• Tartalom
Oldalmenü

7/2016. (II. 9.) FM rendelet

az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról1

2016.02.12.

Az 1. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló
37/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állatorvosi képzés összesen legalább ötéves, teljes idejű, elméleti és gyakorlati – legalább a 2. számú mellékletben leírt tanulmányi programot tartalmazó, az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is meghatározható – tanulmányokból áll. Az állatorvosi képzésre egyetemen vagy egyetemivel egyenértékű szintűként elismert képzést adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben kerül sor.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az állatorvosi képzésnek biztosítania kell, hogy az érintett személy megszerezte a következő ismereteket és készségeket:
a) az állatorvosi tevékenység alapját képező tudományok, valamint az e tevékenységre vonatkozó uniós jog megfelelő ismerete;
b) megfelelő ismeretek az állatok felépítéséről és életfunkcióiról, viselkedéséről és élettani szükségleteiről, valamint a tenyésztésükhöz, takarmányozásukhoz, jólétükhöz, szaporodásukhoz és higiéniájukhoz általában szükséges készségekről és képességekről;
c) az állatok betegségeinek – akár egyedi, akár csoportos – megelőzéséhez, diagnózisához és kezeléséhez szükséges klinikai, epidemiológiai és analitikai készségek és képességek, ideértve az anesztéziát, az aszeptikus sebészetet és a fájdalommentes leölést, valamint az emberekre átterjedő betegségekre vonatkozó speciális ismereteket is;
d) a preventív gyógyászathoz szükséges megfelelő ismeretek, készségek és képességek, ideértve a vizsgálatokhoz és az igazolások kiállításához szükséges képességeket is;
e) megfelelő ismeretek az állati takarmányok és az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű élelmiszerek előállításával, gyártásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos higiéniáról és technológiákról, ideértve az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok megértéséhez és elmagyarázásához szükséges készségeket és képességeket is;
f) az állatgyógyászati készítmények felelős és körültekintő használatához szükséges ismeretek, készségek és képességek az állatok kezelése, az élelmiszerlánc biztonságának biztosítása, valamint a környezet védelme érdekében.”

2. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az R.

a) 2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „nappali tagozatos” szövegrész helyébe a „teljes idejű” szöveg

lép.

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

4. § A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (2) bekezdése 2016. február 15-én lép hatályba.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 7/2016. (II. 9.) FM rendelethez

Az elismerési hatóság által az elismerési eljárás során feltételként vizsgált képzési minimumkövetelmények
A. Alaptantárgyak:
1. Fizika
2. Kémia
3. Állatélettan
4. Növényélettan
5. Biomatematika
B. Szaktantárgyak:
1. Alaptudományok:
1.1. anatómia (beleértve a szövettant és a fejlődéstant)
1.2. élettan
1.3. biokémia
1.4. genetika
1.5. gyógyszertan
1.6. gyógyszerészet
1.7. toxikológia
1.8. mikrobiológia
1.9. immunológia
1.10. járványtan
1.11. szakmai etika
2. Klinikai tudományok:
2.1. szülészet
2.2. kórbonctan
2.3. parazitológia
2.4. belgyógyászat és sebészet (beleértve az aneszteziológiát is)
2.5. klinikai előadások a különböző háziállatokról, és más állatfajokról
2.6. megelőző gyógyászat
2.7. radiológia
2.8. szaporodásbiológia és szaporodásbiológiai rendellenességek
2.9. állatorvosi járványtan és közegészségügy
2.10. állatorvosi igazgatástan és igazságügyi állatorvostan
2.11. terapeutika
2.12. propaedeutika
3. Állattartás:
3.1. állattartás
3.2. takarmányozástan
3.3. mezőgazdaságtan
3.4. agrárgazdaságtan
3.5. állattenyésztés
3.6. állatorvosi higiénia (állathigiénia)
3.7. állatetológia és -védelem
4. Élelmiszerhigiénia:
4.1. állati takarmányok vagy állati eredetű élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése
4.2. élelmiszerhigiénia és -technológia
4.3. gyakorlati munka (beleértve a vágóhidakon és az élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati munkát)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. február 13. napjával.