• Tartalom
Oldalmenü

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

2021.10.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)–(3) bekezdése alapján a volt közüzemi nagykereskedő által az egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét – a földgáztárolóból és a nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban –, továbbá a feleket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)1 Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás ára a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: árképzési rendelet) 3. § (1) bekezdés c), e), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel történő csökkentésével, illetve az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb – a GET 141/A. §, vagy 141/J. § hatályán kívül eső – forrás GET 141/E. § szerinti árának, valamint az 5. § (4)–(6) bekezdései és a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3) A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő jogosult a földgázforrás árán túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.

(3a)2 A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.

(4) Az 1. mellékletben szereplő, a volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az egyetemes szolgáltató által a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt, a hazai tárolókban elhelyezett földgázkészlet mennyisége és az egyetemes szolgáltató forrásigény-bejelentése alapján kerül meghatározásra.

(5)3 A GET 141/A. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

(6)4 Az (5) bekezdés szerint igénybe venni tervezett mennyiséget az egyetemes szolgáltató – a volt közüzemi nagykereskedő és a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett – a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/459 bizottsági rendelet 11. cikke szerinti évente meghirdetett nem-megszakítható szállítói kapacitástermékekre vonatkozó éves kapacitásaukció kezdetét megelőző 15. munkanapig módosíthatja.

2. § (1)5 A GET 141/J. § (1) bekezdése alapján a volt közüzemi nagykereskedő által vételre felajánlott és a GET 141/J. § (3) bekezdése szerinti szerződés keretében az egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a nagykereskedői árrés, a mobilgáz-finanszírozás, az éves elszámolási elem és a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott földgáz árát.

(2)6 Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás árának 2. melléklet szerinti mennyiségarányos díjeleme az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés e), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel, továbbá az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak fajlagos mértékével történő csökkentésével, illetve az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb – a GET 141/A. §, vagy 141/J. § hatályán kívül eső – forrás GET 141/E. § szerinti árának, valamint az 5. § (4)–(6) bekezdései és a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3) A 2. melléklet 1. pontjában szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos díjelem mértékét a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. § alapján megkötött szerződés szerinti kilépési ponti csúcskapacitások összege után kell megfizetni, a gázév hónapjaira vonatkozóan egyenlő részletekben.

(3a)7 A GET 141/J. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.

(4) Az (1) bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan a volt közüzemi nagykereskedő a 2. mellékletben meghatározott földgázforrás árán felül csak a szagosítási díjat, a 6. § (3)–(4) bekezdések szerinti felárat és díjat, valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és szerződésszegési következményeket jogosult érvényesíteni.

(5)8 A GET 141/J. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek és a Hivatalnak megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

(6)9 Az (5) bekezdés szerint igénybe venni tervezett mennyiséget az egyetemes szolgáltató – a volt közüzemi nagykereskedő és a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett – a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/459 bizottsági rendelet 11. cikke szerinti évente meghirdetett nem-megszakítható szállítói kapacitástermékekre vonatkozó éves kapacitásaukció kezdetét megelőző 15. munkanapig módosíthatja.

3. § (1) A földgázforrás 2. melléklet szerinti árai, valamint rendszerhasználati kapacitás díjai a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz – az árképzési rendelet szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott – indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a szállítás, a tárolás, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének, valamint az éves elszámolási elem figyelembevételével, az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek meghatározásra.

(2)10 A Hivatal az árelőkészítés során figyelembe veszi a 2. § szerinti földgázforrás árán – beleértve az (1) bekezdés szerinti árelemeket – az indokolt mértékhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatónál képződő többlet vagy veszteség értékét.

(3) A Hivatal – a földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel tekintetében – az 1. § és a 2. § szerinti földgázforrás árán (a továbbiakban: felajánlási ár) a 3. melléklet szerint meghatározott indokolt mértékéhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél képződő többlet vagy veszteség mértékéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartott többlet vagy veszteség egyenlegét a Hivatal köteles a volt közüzemi nagykereskedő részére a tárgynegyedévet követő második hónap végéig megadni.

(4) A (3) bekezdés szerinti földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel

a)11 az 1. § szerinti földgázforrás tekintetében az 1. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés b), d), g) pontjaiban szereplő árelemekkel;

b)12 a 2. § szerinti földgázforrás tekintetében a 2. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés b), d), g) pontjaiban szereplő árelemekkel, valamint a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt, fajlagos mértékével.

4. § (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az igénybevételre jogosult feleket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a GET 141/I. §-a alapján értékesített földgáz mennyiséget – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve – az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdés alapján létrejött szerződésben – a műszaki üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve – meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével.

(3)13 A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a rugalmassági szabályok alkalmazása esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről a termelő 5 napon belül értesíti a bányafelügyeletet, és az értesítésről a Hivatalt egyidejűleg tájékoztatja. A bányafelügyelet a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását igazolja, és az igazolást a Hivatal részére 15 napon belül megküldi. Ha a termelő nem tájékoztatja határidőben a Hivatalt a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről, vagy a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyelet nem igazolja, a más forrásból átadott mennyiséget a termelő hatósági áras forrásból származó mennyiségként kezeli és a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági áron adja át a volt közüzemi nagykereskedő részére.

(4) Amennyiben a termelő nem tudja a 4. mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az adott időszakban az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből átadni, a más forrásból származó, nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.

(5)14 A hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a GET 141/I. § (7) bekezdése szerinti előírással összhangban, a hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a (4) bekezdés szerinti jogcímen keletkező, valamint a hazai termelés árában részben vagy egészben finanszírozott, a termelés fenntarthatóságát célzó beruházások elmaradása esetén a már finanszírozott beruházási költség, mint többletköltség számolható el veszteségként.

(6) A (4) bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a veszteség-elszámolásnak az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt és a volt közüzemi nagykereskedőt.

5. § (1) A hatósági árelőkészítés érdekében az egyetemes szolgáltató minden negyedévet megelőző második hónap 1. napjáig köteles megadni a Hivatal részére a forrásszerződései szerint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására felhasználni tervezett földgáz mennyiségét források szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/A. §, GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el a 2. § (5) bekezdés szerint az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségektől.

(3)15 A termelő a tárgyhónapot követő 20 napon belül megadja a Hivatal részére a volt közüzemi nagykereskedőnek tárgyhónapban átadott hazai termelésű földgáz és a más forrásból származó földgáz mennyiségét a tényadatok alapján. A volt közüzemi nagykereskedő a tárgyhónapot követő 20 napon belül megadja a Hivatal részére a tárgyhónapban átadott és átvett földgáz mennyiségét a tényadatok alapján.

(3a)16 Az egyetemes szolgáltató a negyedévet követő hónap végéig megadja a Hivatal részére az elmúlt negyedév tény értékesítési adatait elosztói területenként és forrásonként havi bontásban.

(4)17 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltatónak az 1. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel vesztesége keletkezik, annak indokolt mértéke az árszabályozás során az elszámolással érintett naptári évet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(5)18 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató az 1. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel vagy a volt közüzemi nagykereskedő a 4. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, az az árszabályozás során az egyetemes szolgáltató esetében az elszámolással érintett naptári évet követő hatodik negyedév, a volt közüzemi nagykereskedő esetében az elszámolással érintett gázévet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján vagy a volt közüzemi nagykereskedő a (3) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján vagy a volt közüzemi nagykereskedő által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(6)19 Ha az adott negyedévben az 1–2. mellékletek alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel – figyelembe véve az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértékét a szállításra vagy a tárolásra vonatkozóan – a volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás céljára értékesített földgázforrásain a tényadatok szerint az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert vagy veszteséget szenved el, az az árszabályozás során az elszámolással érintett gázévet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

(6a)20 A volt közüzemi nagykereskedő (6) bekezdés szerinti indokolt költsége

a) a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira vonatkozó kapacitásköltség vonatkozásában a tény hőmérsékleti viszonyokat figyelembe vevő, az egyetemes szolgáltatás forrásellátása érdekében felmerülő modellezett értéket,

b) a magyar gázkiegyenlítési ponton történő beszerzés vonatkozásában a volt közüzemi nagykereskedő által a forrás árától el nem különített módon, közvetve megfizetett és a Hivatal által elismert mértékű kapacitásköltséget,

c) egyéb esetekben a szállítási és tárolási rendszerüzemeltetők részére ténylegesen megfizetett díjakat jelenti.

(7)21

(8)22 A földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tételben figyelembe vett említett árelem mértékét a Hivatal a 3. § (3) bekezdés szerinti egyenlegközléssel egyidejűleg megadja a volt közüzemi nagykereskedőnek.

6. § (1) Amennyiben a GET 141/A. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, az 5. § (1) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak az ára az 1. mellékletben szereplő földgázforrás árával egyezik meg.

(2) Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, az 5. § (1) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak ára a földgázforrás árának – a 2. mellékletben szereplő – mennyiségarányos díjelemével egyezik meg.

(3) A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha az (1) vagy (2) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, mint 15%-kal meghaladja az 5. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiséget, a 15% fölötti rész után annak ára mellett a 2. mellékletben feltüntetett, az adott egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni.

(4) A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a GET 141/A. § vagy 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az 5. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az átvett mennyiség és a bejelentett mennyiség 85%-a közötti földgázmennyiség mértékéig köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetni a 2. mellékletben feltüntetett, az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át.

(5) A naptári év IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, a naptári év I. negyedévében 1414 negyedéves napfok számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (3) bekezdés szerinti felár megfizetése alól. Az adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása – jelen § vonatkozásában – az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján történik 16 °C-os küszöbhőmérsékletre.

(6)23 Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedő részére a GET 141/A. § és 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató által adott, és a volt közüzemi nagykereskedő által visszaigazolt gáznapi fogyasztási előrejelzés, valamint a szállítási rendszerüzemeltető által publikált napi végleges földgázforgalmi mérleg szerint vételezett mennyiség közötti különbség meghaladja a földgázbeszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett kiegyensúlyozási gázmennyiséget, az egyetemes szolgáltató – a felek eltérő megállapodásának hiányában – köteles a túllépéshez kötődő kiegyensúlyozási többletköltséget a volt közüzemi nagykereskedőnek havonta utólag, számla ellenében, a volt közüzemi nagykereskedő üzletszabályzatában meghatározottak szerint megfizetni.

(7)24 A (6) bekezdés szerinti kiegyensúlyozási többletköltség a túllépéssel érintett mennyiségre vonatkozóan

a) a 3. melléklet 1–4. pontja szerinti – kiegyensúlyozási költséggel csökkentett – elismert ár és a kiegyensúlyozó gáz eladási vagy vételi árának különbsége, valamint

b) a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj.

7. § (1) Amennyiben az egyetemes szolgáltató az 1–2. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett ezen mennyiség tekintetében – a megfizetett díjon felül – a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni a volt közüzemi nagykereskedő részére.

(2) Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedő a 4. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett e mennyiség tekintetében – a megfizetett díjon felül – a 3. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni a termelő részére.

(3) Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és a volt közüzemi nagykereskedő az 1–2. és a 4. mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, és így a volt közüzemi nagykereskedőnek vagy a termelőnek vesztesége keletkezik, az árszabályozás során a felajánlási ár megállapításakor ez a veszteség kamattal (tárgyidőszakra vonatkozó BUBOR) növelt összege figyelembevételre kerül.

(4) Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és a volt közüzemi nagykereskedő az 1–2. és a 4. mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, a Hivatal az egyetemes szolgáltatóval és a volt közüzemi nagykereskedővel szemben a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

8. § (1) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás

tartalmazza.

(2) A termelő a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 4. melléklet szerint átadott földgázmennyiség után fizeti meg. A hozzájárulást a 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgázmennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén mezőkből kerül átadásra.

9. § (1) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek felső hőértéken kerülnek megállapításra.

10. § (1) Ha a 141/A. §, 141/I. §, illetve 141/J. § szerinti földgázforrás árát a következő negyedévre meghatározó miniszteri rendelet nem lép hatályba az adott negyedév első napján, a rendelet hatálybalépéséig ezen földgázforrások árára vonatkozóan – azon források esetében, amelyekből tényleges átvétel történt – az 1–2. és a 4. mellékletekben meghatározott árakat kell alkalmazni az egyetemes szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség tekintetében.

(2) Ha a 141/A. §, 141/I. §, illetve 141/J. § szerinti forrásokon belül olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan az 1–2. és a 4. mellékletek nem tartalmaznak árat, ezen források ára a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékével egyezik meg.

(3) Ha az e § alapján átvett földgázforrás árán az egyetemes szolgáltatónak vagy a volt közüzemi nagykereskedőnek többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.

(4)25 A Hivatal az árszabályozással összefüggésben az energiapolitikáért felelős miniszter kérésére e rendelet tárgyi hatálya alá tartozó árszabályozással összefüggő részletes adatokat szolgáltat.

10/A. §26 E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 8. § b)–d) pontjával módosított 5. § (4)–(6) bekezdését a hatálybalépésekor27 folyamatban lévő elszámolások során is alkalmazni kell.

11. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)28

1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez29

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2021. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

Az MVM CEEnergy Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

D

E

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

október

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

1 113 446 642

2 151 936 358

5,344

3.

november

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

1 861 625 030

3 597 925 970

5,344

4.

december

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

2 549 177 648

4 926 745 352

5,344

2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez30

1. Az MVM CEEnergy Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. negyedik negyedévre:

 

A

B

C

D

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/kWh)

2.

október

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

3.

november

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

4.

december

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

2. A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

 

A

B

1.

szerződött egyetemes szolgáltató

az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási kapacitásdíjak [Ft/(kWh/h)/gázév]

2.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez31

A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett elismert fajlagos földgázár

1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban (kivéve szeptember hónapot):

1.1. Ha QTény >= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor


Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QFedezett – QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár + CEGY) / QTény

1.2. Ha QTény < (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor

1.2.1. Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QHazai termelés_tervezett) * PFedezett import ár + CEGY) / QTény,

1.2.2. QTárolói fedezés = (QFedezett + QHazai termelés_tervezett – QTény).

2. Elismert ár meghatározása szeptember hónapban:

2.1. Ha QTény >= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor


Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QFedezett – QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár + QBiztonsági zárókészlet * (PAktuális_import_ár_téli _súlyozott_átlag – PFedezett tárolói ár) + CEGY) / QTény

2.2. Ha QTény < (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor

2.2.1. Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QHazai termelés_tervezett) * PFedezett import ár + QBiztonsági zárókészlet * (PAktuális_import_ár_téli _súlyozott_átlag – PFedezett tárolói ár) + CEGY) / QTény,

2.2.2. QTárolói fedezés = (QFedezett + QHazai termelés_tervezett – QTény).

3. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot):

3.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) * PFedezett tárolói ár + CEGY) / QTény

3.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény
QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + CEGY) / QTény

3.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) > QHidegre_elkülönített tárolói készlet, de QHidegre_elkülönített tárolói készlet > 0, akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár +
QHidegre_elkülönített tárolói készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QHidegre_elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár + CEGY) / QTény,

3.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett), akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * Paktuális import ár + CEGY) / QTény

3.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés) * PFedezett import ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett – QTény) * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + CEGY) / QTény

3.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés – QTény) * (PFedezett tárolói ár – PAktuális import ár) + QFedezett * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + CEGY) / QTény

4. Elismert ár meghatározása december hónapban:

4.1. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) <= QHidegre elkülönített tárolói készlet, akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + QTervezett import * PAktuális import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) * PFedezett tárolói ár +
Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt
MtMt-1) + CEGY) / QTény

4.2. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QHidegre elkülönített tárolói készlet = 0, akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény

4.3. Ha QTény >= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és (QTény – QHazai termelés_tervezett
QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QTervezett import) > QHidegre elkülönített tárolói készlet, de QHidegre elkülönített tárolói készlet > 0, akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár +
QHidegre elkülönített tárolói készlet * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett – QHidegre elkülönített tárolói készlet) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény

4.4. Ha QTény < (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett + QTervezett import) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett), akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés – QFedezett) * PAktuális import ár + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény

4.5. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett) és QTény > (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QAllokált tárolói fedezés) * PFedezett import ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés + QFedezett – QTény) * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény

4.6. Ha QTény <= (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés), akkor

Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QHazai termelés_tervezett) * PFedezett tárolói ár + (QHazai termelés_tervezett + QAllokált tárolói fedezés – QTény) * (PFedezett tárolói ár – PAktuális import ár) + QFedezett * (PFedezett import ár – PAktuális import ár) + Σ((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1) + CEGY) / QTény

5. Kiegyensúlyozási költség számításának módszertana:

5.1. Napi kiegyensúlyozási költség számítása

5.1.1. Ha QALL – QNOM >= 0, akkor

CEGY_ESZ = min (QALL – QNOM , QALL * 0,05) * (Pmv – PAktuális import ár + Pelszámoló forgalmi díja)

5.1.2. Ha QALL – QNOM < 0, akkor

CEGY_ESZ = min (QNOM – QALL , QALL * 0,05) * (PAktuális import ár – Pme + Pelszámoló forgalmi díja)

5.2. Havi kiegyensúlyozási költség számítása


1X08321O_0

6. E mellékletben alkalmazott rövidítések:

6.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó betárolást végez;

6.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó kitárolást végez;

6.3. QTerv (tervezett értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott tárgyhónapra vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg;

6.4. QTerv_éves (tervezett éves értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott évre vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik meg, ahol QTerv_éves = ΣQTerv;

6.5. QTény (tény értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban;

6.6. QFedezett (fedezett mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által a tárgyhónapra lefedezett mennyiség kWh-ban;

6.7. QTárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban a volt közüzemi nagykereskedő által fedezett mennyiség (QFedezett), valamint a hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség (QHazai termelés_tervezett) összegének és a tény értékesített mennyiségnek (QTény) a különbsége, amennyiben ez pozitív;

6.8. QNyitókészlet: 2018. április 1-jén a volt közüzemi nagykereskedő által megadott, a tárolóban fizikailag bennlevő földgázkészlet kWh-ban. A 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke megegyezik a hidegre elkülönített tárolói készlet mennyiségből a március 31-ére megmaradt maradványkészlettel;

6.9. PNyitókészlet: 2018. április 1-jén értéke a betárolási időszakot megelőző kitárolási időszak hónapjaiban érvényes import földgáz árak (PAktuális import ár) számtani átlaga, HUF/kWh-ban kifejezve; a 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke a betárolási időszakot közvetlen megelőző kitárolási időszakban érvényes tárolói földgáz fedezett ára HUF/kWh-ban kifejezve (PFedezett tárolói ár);

6.10. QBiztonsági zárókészlet: a Hivatal által elismert, ellátásbiztonsági okokból egyetemes szolgáltatási célú ellátásra betárolt QProfilozott tárolói összmennyiség készletből fel nem használt földgázkészlet kWh-ban megadott értéke az adott év március 31-én;

6.11. QAllokált tárolói fedezés (allokált tárolói fedezett mennyiség): QProfilozott tárolói összmennyiség-nek a kitárolási időszak adott hónapjára vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában történik [QAllokált tárolói fedezés = QProfilozott tárolói összmennyiség * QTerv / ΣQTerv_tél, ahol ΣQTerv_tél a kitárolási időszak hónapjaira (október–március) eső QTerv értékek összege];

