetében legfeljebb 15 000 Ft/ha, ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – esetében legfeljebb 30 000 Ft/ha.

(2) Az MVH a támogatási jogosultságot, valamint a jövedelempótló támogatás összegét a 3. és 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása és a mezőgazdasági termelő vagy az egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével állapítja meg.

(3) Ha a támogatási kérelemben igényelt támogatás összege a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében meghatározott összeget túllépi, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett igénynek a csekély összegű támogatási keretet meghaladó része elutasításra kerül.

(4) Ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a 6. § (1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a mezőgazdasági termelő részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) Az MVH a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.

(6) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a mezőgazdasági termelő köteles a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrizni.

6. § (1) Az e rendeletben foglalt jövedelempótló támogatás finanszírozására a 2016. évben 100 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

(2) A jövedelempótló támogatás forrása az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

Az 1. § 5. pontja szerinti mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület elhelyezkedése szerinti települések
Alsószentmárton (az 5709. sz. úttól délre eső terület)
Ásotthalom (az 55. sz. főúttól délre eső területei)
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Barcs (a 6. sz. úttól délre eső terület)
Beremend (az 5706. sz. út/57121. sz. út/országhatár közti terület)
Berzence (a 6801. sz. út/országhatár közti terület)
Bezedek
Csikéria
Drávaszabolcs (az 5712. sz. út/58118. sz. út/országhatár közti terület)
Gara
Hercegszántó (a Ferenc tápcsatorna, a Klágya Holt-Duna és az országhatár által bezárt területei)
Ilocska
Ivándárda
Kásád
Katymár
Kelebia (az 55. sz. főúttól délre eső területei)
Kölked (a Bédai-holtág/5117 sz. út/56.sz. út/országhatár közti terület)
Kunbaja
Letenye (az M70/M7/ a 6838. sz. út/országhatár közti terület)
Madaras
Majs (az 5702. sz. út/országhatár közti terület)
Mórahalom (az 55. sz. főúttól délre eső területei)
Murakeresztúr (a 6835. sz. út/országhatár közti terület)
Old
Röszke
Sárok
Somogyudvarhely (a 6801. sz. út/országhatár közti terület)
Szeged (a Tisza, a 43. sz. főút és az országhatár által bezárt területei)
Tiszasziget
Tompa
Udvar
Újszentiván
Zákány

2. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma
1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító
2. Az igényelt támogatás összege
3. A mezőgazdasági kárral érintett szántó termőföldterület mérete (hektárban két tizedes jegyig)
4. A mezőgazdasági kárral érintett szántóföldi vagy egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – termőterületének mérete (hektárban két tizedes jegyig)
5. Nyilatkozatok
6. A mezőgazdasági termelő felelősségvállalása a támogatási kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért
7. Melléklet: A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás egy eredeti példánya
8. Keltezés, a mezőgazdasági termelő (cégszerű) aláírása

3. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

A mezőgazdasági kárról szóló, 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás adattartalma
1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító
2. A mezőgazdasági kárral érintett szántó termőföldterület mérete (hektárban két tizedes jegyig)
3. A mezőgazdasági kárral érintett ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – termőterületének mérete (hektárban két tizedes jegyig)
4. Az igazolás kiadásának alapját képező bizonyíték formája:
4.1. dokumentum
4.2. képi bizonyíték
4.3. tanúk általi bizonyítás
5. A falugazdász nyilatkozata arról, hogy a mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület a 6/2016. (II. 9.) FM rendelet 1. melléklete szerinti településen található
6. Keltezés, a falugazdász (cégszerű) aláírása

4. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

Nyilatkozat
Alulírott
1. ……………………… (tanú neve, lakhelye, személyazonosító igazolvány száma) és
2. ……………………… (tanú neve, lakhelye, személyazonosító igazolvány száma)
kijelentjük, hogy ……………………… (mezőgazdasági termelő neve, ügyfél-azonosítója)-nak/nek a ……………………… településen található szántóföldjén, ültetvényén vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – termőföldterületén (a megfelelő aláhúzandó) ……………………… időszakban a 6/2016. (II. 9.) FM rendelet szerinti mezőgazdasági kára keletkezett.
Keltezés

tanú 1

tanú 2

aláírás

aláírás

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 68. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére