• Tartalom
Oldalmenü

65/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2016. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról1

2016.12.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„1. 12d. sora, 12e. sora, 14. sora, 20a. sor a) pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sor 3. pontja, 35. sora, 38–40. sora, és 42. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,”

(nyújtható.)

(2) A Rendelet 3. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„14. 20a. sor a) pontja, a 22. sor a) és b) pontja, a 28. sor b) pontja és a 28a. sor 3. pont i) alpontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 38. cikke szerinti energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás,”

(nyújtható.)

(3) A Rendelet 3. § 24–25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„24. 12e. sora és 42. sora alapján 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás,
25. 12e. sora és 42. sora alapján 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatás”

(nyújtható.)

2. § A Rendelet 43. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

a) 12e. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.),
b) 12d. sora, 12e. sora, 14. sora, 20a. sora, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sora, 35. sora, 38–40. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c) 12e. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

3. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet,

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 65/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12e. sorral egészül ki:

 

(Áht. Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12e.

360006

 

 

Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása

Az előirányzat a bankkártya-elfogadó terminálok beszerzésével, telepítésével, valamint a legalább 24 hónap fenntartási időszakra jutó üzemeltetésével összefüggő költségekhez nyújt forrást a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendeletben foglalt feltételek szerint.

gazdasági társaság

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére kiadott támogatói okirat útján. A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016.
(XII. 6.) NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

-

Biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

Kincstár

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12f. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12f.

362028

 

 

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése

Az előirányzat fedezetet biztosít:
a) a volt ferences rendház épületének többfukciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ előkészítő, átalakítási, rekonstrukicós, felújítási és beruházási munkálatok elvégzésre,
b) az a) ponthoz kötődően a szomszédos régészeti épület felszíni rendezésére, a váci ferences templom külső rekonstukciójára,
c) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ berendezéseire, eszközbeszerzéseire,
d) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ működéséhez, szakmai tevékenységének az ellátásához és ezzel összefüggésben a szakmai koncepicó elkészítéséhez és a részletes szakmai program kidolgozásához.

egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, költségvetési szerv

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

340473

 

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása

Az előirányzat az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez nyújtandó támogatás fedezetére szolgál a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet szerint.

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó

Egyedi döntés alapján, melynek módját a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016.
(XI. 15.) NGM rendelet tartalmazza.

-

egyösszegű kifizetéssel

-

-

NAV

-

-

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 31. napjával.