• Tartalom

7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás

7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás

a Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a KHA 2013/3.5.3 projektazonosítójú „Határrendészeti oktatóbázis létesítése Szegeden” című program támogatásával a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola területén létesített Határrendészeti Oktatóbázison történő határrendészeti célú képzések végrehajtásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A Határrendészeti Oktatóbázis rendeltetése, működésének általános keretei

2. A Határrendészeti Oktatóbázis (a továbbiakban: HOB) rendeltetése a Rendőrség állományának kizárólag határrendészeti célú továbbképzése, átképzése, valamint speciális és idegen nyelvi képzése. A HOB-ot ezen kívül csak határrendészeti célú szakszemináriumok, konferenciák, valamint nemzetközi határrendészeti rendezvények megtartására és határrendészeti kutatóbázis működtetésére lehet igénybe venni.

3. A HOB-on létrehozott oktatási helyiségeket, szálláshelyeket, továbbá a HOB eszközeit a rendészeti alapképzéshez igénybe venni nem lehet.

4. A határrendészeti célú, 2. pontban meghatározott tovább- és átképzéseket úgy kell tervezni, hogy azok végrehajtására elsődlegesen a HOB-on kerüljön sor.

5. A HOB-on az oktatói feladatok ellátására a Rendőrség állományából is kijelölhető olyan személy, aki a határrendészet végrehajtási és elméleti területén megfelelő ismeretekkel rendelkezik.

2. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ feladatai

6. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) a HOB működtetésével összefüggésben:
a) a tárgyévet megelőző év november 15-ig közzéteszi az indítani tervezett képzések és egyéb rendezvények jegyzékét;
b) a beiskolázással érintett szervektől érkezett szakmai prioritásokat és indokokat tartalmazó javaslat figyelembevételével felméri és rangsorolja a 2. pontban meghatározott tovább- és átképzésekre jelentkezőket, majd a beiskolázással érintett szervektől érkezett név szerinti kimutatás alapján tervezi és végrehajtja az arra történő beiskolázást;
c) értesíti a beiskolázással érintett szervek humánigazgatási szolgálatait a tanfolyamra jelentkezők tekintetében szükséges munkáltatói intézkedések elkészítése érdekében;
d) biztosítja a szükséges információkat a résztvevők számára a képzésekre történő megjelenési kötelezettség helyére, idejére vonatkozóan;
e)1 intézkedik a meghirdetett képzésekre jelentkezők jelentkezési lapjának a ROKK részére történő megküldésére;
f)2 a beiskolázással érintett szervek jelzése alapján a leadott jelentkezők névsorában bekövetkezett változás esetén a ROKK-ot soron kívül értesíti.

3. Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály feladatai

7. Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály a HOB működtetésével összefüggésben:
a)3 végzi a HOB-on végrehajtandó képzések országos és nemzetközi szinten történő tervezését a ROKK bevonásával;
b) felméri a hazai és nemzetközi rendészeti szervek körében jelentkező – a határrendészeti tárgykört érintő – továbbképzési igényeket;
c) az elvégzett felmérés eredményéről az igényelt képzések megnevezésével cím szerinti kimutatást készít, és azok ütemezésére prioritási sorrendet állít fel a tárgyévet megelőző év október 15-ig;
d) a HOB-on indítani tervezett képzések és egyéb rendezvények jegyzékének összeállítását követően a jóváhagyott tervet minden év október 31-ig megküldi a ROKK-nak közzététel céljából;
e) szakmai javaslatot tesz új képzési program kidolgozására, illetve közreműködik annak megalkotásában;
f) igény szerint közreműködik a HOB-on megrendezésre kerülő egyéb rendezvények lebonyolításában;
g)4 a képzési programokat évente felülvizsgálja, értékeli, és amennyiben indokolt, – a ROKK együttműködésével – azok módosítására intézkedést tesz;
h)5 összeállítja a képzésekre delegálható oktatók névjegyzékét a ROKK együttműködésével, javaslatot tesz az előadók személyére.

4. A képzésben részt vevő szervek feladatai

8.6 A beiskolázással érintett szervek humánigazgatási szolgálata elkészíti a képzésekre átrendelt személyek vonatkozásában a szükséges munkáltatói intézkedéseket, melyeket a ROKK felé továbbít.

9. A beiskolázással érintett szervek a határrendészeti állomány továbbképzésének érdekében biztosítják a szükséges adatszolgáltatásokat (jelentkezési lap, szakmaibizonyítvány-másolat, tanúsítvány kiállításához szükséges adatlap), valamint a beiskolázandó állományban történő változásról tájékoztatást nyújtanak a ROKK felé.

5. A HOB működtetésével kapcsolatos egyéb feladatok
10.7 A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság személyi és technikai támogatást nyújt a képzések és szakmai programok gyakorlati végrehajtásához, valamint a képzések és a szakmai programok egyes gyakorlati részeinek az illetékességi területén történő végrehajtásának biztosítása érdekében.

11.8 A HOB működtetésével kapcsolatos költségek fedezete 2016. január 1-jétől a ROKK éves költségvetésében kerül biztosításra. A költségvetési tervezés során előre nem látható, a HOB működtetésével kapcsolatban az év során felmerülő egyéb költségek fedezetét a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes döntése alapján az ORFK biztosítja.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

13.9
1

A 6. pont e) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 11. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

2

A 6. pont f) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 11. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 7. pont a) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 11. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. pont g) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 11. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. pont h) alpontja a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 11. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 11. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 11. pont a 15/2020. (VII. 10.) ORFK utasítás 11. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

9

A 13. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére