• Tartalom

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

2022.10.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a földgáz egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) által a földgáz egyetemes szolgáltatás keretében az arra jogosult felhasználók részére kínált földgáz egyetemes szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzésére, az egyetemes szolgáltatás árának meghatározásakor alkalmazandó árképletre és annak alkalmazási feltételeire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező engedélyes által a földgáz-kereskedelemre vonatkozó engedély alapján értékesített földgázra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)1 egyetemes szolgáltatói árrés: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 32. §-a szerinti egyetemes szolgáltatóra 2021-ben elvégzett költség-felülvizsgálat alapján megállapított árelem,

b)2 nagykereskedő éves elszámolási elem: a szállítás és tárolás, az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló rendelet (a továbbiakban: Felajánlási rendelet) szerinti indokolt költsége és a GET 141/A. § és a GET 141/J. § szerinti szerződés alapján érvényesített szállítási és tárolási rendszerhasználati díj bevétel közötti különbségéből adódó többlet vagy veszteség, az egyetemes szolgáltató ellátásához kötődő – a kiegyensúlyozó földgáz forgalmat elszámoló fél által előírt – biztosíték fenntartásával kapcsolatos költség, a kiegyensúlyozó célra értékesített földgáz termékekkel történő kereskedés során realizált nyereség, valamint a kiegyensúlyozási célra felhasznált szállítóvezeték-készlet elszámolása során fizetett hiányok vagy többletek nettó eredményének, továbbá a 2. melléklet 4. pontja szerinti elemek tényértékekhez képesti eltérése miatti árbevétel többlet vagy hiány elszámolására szolgáló árelem,

c)3 induló érték: az árrés 2021. október 1-jétől alkalmazott értéke,

d) mobilgáz-finanszírozási költség: azon árelem, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 30. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség alapján hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlet finanszírozására nyújt fedezetet,

e)4 nagykereskedői árrés: az egyetemes szolgáltatót ellátó földgázkereskedő forrásaival rendelkező kereskedőre (a továbbiakban: nagykereskedő) 2021-ben elvégzett költség-felülvizsgálata alapján megállapított árelem, amely az egyetemes szolgáltatásban vételező felhasználók ellátása érdekében végzett nagykereskedelmi tevékenység költségére nyújt fedezetet,

f)5 egyetemes szolgáltató éves elszámolási elem: a rendszerhasználati díjak, valamint az egyetemes szolgáltatói engedélyes indokolt árbevételének elszámolására szolgáló árelem.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a GET, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az egyetemes szolgáltatás árának képzésére, valamint az időszakonkénti változására vonatkozó szabályok

3. § (1) A GET 107. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével megállapított egyetemes szolgáltatás ára a következő árelemekből áll:

a) a földgáz ára,

b) a nagykereskedői árrés,

c) a rendszerhasználati díjak közül a szállítás és a tárolás díja,

d) a mobilgáz-finanszírozási költség,

e) a rendszerhasználati díjak közül az elosztás díja,

f) egyetemes szolgáltatói árrés,

g)6 nagykereskedő éves elszámolási elem,

h)7 egyetemes szolgáltató éves elszámolási elem.

(2) Az egyetemes szolgáltatási árat elosztói területenként és felhasználói kategóriánként az (1) bekezdés a)–g) pontjai szerinti árelemek összegeként kell kiszámítani.

(3) Az (1) bekezdés c)–e) és g) pontjai szerinti árelemek fajlagos költségek.

(4) Az egyes árelemek meghatározásának modell leírását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján közzéteszi.

(5)8 Az egyes árelemekről az energiapolitikáért felelős miniszter kérésére a Hivatal köteles az e rendelet tárgyi hatálya alá tartozó árszabályozással összefüggő részletes adatokat szolgáltatni.

(6)9 A nagykereskedői árrés és az egyetemes szolgáltatói árrés mértéke évente október 1-jei hatállyal kerül megállapításra az árkarbantartás során.

4. § (1)10 A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása az 1. melléklet 1. pontja, valamint a GET 141/A. § és a GET 141/J. § szerinti földgázforrások esetében a Felajánlási rendelet szerint történik.

(2) Amennyiben az egyetemes szolgáltató nem a GET 141/A. vagy 141/J. §-a alapján szerzi be a földgázt (a továbbiakban: saját forrás), köteles a 3. § (1) bekezdés b)–g) pontjai szerinti árelemekkel csökkentett egyetemes szolgáltatói ár és az elismert fajlagos földgázár (fgFt) közti különbözet kumulált értékét – a Hivatal tájékoztatása alapján – elkülönítetten nyilvántartani és kezelni, annak pozitív egyenlegének mértékéig. A különbözet pozitív egyenlegének kumulált értékéről a Hivatal a tárgy negyedévet követő második hónap végéig tájékoztatja az egyetemes szolgáltatót. A különbözet kumulált, a Hivatal tájékoztatásai szerinti értéke – pozitív egyenleg esetén – az árszabályozás során elvonható.

(3) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nagykereskedői árrés induló értékének megállapítására vonatkozó keretszabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

(4)11 A nagykereskedői árrés árszabályozási cikluson belüli megállapítása az 1. melléklet 2. pontja alapján kerül megállapításra, amely során a mennyiségi adatok figyelembevétele az alábbiak szerint történik:

a) a nagykereskedői árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, napfok módszerrel korrigált mennyiség a megelőző gázévben alkalmazott mennyiséghez képest legalább 1,5%-kal változik,

b) ha az a) pontban meghatározott mennyiségi adatok kiugró, trendbe nem illeszkedő értékeket eredményeznek, a tárgyévet megelőző legfeljebb öt teljes naptári évre vonatkozó tény mennyiségi adatok súlyozatlan számtani átlagát kell figyelembe venni,

c) ha a napfok módszerrel korrigált mennyiség a megelőző gázévben alkalmazott mennyiséghez képest kevesebb, mint 1,5%-kal változik, a nagykereskedői árrés előző időszaki megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni.

(4a)12 Ha a fogyasztói szerkezetben jelentős változás prognosztizálható vagy megfelelő adat nem áll rendelkezésre, akkor a mennyiségi adatok meghatározása a (4) bekezdéstől eltérően az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók prognosztizált fogyasztása alapján kerül meghatározásra a nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató mennyiségi előrejelzésének figyelembevételével.

(5) A 3. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti árelemek a Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak alapján kerülnek megállapításra.

(6)13 A mobilgáz-finanszírozás költsége az 1. melléklet 5.9. és 5.16. pontja szerinti tőkeköltség elemben kerül figyelembevételre a 2. melléklet szerinti nagykereskedői vagy egyetemes szolgáltatói árrésben, annál az engedélyesnél, amelynél a költség felmerül.

(7) Az egyetemes szolgáltatói árrés induló értékének megállapítására vonatkozó keretszabályokat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(8)14 Az egyetemes szolgáltatói árrés árszabályozási cikluson belüli megállapítása az 1. melléklet 3. pontja alapján kerül megállapításra, amely során a mennyiségi adatok figyelembevétele az alábbiak szerint történik:

a) az egyetemes szolgáltatói árrés megállapítását megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni, ha az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, napfok módszerrel korrigált mennyiség a megelőző gázévben alkalmazott mennyiséghez képest legalább 1,5%-kal változik,

b) ha az a) pontban meghatározott mennyiségi adatok kiugró, trendbe nem illeszkedő értékeket eredményeznek, a tárgyévet megelőző legfeljebb öt teljes naptári évre vonatkozó tény mennyiségi adatok súlyozatlan számtani átlagát kell figyelembe venni,

c) ha a napfok módszerrel korrigált mennyiség a megelőző gázévben alkalmazott mennyiséghez képest kevesebb, mint 1,5%-kal változik, az egyetemes szolgáltatói árrés előző időszaki megállapítása során figyelembe vett (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat kell alapul venni.

(8a)15 Ha a fogyasztói szerkezetben jelentős változás prognosztizálható vagy megfelelő adat nem áll rendelkezésre, akkor a mennyiségi adatok meghatározása a (8) bekezdéstől eltérően az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók prognosztizált fogyasztása alapján kerül meghatározásra a nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató mennyiségi előrejelzésének figyelembevételével.

(9) Amennyiben az egyetemes szolgáltató a saját forrásaival kapcsolatban a 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti árelemre vonatkozóan a tényadatok szerint az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, vagy veszteséget szenved el, az az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

5. §16

6. § (1)17 Az egyetemes szolgáltatói árrés értékét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A nagykereskedői árrés értékét a 4. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)18

1. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez19

1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/kWh) (felső hőértéken):

fgFt = a × fgFtA + b × fgFtT (Ft/kWh)

fgFtA = (TTF+S) * erEUR/1000

2. 2022. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő nagykereskedői árrés (n) gázévenként:

n = (nk * zf) + ntk

zf megállapítása a 4. pont szerint történik.

3. 2022. október 1-jétől az egyetemes szolgáltatás árában elismerésre kerülő egyetemes szolgáltatói árrés (e) gázévenként:

e = (ek * zf)+ etk

zf megállapítása a 4. pont szerint történik.

4. Az infláció figyelembevételére vonatkozó szabályok

4.1. Inflációs kritérium

A rendszeres éves árkorrekció során inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a Hivatal által számított személyi jellegű és nem személyi jellegű kompozit index (a továbbiakban: kompozit index) meghaladja az 1,5%-ot. A korrekció mértéke az adott időszakra számított kompozit index 1,5%-ot meghaladó része (z–1,5%). Amennyiben a kompozit index ≤ 1,5%, akkor nem kerül sor az árrések inflációs korrekciójára, mivel az árrések inflációs korrekciója során legfeljebb (1,5%-nál nagyobb infláció esetén) 1,5%-os hatékonyságjavulás kerül figyelembevételre.

4.2. Az infláció figyelembevétele gázévenként történik a 3. § (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti árrések megállapítása során.

4.3. Az inflációkövetési tényező meghatározása:

4.3.1. Az inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium nem teljesül:

zf = 1

4.3.2. A becslési hibával korrigált inflációkövetési tényező mértéke, ha az 1,5%-os inflációs kritérium teljesül:

zf = z–0,015

z = 1+( csz * Brátlagkereset /100 + cCPI * CPI/100)/( csz + cCPI )

5. E mellékletben alkalmazott rövidítések:

5.1. a: a nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére szolgáló együttható, értéke a naptári év

5.1.1. első és negyedik negyedévében: 1–b,

5.1.2. második és harmadik negyedévében: 1,00;

5.2. b: a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére szolgáló együttható, értéke a naptári év

5.2.1. első és negyedik negyedévében: a téli felkészülésnek megfelelő együttható,

5.2.2. második és harmadik negyedévében: 0,00;

5.3. Brátlagkereset: az MNB által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított Nemzetgazdasági bruttó átlagkereset index, százalék

5.4. cCPI: A 2021. évi eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott nem személyi jellegű költségtömeg, gázévet megelőző gázévre inflált mértéke, Ft;

5.5. CPI: az MNB által a tárgyidőszakra vonatkozóan kiadott legfrissebb inflációs előrejelzés alapján számított inflációs index, százalék;

5.6. csz: A 2021. évi eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott személyi jellegű költségtömeg gázévet megelőző gázévre inflált mértéke, Ft;

5.7. e: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő egyetemes szolgáltatói árrés a gázévben, Ft/MWh;

5.8. ek: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő, a tőkeköltség levonásával megállapított egyetemes szolgáltatói árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh;

5.9. etk: a 2. melléklet szerinti tőkeköltség elem alapján számított, egyetemes szolgáltatói árrésben figyelembe vett tőkeköltség fajlagos értéke, Ft/MWh;

5.10. erEUR: Az adott negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszakban a hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;

5.11. fgFt: a negyedéves ármódosítás során a szolgáltató értékesítési átlagárában indokolt (figyelembe vett) fajlagos földgáz beszerzési költség, Ft/kWh;

5.12. fgFtA: a földgáz aktuális ára, Ft/kWh;

5.13. fgFtT: tárolói készletérték az adott naptári év negyedik és a következő naptári év első negyedévére. Értéke megegyezik a betároláskori fgFtA mértékével, Ft/kWh;

5.14. n: az egyetemes szolgáltatás árában elismerendő nagykereskedelmi árrés a gázévben, Ft/MWh;

5.15. nk: a tőkeköltség levonásával megállapított nagykereskedelmi árrés a megelőző gázévben, Ft/MWh;

5.16. ntk: a 2. melléklet szerinti tőkeköltség elem alapján számított, nagykereskedelmi árrésben figyelembe vett tőkeköltség fajlagos értéke, Ft/MWh;

5.17.20 S: az eltérés (spread) értéke megegyezik a Felajánlási rendelet 3. melléklete szerinti sp értékkel.

5.18. TTF: az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak napjain, a Hivatal honlapján megjelölt adatforrás szerinti (égéshő figyelembevételével)

EUR/MWh-ban közzétett napvégi, az aktuális negyedévre vonatkozó TTF adatok egyszerű számtani átlaga;

5.19. z: a következő gázévre érvényes árrés-megállapítási javaslatban számított kompozit index tényező (hatékonyságjavulási tényező nélkül);

5.20. zf: a tárgyidőszaki (rendszeres) árkorrekciós javaslatban figyelembe vett kompozit index tényező.

2. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez21

Az egyetemes szolgáltatói és nagykereskedői árrések megállapítására vonatkozó keretszabályok

1. Az indulóárrések megállapításánál figyelembe kell venni:

a) a nagykereskedő és a GET szerinti egyetemes szolgáltatók (a továbbiakban együtt: engedélyesek) 2019. évi auditált mérlegeit és eredménykimutatásait, valamint az azok elkészítésénél alapul vett adatokat, számításokat, statisztikákat,

b) az a) pont szerinti engedélyesek és kapcsolt vállalkozásai közti szerződéseket, az ebben foglalt szolgáltatásokról rendelkezésre álló piaci információkat,

c) az a) pont szerinti engedélyeseknél, illetve jogutódjaiknál 2019-ben és 2020-ban bekövetkezett, valamint a 2021-ben várható lényegesebb változásokat [infláció, árfolyam, jogszabályváltozások, egyedileg értékelendő eszköz- és költségváltozások, mennyiségi, ár- és naturália-változások (fogyasztói létszám, gázmérők névleges összteljesítménye)], figyelembe véve a GET 3. § 48. pontja szerinti legkisebb költség elvét, az egymáshoz viszonyított működési hatékonyságot és a működési hatékonyság elvárt javulását,

d) a Hivatal által a GET 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőzően – az a)–c) pontok figyelembevételével – végzett eszköz- és költség-felülvizsgálatok eredményeit.

2. A Hivatal az egyes költségelemeket a következő módon veszi figyelembe:

a) Tőkeköltség az egyetemes szolgáltatói és a nagykereskedői árrésben:

A tőkeköltségelem kiszámításának módja:

tőkeköltség = [rE * saját tőke arány * finanszírozási igény * 1 / (1 – t)]+( hkráfordítás * kamatráfordítás) + (hkbevétel * kamatbevétel) + (hklenemhívott * kamatráfordítás * 0,25)

rE = rf + CR + β * rp

ahol:

aa) β: értéke az egyetemes szolgáltatói tevékenység tényleges működési környezetében felmerülő kockázatainak figyelembevételével kerül megállapításra, megegyezik a GET 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott értékkel;

ab) CR: országkockázati prémium, értéke a Bloomberg adatai alapján a magyar (Bloomberg: YCCD1967 Index) és az USA (Bloomberg: YCCD2637 Index) CDS árfolyamai alapján GET 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során négy évre visszamenőleg a havi középárfolyamok (Mid Trade) átlagaiból számtani átlagolással kerül meghatározásra, százalék;

ac)22 finanszírozási igény: a napi készpénzforgalmi kumulált egyenleg minimuma és az egyetemes szolgáltatás érdekében felmerült, indokolt bankgarancia költségek összege, értéke magában foglalja az engedélyesnél felmerült mobilgáz-finanszírozási költséget, Ft;

ad) hkbevétel: megállapítása a készpénzforgalmi egyenleg kumulált értékéből számított, működéshez szükséges hitelkeretből ténylegesen rendelkezésre álló összeg napi szintű alakulása alapján történik, évente felülvizsgálatra kerül, Ft;

ae) hklenemhívott: megállapítása a készpénzforgalmi egyenleg kumulált értékéből számított, a működéshez szükséges hitelkeretből ténylegesen le nem hívott összeg napi szintű alakulása alapján történik, évente felülvizsgálatra kerül, Ft;

af) hkráfordítás: megállapítása a készpénzforgalmi egyenleg kumulált értékéből számított, a működéshez szükséges hitelkeretből ténylegesen lehívott összeg napi szintű alakulása alapján történik, évente felülvizsgálatra kerül, Ft;

ag)23 kamatbevétel: a Magyar Nemzeti Bank által kiadott „A nem pénzügyi vállalati szektorral kötött piaci forinthitel és forintbetét szerződések átlagkamata” című publikációnak az 5. táblájában közölt „Látra szóló és folyószámlabetét” (1-es sorszámú mutató) kamata, értéke megegyezik a Get 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott értékkel, százalék;

ah) kamatráfordítás: a Magyar Nemzeti Bank által kiadott „A nem pénzügyi vállalati szektorral kötött piaci forinthitel és forintbetét szerződések átlagkamata” című publikációnak az 5. táblájában közölt „Egyéb rövid hitelek” (9-es sorszámú mutató) kamata, értéke megegyezik a GET 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott értékkel, százalék;

ai) rE: saját tőke elvárt hozamtényezője, százalék;

aj) rf: kockázatmentes hozam tényező, a Bloomberg adatbázisa (GTII10 GOVT, BYTM oldalak) alapján közvetlenül kerül meghatározásra; értéke megegyezik a GET 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott értékkel, százalék;

ak) rp: az elismert részvénypiaci kockázat mértéke a Credit Suisse által a Global Investment Returns Yearbook című kiadványában közzétett, az elmúlt 120 év átlagában meghatározott, az USA globális részvénypiaci kockázati prémiuma, értéke megegyezik a GET 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott értékkel, százalék;

al) saját tőke arány: a Hivatal által benchmark keretében meghatározott saját tőke arány mértéke, értéke megegyezik a GET 146/P. § (1) bekezdés a) pontja szerinti árszabályozási ciklust megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat során meghatározott értékkel, százalék;

am) t: a társasági adó hatályos adókulcsa, százalék;

b) Külön metodika alapján számított költségek az egyetemes szolgáltatói árrésben:

ba) a kintlévőség finanszírozás,

bb) a szagosítás finanszírozás.

3. Az árképzésnél figyelembe veendő költségek számításához és árakká történő alakításához a Hivatal által alkalmazott napfok módszerrel korrigált, az egyetemes szolgáltatók által megadott 2020. évi értékesítést bemutató tény mennyiségi adatok kerülnek felhasználásra.

A korrigált mennyiségi adatok megállapítása során a fogyasztást befolyásoló más tényezők – mint pl. világgazdasági reálfolyamatok, illetve a fogyasztói szokások változásának – hatását a Hivatal indokolt esetben figyelembe veszi.

4.24 Az éves árkarbantartás során az egyetemes szolgáltatói árrés és a nagykereskedői árrés a 2. pont alapján úgy kerül meghatározásra, hogy a 2. pont a) alpont ac), ag), ah), valamint am) pont értékét újra kell számítani, azzal, hogy ha a 2. pont a) alpont ac) pontja szerinti elem 10%-ot meghaladó mértékben változik, úgy a 2. pont a) alpont al) pontja szerinti elem értékét is úja meg kell határozni.

3. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez25

Egyetemes szolgáltatói árrés mértéke

A

B

C

1.

gázmérő névleges teljesítménye

<20 m3/h

≥20 m3/h

2.

egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/MWh) (felső hőértéken)

813,32

219,61

4. melléklet a 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez26

Az egyetemes szolgáltatás árában elismert nagykereskedői árrés mértéke

A

B

1.

nagykereskedői árrés (Ft/MWh) (felső hőértéken)

902,73

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 8. § a) pontja, a 10/2022. (III. 31.) ITM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés f) pontját a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezedés g) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés h) pontját a 8/2018. (III. 28.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. § (5) bekezdését a 38/2017. (IX. 29.) NFM rendelet 15. §-a iktatta be.

9

A 3. § (6) bekezdését a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § (1) bekezdése a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 4. § (4) bekezedése a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (4a) bekezdését a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 4. § (6) bekezedése a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (8) bekezedése a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (8a) bekezdését a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

16

Az 5. §-t a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 6. § (1) bekezdése a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (7) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 5. pont 5.17. alpontja a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 2. melléklet a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 2. melléklet 2. pont a) alpont ac) pontja a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 2. melléklet 2. pont a) alpont ag) pontja a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. melléklet 4. pontját a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be.

25

A 3. melléklet a 21/2022. (IX. 30.) TIM rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére