• Tartalom

67/2016. (X. 13.) FM rendelet

67/2016. (X. 13.) FM rendelet

a 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Egységes területalapú támogatás

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] alapján járó egységes területalapú támogatás keretösszege 223 983 618 854 Ft.

(2) Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján járó támogatás hektáronkénti értéke az (1) bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatható terület legfeljebb 4 981 270,69 hektár lehet.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatásból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 31 476 Ft.

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

2. § (1) Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 124 950 171 957 Ft.

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület legfeljebb 4 981 270,69 hektár lehet.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 17 559 Ft.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

3. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján támogatási jogcímenként hektár és állategyed alapon történik a kifizetés.

(2)1 A kifizetés során alkalmazott fajlagos támogatási összegeket a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni figyelemmel arra, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-ában felsorolt állategyed alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszámot kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott támogatásokból 2016. október 17-től kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

4. § (1) A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015 (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 11/2015. (III. 13.) FM rendelet] alapján járó támogatás keretösszege 3 653 427 755 Ft.

(2) A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti számítás elvégzése során a támogatható terület nagysága legfeljebb 173 711 hektár lehet.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott számítás szerinti támogatásból 2016. október 17-től hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 14 722 Ft.

5. Mezőgazdasági kistermelők részére nyújtandó támogatás

5. § A támogatás mértéke a mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendeletben foglaltak alapján kerül megállapításra.

6. A nettó pénzügyi plafon betartása

6. § (1) Az e rendeletben feltüntetett mértékek az éves bruttó pénzügyi felső határ figyelembevételével kerültek megállapításra.

(2)2 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott nettó pénzügyi felső határ betartása érdekében az egyes jogcímeknél a kifizetéskor csökkentési együtthatót kell alkalmazni a teljes támogatási összegre. A csökkentési együttható mértéke legfeljebb 0,95. A csökkentési együttható már az előleg kifizetésekor is alkalmazandó.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §3 E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2016. (XI. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet] megállapított 6. § (2) bekezdését a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor4 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 67/2016. (X. 13.) FM rendelethez

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghatározott támogatási jogcímekre 2016. október 17. után kifizethető előleg maximális értékei

 

A

B

1.

9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím

Az előleg maximális értéke (Ft)

2.

anyajuhtartás támogatás

5 197

3.

anyatehéntartás támogatás

32 778

4.

hízottbika-tartás támogatás

11 854

5.

tejhasznú tehéntartás támogatás

71 372

6.

rizstermesztés támogatás

147 922

7.

cukorrépa termesztés támogatás

117 672

8.

zöldségnövény termesztés támogatás

34 627

9.

ipari zöldségnövény termesztés támogatás

38 788

10.

gyümölcstermesztés támogatás

62 538

11.

szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

43 137

12.

szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás

19 097

1

A 3. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 124. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 8. §-t a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet 16. §-a iktatta be.

4

A hatálybalépés napja 2016. november 4.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére