• Tartalom
Oldalmenü

6/2016. (I. 15.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról1

2016.01.15.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 6/2016. (I. 15.) MvM rendelethez

 

( A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht
azono-
sító

C
í
m
n
é
v

A
l
c
í
m
n
é
v

Jog-
cím-
cso-
port
név

Jogcímnév

Előirányzat
célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításá-
nak módja

Támogatási
előleg

Rendelke-
zésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszí-
rozott
költség-
vetési tá-
mogatás közremű-
ködő szerve-
zete )

61b

355717

 

 

30/1/67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása

Az előirányzat célja az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló
1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat] 3. pontjában meghatározott költségvetési támogatás biztosítása
a) az 1003/2016. (I. 13.)
Korm. határozat 3. pont b) alpontjában meghatározott támogatott tevékenységnek
a 2015. december 3. és
2017. december 31. közötti támogatási időszakban történő megvalósításához,
b) a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó,
ba) a költségvetési támogatás felhasználásának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait részletező, a támogatott tevékenység megvalósítása során lefolytatott közbeszerzést és egyéb beszerzést bemutató, a megvalósítás eredményességét elemző, a szükséges hatósági engedélyek másolatát tartalmazó szakmai elszámolást, valamint
bb) a támogatott tevékenységnek a támogatási időszakban felmerült és 2018. január 31-éig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó pénzügyi elszámolást
magában foglaló beszámolónak
2018. március 31-éig történő benyújtása és annak a nemzeti fejlesztési miniszter általi felülvizsgálata, illetve az Ávr.
100. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzése mellett,
c) a költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett által vezetett elkülönített nyilvántartás alapján.
Az előirányzat terhére nyújtott támogatás nem használható fel olyan tevékenységre, amely megvalósításának következtében az előirányzat terhére nyújtott támogatás
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülne.

Az 1003/2016.
(I. 13.) Korm. határozat
2. mellékletében meghatározott települési önkormányzat.

Támogatói okirattal, egyedi döntés és kérelem benyújtása nélkül, jogszabály alapján.

A költségvetési támogatás 100%-a támogatási előlegként kerül kifizetésre.

Egyösszegű közvetlen kifizetéssel.

A költségvetési támogatás
2018. január 31-éig fel nem használt részét
2018. március 31-éig kell visszafizetni.
A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a nemzeti fejlesztési miniszter javaslata alapján
az 1. § a) pontja szerinti miniszter állapítja meg és kötelezi annak visszafizetésére a kedvezményezettet.

Az Ávr.
84. § (1) bekezdés
c) pontja alapján a támogató eltekint a biztosíték nyújtásától.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 16. napjával.