6.12. QHazai termelés_tervezett (hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége tárgyhónapban, kWh-ban, melyet a Hivatal határoz meg előre olyan módon, hogy a tervezett hazai termelés profilja meg kell, hogy egyezzen az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profillal);

6.13. QHazai termelés_negyedéves tervezett (hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű tervezett negyedéves mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban, melyet a Hivatal a termelő adatszolgáltatása alapján határoz meg a volt közüzemi nagykereskedő számára;

6.14. QHazai termelés_negyedéves tény (hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban;

6.15. PAktuális import ár (import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): PAktuális import ár = (fgS + sp) * EURHUF /1000, ahol:

6.15.1. fgS: A szállítási hónapra vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center „Indices - UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár;

6.15.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;

6.15.3. EURHUF: Az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;

6.16. PAktuális import ár_negyedéves átlag (import földgáz átlagos ára az adott naptári év negyedévében, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott negyedév egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális import ár mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profil;

6.17. PFedezett import ár (import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): PFedezett import ár = (fgSFedezett + sp) * EURHUFFedezett / 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol:

6.17.1. fgSFedezett: a volt közüzemi nagykereskedő által, az adott hónapra kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);

6.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;

6.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett 0,25%-a + az fgSFedezett 0,075%-a;

6.17.4. EURHUFFedezett: a volt közüzemi nagykereskedő által, az adott hónapra kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;

6.17.5. EURHUF: az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;

6.18. PFedezett tárolói ár (tárolói földgáz fedezett ára, HUF/kWh-ban kifejezve), amennyiben a havi tárolói fedezett mennyiségek (ΣQTárolói fedezés) és a nyitókészlet (QNyitókészlet) összege a betárolási időszak végén

6.18.1. nem kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), akkor:

PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói fedezés * EURHUF) / 1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet) / (ΣQTárolói fedezés + QNyitókészlet),

6.18.2. kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), akkor:

PFedezett tárolói ár = (ΣQTárolói fedezés * (fgSFedezett tároló + sp) * EURHUFFedezett tároló / 1000 + fk * Σ(QTárolói fedezés * EURHUF) / 1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet + (QTárolói_ténykészlet – ΣQTárolói fedezés – QNyitókészlet) * (fgSNem_fedezett_tároló + sp) * EURHUFNem_fedezett_tároló / 1000) / QTárolói_ténykészlet

6.18.3. Ahol:

6.18.3.1. fgSFedezett tároló: a volt közüzemi nagykereskedő által, a betárolási időszakban a QTárolóifedezés (tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);

6.18.3.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;

6.18.3.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett tároló 0,25%-a + az fgSFedezett tároló 0,075%-a;

6.18.3.4. EURHUFFedezett tároló: a volt közüzemi nagykereskedő által, a betárolási időszakban a QTárolóifedezés (tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;

6.18.3.5. EURHUF: az adott betárolási időszak utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamának számtani átlaga;

6.18.3.6. fgSNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh árak számtani átlaga. Egy adott hónapra vonatkozó ICE TTFI ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center „Indices – UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár EUR/MWh-ban;

6.18.3.7. EURHUFNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak hónapjainak utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;

6.19. PHazai termelés (hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett földgáz tárgyhónapra vonatkozóan HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, mely a hazai termelésű földgáz e rendelet szerint beszerzett, veszteség elszámolás nélkül számított árából kerül meghatározásra, figyelembe véve az ezt megelőzően átvett, de tárgyhónapig fel nem használt hazai termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai termelésből értékesített földgáz árának mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat a volt közüzemi nagykereskedő számára;

6.20. PHazai termelés_negyedéves átlag (hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott naptári negyedévben): a tárgy naptári év negyedéveire vonatkozó PHazai termelés egyenletes ütemezésű tervezett napi mennyiségekkel (QHazai termelés_negyedéves tervezett) súlyozott átlaga;

6.21. PAktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag (import földgáz mennyiséggel súlyozott átlagos ár az adott szeptemberi időpontot megelőző téli időszak alatt, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott szeptembert közvetlen megelőző téli időszak (október – március) egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális_import_ár mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja a profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztásnak és az adott hónap QTény tényfogyasztásának különbsége. A profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztás az október – márciusi hónapok QTény tényfogyasztásainak és a QBiztonsági zárókészlet összegének az október – március időszakra az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítés profil arányában való allokációja;

6.22. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): a volt közüzemi nagykereskedő által kizárólag az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév utolsó napján nyitott, a volt közüzemi nagykereskedő számviteli nyilvántartásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 59/E. § alá nem tartozó fedezeti ügylet (beleértve a fedezett és tárolói fedezett mennyiségekre kötött tömegáru és devizaügyleteket is) aktuális piaci értékének összege, a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti értéke 0.

6.23. CEGY: a volt közüzemi nagykereskedő által végzett kiegyensúlyozó tevékenység indokolt havi költsége;

6.24. QNOM: a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató számára (gáznapi igénybejelentésére) a volt közüzemi nagykereskedő által meghatározott napi nominált mennyiség [kWh];

6.25. QALL : a Get. 141/A. § és 141/J. § keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató adott gáznapi – a korrigált havi földgáz-forgalmi mérleg szerint – vételezett mennyisége [kWh];

6.26. a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj [Ft/kWh];

6.27. a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális eladási ár [Ft/kWh];

6.28. a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális vételi ár [Ft/kWh];

6.29. naz adott hónap napjainak száma.

6.30. QProfilozott tárolói összmennyiség (a kitárolási időszak hónapjaiban QTerv arányában felhasználandó – profilozott – tárolt mennyiség): értéke 2018/19-es gázév során 17 632 664 MWh, a további időszakokra vonatkozó eltérő értéket a Hivatal a honlapján közzéteszi;

6.31. QTárolói_ténykészlet: a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet;

6.32. QHidegre_elkülönített tárolói készlet (hidegre elkülönített tárolói készlet maradvány mennyisége): a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), és a felprofilozott tárolói készlet (QProfilozott tárolói összmennyiség) pozitív különbségéből az adott hónapig fel nem használt mennyiség;

6.33. QTervezett import (tervezett import mennyiség): a kitárolási hónapokban a volt közüzemi nagykereskedő által, az egyetemes szolgáltató ellátása céljából az adott tárgyhónapra a fedezett mennyiségeken (QFedezett) felül importálni tervezett, a kitárolási időszakot megelőzően meghatározandó mennyiség; értéke tárgyhónapban: QTervezett import = QTerv – QHazai termelés_tervezett – Qallokált tárolói fedezés – QFedezett, de legalább 0.

6.34. ΣQTárolói fedezés: a havi tárolói fedezett mennyiségek összege;

4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez32

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. negyedik negyedévre

 

A

B

C

1.

volt közüzemi nagykereskedő

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

MVM CEEnergy Zrt.

1 075 000 000

3,222

5. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez


A termelő által a 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke:

 

A

B

1.

kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás

0 forint/kWh

2.

kiegyenlítő hozzájárulás

0 forint/kWh

6. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez33

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2021. évben

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

hónap

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2.

kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás (milliárd forint)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

kiegyenlítő hozzájárulás (forint/kWh)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az 1. § (2) bekezdése a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3a) bekezdését a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (6) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

5

A 2. § (1) bekezdése a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3a) bekezdését a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 5. §-a iktatta be.

8

A 2. § (5) bekezdése a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (6) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

10

A 3. § (2) bekezdése a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdése a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelet 3. §-val megállapított szöveg.

14

A 4. § (5) bekezdése a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (3a) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be.

19

Az 5. § (6) bekezdése a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (6a) bekezdését a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege az 58/2020. (XII. 29.) ITM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. § (7) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja.

22

Az 5. § (8) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

23

A 6. § (6) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be.

24

A 6. § (7) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be.

25

A 10. § (4) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be.

26

A 10/A. §-t a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2018. március 31.

28

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 1. melléklet a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 4. melléklet a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.