• Tartalom

70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.04.01.

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. pontjában,

kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében a „felmerülő költségeket a közszolgáltató” szövegrész helyébe a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj ezáltal meg nem fizetett összegét az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet” szöveg lép.

2. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

2. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (4a)–(4d) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási tervben, valamint a megelőzési programban foglaltakra a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján észrevételt és javaslatot tehet.
(4b) Az OKTF NHI véleményezheti a Koordináló szerv közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján megküldött észrevételeit és javaslatait, amelyről a Koordináló szervet a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül tájékoztatja.
(4c) A (4b) bekezdésben meghatározott véleményre a Koordináló szerv a beérkezést követően 10 napon belül észrevételeket és javaslatokat tehet, amelyekről a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján tájékoztatja az OKTF NHI-t.
(4d) Az OKTF NHI a hulladékgazdálkodási tervben, valamint a megelőzési programban a (4a) és (4c) szerinti javaslatokat és észrevételeket átvezeti.”

3. § Az R1.

1. 1. § (1) bekezdésében a „civil szervezetek, továbbá” szövegrész helyébe a „civil szervezetek, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (2) bekezdésében meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv), továbbá” szöveg,

2. 1. § (3) bekezdésében az „önkormányzatok és” szövegrész helyébe az „önkormányzatok, a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, a Koordináló szerv és” szöveg,

3. 2. §-ában a „környezetvédelemért felelős miniszternek megküldi” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős miniszternek a Koordináló szerv közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter útján megadott egyetértésével együtt megküldi” szöveg,

4. 1. melléklet 1. pontjában a „vízügyi hatóságot” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóságot és a működési területével érintett vízügyi igazgatóságot” szöveg

lép.

3. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A felhívásban az ajánlatkérő előírja, hogy a közös ajánlattevők jelöljék meg maguk közül, akit – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak tekint.
(6) A felhívásban hivatkozni kell arra, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatást ellátni.
(7) Az ajánlatkérő a közszolgáltató kiválasztása során szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont vagy a legalacsonyabb költség értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál.
(8) A szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempontnak minősül minden olyan értékelési részszempont, amely alkalmas arra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának szakmai színvonalát javítsa. Az ajánlatkérő értékelési résszempontként veheti figyelembe különösen
a) a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértékét (például a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma, vezető szakemberek létszáma, állandó munkatársak létszáma, feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőr, külső ellenőr alkalmazása),
b) az ajánlattevő személyi állományának képzettségét és tapasztalatát,
c) a munkavégzés értékelésére vonatkozó részszempontokat, ezen belül
ca) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó módszer bemutatását,
cb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtásához kapcsolódó környezetvédelmi, fenntarthatósági megoldásokat,
cc) az OHKT-ben az adott közszolgáltatási területre előírt minimumfeltételeken felüli plusz szolgáltatások nyújtását.
(9) Az ajánlati ár az értékelés során nem vehető nagyobb mértékben figyelembe, mint a többi értékelési szempont együttesen.
(10) Az ajánlati ár értékelési szempont keretében a szolgáltatási díjon felüli, az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevőnek fizetendő díjak értékelhetők.
(11) Az ajánlatkérő nem értékelheti a közszolgáltatási díj, valamint a szolgáltatási díj mértékét.
(12) A Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alatt az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő részére kiadásra kerülő teljesítésigazolás értendő.”

5. § Az R2. 2. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező harmadik személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés nettó értékének 10 százalékát.
(4) Az ajánlatkérő a szakmai ajánlat keretében nem értékelhet olyan körülményt, amelyet a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság körében feltételül szabott.
(5) Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények, vagy az értékelési szempontok között köteles legalább az (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott feltételekre kiterjedő előírást megfogalmazni.”

6. § Az R2. 3. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor a következő feltételekkel kell rendelkeznie:)

e) a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel.”

7. § Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Ht. 34. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a következőket tartalmazza:]

f) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)–(3) bekezdéseiben és 11–12. §-ában foglalt feltételeket.”

8. § Az R2.

1. 1. § (1) bekezdésében a „programokkal, valamint” szövegrész helyébe a „programokkal, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel (a továbbiakban: OHKT), valamint” szöveg,

3. 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „és közlekedési” szövegrész helyébe az „és az OHKT-ben meghatározott közlekedési” szöveg,

4. 1. § (2) bekezdés g) pontjában a „tervben, továbbá” szövegrész helyébe a „tervben, az OHKT-ben, továbbá”, a „célokat és követelményeket” szövegrész helyébe a „célokat, előírt feltételeket és követelményeket” szöveg,

5. 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „Kbt. 128. §-ában” szövegrész helyébe a „Kbt. 138–140. §-ában” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R2. 4. § (1) bekezdés d) pontja.

4. Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állam nevében az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a 2. § szerinti, a pénztárgépek beszerzésére irányuló szerződések módosulását vagy megszűnését eredményező jogokat azon engedményezők szerződései tekintetében gyakorolja, akik nem tesznek az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot.
(5) Az engedményező – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 15. napig az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett hirdetményében megjelölt címre, a hirdetmény közzétételét követő 30. napig postára adott – írásbeli nyilatkozatot tehet az állam részére arról, hogy nem kívánja a pénztárgép beszerzésére irányuló szerződésének módosulását vagy megszűnését eredményező jog állam általi gyakorlását.”

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére