• Tartalom

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

2023.07.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)–(3) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által az egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét – a földgáztárolóból és a nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban –, továbbá a feleket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás ára a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) és a vonatkozó rendeletekben szereplő, valamint a földgáz vételezéséért fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: árképzési rendelet) 3. § (1) bekezdés c), e), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel történő csökkentésével, illetve az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb – a GET 141/A. §, vagy 141/J. § hatályán kívül eső – forrás GET 141/E. § szerinti árának, valamint az 5. § (4)–(6) bekezdései és a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3)3 A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő jogosult a földgázforrás árán túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.

(3a)4 A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.

(4)5 Az 1. mellékletben szereplő, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az egyetemes szolgáltató által a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt, a hazai tárolókban elhelyezett földgázkészlet mennyisége és az egyetemes szolgáltató forrásigény-bejelentése alapján kerül meghatározásra.

(5)6 A GET 141/A. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

(6)7 Az (5) bekezdés szerint igénybe venni tervezett mennyiséget az egyetemes szolgáltató – az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő és a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett – a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/459 bizottsági rendelet 11. cikke szerinti évente meghirdetett nem-megszakítható szállítói kapacitástermékekre vonatkozó éves kapacitásaukció kezdetét megelőző 15. munkanapig módosíthatja.

2. § (1)8 A GET 141/J. § (1) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által vételre felajánlott és a GET 141/J. § (3) bekezdése szerinti szerződés keretében az egyetemes szolgáltató részére értékesítendő földgázforrás mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza. A 2. melléklet szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a nagykereskedői árrés, a mobilgáz-finanszírozás, az éves elszámolási elem és a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott földgáz árát.

(2)9 Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás árának 2. melléklet szerinti mennyiségarányos díjeleme az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, valamint a földgáz vételezéséért a felhasználók által fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés e), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel, továbbá az egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak fajlagos mértékével történő csökkentésével, illetve az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátásához felhasznált egyéb – a GET 141/A. §, vagy 141/J. § hatályán kívül eső – forrás GET 141/E. § szerinti árának, valamint az 5. § (4)–(6) bekezdései és a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3)10 A 2. melléklet 1. pontjában szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos díjelem mértékét a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. § alapján megkötött szerződés szerinti kilépési ponti csúcskapacitások összege után kell megfizetni, a gázév hónapjaira vonatkozóan egyenlő részletekben.

(3a)11 A GET 141/J. § szerinti földgáz-értékesítés esetén az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a szállítói vezeték kiadási pontján felmerülő kapacitás-túllépési pótdíjat az egyetemes szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet.

(4)12 Az (1) bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a 2. mellékletben meghatározott földgázforrás árán felül csak a szagosítási díjat, a 6. § (3)–(4) bekezdések szerinti felárat és díjat, valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és szerződésszegési következményeket jogosult érvényesíteni.

(5)13 A GET 141/J. §-a szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek és a Hivatalnak megküldeni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

(6)14 Az (5) bekezdés szerint igénybe venni tervezett mennyiséget az egyetemes szolgáltató – az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő és a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett – a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/459 bizottsági rendelet 11. cikke szerinti évente meghirdetett nem-megszakítható szállítói kapacitástermékekre vonatkozó éves kapacitásaukció kezdetét megelőző 15. munkanapig módosíthatja.

3. § (1)15 A földgázforrás 2. melléklet szerinti árai, valamint rendszerhasználati kapacitás díjai a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz – az árképzési rendelet szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott – indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a szállítás, a tárolás, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének, valamint az éves elszámolási elem figyelembevételével, az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, valamint a földgáz vételezéséért a felhasználók által fizetendő egyéb, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek meghatározásra.

(2)16 A Hivatal az árelőkészítés során figyelembe veszi a 2. § szerinti földgázforrás árán – beleértve az (1) bekezdés szerinti árelemeket – az indokolt mértékhez képest az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatónál képződő többlet vagy veszteség értékét.

(3)17 A Hivatal – a földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel tekintetében – az 1. § és a 2. § szerinti földgázforrás árán (a továbbiakban: felajánlási ár) a 3. melléklet szerint meghatározott indokolt mértékéhez képest, a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló kormányrendelet alapján kifizetett ellentételezés, valamint különbözeti összeg figyelembevételével az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnél képződő többlet vagy veszteség mértékéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartott többlet vagy veszteség egyenlegét a Hivatal köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére a tárgynegyedévet követő második hónap végéig megadni.

(4) A (3) bekezdés szerinti földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel

a)18 az 1. § szerinti földgázforrás tekintetében az 1. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés b), d), g) pontjaiban szereplő árelemekkel;

b)19 a 2. § szerinti földgázforrás tekintetében a 2. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés b), d), g) pontjaiban szereplő árelemekkel, valamint a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt, fajlagos mértékével.

(5)20 A 3. melléklet 6.7. alpontja szerinti tárolói fedezett mennyiséget és az arra jutó rárakódó költséget, illetve a fedezés eredményét az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles számviteli nyilvántartásában mennyiségben és értékben elkülönítetten nyilvántartani, és a betárolási időszakot követő kitárolási időszakban az egyetemes szolgáltatási célú tárolói készletből elsődlegesen ezt a mennyiséget kitárolni.

4. § (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az igénybevételre jogosult feleket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a GET 141/I. §-a alapján értékesített földgáz mennyiséget – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve – az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdés alapján létrejött szerződésben – a műszaki üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve – meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével.

(3)21 A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a rugalmassági szabályok alkalmazása esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről a termelő 5 napon belül értesíti a bányafelügyeletet, és az értesítésről a Hivatalt egyidejűleg tájékoztatja. A bányafelügyelet a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását igazolja, és az igazolást a Hivatal részére 15 napon belül megküldi. Ha a termelő nem tájékoztatja határidőben a Hivatalt a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma bekövetkeztéről, vagy a műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyelet nem igazolja, a más forrásból átadott mennyiséget a termelő hatósági áras forrásból származó mennyiségként kezeli és a Get. 103. § (2) bekezdése szerinti hatósági áron adja át az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére.

(4) Amennyiben a termelő nem tudja a 4. mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az adott időszakban az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből átadni, a más forrásból származó, nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.

(5)22 A hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a GET 141/I. § (7) bekezdése szerinti előírással összhangban, a hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a (4) bekezdés szerinti jogcímen keletkező, valamint a hazai termelés árában részben vagy egészben finanszírozott, a termelés fenntarthatóságát célzó beruházások elmaradása esetén a már finanszírozott beruházási költség, mint többletköltség számolható el veszteségként.

(6)23 A (4) bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a veszteség-elszámolásnak az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőt.

(7)24 A termelő minden év január 31-ig megküldi a hazai termelésű földgáz tervezett mennyiségét a tárgyévre vonatkozóan negyedéves bontásban, valamint a tárgyévet követő két év tekintetében éves bontásban – egy maximálisan elérhető és egy minimálisan elérhető termelési várakozást feltételezve – a Hivatal és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére.

5. § (1) A hatósági árelőkészítés érdekében az egyetemes szolgáltató minden negyedévet megelőző második hónap 1. napjáig köteles megadni a Hivatal részére a forrásszerződései szerint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására felhasználni tervezett földgáz mennyiségét források szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/A. §, GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el a 2. § (5) bekezdés szerint az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségektől.

(3)25 A termelő a tárgyhónapot követő 20 napon belül megadja a Hivatal részére az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek tárgyhónapban átadott hazai termelésű földgáz és a más forrásból származó földgáz mennyiségét a tényadatok alapján. Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a tárgyhónapot követő 20 napon belül megadja a Hivatal részére a tárgyhónapban átadott és átvett földgáz mennyiségét a tényadatok alapján.

(3a)26 Az egyetemes szolgáltató a negyedévet követő hónap végéig megadja a Hivatal részére az elmúlt negyedév tény értékesítési adatait elosztói területenként és forrásonként havi bontásban.

(4)27 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltatónak az 1. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel vesztesége keletkezik, annak indokolt mértéke az árszabályozás során az elszámolással érintett naptári évet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(5)28 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató az 1. melléklet alapján az egyetemes szolgáltató által alkalmazott árakra tekintettel vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a 4. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, az az árszabályozás során az egyetemes szolgáltató esetében az elszámolással érintett naptári évet követő hatodik negyedév, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő esetében az elszámolással érintett gázévet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a (3) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató a (3a) bekezdés alapján vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(6)29 Ha az adott negyedévben az 1–2. mellékletek alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel – figyelembe véve az árrendeletben és a vonatkozó rendeletekben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak mértékét a szállításra vagy a tárolásra vonatkozóan – az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az egyetemes szolgáltatás céljára értékesített földgázforrásain a tényadatok szerint az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert vagy veszteséget szenved el, az az árszabályozás során az elszámolással érintett gázévet követő hatodik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

(6a)30 Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő (6) bekezdés szerinti indokolt költsége

a) a földgázszállító rendszer kiadási pontjaira vonatkozó kapacitásköltség vonatkozásában a tény hőmérsékleti viszonyokat figyelembe vevő, az egyetemes szolgáltatás forrásellátása érdekében felmerülő modellezett értéket,

b) a magyar gázkiegyenlítési ponton történő beszerzés vonatkozásában az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a forrás árától el nem különített módon, közvetve megfizetett és a Hivatal által elismert mértékű kapacitásköltséget,

c) egyéb esetekben a szállítási és tárolási rendszerüzemeltetők részére ténylegesen megfizetett díjakat, valamint

d) a nagykereskedelmi árrésben elismert tőkeköltség árképzési rendelet szerinti tényértékek alapján számított értéket

jelenti.

(7)31

(8)32 A földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tételben figyelembe vett említett árelem mértékét a Hivatal a 3. § (3) bekezdés szerinti egyenlegközléssel egyidejűleg megadja az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek.

6. § (1)33 Amennyiben a GET 141/A. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, az 5. § (1) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől, akkor annak az ára az 1. mellékletben szereplő földgázforrás árával egyezik meg.

(2)34 Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, az 5. § (1) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőtől, akkor annak ára a földgázforrás árának – a 2. mellékletben szereplő – mennyiségarányos díjelemével egyezik meg.

(3) A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha az (1) vagy (2) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, mint 15%-kal meghaladja az 5. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiséget, a 15% fölötti rész után annak ára mellett a 2. mellékletben feltüntetett, az adott egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni.

(4)35 A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a GET 141/A. § vagy 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az 5. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az átvett mennyiség és a bejelentett mennyiség 85%-a közötti földgázmennyiség mértékéig köteles az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek megfizetni a 2. mellékletben feltüntetett, az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át.

(5) A naptári év IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, a naptári év I. negyedévében 1414 negyedéves napfok számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (3) bekezdés szerinti felár megfizetése alól. Az adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása – jelen § vonatkozásában – az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján történik 16 °C-os küszöbhőmérsékletre.

(6)36 Amennyiben az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére a GET 141/A. § és 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató által adott, és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által visszaigazolt gáznapi fogyasztási előrejelzés, valamint a szállítási rendszerüzemeltető által publikált napi végleges földgázforgalmi mérleg szerint vételezett mennyiség közötti különbség meghaladja a földgázbeszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett kiegyensúlyozási gázmennyiséget, az egyetemes szolgáltató – a felek eltérő megállapodásának hiányában – köteles a túllépéshez kötődő kiegyensúlyozási többletköltséget az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek havonta utólag, számla ellenében, az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő üzletszabályzatában meghatározottak szerint megfizetni.

(7)37 A (6) bekezdés szerinti kiegyensúlyozási többletköltség a túllépéssel érintett mennyiségre vonatkozóan

a) a 3. melléklet 1–4. pontja szerinti – kiegyensúlyozási költséggel csökkentett – elismert ár és a kiegyensúlyozó gáz eladási vagy vételi árának különbsége, valamint

b) a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj.

7. § (1)38 Amennyiben az egyetemes szolgáltató az 1–2. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett ezen mennyiség tekintetében – a megfizetett díjon felül – a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére.

(2)39 Amennyiben az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő a 4. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett e mennyiség tekintetében – a megfizetett díjon felül – a 3. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékének 50%-át, mint felárat is köteles megfizetni a termelő részére.

(3)40 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az 1–2. és a 4. mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, és így az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek vagy a termelőnek vesztesége keletkezik, az árszabályozás során a felajánlási ár megállapításakor ez a veszteség kamattal (tárgyidőszakra vonatkozó BUBOR) növelt összege figyelembevételre kerül.

(4)41 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő az 1–2. és a 4. mellékletekben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, a Hivatal az egyetemes szolgáltatóval és az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedővel szemben a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

8. § (1) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás

tartalmazza.

(2) A termelő a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 4. melléklet szerint átadott földgázmennyiség után fizeti meg. A hozzájárulást a 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgázmennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén mezőkből kerül átadásra.

9. § (1) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek felső hőértéken kerülnek megállapításra.

10. § (1) Ha a 141/A. §, 141/I. §, illetve 141/J. § szerinti földgázforrás árát a következő negyedévre meghatározó miniszteri rendelet nem lép hatályba az adott negyedév első napján, a rendelet hatálybalépéséig ezen földgázforrások árára vonatkozóan – azon források esetében, amelyekből tényleges átvétel történt – az 1–2. és a 4. mellékletekben meghatározott árakat kell alkalmazni az egyetemes szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség tekintetében.

(2) Ha a 141/A. §, 141/I. §, illetve 141/J. § szerinti forrásokon belül olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan az 1–2. és a 4. mellékletek nem tartalmaznak árat, ezen források ára a 3. mellékletben szereplő, az adott negyedévre érvényes aktuális importár negyedéves átlag értékével egyezik meg.

(3)42 Ha az e § alapján átvett földgázforrás árán az egyetemes szolgáltatónak vagy az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőnek többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.

(4)43 A Hivatal az árszabályozással összefüggésben az energiapolitikáért felelős miniszter kérésére e rendelet tárgyi hatálya alá tartozó árszabályozással összefüggő részletes adatokat szolgáltat.

10/A. §44 E rendeletnek az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 8. § b)–d) pontjával módosított 5. § (4)–(6) bekezdését a hatálybalépésekor45 folyamatban lévő elszámolások során is alkalmazni kell.

11. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)46

12. §47 (1) Az 5. § (4) bekezdése szerinti elszámolás alapján a 2022. naptári évben felmerült veszteség az 5. § (4) bekezdésétől eltérően érintett negyedévet követő nyolc negyedéven belül kerül figyelembevételre.

(2) Az 5. § (6) bekezdése szerinti elszámolás alapján a 2022/2023. gázévben felmerült veszteség az 5. § (6) bekezdésétől eltérően érintett negyedévet követő nyolc negyedéven belül kerül figyelembevételre.

(3)48 Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő köteles a 2023. március hónap 3. melléklet szerinti QTöbblet-1 földgázmennyisége mértékéig az adott hónapot követő hónapban tömegáru fedezeti ügyletet kötni a 2023. évi betárolási időszakra vonatkozóan TTF FMI termékre abban az esetben, ha a megkötött fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárának 3. melléklet szerinti sp értékkel növelt értéke legfeljebb a QTöbblet-1földgázmennyiség kitárolásának hónapjára (2023. március) vonatkozó, 3. melléklet szerinti fgL és spL összegével azonos. A fedezeti ügyletet az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő legfeljebb a korábban megkötött fedezeti ügylettel csökkentett fedezetlen tárolói mennyiség mértékéig köteles megkötni. A fedezett mennyiség a 3. melléklet szerinti fedezett mennyiségnek minősül.

13. §49 A termelő e rendeletnek az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 3. §-ával megállapított 4. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségét az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő részére első alkalommal 2023. április 15-ig teljesíti.

1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez50

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2023. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
Az MVM CEEnergy Zrt. mint egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A

B

C

D

E

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

július

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

509 432 000

0

7,211

3.

augusztus

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

509 448 000

0

7,211

4.

szeptember

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

645 739 000

0

7,211

2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez51

1. Az MVM CEEnergy Zrt. mint az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2023. harmadik negyedévre:

A

B

C

D

1.

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

földgázforrás
mennyisége
(kWh)

földgázforrás
mennyiségarányos díja
(forint/kWh)

2.

július

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

3.

augusztus

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

4.

szeptember

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

0

2. A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

A

B

1.

szerződött egyetemes szolgáltató

az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási kapacitásdíjak
[Ft/(kWh/h)/gázév]

2.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez52

4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez53

Az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2023. harmadik negyedévre

A

B

C

1.

egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő

földgázforrás mennyisége
(kWh)

földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

MVM CEEnergy Zrt.

885 000 000

3,222

5. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez


A termelő által a 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke:

A

B

1.

kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás

0 forint/kWh

2.

kiegyenlítő hozzájárulás

0 forint/kWh

6. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez54

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2023. évben

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

hónap

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2.

kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás (milliárd forint)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

kiegyenlítő hozzájárulás (forint/kWh)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez55

8. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez56

1

Az 1. § (1) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3a) bekezdését a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (5) bekezdését a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (6) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (3a) bekezdését a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 5. §-a iktatta be, a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (4) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (5) bekezdése a 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (6) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (4) bekezdés a) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3. § (4) bekezdés b) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 3. § (5) bekezdését a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (3) bekezdése a 32/2020. (IX. 30.) ITM rendelet 3. §-val megállapított, a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 4. § (5) bekezdése a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 4. § (6) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 4. § (7) bekezdését a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 3. §-a iktatta be.

25

Az 5. § (3) bekezdése a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 8. §-ával megállapított, a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) és e) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 5. § (3a) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be.

30

Az 5. § (6a) bekezdését a 19/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

Az 5. § (7) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja.

32

Az 5. § (8) bekezdését a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 6. § (1) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 6. § (2) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

35

Az 5. § (4) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 6. § (6) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) és f) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 6. § (7) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 9. §-a iktatta be.

38

A 7. § (1) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 7. § (2) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 7. § (3) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 7. § (4) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § a) és h) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 10. § (3) bekezdése a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 10. § (4) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be.

44

A 10/A. §-t a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 6. §-a iktatta be.

45

A hatálybalépés időpontja 2018. március 31.

46

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 12. § (3) bekezdését a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 4. §-a iktatta be.

49

A 13. §-t a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 5. §-a iktatta be.

50

Az 1. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) EM rendelet 1. § a) pontjával megállapított szöveg.

51

A 2. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) EM rendelet 1. § b) pontjával megállapított szöveg.

52

A 3. melléklet a 8/2022. (XII. 28.) EM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított, a 3/2023. (III. 31.) EM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

53

A 4. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) EM rendelet 1. § c) pontjával megállapított szöveg.

55

A 7. mellékletet a 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

56

A 8. mellékletet a 25/2022. (XI. 15.) TIM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére