• Tartalom

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról

2021.06.22.

A Kormány
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 34. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzatok, a közszolgáltatók, továbbá az 1. mellékletben meghatározott szervezetek az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) előkészítéséhez szükséges adatokat és információkat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére a megkeresésétől számított 60 napon belül, elektronikus formátumban, díjmentesen rendelkezésre bocsátják.

(2) A Koordináló szerv az előkészített OHKT-javaslatot az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek, helyi önkormányzatok és hatóságok számára közzéteszi azzal a felhívással, hogy észrevételüket, véleményüket, javaslatukat a közzétételtől számított 30 napon belül küldhetik meg.

(3) A Koordináló szerv a beérkezett észrevételeket, véleményeket és javaslatokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok figyelembevételével az OHKT-ban szükség szerint átvezeti.

(4) Az OHKT szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A közszolgáltatási területek lehatárolását a hatályos közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya szerint kell elvégezni.

3. § (1)1 A Koordináló szerv az OHKT-javaslatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) megküldi.

(2) Az OHKT-t a Koordináló szerv minden év október 31-ig felülvizsgálja és a felülvizsgálat alapján az (1) bekezdés szerinti javaslatot megküldi a miniszternek.

4. §2

5. § A Koordináló szerv az OHKT-t a honlapján közzéteszi.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előkészítésében érintett szervezetek

Az OHKT előkészítése során a Koordináló szerv bevonhatja:

1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítéssel kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

2. a vízügyre vonatkozó szakkérdések vonatkozásában a területileg illetékes vízügyi hatóságot és a működési területével érintett vízügyi igazgatóságot,

3.3 az árképzéssel, energetikával és a megfelelőségi véleményezéssel kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt,

4. az útügyi, vasúti és hajózási szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

5. a légügyi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

6. a hírközlési szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

7. a honvédelmi szakkérdések vonatkozásában a feladatkörrel rendelkező hatóságot,

8. a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés vonatkozásában a területileg illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt,

9. a meteorológiai szakkérdések vonatkozásában az Országos Meteorológiai Szolgálatot,

10. a tűz- és katasztrófavédelmi szakkérdések vonatkozásában a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot,

11. a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt

a) erdészeti hatáskörében eljárva az erdővédelem vonatkozásában,

b) környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljárva a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában,

c) termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos hatáskörében eljárva a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos szakkérdések vonatkozásában,

d) élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljárva az állategészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

e) növény- és talajvédelmi hatáskörében eljárva a növény-egészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

f) közlekedési hatáskörében eljárva a közlekedési szakkérdések vonatkozásában,

g) fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva a fogyasztóvédelmi szakkérdések vonatkozásában,

h) népegészségügyi hatáskörében eljárva a környezetbiztonsági és a közegészségügyi szakkérdések vonatkozásában,

i) a földtani és az ásványvagyon védelmére kiterjedő, valamint a bányászati szakkérdések vonatkozásában.

2. melléklet a 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelethez

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv szerkezeti felépítése és tartalmi elemei

1. Az OHKT szerkezeti felépítése:

1.1. Az OHKT címe.

1.2. A tervezés időhorizontja és a báziséve.

1.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv készítőjének neve és címe.

1.4. A készítés dátuma.

1.5. Az OHKT-t az áttekinthetőség érdekében fejezetekre és címekre, szükség esetén további szerkezeti egységekre kell tagolni. A szerkezeti egységek címében a szerkezeti egység tárgyát vagy tartalmának lényegét úgy kell megjelölni, hogy az a szerkezeti egységet más szerkezeti egységtől egyértelműen elhatárolja.

1.6. Az adott szerkezeti egységeknek a Ht.-ben, valamint a 2. pontban meghatározott tartalmi elemeket kell tartalmazniuk.

1.7. Ha az adott szerkezeti egység elkészítéséhez szükséges részletes és pontos adatok nem állnak rendelkezésre vagy azok hozzáférhetősége korlátozott, a szerkezeti egységet – lehetőség szerint – a becsült adatok alapján kell elkészíteni.

2. Az OHKT tartalmi elemei:

2.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jelenlegi rendszere:

2.1.1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területek felsorolása az OHKT készítésének időpontjában rendelkezésre álló hivatalos adatok alapján;

2.1.2. Intézményrendszer;

2.1.3. Szabályozás és követelmények;

2.2. Az országos célok meghatározása:

2.2.1. a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányai;

2.2.2 a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása;

2.2.3. az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatok;

2.2.4. az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszere, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésére vonatkozó feltételek, célok, irányok meghatározása;

2.3. közszolgáltató tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása (közszolgáltatási területre vetítetten):

2.3.1. minimálisan ellátandó feladatok;

2.3.2. kezelendő hulladékáramok nevesítése;

2.3.3. közszolgáltatás keretében alkalmazandó létesítmények, berendezések, eszközök;

2.3.4. adatszolgáltatások teljessége;

2.3.5. jogszabályi, hatósági előírások alapján megállapított szakmai követelményeknek, a hulladékgazdálkodási terveknek és a közszolgáltatási szerződésnek megfelelő közszolgáltatás ellátása;

2.3.6. elkülönített hulladékgyűjtés minimális infrastrukturális és minőségi feltételei;

2.3.7. a közszolgáltatás keretében kinyerendő haszonanyagok aránya;

2.3.8. közszolgáltatóra vonatkozó pénzügyi, gazdasági minimumfeltételek;

2.3.9. a közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minimum műszaki feltételek.

2.3.10.4 közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, gyűjtésével kapcsolatos feltételek;

2.3.11.5 közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos feltételek.

2.4.6 közszolgáltatói alvállalkozó működésének és hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tevékenységének megfelelésére vonatkozó feltételek meghatározása (közszolgáltatási területre vetítetten):

2.4.1. általános feltételek;

2.4.2. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, gyűjtésével kapcsolatos feltételek;

2.4.3. közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos feltételek.

3. Az OHKT-ban foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések, feladatok:

3.1. a 2.2. pontban meghatározott célkitűzések megvalósítását szolgáló intézkedések, feladatok;

3.2. Meg kell határozni az egyes intézkedések, feladatok megkezdésének prioritási rendjét.

4. Összefoglalás:

Az összefoglalásban be kell mutatni a tervezési időszak alatt várható eredményeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további fejlesztésének lehetőségeit.

2

A 4. §-t a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. melléklet 3. pontja a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 2. melléklet 2. pont 2.3. alpont 2.3.10. alpontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. melléklet 2. pont 2.3. alpont 2.3.11. alpontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 2. melléklet 2. pont 2.4. alpontját a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére