• Tartalom

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról

2021.10.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

1. § Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól a felhasználó által igényelt alábbi szolgáltatásokért:

a)1 számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként az adott naptári éven belüli első alkalmat követően,

b) üzletszabályzat vagy részei másolatának kiadása esetén az adott naptári éven belüli első alkalmat követően,

c) előre fizetős fogyasztásmérő felszerelésének vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének, valamint előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréjének a felhasználó megbízása alapján a földgázelosztónál történő kezdeményezése, kivéve ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor, vagy szociálisan rászorulónak minősülő fogyasztó esetén kétévente egy alkalommal,

d) formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása az adott naptári évben az első alkalmat követően,

e) a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 28/A. § (4) bekezdése szerinti megbízottként történő, összevont kezelése a felhasználó első változtatási igényét követően.

2. § Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet

a) az általa könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és

b) az általa tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

3. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes köteles a 2. § szerinti esetekben felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni.

(2) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni az (1) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

4. § Nem kérhető a 2. § szerinti külön díj abban az esetben, ha az egyetemes szolgáltató a szerződésszegés miatt kötbérigényt érvényesít. Jogosult az egyetemes szolgáltató a 2. § szerinti külön díjra abban az esetben, ha ezen igazolt költsége a kötbérigényt meghaladta.

2. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

5. §2 (1) Az 1. § a) és b) pontja szerinti szolgáltatásokért kérhető külön díj mértéke 700 Ft, függetlenül az oldalak számától.

(2) A 2. § szerinti szolgáltatásokért kérhető külön díj mértéke 700 Ft, függetlenül az oldalak számától.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

3. Vegyes rendelkezések

6. § (1) A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjának – a GET 104/A. §-a szerinti költség-felülvizsgálatok közötti időszakban –, árszabályozási időszakon belüli, rendszeres éves árkorrekció keretében történő megállapítása a 3. melléklet szerinti inflációkorrekciós módszertan alapján történik.

(2) A árszabályozási időszakon belül a miniszter a Hivatal javaslata alapján rendkívüli ármegállapítás keretében dönthet a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások körének és díjainak árszabályozási cikluson belüli felülvizsgálatáról.

7. § (1) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók tájékoztatása céljából az e rendelet szerinti szolgáltatások listáját és azok díjainak érvényes, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az ügyfélszolgálati irodáiban és internetes honlapján köteles hozzáférhetővé tenni azok változását követő 3 munkanapon belül.

(2) Az e rendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

8. § Amennyiben az egyetemes szolgáltató a felhasználó megbízottjaként rendel meg külön díj ellenében végezhető szolgáltatást a földgázelosztótól, az annak külön díjával való elszámolás közvetlenül a felhasználó és a földgázelosztó között történik.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)3

1. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez4

2. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez5

3. melléklet a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez6

Az infláció árszabályozási időszakon belüli rendszeres éves árkorrekció keretében történő figyelembevételére vonatkozó szabályok

1. 2022. október 1-jétől az 5. § (1) és (2) bekezdésében megállapított külön díjak mértékének változása gázévenként:

kd = kde × zh

ahol zh megállapítása a 2. pont szerint történik.

2. Rendszeres éves árkorrekció:

2.1. Az árszabályozási időszakon belüli rendszeres éves árkorrekció során az egyetemes szolgáltató jogosult a különdíjas tevékenység költségeit személyi jellegű és nem személyi jellegű kompozit index-szel (a továbbiakban: kompozit index) korrigálni. A korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha a kompozit index meghaladja a „k” hatékonyságjavulási tényező értékét.

2.2. A hatékonyságjavulási tényezővel korrigált inflációkövetési tényező meghatározása:

2.2.1. A hatékonyságjavulási tényezővel korrigált kompozit index követési tényező mértéke, ha a kompozit index nem haladja meg a hatékonyságjavulási tényező értékét:

zh = 1

2.2.2. A hatékonyságjavulási tényezővel korrigált kompozit index követési tényező mértéke, ha a kompozit index meghaladja a hatékonyságjavulási tényező értékét:

zh = z – k

3. Jelölések:

k:    hatékonyságjavulási tényező értéke 1,5%

kd:    a külön díj ellenében végezhető tevékenységek díjainak mértéke

kde:    a külön díj ellenében végezhető tevékenységek díjainak mértéke a megelőző időszakban

z:    a következő gázévre érvényes rendszeres éves árkorrekciós javaslatban számított kompozit index követési tényező (hatékonyságjavulási tényező nélkül), értéke megegyezik a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. melléklete szerinti, adott időszakra számított „z” értékével

zh:    a következő gázévre érvényes rendszeres éves árkorrekciós javaslatban számított, hatékonyságjavulási tényezővel korrigált kompozit index követési tényező.

1

Az 1. § a) pontja a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. mellékletet a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. mellékletet a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. melléklet a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére