• Tartalom

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

2023.09.22.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1.1 KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele;

2.2 KÁT mérlegkör: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör-felelőse a Befogadó;

3. KÁT pénzeszköz: a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz kötelező átvétel keretében nyújtott támogatáshoz kapcsolódó része;

4.3 pénzeszköz fizetésére kötelezett: a VET 13. §-ával összhangban olyan mérlegkör-felelős, akinek a mérlegkörében felhasználó tag lehet;

5.4 napi termelési menetrend: a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;

5a.5 napon belüli termelési menetrend: a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a Menetrendadásra kötelezett által a Befogadó részére előzetesen megadott, a KÁT termelőnek vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoportba tartozó KÁT termelőknek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrendje a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsment nélkül;

6.6 szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrend: a Befogadó által a szervezett villamosenergia-piacon adott időszak vonatkozásában ügyletkötésre tervezett villamos energia benyújtott menetrendje, amely a Menetrendadásra kötelezettek adott időszaki, kereskedelmi szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó menetrendjeiből számítódik;

7. tárgyhónap: az a havi elszámolási időszak, melyre a számla vagy számviteli bizonylat vonatkozik;

8. technikai költség: a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítés költségei;

9.7 tény értékesítési adat: a pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörének a kereskedelmi szabályzat szerint, az átviteli rendszerirányítónál a kiegyenlítő energia elszámolásához rendelkezésre álló, összesített fogyasztási adata az adott hónapban, amely a VET 13. § (3) bekezdése szerinti mennyiségeket, valamint a kereskedelmi szabályzat szerinti termelői saját felhasználást és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza;

10. Prémium pénzeszköz: a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó része.

11.8 pénzeszköz: a VET 13. § (1) bekezdése szerinti KÁT és prémium pénzeszköz, továbbá a villamosenergia-tárolók a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról szóló 382/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VR.) szerinti bevételkompenzációjához kapcsolódó Tárolói pénzeszköz együttesen;

12.9 támogatott tároló: azon villamosenergia-tároló, amely vonatkozásában annak üzemeltetője a VR. szerinti bevételkompenzációs támogatás igénybevételére jogosult;

13.10 tárolói pénzeszköz: a VR. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. A KÁT termelő és a Premizált termelő menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

2. §11 (1) A Menetrendadásra kötelezett KÁT termelőnként és a Premizált termelő minden naptári hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési tervet ad a Befogadó részére a következő 12 hónapra vonatkozóan havi – kötelező átvétel esetén ezen felül zónaidőnkénti – bontásban.

(2) Ha a Menetrendadásra kötelezett vagy a Premizált termelő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Befogadó a villamosenergia-termelési tervet a korábbi időszakok statisztikai elemzésén alapuló adatokkal pótolja.

(3) A Menetrendadásra kötelezett KÁT termelőnként a hónap minden napjára a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint a Befogadó részére napi termelési menetrendet ad.

(4) A Menetrendadásra kötelezett jogosult a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint napon belüli termelési menetrendet adni a Befogadó részére.

3.12 A pénzeszköz fizetésére kötelezett és a villamosenergia-kereskedő adatszolgáltatási kötelezettségei

3. § (1)13 A pénzeszköz fizetésére kötelezett a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint minden naptári hónap 4. munkanapjáig a Befogadó részére bejelenti:

a)14 a pénzeszköz fizetése alól a VET 13. § (3) és a VR. 5. § (3) bekezdése szerint az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát (a továbbiakban: tény mentességi adat), és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembe vételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

(2) A villamosenergia-kereskedő köteles a minden naptári hónap 4. munkanap 10 óráig mérlegkör-felelősének bejelenteni

a)15 a pénzeszköz fizetése alól a VET 13. § (3) bekezdés b) pontja és a VR. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát, és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembevételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

4.16 A pénzeszköz fizetésére kötelezett értékesítési adatainak meghatározása

4. § (1)17 A Befogadó – a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti mérési adatok, valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezettek 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása alapján – meghatározza és összesíti a pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatait (a továbbiakban: összesített tény értékesítési adat).

(2)18 A Befogadó az (1) bekezdés szerinti számítások során a tény mentességi adatot nulla értékkel veszi figyelembe azon pénzeszköz fizetésére kötelezett esetében, aki azt a Befogadó részére nem a 3. § (1) bekezdése szerinti határidőre vagy nem a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint adja meg.

5.19 A pénzeszköz mértékének meghatározása

5. § (1) A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi

a)20 a Menetrendadásra kötelezettekkel, a szervezett villamosenergia-piaccal, valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolásait,

b) a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait,

c) a KÁT mérlegkör működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(2) A KÁT pénzeszköz mértéke a (3) bekezdésben felsorolt tételek összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa.

(3)21 A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen – a KÁT mérlegkör kiadásait pozitív, bevételeit negatív előjellel – figyelembe venni:

a)22 a KÁT termelőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési adatok szolgáltatása és a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált tárgyhavi tény termelése zónaidőnkénti bontásban és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott, a KÁT termelőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;

b)23 a KÁT termelőtől a jogosulatlanul értékesített villamos energia után a tárgyhónapban fizetett visszatérítések összegét;

c)24 a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során a KÁT mérlegkörre vonatkozó, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján a tárgyhónapban igénybe vett kiegyenlítő energia költségét;

d)25 a Menetrendadásra kötelezettekre a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott előzetes elszámolási adatok és a vonatkozó kormányrendelet alapján meghatározott tárgyhavi szabályozási pótdíj összegét;

e)26 a Befogadó szervezett villamosenergia-piacon történő, származási garanciák értékesítéséből származó bevételeinek összegét a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

f) a KÁT mérlegkör folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi összegét, beleértve az igazolt banki költségeket és kamatokat is;

g) a KÁT mérlegkörfelelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített működtetési költségeit;

h)27 a szervezett villamosenergia-piacon történő tárgyhavi ügyletkötésekből származó bevételek és kiadások összegét a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

i)28 a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekkel összefüggő és a származási garanciákhoz kapcsolódó ügyletkötésekkel összefüggő tárgyhavi technikai költségek összegét, beleértve a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekhez szükséges biztosítékokat és azok tárgyhavi módosulásait a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

j)29 a tárgyhónapot megelőző termelési időszak a) és c)–d) pont szerint meghatározott összegeinek, valamint a szabályozási bónusz 2020. április tárgyhót megelőző összegeinek még figyelembe nem vett módosulásait;

k)30 a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a KÁT pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket.

l)31 a Menetrendadásra kötelezetteknek a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott önálló kiegyenlítő menedzsmentje során elszámolt villamos energia ellenértékének tárgyhavi összegét.

m)32 a Menetrendadásra kötelezett és a pénzeszköz fizetésére kötelezett kötelező átviteli rendszerrel kapcsolatos, a tárgyhónap utolsó munkanapján fennálló lejárt esedékességű tartozásainak összegét és azoknak még figyelembe nem vett módosulásait;

n)33 a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján a földgázszolgáltató részére fizetendő, a KÁT pénzeszköznek a tárgyhónap utolsó munkanapjáig befolyt, még figyelembe nem vett, a tárgyhónapot megelőző második hónapig meghatározott többletbevételei összegét.

6. § (1) A Prémium pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi

a)34 a Premizált termelőkkel valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolásait és

b) a prémium típusú támogatási rendszer működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(2) A Prémium pénzeszköz mértéke a (3) bekezdésben felsorolt tételek összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa.

(3)35 A Prémium pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen – a Prémium típusú támogatási rendszer kiadásait pozitív, bevételeit negatív előjellel – figyelembe venni:

a)36 a Premizált termelőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési adatok szolgáltatása és a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált tárgyhavi tény termelése és a Premizált termelőre vonatkozó aktuális támogatott ár figyelembevételével a vonatkozó Korm. rendelet alapján kalkulált prémium mérték szorzatainak összegét;

b) a Premizált termelőtől a tárgyhónapban befolyt, jogosulatlanul igénybe vett támogatás után fizetett visszatérítések összegét;

c) a prémium típusú támogatási rendszer folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi összegét, beleértve az igazolt banki költségeket és kamatokat is;

d) a prémium típusú támogatási rendszer működtetésének a Hivatal által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített működtetési költségeit;

e) a tárgyhónapot megelőző termelési időszak a) pont szerint meghatározott összegeinek még figyelembe nem vett módosulásait;

f)37 a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a Prémium pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket.

g)38 a Premizált termelő és a pénzeszköz fizetésére kötelezett prémium támogatási rendszerrel kapcsolatos, a tárgyhónap utolsó munkanapján fennálló lejárt esedékességű tartozásainak összegét és azoknak még figyelembe nem vett módosulásait;

h)39 a Kr. alapján a földgázszolgáltató részére fizetendő, a Prémium pénzeszköznek a tárgyhónap utolsó munkanapjáig befolyt, még figyelembe nem vett, a tárgyhónapot megelőző második hónapig meghatározott többletbevételei összegét.

6/A. §40 (1) A tárolói pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi

a) a támogatott tárolókkal, valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolásait, és

b) a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjának működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(2) A tárolói pénzeszköz mértéke a (3) bekezdésben felsorolt tételek összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa.

(3) A tárolói pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó

a) a támogatott tárolók bevételkompenzációjának a támogatási jogosultságot megállapító szervezettel kötött támogatási szerződés és a Hivatal elnöke által kiadott, a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjának részletszabályairól szóló rendelet alapján kalkulált összegét,

b) a támogatott tárolótól a tárgyhónapban befolyt, jogosulatlanul igénybe vett támogatás után fizetett visszatérítések összegét,

c) a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjának folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi összegét, az igazolt banki költségeket és kamatokat is beleértve,

d) a villamosenergia-tárolói bevételkompenzációs támogatási rendszer működtetésének a Hivatal által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített működtetési költségeit,

e) a tárgyhónapot megelőző termelési időszak a) pont szerint meghatározott összegeinek még figyelembe nem vett módosulásait,

f) a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a tárolói pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket, valamint

g) a támogatott tároló és a pénzeszköz fizetésére kötelezett villamosenergia-tárolók bevételkompenzációjával kapcsolatos, a tárgyhónap utolsó munkanapján fennálló lejárt esedékességű tartozásainak összegét és azoknak még figyelembe nem vett módosulásait

előjelhelyesen – a villamosenergia-tárolói bevételkompenzációs támogatási rendszer kiadásait pozitív, bevételeit negatív előjellel – veszi figyelembe.

6. A szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötés

7. § (1)41 A Befogadó a Menetrendadásra kötelezettek által a 2. § (3) és (4) bekezdése szerint bejelentett villamos energiára vonatkozóan a szervezett villamosenergia-piacon ügyleteket köt.

(2)42 A Befogadó a másnapi piacon történő ügylekötés során a Menetrendadásra kötelezettek adott napra érvényes napi termelési menetrendjei, a napon belüli piacon történő ügylekötés során a Menetrendadásra kötelezettek érvényes napon belüli termelési menetrendmódosításai alapján, az azonos időszakra vonatkozó ügyletkötés figyelembevételével állapítja meg a KÁT mérlegkör szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendjeit.

(3) A Befogadó – a KÁT mérlegkör költségeinek csökkentése érdekében – jogosult limitárakat meghatározni arra az esetre, ha a kötelező átvétel alá eső villamos energiára vonatkozóan a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötéséből származó hátrány meghaladná az ügyletkötésből származó előnyöket. A limitárak mértékét a kereskedelmi szabályzat határozza meg.

(4)43 A KÁT hatálya alá tartozó villamos energiára vonatkozó szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötés részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza, azzal a kivétellel, hogy a Befogadó által a napon belüli piacon alkalmazott kereskedési és limitár-meghatározási logikát a Hivatal külön hagyja jóvá, a piaci szereplők részére nem tehető közzé. A kereskedési és limitár-meghatározási logika jóváhagyására a Hivatal a kereskedelmi szabályzat jóváhagyására vonatkozó szabályokat alkalmazza.

7. A Befogadó közzétételi kötelezettségei

8. § (1)44 A Befogadó a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig honlapján közzéteszi

a) a tárgyhónapra érvényes KÁT pénzeszköz 5. § (3) bekezdése szerinti összegét és a Prémium pénzeszköz 6. § (3) bekezdése szerinti összegét, továbbá a tárolói pénzeszköz 6/A. § (3) bekezdése szerinti összegét,

b) a KÁT pénzeszköz, Prémium pénzeszköz és tárolói pénzeszköz tárgyhónapra vonatkozó mértékét,

c) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tárgyhavi KÁT pénzeszköz mértékének kiszámítása során felhasznált, az 5. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat,

d) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tárgyhavi Prémium pénzeszköz mértékének kiszámítása során felhasznált, a 6. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat,

e) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tárgyhavi tárolói pénzeszköz mértékének kiszámítása során felhasznált, a 6/A. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, és

f) a pénzeszköz fizetésére kötelezettek tárgyhónapra vonatkozó tény értékesítési adatait, oly módon, hogy az csak az érintett mérlegkör-felelős és a Hivatal részére legyen beazonosítható.

(1a)45 Előre nem látható, a Befogadón kívül álló okból bekövetkezett üzemzavar vagy válsághelyzet esetén az (1) bekezdés szerinti adatokat legkésőbb a 10. munkanapig kell honlapján közzétenni. Ha a 10. munkanapot követően is fennáll az üzemzavar vagy a válsághelyzet, az adott tárgyhóra az előző hónapban közétett adatok lesznek érvényesek, melyet a kereskedelmi szabályzatban rögzített korrekciós elszámoláshoz tartozó hónapban kell korrigálni.

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti adatok honlapon történő elérhetőségét 5 évig köteles biztosítani.

(3)46 A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig honlapján közzétenni:

a) a KÁT termelőknek a következő 12 hónapra várható, összesített kötelező átvételi értékesítését havi és zónaidőnkénti bontásban;

b) a Premizált termelőknek a prémium típusú támogatásra jogosult, összesített várható termelését a következő 12 hónapra havi bontásban;

c) a KÁT és Prémium pénzeszköz várható mértékét, valamint az ezekből fakadó várható összesített fizetési kötelezettséget, továbbá a KÁT és Prémium pénzeszköz várható mértékének meghatározása során felhasznált várható összesített értékesítési adatokat a következő 12 hónapra havi bontásban.

(4)47 Előre nem látható, a Befogadón kívül álló okból bekövetkezett üzemzavar, válsághelyzet, vagy a Befogadó honlapjának üzemzavara esetén a (3) bekezdés szerinti adatokat legkésőbb az üzemzavar, válsághelyzet, vagy a Befogadó honlapjának üzemzavara megszűntét követő 1 munkanapon belül közzé kell tenni a honlapján.

(5)48 A Befogadó honlapjának üzemzavara esetén az (1) bekezdés szerinti adatokat a pénzeszköz fizetésre kötelezettek részére elektronikusan küldi meg a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett. A Befogadó az üzemzavar megszűntét követően az adatokat a honlapján közzéteszi.

8. A számlázási és fizetési kötelezettségek teljesítésének szabályai

9. §49 (1)50 A pénzeszköz pozitív értéke esetén a Befogadó a pénzeszköz fizetésére kötelezett részére havonta kiállít egy-egy számviteli bizonylatot az adott típusú pénzeszköz pénzeszköz fizetésére kötelezett által fizetendő összegéről, amelyet a pénzeszköz fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a pénzeszköz tárgyhavi mértékének szorzataként kell kiszámítani.

(2)51 A Befogadó az adott hónapban a pénzeszköz fizetésére kötelezettet terhelő, a KÁT pénzeszköz, Prémium pénzeszköz és tárolói pénzeszköz összegére vonatkozó számviteli bizonylatát a tárgyhónapot követő hónap 6. munkanapjától a pénzeszköz fizetésére kötelezett részére benyújtja.

(3)52 A pénzeszköz fizetésére kötelezett és a vele kereskedelmi szabályzat alapján ellátásalapú szerződéssel rendelkező felhasználók, valamint azon villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek, amelyek a pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörébe tartozó felhasználási helyeket látnak el a kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződés alapján, továbbá az utóbbi villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek és az általuk kereskedelmi szabályzat szerinti ellátásalapú szerződés alapján ellátott felhasználók a pénzeszközt egy tételben – a VR. 5. §-a szerinti értékesítés alapján – a pénzeszköznek a Befogadó által a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint közzétett mértékén számolják el.

(4)53 A Befogadó a számviteli bizonylatát a pénzeszköz fizetésére kötelezett részére úgy nyújtja be, hogy azt a pénzeszköz fizetésére kötelezett a számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott számviteli bizonylat szerinti ellenérték fizetésére kötelezett a számviteli bizonylattal kapcsolatban kifogással élhet a jogosult felé a számviteli bizonylat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül. A számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(6)54 A Befogadó, valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelembe eső fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyv által előírt mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányról szóló törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a másik fél részére.

(7)55 A Befogadó a pénzeszköz fizetésére kötelezettek villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelően korrigált tény értékesítési adatai alapján, havi rendszerességgel az (1) bekezdés szerinti számviteli bizonylatot módosítja, és a módosítás alapján elszámol a pénzeszköz fizetésére kötelezettel.

(8)56 A Befogadó köteles havonta minden hónap nyolcadik munkanapján kifizetni a Kr. szerinti földgázszolgáltató részére a KÁT pénzeszköz 5. § (3) bekezdés n) pontja szerinti és a Prémium pénzeszköz 6. § (3) bekezdés h) pontja szerinti többletbevételek összegét.

9.57 A pénzeszköz fizetésére kötelezett felelőssége a KÁT allokálás folyamata során, a mérlegkör-szerződés

10. § (1)58 A pénzeszköz fizetésére kötelezett felel a mérlegköre tekintetében a 3. § (1) bekezdés szerinti adatok összegyűjtéséért, összesítéséért, azoknak a Befogadó felé történő továbbításáért, továbbá a pénzeszköz összegének megfizetéséért.

(2)59 A Befogadó, valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti jogviszonyt a Befogadó, valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezett között létrejött mérlegkör-szerződés tartalmazza. A mérlegkör-szerződés a Befogadó üzletszabályzatának részét képezi.

(3)60 A pénzeszköz fizetésére kötelezett a Befogadó részére a mérlegkör-szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a pénzeszköz fizetésére kötelezett lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

(4)61 A Befogadó, valamint a pénzeszköz fizetésére kötelezett a mérlegkör-felelősi jogviszony megszűnésekor köteles a mérlegkör-szerződés szerint elszámolni.

10. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

11/A. §62 (1)63 Ha a 9. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyhónapra vonatkozó, pénzeszköz fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a KÁT pénzeszköz vagy Prémium pénzeszköz vagy tárolói pénzeszköz tárgyhavi mértékének szorzata negatív értékű, úgy számviteli bizonylat kiállítására az adott típusú pénzeszköz vonatkozásában nem kerül sor.

(2) Az (1) bekezdést először 2022. április tárgyhónapra vonatkozóan kell alkalmazni.

12. §64 Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. § (1) bekezdés 1. pontja a 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés 2. pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés 4. pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés 5. pontja a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés 5a. pontját a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 21. § (2) bekezdése iktatta be.

6

Az 1. § (1) bekezdés 6. pontja a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 28. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdés 9. pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (1) bekezdés 11. pontját a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 1. § (1) bekezdés 12. pontját a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

Az 1. § (1) bekezdés 13. pontját a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 2. § a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. alcím címe a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A 4. alcím címe a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

Az 5. alcím címe a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 28. § b) pontja szerint módosított szöveg. Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (3) bekezdése a 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet 29. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet 29. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 5. § (3) bekezdés d) pontja a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított, a 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (3) bekezdés e) pontját a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 23. § (2) bekezdése iktatta be.

27

Az 5. § (3) bekezdés h) pontja a 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 5. § (3) bekezdés i) pontja a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 23. § (3) bekezdésével megállapított, a 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 5. § (3) bekezdés j) pontja a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

Az 5. § (3) bekezdés k) pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

Az 5. § (3) bekezdés l) pontját a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 23. § (4) bekezdése iktatta be.

32

Az 5. § (3) bekezdés m) pontját a 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdés n) pontját újonnan a 24/2022. (XI. 8.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

35

A 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 6. § (3) bekezdés a) pontja a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 6. § (3) bekezdés f) pontja a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

A 6. § (3) bekezdés g) pontját a 15/2022. (VIII. 18.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

39

A 6. § (3) bekezdés h) pontját újonnan a 24/2022. (XI. 8.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 6/A. §-t a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 2. §-a iktatta be.

41

A 7. § (1) bekezdése a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 7. § (2) bekezdése a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

43

A 7. § (4) bekezdése a 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

44

A 8. § (1) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

45

A 8. § (1a) bekezdését a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

46

A 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

47

A 8. § (4) bekezdését a 2/2020. (I. 13.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 28. § d) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 8. § (5) bekezdését a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 25. §-a iktatta be, szövege a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

49

A 9. § a 15/2022. (IV. 29.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

50

A 9. § (1) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

51

A 9. § (2) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

52

A 9. § (3) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

53

A 9. § (4) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

54

A 9. § (6) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

55

A 9. § (7) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

56

A 9. § (8) bekezdését újonnan a 24/2022. (XI. 8.) TIM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

57

A 9. alcím címe a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

58

A 10. § (1) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) és (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

59

A 10. § (2) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

60

A 10. § (3) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

61

A 10. § (4) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

62

A 11/A. §-t a 15/2022. (IV. 29.) ITM rendelet 2. §-a iktatta be.

63

A 11/A. § (1) bekezdése a 18/2023. (IX. 21.) EM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

64

A 12. §-t a 49/2021. (X. 1.) ITM rendelet 27. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére