• Tartalom

2016. évi LXVI. törvény

2016. évi LXVI. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról1

2021.01.01.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)–(3)3

(4)4

2. §5

3–5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9–10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

18. §18

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

23. §23

24. §24

25. § Az Szja tv.

szerint módosul.

26. §25

1–7.26

8.27

9–10.28

11–14.29

15–19.30

20–23.31

24.32

25.33

26.34

27.35

28.36

29–30.37

31.38

27. § (1) Hatályát veszti az Szja tv.

1.39

2.40

3.41

4–5.42

6.43

(2)44

1.45

2.46

3.47

4.48

2. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

28. § (1)–(2)49

(3)–(4)50

(5)51

(6)52

29–34. §53

35. §54

36. §55

37–38. §56

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

39. § (1)–(2)57

(3)–(5)58

40. §59

41. § (1)–(2)60

(3)61

(4)62

(5)63

(6)–(9)64

(10)–(11)65

(12)66

42. § (1)67

(2)68

43. §69

44. §70

45. §71

46–47. §72

48. §73

49–50. §74

51. §75

52–53. §76

54. § (1)–(2)77

(3)78

55. §79

56. §80

57. §81

58. §82

1.83

2.84

3.85

4.86

5.87

59. §88

4. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

60–62. §89

II. Fejezet

KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

63–65. §90

66. §91

67–69. §92

70–73. §93

74. § (1)94

(2)95

75. §96

a)97

b)98

c)–e)99

f)100

76. §101

1.102

2.103

77. § Hatályát veszti

a)104

b)105

6. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

78. §106

79–82. §107

83. §108

III. Fejezet

A HELYI ADÓZÁST ÉS A GÉPJÁRMŰVEK ADÓZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

84–89. §109

90. §110

91. § (1)–(2)111

(3)112

92. §113

93. § (1)114

(2)115

1–3.116

4.117

5.118

8. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

94–95. §119

96. § (1)120

(2)121

97. §122

98–99. §123

100. §124

101. §125

9. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépésének elmaradásáról

102. § Nem lép hatályba az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény

2. 59. §-a és

IV. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

10. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

103. § (1)126

(2)–(5)127

(6)–(7)128

104. §129

105. §130

11. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

106–107. §131

12. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

108. §132

V. Fejezet

ILLETÉKEK

13. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

109–113. §133

114. §134

1.135

2–4.136

115–116. §137

14. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

117–122. §138

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

15. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

123–124. §139

125. §140

126–129. §141

130. §142

131–132. §143

133–134. §144

135. §145

136. §146

a)147

b)148

c)–e)149

137. §150

1.151

2–5.152

16. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

138. §153

17. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

139–141. §154

142. §155

143–145. §156

146. §157

147–149. §158

150. §159

151–152. §160

VII. Fejezet

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

18. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

153. §161

154. §162

155. §163

156. § (1)164

(2)165

157–160. §166

161. §167

162. §168

163. §169

164. § (1)170

(2)171

165–166. §172

167. §173

168–169. §174

170. §175

171–185. §176

186–187. §177

188–191. §178

192. §179

193. § (1)180

(2)181

(3)182

194–195. §183

196. §184

197–198. §185

199. § (1)186

(2)187

200. §188

1.189

2–3.190

4–14.191

15–16.192

17–19.193

20.194

21–22.195

23.196

24.197

25–29.198

30.199

31.200

32.201

33–34.202

201. § (1)203

1.204

2–3.205

4.206

(2)207

19. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

202. §208

20. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló
2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

203. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény 5. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6/B. § (3) bekezdését megállapító rendelkezése az „A megbízható adózó által” szövegrész helyett az „A megbízható adózó – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – által” szöveggel lép hatályba.

VIII. Fejezet

SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

21. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

204–224. §209

22. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

225. §210

23. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény módosítása

226. §211

24. A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény módosítása

227. § A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 4. § (2) bekezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „e) azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a 154/A. § (1) bekezdése alapján mentesül a könyvvizsgálati kötelezettség alól.” szövegrész helyett az „e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.” szöveggel lép hatályba.

228. § A Módtv. 12. § (2) bekezdésének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 177. § (55) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(55) A hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás – függetlenül attól, hogy értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák –, az a biztosító, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán forgalmazzák és a Diákhitel Központ Zrt. e törvénynek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra alkalmazza azzal, hogy a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra történő alkalmazás is megengedett.”

25. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

229–232. §212

26. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

233. §213

IX. Fejezet

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

234–260. §214

X. Fejezet

TURIZMUSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS

261. § (1)215 Hozzájárulás-köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása.

(1a)216 Nem hozzájárulás-köteles az Áfa törvény 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. és 5. pontja szerinti szolgáltatásnak az Áfa törvény 15. §-a szerinti nyújtása.

(2) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet.

(3) A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: Áfa) nélküli ellenértéke.

(3a)217 A hozzájárulás alapjának forintra való átszámításához az Áfa törvény 80–80/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.

(4) A hozzájárulás mértéke 4%.

(5) A hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és a (6) bekezdés szerint bevallani, amelyről kiállított

a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a

b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja

a (6) bekezdés szerinti bevallási időszakra esik.

(6) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a bevallási kötelezettségét

a) a rá irányadó Áfa bevallási időszak szerint, az Áfa bevallás benyújtására előírt határidőig,

b) azon időszakról, amelyről Áfa bevallás benyújtására nem köteles, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás Áfa törvény szerinti teljesítési időpontját követő év február 25. napjáig

az e célra rendszeresített elektronikus nyomtatványon, az állami adó- és vámhatósághoz teljesíti.

(7) A hozzájárulás fizetésére kötelezett a hozzájárulást a bevallás benyújtására előírt határnapig fizeti meg.

(8) A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. Az e §-ban nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A hozzájárulásból származó bevétel a központi költségvetés bevétele, amelynek megfelelő összeget a külön jogszabályban meghatározott turizmus fejlesztési feladatokra kell fordítani a központi költségvetés turisztikai célelőirányzata útján.”

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. Hatályba léptető rendelkezések

262. § (1)218 Ez a törvény – a (2)–(6) és (8)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(7)219

(9) A 74. § (2) bekezdés és a 77. § b) pontja hatálybalépésének napja az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. nap, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.”

(10)220 A 161. § és a 200. § 15–16. pontja 2018. július 1-jén lép hatályba.

29. Az Európai Unió jogának való megfelelés

263. § A 72. §, 75. § e) pont és 10. melléklet a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 199. cikk d) pontjának való megfelelést szolgálja.

264. § A 27. § (1) bekezdés 2. pont, a 199. § (2) bekezdés, a 201. § (1) bekezdés 1. és 4. pont a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2015/2060/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

265. § A 26. § 10. pontja és 4. számú melléklet 2. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187 2014.06.26. 1–78. o.) 1–14. és 17. cikkei hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

266. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 22-i 2014/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint

c) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv.

30. Jogszabály tervezetének egyeztetése

267. § E törvény 106. §–107. § tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez

1.221

2–4.222

5–7.223

8.224

9.225

10.226

2. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez227

3. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez

1.228

2.229

4–6. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez230

7. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez231

8–10. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez232

11. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez233

12. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez234

13. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez235

14–16. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez236

17–21. melléklet a 2016. évi LXVI. törvényhez237

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 15.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 26. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 26. § 1–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 26. § 9–10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § 11–14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § 15–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 26. § 20–23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 26. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 26. § 25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 26. § 26. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 26. § 27. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 26. § 28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 26. § 29–30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 26. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 27. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 27. § (1) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 27. § (1) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 27. § (1) bekezdés 4–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 27. § (1) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 27. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 27. § (2) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 27. § (2) bekezdés 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 27. § (2) bekezdés 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 27. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 28. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 28. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 28. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 28. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 29–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 39. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 39. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 41. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 41. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 41. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 41. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 41. § (6)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 41. § (10)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 41. § (12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 42. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 42. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 49–50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 52–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 54. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 54. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 58. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 58. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 58. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 58. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 58. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 58. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 60–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 63–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 67–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 70–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 74. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 74. § (2) bekezdése a 262. § (9) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

96

A 75. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 75. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 75. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 75. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 75. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 76. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 76. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 76. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 77. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 77. § b) pontja a 262. § (9) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett azon egyedi határozat kihirdetését követő 31. napon lép hatályba, amely megállapítja Magyarország és a Norvég Királyság közötti viszonosság megszűnésének időpontját.

106

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 79–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 84–89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 91. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 91. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 93. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 93. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 93. § (2) bekezdés 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 93. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 93. § (2) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 94–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 96. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 98–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 103. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 103. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 103. § (6)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 106–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 109–113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 114. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 114. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 114. § 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 115–116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 117–122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 123–124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 126–129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 131–132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 133–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 136. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 136. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 136. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 136. § c)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 137. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 137. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 137. § 2–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 139–141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 143–145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 147–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 151–152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 156. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 156. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 157–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 164. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 164. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 165–166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 168–169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 171–185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 186–187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 188–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 193. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 193. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 193. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 194–195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 197–198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 199. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 199. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 200. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 200. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 200. § 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 200. § 4–14. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 200. § 15–16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 200. § 17–19. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 200. § 20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 200. § 21–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 200. § 23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 200. § 24. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 200. § 25–29. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 200. § 30. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 200. § 31. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 200. § 32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 200. § 33–34. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 201. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 201. § (1) bekezdés 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 201. § (1) bekezdés 2–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 201. § (1) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 201. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 204–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 229–232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 234–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 261. § (1) bekezdése a 2019: LXXIII. törvény 61. §-ával megállapított szöveg.

216

A 261. § (1a) bekezdését a 2020: CXVIII. törvény 109. § (1) bekezdése iktatta be.

217

A 261. § (3a) bekezdését a 2020: CXVIII. törvény 109. § (2) bekezdése iktatta be.

218

A 262. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 231. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

219

A 262. § (7) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 231. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

220

A 262. § (10) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 231. § (3) bekezdése iktatta be.

221

Az 1. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

Az 1. melléklet 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

Az 1. melléklet 5–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

Az 1. melléklet 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

Az 1. melléklet 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

Az 1. melléklet 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 3. melléklet 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 3. melléklet 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 4–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 8–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 14–16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 17–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére