• Tartalom

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról

2023.09.17.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra, valamint

b) a postai szolgáltatókra

terjed ki.

2. A felügyeleti díj mértéke és megfizetésének módja

2. § (1)1 Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és a postai szolgáltatók (a továbbiakban együtt: szolgáltató) által naptári évenként fizetendő felügyeleti díj mértéke:

a) az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,25%-a,

b) a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,133%-a.

(2)2 A felügyeleti díjat a tárgyévben egyenlő részletekben félévente – az adott félév végéig – kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára befizetni.

(3)3 Ha a szolgáltató a tárgyévben kezdi meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatás nyújtását, a tárgyév minden megkezdett hónapja után időarányosan felügyeleti díj fizetésére köteles, amit a tárgyévet követő év első félévének végéig kell megfizetnie a tárgyévi nettó árbevétele alapján.

(4)4 Ha a Hatóság a tárgyévben törli a szolgáltatót az elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról, illetve a postai szolgáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásából (a továbbiakban együtt: nyilvántartás), a szolgáltató a nyilvántartásból való törlés hónapjának utolsó napjáig felügyeleti díj fizetésére köteles, amely díjfizetési kötelezettségét a nyilvántartásból történő törlését követő 30 napon belül kell teljesítenie.

(5) Ha a felügyeleti díj éves összege nem éri el az 5000 forintot, úgy a felügyeleti díjat nem kell megfizetni.

3. Adatszolgáltatás

3. § (1) A szolgáltatók által fizetendő felügyeleti díj összegének ellenőrizhetősége érdekében a szolgáltatók kötelesek a Hatóság számára minden év május 31-ig – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – adatot szolgáltatni az előző évben az elektronikus hírközlési, vagy postai szolgáltatásokból származó éves nettó árbevételük (a továbbiakban: árbevétel) összegéről. Az árbevétel a szolgáltató bevételének általános forgalmi adót nem tartalmazó, belföldön nyújtott elektronikus hírközlési, vagy postai szolgáltatások ellenértékeként megszerzett része.

(2)5

4. Hatósági feladatok

4. § (1) A Hatóság a szolgáltató nyilvántartásba vételekor tájékoztatja a szolgáltatót a felügyeleti díj mértékéről és megfizetésének módjáról.

(2)6 Ha a szolgáltató elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásai nyújtását a tárgyév során megszünteti, a Hatóság a nyilvántartásból történő törléssel egyidejűleg határozatban kötelezi az e rendelet szerint fennálló és még nem teljesített adatszolgáltatási és felügyeleti díjfizetési kötelezettségének – 2. § (4) bekezdése szerinti – teljesítésére.

(3) A felügyeleti díj megfizetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések érvényesülését a Hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvényben foglalt általános hatósági felügyeleti hatásköre és eljárása keretében ellenőrzi.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

6. §7 (1) A felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet, valamint a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról szóló 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról szóló 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdését első alkalommal a 2024. tárgyévre 2024. évben fizetendő felügyeleti díj vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) A szolgáltató által a 2023. évben fizetendő felügyeleti díj mértékét a 2. § (1) bekezdésétől eltérően az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kivételével az elektronikus hírközlési szolgáltató elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,212%-a,

b) a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,113%-a,

c) az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató esetében – az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával együtt járó többletfeladatok és kötelezettségek alapján – az elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,2%-a.

1

A 2. § (1) bekezdése a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése az 1/2020. (III. 10.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése az 1/2020. (III. 10.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése az 1/2020. (III. 10.) NMHH rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdését a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdése az 1/2020. (III. 10.) NMHH rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 4/2023. (IX. 14.) NMHH rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére