• Tartalom
Oldalmenü

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról1

2017.01.02.

Az Országgyűlés
figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítására,
figyelemmel a versenysemleges adórendszer működtetésének követelményeire,
figyelemmel Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételére, különös tekintettel az ebből fakadó, a jövedéki adózás területén jelentkező jogharmonizációs kötelezettségekre, valamint
tekintetbe véve a jövedéki adózás bevezetése óta szerzett tapasztalatokat is,
a jövedéki adózás szabályairól a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1–2. §2

2. Értelmező rendelkezések

3. §3

3. Általános rendelkezések

4. §4

4. Hatáskör

5. §5

II. Fejezet

ADÓKÖTELEZETTSÉG, ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, ADÓMENTESSÉG, ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS

5. Adókötelezettség keletkezése

6. §6

6. Adófizetési kötelezettség keletkezése

7–8. §7

7. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

9. §8

8. Szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás és a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során

10–11. §9

9. Adó-visszaigénylés

12–13. §10

III. Fejezet

ENGEDÉLYEK

10. Engedélyek megadása

14. §11

11. Engedély hatályvesztése, felfüggesztése, visszavonása

15. §12

12. Engedéllyel rendelkezők

16–17. §13

13. Jövedéki biztosíték

18. §14

14. Adóraktári engedély

19. §15

20. § (1)–(4)16

(5)17

15. Adóraktár jövedéki biztosítéka

21. §18

16. Az adóraktár működése

22. §19

17. Az adóraktár nyilvántartási kötelezettsége, adatszolgáltatás

23–24. §20

18. A bejegyzett kereskedői engedély

25. §21

19. Az eseti bejegyzett kereskedő

26. §22

20. Bejegyzett feladó

27. §23

21. Jövedéki engedélyes kereskedő

28–30. §24

22. Felhasználói engedély

31–33. §25

IV. Fejezet

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

23. Közös szabályok

34. §26

24. Csomagküldő kereskedő

35. §27

25. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője

36. §28

26. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés

37. §29

27. Nyilvántartásba vett felhasználó

38. §30

28. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme

39. §31

29. Kereskedelmi jármű nyilvántartásba vett üzembentartója, bérlője

40. §32

30. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője

41. §33

31. Tagállamba szállító kisüzemi bortermelő

42. §34

V. Fejezet

BEJELENTÉSEK

43–52. §35

VI. Fejezet

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN

32. Közös szabályok

53. §36

33. Jövedéki termék feladása adófelfüggesztési eljárás keretében

54. §37

34. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvétele

55. §38

35. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék exportálása

56. §39

36. Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében mentesített szervezetnek

57. §40

37. Jövedéki termék feladása üzemszünet során

58. §41

38. Jövedéki termék átvétele üzemszünet során

59. §42

39. Jövedéki termék exportálása üzemszünet során

60. §43

40. Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződésének igazolása

61. §44

VII. Fejezet

SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

41. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szállítása tagállamok között

62. §45

42. Jövedéki termék szállítása csomagküldő kereskedelem keretében

63. §46

43. Jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem általános szabályai

64–66. §47

44. Jövedéki engedélyes kereskedelem

67. §48

45. Jövedéki kiskereskedelmi tevékenység

68–73. §49

VIII. Fejezet

ADÓZÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

46. Zárjegy alkalmazása

74. §50

47. Bérfőzött párlat zárjegyezése

75. §51

48. Zárjegy felhelyezése, pótlása

76. §52

49. Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után

77. §53

50. Adatszolgáltatás a zárjegyekről

78. §54

51. Adómegállapítás, adóbevallás

79. §55

80. §56

52. Adóelőleg

81. §57

53. Adó-visszaigénylés közös eljárási szabályai

82. §58

54. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása

83. §59

55. Ügyintézés

84. §60

56. Szemledíj, költségtérítés

85. §61

57. Kötelező érvényű KN-kód besorolás

86. §62

58. Megsemmisítés

87. §63

59. Hatósági zár alkalmazása

88. §64

60. Mintavétel

89. §65

61. Egyéb eljárási szabályok

90–93. §66

62. Állami támogatási szabályok

94–95. §67

IX. Fejezet

ELLENŐRZÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK

63. Az ellenőrzés általános szabályai

96. §68

64. Eredet igazolása

97. §69

65. Csomagküldemények ellenőrzése

98. §70

66. Jogkövetkezmények

99. §71

67. Jövedéki bírság

100–101. §72

68. Lefoglalás, elkobzás

102–105. §73

69. Egyéb bírság

106. §74

70. Üzletzárás

107. §75

X. Fejezet

ENERGIATERMÉK

108. §76

71. Adóalap, adómérték

109–110. §77

72. Adókötelezettség, adófizetési kötelezettség

111. §78

73. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

112. §79

74. Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

113. §80

75. Minősített földgázellátási üzemzavarhoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

114. §81

76. Motorfejlesztéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés

115. §82

77. Egyéb ipari felhasználáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés

116. §83

78. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés

117. §84

79. Egyéb eljárási szabályok

118–119. §85

80. Terméktávvezeték adóraktár, energiatermékek csővezetékes szállítása

120. §86

81. Egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék

121–124. §87

XI. Fejezet

SÖR, CSENDES BOR, HABZÓBOR, EGYÉB CSENDES ÉS HABZÓ ERJESZTETT ITAL, KÖZTES ALKOHOLTERMÉK, ALKOHOLTERMÉK

82. Sör

125–126. §88

83. Csendes bor

127. §89

84. Habzóbor

128. §90

85. Egyéb csendes erjesztett ital

129. §91

86. Egyéb habzó erjesztett ital

130. §92

87. Köztes alkoholtermék

131. §93

88. Alkoholtermék

132. §94

89. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól

133. §95

90. Egyszerűsített adóraktár

134–136. §96

91. Kisüzemi bortermelő

137. §97

92. Hivatalos zár

138. §98

93. Borászati melléktermék

139. §99

94. A bérfőzött párlatra vonatkozó speciális szabályok

140–142. §100

95. A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok

143. §101

96. Denaturálás

144. §102

XII. Fejezet

DOHÁNYGYÁRTMÁNYOK

97. Adóalap, adómérték

145–146. §103

98. A zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok általános forgalmi adóztatásával összefüggő egyéb szabályok

147. §104

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

99. Felhatalmazó rendelkezések

148. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a szárított dohány és fermentált dohány előállításával, tárolásával és kereskedelmével kapcsolatos részletes szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg

a) az engedélyek iránti kérelemre, az engedélyezésre, az engedélyesek tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat;

b) a nyilvántartásba vételre és a bejelentésekre vonatkozó részletes szabályokat;

c) a jövedéki termék előállítására, tárolására, szállítására, forgalmazására vonatkozó részletes szabályokat;

d) a nyilvántartások vezetésére, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatásokra, a bizonylatok adattartalmának meghatározására, kiállításukra és az állami adó- és vámhatóság felé történő megküldésükre vonatkozó részletes szabályokat;

e) az adó-visszaigénylés és az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítésének részletes szabályait;

f) a zárjegyre, a hivatalos zárra és a párlat adójegyre vonatkozó részletes szabályokat;

g) a jövedéki ellenőrzésre, a lefoglalásra és az elkobzásra vonatkozó részletes szabályokat;

h) a kisüzemi bortermelőre, a bérfőzésre és a magánfőzésre vonatkozó részletes szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy – a külpolitikáért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a nemzetközi szervezet és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja által megfizetett adó visszaigénylésének részletes szabályait.

(4)105

100. Hatályba léptető rendelkezések

149. § (1)106 Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. november 1-jén lép hatályba.

(2)107 A 157. § (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4)109 A 174. § (3) bekezdése 2017. április 2-án lép hatályba.

(5)110 A 173. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

(6)111 A 174. § (4) bekezdése 2017. július 2-án lép hatályba.

(7)112 A 20. § (5) bekezdése és a 80. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

101. Átmeneti rendelkezések

150. §113 (1) E törvényt – a (12) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 2017. április 1-jét követően keletkezett adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell alkalmazni.

(2) Az a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói engedéllyel, felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét 2017. március 31-ét követően folytatni kívánja, 2017. február 28-áig nyújt be nyilatkozatot arról, hogy tevékenységét változatlan formában vagy módosítva vagy az engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes, bejegyzett kereskedői engedélyes adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül kívánja teljesíteni az elektronikus engedély kiadását követően, továbbá nyilatkozik az e törvénynek megfelelő jövedéki biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, tervezett időpontjáról, valamint arról, hogy az új engedély kiadását követően a szabadforgalomba bocsátásról azonnali vagy napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. április 1-től. Az állami adó- és vámhatóság 2017. március 15-éig az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki 2017. március 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. március 29-éig 2017. április 1-i érvényesség kezdettel, a korábbi engedély 2017. március 31-jével hatályát veszti. Az engedélyes a 2017. március 31-én hatályos jövedéki biztosítéki szabályoknak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal az e törvénynek megfelelően nyújtott jövedéki biztosíték állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. július 1-jéig végezheti tevékenységét.

(3) A régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2017. március 10-éig nyilatkozik arról, hogy 2017. március 31-ét követően tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár engedélyeseként kívánja-e folytatni. Az állami adó- és vámhatóság a tevékenységre vonatkozóan rendelkezésére álló adatok, illetve a megtett nyilatkozat alapján az egyszerűsített adóraktári engedéllyel 2017. március 31-ét követően tovább működő engedélyes részére 2017. március 15-éig az e törvény rendelkezéseinek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi, aki 2017. március 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. március 29-éig 2017. április 1-jei hatálybalépéssel, a korábbi engedély 2017. március 31-ével hatályát veszti. A tevékenységüket kisüzemi bortermelőként tovább folytató egyszerűsített adóraktári engedélyesek esetében az engedély hatályvesztésére figyelemmel a régi Jöt. 49. § (3) bekezdés b) pontja szerinti készletfelvételt nem kell elvégezni.

(4) A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő, bejegyzett feladó, felhasználói engedélyes, jövedéki engedélyes a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat 2017. március 31-ével lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.

(5) A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedéllyel rendelkező személy – ideértve azon adómentes felhasználót is, akinek tárgyidőszaka 2017. március 31-ével vagy 2017. április 1. és 2017. május 31. között jár le, de 2017. március 31-éig a régi Jöt. rendelkezései alapján új tárgyidőszak engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be – 2017. március 31-éig írásban nyilatkozik arról, hogy tevékenységét adóraktári engedéllyel kívánja-e folytatni. Ha tevékenységét nyilatkozata szerint adóraktári engedéllyel kívánja folytatni és 2017. április 15-éig benyújtja az adóraktári engedély iránti kérelmet az állami adó- és vámhatósághoz, kérelme elbírálásáig, de legfeljebb 2017. május 31-ig folytathatja a régi Jöt.-ben meghatározott feltételekkel tevékenységét. A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználó a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat a régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet a 23. § szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti azzal, hogy a 24. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek az elektronikus engedély hatálybalépésének napjától köteles eleget tenni, valamint az e törvény szerinti engedély érvényességének kezdetét megelőző elszámolási időszaka tekintetében elszámolási kötelezettségét a régi Jöt. szerint teljesíti.

(6) Az olyan, régi Jöt. szerint engedéllyel rendelkező személy esetében, amikor e törvény szerint a tevékenység végzéséhez nyilvántartásba vétel szükséges, az engedély elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítása érdekében az állami adó- és vámhatóság 2017. március 15-éig megküldi az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokat a régi Jöt. szerinti engedélyesnek, aki 2017. március 23-áig észrevételt, javaslatot tehet az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokkal kapcsolatban, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság a megküldött adattartalmat a régi Jöt. szerinti engedélyes által elfogadottnak tekinti és a régi Jöt. szerinti engedélyt elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítja át. Ha a régi Jöt. szerinti engedélyes a régi Jöt. alapján nyilvántartás vezetésére kötelezett, a régi Jöt. szerinti nyilvántartást a régi Jöt. szerinti engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti.

(7) A régi Jöt. szerint motorfejlesztést megvalósító személy által tett bejelentés e törvény szerint tett bejelentésnek minősül, ha a motorfejlesztés időtartama 2017. március 31-éig nem telt le, ilyen esetben a motorfejlesztést megvalósító személy a tevékenységről a régi Jöt. szerint vezetett nyilvántartását a motorfejlesztés időtartamának végéig tovább vezetheti.

(8) A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő és importáló 2017. június 1-jéig bocsáthat szabadforgalomba adójeggyel ellátott dohánygyártmányt. Az adójegyek átvételére, az adójegyek alkalmazására, az adójegyekről teljesítendő elszámolásra, a fizetési kötelezettség teljesítésére és annak csökkentésére, az adó-visszaigénylésre, az adójegy eltávolítására, felülragasztására, az adójegyekről teljesítendő napi adatszolgáltatásra, valamint az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítésére a 2017. március 31-én hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni és az adójeggyel ellátott dohánygyártmányokat nem kell szerepeltetni az adóraktár e törvény szerint vezetendő nyilvántartásában.

(9) A 24. § szerinti adatszolgáltatásnak az adatszolgáltatásra kötelezett által 2017. június 30-áig, valamint – abban az esetben, ha az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték mértéke eléri a 2017. március 31-ei szintet – 2017. szeptember 30-áig okozott hibája miatt az állami adó- és vámhatóság csak akkor alkalmazhat hátrányos jogkövetkezményt, ha bizonyítható, hogy az adatküldésre kötelezett célja a központi költségvetés bevételének csökkentése vagy a jövedéki biztosítéki szabályok kikerülése volt a hibás adatszolgáltatás által.

(10) E § alkalmazásakor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény sommás eljárásra és függő hatályú döntésre vonatkozó szabályait nem lehet alkalmazni.

(11) A 2017. március 31-ig lejáró jövedéki biztosíték esetén a felajánlott új jövedéki biztosíték nyújtásakor az engedélyes nyújthat a régi Jöt. szerinti biztosítékmaximumot meghaladó jövedéki biztosítékot is.

(12) A 111. § (5) bekezdése szerinti ügyletek esetében e törvény rendelkezéseit az olyan, 2017. március 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2017. március 31-ét követő időpont. Minden olyan elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak esetében, ahol az időszak 2017. április 1-je előtt kezdődött, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 2017. március 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az adókötelezettség, adófizetési kötelezettség, adóvisszaigénylési jog megállapítására és bevallására.

(13) A régi Jöt. szerinti adófizetésre kötelezett adóalany 2017. március hónapban keletkezett adófizetési kötelezettségének és adólevonási jogának megállapítására és bevallására, valamint az ehhez kapcsolódó termékmérleg havi zárás, a külön nyilvántartás havi zárás, a szállítási nyilvántartás havi zárás benyújtására, továbbá a 2017. március hónapra vonatkozó adatszolgáltatásra, illetve az adómentes felhasználó 2017. év első negyedéve tekintetében elkészítendő elszámolására és adóbevallási, adófizetési kötelezettségére a 2017. március 31-én hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(14) Dohánygyártmány zárjegy megrendelés 2017. március 1-jétől, a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat adását követően nyújtható be.

(15) A dohánygyártmányokra 2017. április 1-jét megelőzően átvett zárjegyek bejelentésköteles készletváltozásáról 2017. március 31-ig teljesítendő bejelentést a régi Jöt. 2017. március 31-én hatályban lévő rendelkezései alapján az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatvány alkoholtermék-zárjegyek készletváltozásának bejelentésére szolgáló lapján kell teljesíteni.

(16) A (2) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmaznia a régi Jöt. szerint nyilvántartásba vett személynek is, kivéve – a (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a motorfejlesztést végző nyilvántartásba vett személyt. A (2) bekezdés alkalmazásában engedély alatt nyilvántartásba vételt, engedélyes alatt nyilvántartásba vettet kell érteni és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétel megtörténtéig, amelyet legkésőbb 2017. június 30-ig végez el az állami adó- és vámhatóság, a régi Jöt. szerinti nyilvántartásba vétel alapján folytatható a tevékenység.

(17) Ha a régi Jöt. szerinti bejegyzett kereskedői engedéllyel rendelkező személy tevékenységét e törvény szerinti adóraktári engedéllyel kívánja folytatni 2017. március 31-ét követően, 2017. március 1-jétől jogosult e törvény szerinti adóraktári engedély iránti kérelmet benyújtani. A kérelmet az állami adó- és vámhatóság e törvény alapján bírálja el.

(18) Ha a régi Jöt. szerinti jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkező személy engedélyében szereplő telephelyre ugyanazon személy részére a (17) bekezdés szerint kiadott adóraktári engedély lép hatályba 2017. március 31-ét követően, az adóraktári engedély hatályba lépésének időpontjában az adóraktári engedély hatálybalépését megelőzően a jövedéki engedély alapján beszerzett és adójeggyel vagy zárjeggyel ellátott, az adóraktári engedélyben szereplő telephelyen tárolt jövedéki termékkészletet az adóraktár engedélyese az adóraktári engedély birtokában, a szabad forgalomba bocsátott termékek forgalmazására vonatkozó szabályok szerint tárolhatja és forgalmazhatja legkésőbb 2017. szeptember 30-ig.

(19) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a 136. § (3) bekezdés, a kisüzemi bortermelő a 137. § (3) bekezdés szerinti 2017. augusztus 15-én esedékes adóbevallását a 2016. december 1.–2017. július 31. időszak tekintetében nyújtja be.

(20) A (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a (2)–(3) bekezdés szerinti észrevételt és a (14) bekezdés szerinti megrendelést az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

151. §114 A 2017. április 1-jét megelőző időszakban előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

102. Az Európai Unió jogának való megfelelés

152–153. §115

103. Módosító rendelkezések

154–156. §116

157. § (1)–(5)117

(6)118

158–172. §119

173. §120

104. Hatályon kívül helyező rendelkezések

174. § (1)–(2)121

(3)122

(4)123

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 17.

2

Az 1–2. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

3

A 3. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

4

A 4. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

5

Az 5. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

6

A 6. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

7

A 7–8. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

8

A 9. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

9

A 10–11. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

10

A 12–13. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

11

A 14. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

12

A 15. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

13

A 16–17. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

14

A 18. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

15

A 19. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

16

A 20. § (1)–(4) bekezdése a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

17

A 20. § (5) bekezdése a 149. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

18

A 21. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

19

A 22. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

20

A 23–24. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

21

A 25. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

22

A 26. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

23

A 27. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

24

A 28–30. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

25

A 31–33. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

26

A 34. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

27

A 35. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

28

A 36. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

29

A 37. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

30

A 38. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

31

A 39. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

32

A 40. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

33

A 41. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

34

A 42. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

35

A 43–52. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

36

Az 53. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

37

Az 54. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

38

Az 55. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

39

Az 56. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

40

Az 57. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

41

Az 58. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

42

Az 59. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

43

A 60. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

44

A 61. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

45

A 62. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

46

A 63. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

47

A 64–66. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

48

A 67. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

49

A 68–73. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

50

A 74. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

51

A 75. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

52

A 76. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

53

A 77. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

54

A 78. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

55

A 79. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

56

A 80. § a 149. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba.

57

A 81. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

58

A 82. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

59

A 83. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

60

A 84. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

61

A 85. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

62

A 86. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

63

A 87. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

64

A 88. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

65

A 89. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

66

A 90–93. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

67

A 94–95. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

68

A 96. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

69

A 97. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

70

A 98. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

71

A 99. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

72

A 100–101. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

73

A 102–105. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

74

A 106. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

75

A 107. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

76

A 108. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

77

A 109–110. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

78

A 111. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

79

A 112. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

80

A 113. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

81

A 114. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

82

A 115. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

83

A 116. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

84

A 117. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

85

A 118–119. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

86

A 120. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

87

A 121–124. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

88

A 125–126. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

89

A 127. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

90

A 128. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

91

A 129. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

92

A 130. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

93

A 131. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

94

A 132. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

95

A 133. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

96

A 134–136. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

97

A 137. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

98

A 138. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

99

A 139. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

100

A 140–142. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

101

A 143. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

102

A 144. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

103

A 145–146. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

104

A 147. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

105

A 148. § (4) bekezdését a 2016: CXXV. törvény 101. §-a hatályon kívül helyezte.

106

A 149. § (1) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 100. §-a szerint módosított szöveg.

107

A 149. § (2) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 98. §-ával megállapított szöveg.

108

A 149. § (3) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 98. §-ával megállapított szöveg.

109

A 149. § (4) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 98. §-ával megállapított szöveg.

110

A 149. § (5) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 98. §-ával megállapított szöveg.

111

A 149. § (6) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 98. §-ával megállapított szöveg.

112

A 149. § (7) bekezdését a 2016: CXXV. törvény 98. §-a iktatta be.

113

A 150. § a 2016: CXXV. törvény 99. §-ával megállapított szöveg.

114

A 151. § a 2016: CXXV. törvény 99. §-ával megállapított szöveg.

115

A 152–153. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

116

A 154–156. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

117

A 157. § (1)–(5) bekezdése a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

118

A 157. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 158–172. § a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

120

A 173. § a 149. § (5) bekezdése alapján 2017. július 1-jén lép hatályba.

121

A 174. § (1)–(2) bekezdése a 149. § (3) bekezdése alapján 2017. április 1-jén lép hatályba.

122

A 174. § (3) bekezdése a 149. § (4) bekezdése alapján 2017. január 2-án lép hatályba.

123

A 174. § (4) bekezdése a 149. § (6) bekezdése alapján 2017. július 2-án lép hatályba.