• Tartalom

66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.04.01.

A Kormány

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

1. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában a „(K.1.)” szövegrész helyébe a „(K betűjel, 1 számjel)”, az „(L.1–5.)” szövegrész helyébe az „(„L” betűjel)” szöveg, az „(M.1–2.)” szövegrész helyébe az „(„M” betűjel)” szöveg, valamint az „(N.1.)” szövegrész helyébe az „(N betűjel, 1 számjel)” szöveg lép.

2. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

súlyos mozgáskorlátozott személy:)

ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,”

(2) Az R. 2. § h) pont hb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki)

hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.”

3. § Az R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerzési támogatás mértéke)

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 1 000 000 forint,”

4. § (1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kölcsönszerződést – a megállapított szerzési támogatás összegének, valamint a szerzési támogatás jogosultja által befizetett önerő levonásával a vételárból fennmaradó összegre – három éves futamidővel kell megkötni. A szerzési támogatás jogosultjának és a finanszírozó szervezetnek a megállapodása alapján a kölcsönszerződés futamideje egy alkalommal, legfeljebb további három évvel meghosszabbítható.”

(2) Az R. 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személygépkocsi esetében a (2) bekezdés szerinti kölcsönszerződés megkötésére abban az esetben van lehetőség, ha a személygépkocsit a belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettől vagy személytől vásárolják meg.”

5. § Az R. 11/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A hivatal az elidegenítési tilalom törlését abban az esetben is elrendeli, ha a személygépkocsinak a műszaki állapota miatt a közúti forgalomból történő végleges kivonására még nem került sor, de a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse igazolja, hogy rendelkezik regisztrált bontó-hulladékkezelő által kiállított bontási átvételi igazolással, valamint azt, hogy a személygépkocsi közúti forgalomból történő végleges kivonására irányuló kérelmét a közlekedési igazgatási hatósághoz benyújtotta.”

6. § Az R. 10. § (1) bekezdésében a „tizenöt” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R.

a) 10. § (5) bekezdésében az „a szerződés másolatának megküldésével” szövegrész,

3. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 2-án.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére