• Tartalom

71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.03.31.

A Kormány

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Nem kell nyilvántartást vezetnie:
a) a Ht. 12. § (2a) bekezdése szerinti nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladékról;
b) a hulladéktermelőnek – a Ht. 66. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékról;
c) a hulladéktermelőnek, illetve a speciális gyűjtőhely üzemeltetőjének a gyűjtőhelyen átadott vagy gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladékról.”

(2) Az R. 11. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem kell adatszolgáltatást teljesíteni a 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben.”

(3) Az R. 13. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Az ellenőrzési rendszer, illetve a környezetvédelmi hatóság az értesítést kizárólag a Kormány által kötelezően nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás által biztosított értesítési tárhelyre küldi meg.”

2. § Az R.

a) 12. § (4) bekezdés b) pontjában a „8. munkanapig” szövegrész helyébe a „30. napig”,

b) 14. § (1) bekezdés b) pontjában a „30. munkanapig” szövegrész helyébe a „60. napig”,

c) 14. § (3) bekezdésében az „erről haladéktalanul” szövegrész helyébe az „erről haladéktalanul, az értesítési tárhelyre küldött értesítéssel”,

d) 1. melléklet 2. pont 2.2. alpont g) pontjában, a 4. pont 4.2.1. alpont d) pontjában, valamint a 6. pont 6.2. alpont e) pontjában a „H kódja” szövegrész helyébe a „HP kódja”

szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére