• Tartalom

2016. évi LXVII. törvény

2016. évi LXVII. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

2018.01.02.
I. Fejezet

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

1.7

2.8

3–4.9

lép.

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

7–12. §10

13. §11

14. §12

15. §13

16–19. §14

20. § (1)15

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1–3.16

4.17

5.18

II. Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

3. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása

21. §19

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

22–25. §20

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

26. §21

27. §22

6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

28. §23

7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

29. §24

30. §25

31. §26

32–35. §27

36. §28

37. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

1.29

2–4.30

5–6.31

lép.

8. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

38. §32

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

39–44. §33

10. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

45–46. §34

47. § Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 77. §-a.

11. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

48–49. §35

50. §36

51–53. §37

54. §38

55. §39

56. §40

57. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

1.41

2–4.42

5.43

6.44

lép.

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

58. §45

59. §46

60. §47

61. § (1)48

(2)49

62. §50

63. §51

64. §52

65. § (1)53

(2)54

66. §55

67. §56

13. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

68. §57

14. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

69. §58

15. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

70–73. §59

74. §60

75–78. §61

79. §62

80–82. §63

83. §64

84. §65

85. §66

86–88. §67

16. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

89. §68

17. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény módosítása

90–93. §69

18. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

94. §70

19. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

95. §71

96. §72

20. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

97–100. §73

21. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása

101. §74

102. §75

103. §76

104. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény

1.77

2.78

lép.

105. § Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény

1.79

2.80

3.81

22. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

106. §82

23. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

107. §83

24. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

108. § (1)84

(2)85

109–111. §86

112. §87

113. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

1.88

2.89

lép.

114. §90

25. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

115. §91

26. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

116–119. §92

27. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

120–121. §93

28. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

122. §94

123. §95

124. §96

125–127. §97

128. §98

129. §99

130. §100

29. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

131. §101

30. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

132. §102

133. §103

31. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

134. §104

135. §105

32. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

136. §106

33. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása

137. §107

34. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

138. §108

35. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

139. §109

36. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

140–142. §110

37. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény módosítása

143. §111

III. Fejezet

EGYES ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK MEGSZÜNTETÉSE

38. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap megszüntetése

144. § (1) A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (a továbbiakban: Alap) 2016. december 31-én megszűnik.

(2) Az Alap kezelő szervével e minőségében 2016. december 31-én fennálló magánjogi szerződésekbe az Alap kezelő szerve helyett 2017. január 1-jén az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve lép.

(3) Az Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy befizetési kötelezettsége és a kártalanításra való jogosultsága 2017. január 1-jétől a (2) bekezdés szerinti előirányzat felhasználási szabályait meghatározó miniszteri rendeletben foglaltak szerint alakul azzal, hogy az Alapból 2016. december 31-én kártalanításra jogosult személy kártalanításra való jogosultsága 2017. január 1-jétől nem lehet hátrányosabb a 2016. december 31-én fennálló jogosultságánál.

(4) Az Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az Alap kezelő szerve a (2) bekezdés szerinti előirányzat fizetési számlájára köteles átutalni.

145. §112

39. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának megszüntetése

146. § (1) A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja (a továbbiakban: Szövetkezeti Alap) 2016. december 31-én megszűnik.

(2) A Szövetkezeti Alap záró beszámolóját a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és azt a honlapján az Országgyűlés általi elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi.

(3) A Szövetkezeti Alap 2016. december 31-én meglévő pénzeszközeit az Alap kezelő szerve átutalja a központi költségvetés javára, amelyet a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai között kell elszámolni.

(4) A Szövetkezeti Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint a (3) bekezdés szerinti záró beszámolót és az ahhoz kapcsolódó iratokat az MFB Zrt. a vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint megőrzi.

(5) A Szövetkezeti Alap megszűnésével összefüggésben az (1) bekezdésben meghatározott határnapot követően felmerülő költségek az MFB Zrt.-t terhelik.

147. §113

IV. Fejezet

EGYES TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK TECHNIKAI ÉS TARTALMI DEREGULÁCIÓJA

40. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

148. §114

41. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

149. §115

42. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

150. § (1) Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

1–5.116

6.117

7–12.118

(2)119

43. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

151. §120

44. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

152–162. §121

45. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

163–164. §122

46. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

165. §123

47. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

166. §124

48. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

167. §125

49. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

168. §126

169–170. §127

50. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

171–172. §128

51. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

173. §129

52. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

174–176. §130

53. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

177. §131

54. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

178–184. §132

55. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

185–186. §133

56. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

187–188. §134

57. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

189. §135

190. §136

58. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása

191–200. §137

59. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

201. §138

60. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

202. §139

61. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

203. §140

62. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

204. § Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

1.141

2.142

3–6.143

63. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

205. §144

64. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

206. §145

207. §146

65. A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény módosítása

208. §147

66. Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvény módosítása

209. §148

67. A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény módosítása

210. §149

68. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

211. §150

212. §151

69. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

213–215. §152

70. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

216. §153

217. §154

218. §155

71. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása

219. §156

72. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

220–221. §157

73. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

222–224. §158

74. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

225–227. §159

75. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

228–233. §160

76. A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény módosítása

234. §161

77. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása

235. §162

78. Egyes törvények hatályon kívül helyezése

236. § Hatályát veszti

1.163

2–6.164

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. Hatályba léptető rendelkezések

237. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 3-án hatályát veszti.

(2) A 70–73. §, a 75–78. §, a 83. §, a 85. §, a 97–100. §, 178–184. §, a 236. § 1. pontja, a 238. § (3) bekezdése és a 7. melléklet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) A 13. §, az 59. §, a 61. § (2) bekezdése, a 62. §, a 63. §, a 65. § (1) bekezdése, a 108. § (1) bekezdése, a 112. §, a 113. § 2. pontja és az 5. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 74. §, a 80–82. §, a 84. §, a 86–88. §, a 149. §, a 151. §, a 201–203. §, a 209. §, a 211. §, a 212. §, a 236. § 2–6. pontja és az 1. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(6) A 39–44. § 2017. január 18-án lép hatályba.

(7)166

(8) A 61. § (1) bekezdése és a 65. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 47. § 2018. január 2-án lép hatályba.

80. Az Európai Unió jogának való megfelelés

238. § (1) A

1. 58–67. § a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. 119. §, valamint a 122. § a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

3. 123. § a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. október 6-i 2015/1794/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. 124. § a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2) bekezdésének,

5. 125. § a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv melléklet 2. szakasz 1. pontjának,

6. 126. § a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) A 60. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat,

b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat,

c) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil] metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-ei 2014/688/EU tanácsi határozat,

d) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil- etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2015. október 8-ai 2015/1873/EU tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez167

2–4. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez168

3–4. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez169

5. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez170

6. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez171

7. melléklet a 2016. évi LXVII. törvényhez172

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 17. A törvény a 237. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § 3–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 20. § (2) bekezdés 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 20. § (2) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § (2) bekezdés 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 22–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 36. § a 2016: CLXVI. törvény 63. §-a alapján nem lép hatályba.

29

A 37. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 37. § 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 37. § 5–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 39–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 45–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 50. § a 2016: CLXVI. törvény 63. §-a alapján nem lép hatályba.

37

Az 51–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

Az 57. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

Az 57. § 2–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 57. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

Az 57. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 61. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 61. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 65. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 65. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 70–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 75–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 80–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 86–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 90–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 97–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 104. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 104. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 105. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 105. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 105. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 108. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 108. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 109–111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 113. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 113. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 116–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 120–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 125–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 143. § a 2016: CLVIII. törvény 26. §-a alapján nem lép hatályba.

112

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 150. § (1) bekezdés 1–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 150. § (1) bekezdés 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 150. § (1) bekezdés 7–12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 150. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 152–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 163–164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 168. § a 2016: CX. törvény 45. §-a alapján nem lép hatályba.

127

A 169–170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 171–172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 174–176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 178–184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 185–186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 187–188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 191–200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 204. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 204. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 204. § 3–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 213–215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 220–221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 222–224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 225–227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 228–233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 236. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 236. § 2–6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 237. § (5) bekezdése a 2016: CLXVI. törvény 61. §-a szerint módosított szöveg.

166

A 237. § (7) bekezdését a 2016: CLVIII. törvény 25. §-a hatályon kívül helyezte.

167

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 6. melléklet a 2016: CLVIII. törvény 26. §-a alapján nem lép hatályba.

172

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére