• Tartalom

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról1

2023.04.30.

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 Az önkormányzatok, a közszolgáltatók, továbbá az 1. mellékletben meghatározott szervezetek az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) előkészítéséhez szükséges adatokat és információkat a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), az állam által létrehozott koordináló szerv (a továbbiakban: Koordináló szerv), valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére a megkereséstől számított 60 napon belül, elektronikus formátumban, díjmentesen rendelkezésre bocsátják.

(2)3

(3)4

(4) Az OHKT szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A közszolgáltatási területek lehatárolását a hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya szerint kell elvégezni.

3. §5 A szerv a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (4f) bekezdése szerinti javaslatot a közszolgáltató tevékenységének és a közszolgáltatói alvállalkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételekkel kapcsolatban a Hivatal, az OHKT egyéb fejezetei vonatkozásában a Koordináló szerv a Ht.-ben és az OKHT-ben megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok figyelembevételével minden év szeptember 30-ig megküldi a hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek.

4. §6 A közszolgáltatási területek lehatárolása során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi egységeinek kialakítását a Ht. alapelveinek megfelelő alkalmazásával, a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatási működést elősegítő módon, az önellátás és a közelség elvének figyelembevételével optimalizálni kell.

5. § A Koordináló szerv az OHKT-t a honlapján közzéteszi.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előkészítésében érintett szervezetek
Az OHKT előkészítése során a miniszter, a Koordináló szerv, valamint a Hivatal bevonhatja:7

1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítéssel kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

2. a vízügyre vonatkozó szakkérdések vonatkozásában a területileg illetékes vízügyi hatóságot és a működési területével érintett vízügyi igazgatóságot,

3.8 az árképzéssel, energetikával és a megfelelőségi véleményezéssel kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a Hivatalt,

4. az útügyi, vasúti és hajózási szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

5. a légügyi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

6. a hírközlési szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

7. a honvédelmi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

8. a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés vonatkozásában a területileg illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt,

9. a meteorológiai szakkérdések vonatkozásában az Országos Meteorológiai Szolgálatot,

10.9 a tűz- és katasztrófavédelmi szakkérdések vonatkozásában a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,

11.10 a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalt

a) erdészeti hatáskörében eljárva az erdővédelem vonatkozásában,

b) környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljárva a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában,

c) termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos hatáskörében eljárva a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában,

d) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljárva az állategészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

e) növény- és talajvédelmi hatáskörében eljárva a növény-egészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

f) közlekedési hatáskörében eljárva a közlekedési szakkérdések vonatkozásában,

g) fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva a fogyasztóvédelmi szakkérdések vonatkozásában,

h) népegészségügyi hatáskörében eljárva a környezetbiztonsági és a közegészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

i) a földtani és az ásványvagyon védelmére kiterjedő, valamint a bányászati szakkérdések vonatkozásában.

2. melléklet a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez11

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv szerkezeti felépítése és tartalmi elemei

1. Az OHKT szerkezeti felépítése.

1.1. A tervezés időhorizontja.

1.2. Az OHKT-t az áttekinthetőség érdekében fejezetekre és címekre, szükség esetén további szerkezeti egységekre kell tagolni. A szerkezeti egységek címében a szerkezeti egység tárgyát vagy tartalmának lényegét úgy kell megjelölni, hogy az a szerkezeti egységet más szerkezeti egységtől egyértelműen elhatárolja.

1.3. Az adott szerkezeti egységek a Ht.-ben, valamint a 2. pontban meghatározott tartalmi elemeket tartalmazzák.

1.4. Ha az adott szerkezeti egység elkészítéséhez szükséges részletes és pontos adatok nem állnak rendelkezésre, vagy azok hozzáférhetősége korlátozott, a szerkezeti egységet a becsült adatok alapján kell elkészíteni.

2. Az OHKT tartalmi elemei.

2.1. A közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása (Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Régiók).

2.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó előírások.

2.3. A hulladékgazdálkodási rendszerelemek fejlesztése, az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszere.

2.3.1. Az erőforrások optimális használatához kapcsolódó általános követelmények.

2.3.2. Új erőforrás beállításának általános követelményei.

2.3.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésére vonatkozó feltételek, célok, irányok meghatározása.

2.4. A közszolgáltató és közszolgáltatói alvállalkozó tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása.

2.4.1. A közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek.

2.4.2. A közszolgáltatói alvállalkozó tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek.

1

A rendeletet a 675/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte 2023. december 31. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 107/2023. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. melléklet nyitó szövegrésze a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet 10. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 232. §-a szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet 11. pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 232. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 2. melléklet a 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére