• Tartalom

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról1

2023.10.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1)2 E rendelet hatálya a földgáz egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó), valamint a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó) terjed ki.

(2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árának alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a közvilágítási célú földgázfogyasztás elszámolására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) alapdíj: az a díj, melyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó, valamint a 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet,

b) fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,

c) fűtőérték: az MSZ 1648:2000 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke,

d) gázdíj: az a díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet,

e) gáztechnikai normálállapot: a földgáz olyan állapota, amikor a földgáz abszolút nyomása 101,325 kPa, a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K,

f)–h)3

i) szerződési időszak: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 36. pontja szerinti gázév.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a GET, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

3. Általános rendelkezések

3. § (1) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt:

a) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a fogyasztói közösségeket,

b) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,

c) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,

d) a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,

e) a 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása, és

f) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.

(2) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára alapdíjból és gázdíjból áll.

(3) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára

a) tartalmazza a rendszerhasználati díjakat,

b)4 nem tartalmazza az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók, valamint – a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. § (8) bekezdésére tekintettel az egyetemes szolgáltató által kizárólag a nem lakossági fogyasztóra továbbhárítható – tagi hozzájárulás összegét.

(4)5 Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjakat – az éves fogyasztott mennyiség alapján I. és II. árkategóriában – az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét – a 9. §-ban foglaltak kivételével –

a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,

b) a mérési időszakra a (4) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint

c) az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan – a gázmérők névleges teljesítménye és a felhasználó típusa szerinti díjkategóriához tartozó – megállapított 1. melléklet szerinti gázdíjnak

a szorzataként kell meghatározni.

(2) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell.

(3) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámításhoz használt nyomás- és hőmérsékletkorrekció szabályait az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatában közzéteszi.

(4)6 Az elszámolás alapja a földgázszállító által a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatala vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján – az egyetemes szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként – alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.

5. § (1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni.

(2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni.

6. § (1) Az alapdíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes.

(2) A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó – a lakossági fogyasztók és az átalánydíjat fizető felhasználók kivételével – a gázév hátralévő időszaka alatt a teljes éves alapdíjat megfizeti. Az alapdíjat fizető lakossági fogyasztónak és az átalánydíjat fizető felhasználónak az alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérő felhasználóra is.

(3) A tárgyhóra eső alapdíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni.

(4) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó felhasználó – kivéve a lakossági fogyasztókat – az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

(5) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó alapdíjat fizető lakossági fogyasztó az alapdíj havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

(6) A földgázellátás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó átalánydíjat fizető felhasználó az átalánydíj havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.

7. § Ha az egyetemes szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt nem szolgáltat földgázt, az alapdíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

8. § (1) A felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)–(4) bekezdés és a 9. § szerinti árszabást kell alkalmazni.

(2) A felhasználó – a 9. § kivételével – a fogyasztott földgázért az 4. § (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni.

(3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m3/h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni.

(4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti az egyetemes szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének az egyetemes szolgáltató által az elosztó felé megfizetett díját.

9. § (1) Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként, felhasználási helyenként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként, felhasználási helyenként

a)7 az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. sorában szereplő gázdíjnak, és

b) a 2. mellékletben meghatározott – a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő – fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni.

(2) Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, de mérő felszerelésére lakóépületenként vagy lépcsőházanként van mód, és azt a társasház vagy lakásszövetkezet képviselője – a társasházakról szóló, illetve a lakásszövetkezetekről szóló törvényben foglaltak figyelembevételével – igényli, ott a szolgáltatott földgáz mérését lehetővé kell tenni. Ebben az esetben felhasználónak a társasház vagy a lakásszövetkezet minősül, és a fogyasztás elszámolása mérési helyenként történik.

10. § (1) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az I. és II. árkategória vonatkozó díjszabásai alkalmazandók.

(2) A 3. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a II. árkategória vonatkozó díjszabása alkalmazandó.

(3)8 Az (1) bekezdés szerinti felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség – a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet szerinti eltéréssel – felhasználási helyenként és naptári évenként 41040 MJ.

(4) Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, a szerződő fél személyében történő évközi változás, továbbá kereskedőváltás vagy földgáz egyetemes szolgáltatói szerződés évközi megszűnése esetén az I. árkategória szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség a földgázkereskedő üzletszabályzatában – az üzletszabályzat rendelkezése hiányában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében – meghatározott fogyasztási jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal vehető figyelembe.

(5)9 A (3) bekezdés szerinti mennyiséget szolgáltatás szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan csökkenteni kell.

11. § (1) Az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszakon belül azonos mennyiségről kiállított részszámlák esetében a napok vagy a számlázási hónapok számának arányában (az üzletszabályzatnak megfelelően), egyéb számlákban a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti az I., illetve II. árkategória szerinti díjszabásokat.

(2)10 A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók számára, az adott felhasználási helyre, és az adott naptári évre I. árkategória szerint elszámolt mennyiség csak akkor lehet kevesebb – a 10. § (3) bekezdése szerint – az I. árkategóriában maximálisan vételezhető éves mennyiségnél, ha a felhasználó adott felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is kevesebb annál. A 10. § (4) bekezdése szerinti esetekben a töredék naptári évre elszámolt mennyiség esetében a jelleggörbe szerint arra az időszakra jutó maximálisan vételezhető mennyiség az irányadó.

(3) Az egyetemes szolgáltató a naptári év záró napját és a következő naptári év kezdőnapját magában foglaló fogyasztási időszakra vonatkozó számlában a két naptári év között a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával osztja meg a számlázott mennyiséget.

(4) Az egyetemes szolgáltató a 30 napot nem meghaladó időszakra vonatkozó számla kiállítása során az (1)–(3) bekezdés mellett lineáris megosztást is alkalmazhat.

12. § (1) A felhasználó elszámolási időszakonként egyszer jogosult az egyetemes szolgáltató felé korábban megadott – a részszámlák kiállításának alapjául szolgáló – éves várható fogyasztási mennyiséget módosítani.

(2) Az egyetemes szolgáltató (1) bekezdés szerinti módosítás esetén jogosult a földgázelosztótól legkorábban a módosítást követő harmadik hónaptól a gázmérő berendezés rendkívüli leolvasását (a továbbiakban: rendkívüli leolvasás) igényelni. Ha a rendkívüli leolvasás eredményeként nyilvánvalóvá válik, hogy a felhasználó által módosított éves várható fogyasztási mennyiség legalább 20%-kal alacsonyabb a rendkívüli leolvasás adatai alapján várható éves fogyasztásnál, a rendkívüli leolvasás időpontját követő első számla kiállításától kezdődően a várható éves fogyasztási mennyiséget a rendkívüli leolvasás adatainak megfelelően módosítani kell. Az egyetemes szolgáltató ebben az esetben jogosult a rendkívüli leolvasás költségeit a felhasználónak kiszámlázni, amelyet a felhasználó köteles az egyetemes szolgáltatónak megfizetni.

4.11

13. §

14. §

15. §

16. §

17. §

18. §

19. §

20. §

5. Vegyes rendelkezések

21. § (1) Az egyetemes szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(2) Ha az egyetemes szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni.

(3) Az egyetemes szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)–(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék.

(4) Az egyetemes szolgáltató köteles az alapdíjat fizető felhasználók számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni.

(5)12 Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét előre fizeti meg, akkor átlagos fűtőértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/ m3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat

a) az így számított átlagos fűtőértéknek,

b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és

c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak

a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következő vásárlás alkalmával utólag, vagy az elszámoló számla keretében történik, az előző vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(6) Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak hatálybalépését követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat a díjak hatálybalépését követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.

22. § Az elosztó (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

23. § Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek alsó hőértéken kerülnek megállapításra.

6. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)13

(3)14

1. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez15

1. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak

A

B

C

1.

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)
Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

2.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,256

3.

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

2,957

2. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak

A

B

C

D

E

1.

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak
Ft/MJ

2.

Ft

Ft/m3/h

3.

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

9 192

2,570

4.

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,376

5.

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek

9 192

2,373

6.

B1)

≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

14 633

1,943

7.

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

19 564

2,539

8.

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

2,465

2. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethezGázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása
(MJ/hó)

A

B

C

D

E

F

G

1.

Lakás típusa

2 lángú gáztűzhely

3-4 lángú gáztűzhely

4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel

5 vagy annál több lángú gáztűzhely

Garzon gáztűzhely

Gáz hűtőszekrény

2.

1 szobás

210

300

240

315

250

454

3.

1,5 szobás

300

370

310

390

310

454

4.

2 szobás

350

450

390

475

390

454

5.

2,5 szobás

410

520

460

545

450

454

6.

3 szobás

470

600

540

630

520

454

7.

3,5 szobás

530

690

630

725

600

454

8.

4 szobás

610

750

690

790

660

454


Az étkező az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

3. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez16

4. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez17

5. melléklet a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez18

1

[A 48/2019. (XII. 23.) ITM rendelet 10. § (1) bekezdésével elrendelt módosítás, amely szerint a rendelet 1.1. és 2.1. pontjában az „és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe az „ , a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az E.GAS Gázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg lép, nem vezethető át.]

2

Az 1. § (1) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 37. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés f)–h) pontját az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a 19/2023. (IX. 29.) EM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (4) bekezdése az 5/2022. (XII. 27.) EM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 19/2023. (IX. 29.) EM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 38. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (5) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (2) bekezdése az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. alcímet (13–20. §) az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 21. § (5) bekezdés záró szövegrésze a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 24. § (2) bekezdését az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 24. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 19/2023. (IX. 29.) EM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3–5. mellékletet az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 3–5. mellékletet az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 3–5. mellékletet az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 39. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére