• Tartalom

68/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

68/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.04.01.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában

a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

1–2. §2

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak
és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

3. §3

3. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

4. §4

4. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosítása

5. § Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. Rendkívüli helyzet
16/A. § (1) Ha a kőolaj-, kőolajtermék- vagy egyéb szénhidrogén-ellátásban hirtelen beálló változás következtében a 3. § (2)–(3) bekezdésekben szereplő, kéntartalomra vonatkozó előírások nem tarthatók be, azt a miniszter haladéktalanul bejelenti az Európai Bizottságnak, a magasabb határérték átmeneti alkalmazása érdekében.
(2) Az 1,0 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj rendkívüli helyzetben lehetséges felhasználásának engedélyezését az 50 MWth vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű üzemeltetésére szóló működési engedéllyel rendelkező felhasználó (a továbbiakban: felhasználó) kérheti a 3. melléklet szerinti kérelemnek a miniszterhez történő benyújtásával.
(3) A kérelem alapján a miniszter adja ki a 4. melléklet szerinti engedélyt.
(4) Az engedély adatainak változása esetén új engedélyt kell kérni, amely az előző engedély egyidejű bevonása mellett kerül kiadásra.
(5) A (3) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező felhasználó a rendkívüli helyzet időtartamára mentesül az 1%-nál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj felhasználás miatti levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetése alól.”

6. § Az R4. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

7. § Az R4. a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5–7. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez5

3. melléklet a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Kérelem az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj beszerzésének és felhasználásának engedélyezésére
    I.    A felhasználó adatai
1. Neve:     
2. Címe:     
3. Adószáma:     
    II.    A felhasználás feltételeire vonatkozó adatok (üzemenként, raktáranként)
1. Üzem (raktár) címe:     
2. Felhasználni kívánt fűtőolaj kéntartalma:     
    III.    Csatolandó okmányok
a)    az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolajok tárolására használt tartályok jegyzéke (a tartályok azonosító száma, űrtartalma, hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkező tartály esetén a bizonyítvány száma)
b)    az 50 MWth vagy azt meghaladó teljesítményű erőmű működtetésére szóló működési engedély másolata
Kelt: ........................................................................................
.......................................................
a kérelmező aláírása

4. melléklet a 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Engedély az 1 tömegszázaléknál nagyobb kéntartalmú fűtőolaj beszerzésére és felhasználására
Engedély száma:     
    1.    Felhasználó
Neve:     
Címe:     
Adószáma:     
    2.    Felhasználás engedélyezése
2.1. Felhasználás engedélyezett helye:     
2.2. Felhasználásra engedélyezett fűtőolaj kéntartalma:     
2.3. Felhasználás célja:     
    3.    Engedélyezett időszak (az energiapolitikáért felelős miniszter ... számú, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő ... számában kiadott közleménye alapján)
3.1. A tevékenység megkezdésének dátuma:     
3.2. Felhasználás engedélyezett időtartama:     
Kelt: ........................................................................................
..........................................................
miniszter
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére