• Tartalom

72/2016. (XI. 3.) FM rendelet

72/2016. (XI. 3.) FM rendelet

az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.11.04.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 2–5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

1. § Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet] 1. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„10. tárgyév: a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő a támogatást kérelmezi.”

a) 3. § (1) és (2) bekezdésében a „2015. évre” szövegrész helyébe a „tárgyévre” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „25 000 egyed” szövegrész helyébe a „32 000 egyed” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a „mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti küszöbértékre” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretre” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „2015. december 11-éig” szövegrész helyébe a „tárgyév december 23-áig” szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében a „2016. június 30-áig” szövegrész helyébe a „tárgyévet követő év június 30-áig” szöveg

lép.

2. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

3. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 9–18. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő 19. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. homogén ültetvény: legalább 95%-ban egy faj azonos vagy különböző korú egyedeiből álló ültetvény;
10. mezőgazdasági termelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;
11. minősített szaporítóanyag:
a) a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 1., 3., és 4. számú mellékletében meghatározott paramétereknek teljeskörűen megfelelő,
b) a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1–3., 5–9. számú mellékletében meghatározott paramétereknek teljeskörűen megfelelő vagy
c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pontban meghatározott mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és 20. §-a szerint minősített, standard szaporítóanyag, amely a termesztésben felhasználható;
12. minősítési eljárás:
meghatározott paraméterek teljes körére lefolytatott minősítés vagy
c) a zöldségnövények és az ipari zöldségnövények vonatkozásában, a b) pontban meghatározott mellékletekben nem nevesített kultúrák esetében az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 19. és 20. §-a szerinti, standard szaporítóanyag minősítésére vonatkozó eljárás;
13. szaporítóanyag: vetőmag, palánta, dugvány, gumó, hagyma vagy hagymagerezd;
14. támogatási időszak: 2015. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszak;
15. tárgyév: a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő a támogatást kérelmezi;
16. tejhasznú tehén: Angelni (85), Ayrshire (14), Borzderes (03), Brown Swiss (88), Dán vörös (61), Egyéb tejhasznú (99), Holstein-fríz (22), Jersey (12), Kosztromai (15), Norvég vörös (62), SMR (60) fajtához vagy tejtermelés céljából kettőshasznú fajtához tartozó, legalább huszonnégy hónapos nőivarú szarvasmarha;
17. termeléshez kötött közvetlen támogatás: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 52. cikke szerinti támogatás;
18. tételazonosító: a minősített szaporítóanyag-tétel azonosító adatait tartalmazó egyedi számsor, azonosító szám;
19. tőszámbeállottság: a tárgyévben az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területen a termés hozatalára képes egyedek és a telepítési engedélyben meghatározott tőszám szerinti egyedek – telepítési engedély hiányában a területen meghatározó térállásra jellemző tőszám alapján számított egyedek – aránya.”

4. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását

saját beszerzés esetén)

aa) saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számlával vagy
ab) ha a saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza az aa) alpontban meghatározott adatokat, akkor a saját nevére szóló érvényes számlával és az (5a) bekezdésben felsorolt dokumentumok valamelyikével”

(igazolja.)

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (5) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását

termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetén)

cc) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes, a fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számla másolatával (amelyen a feltüntetett vételár kitakarható) vagy
cd) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számla másolatával – amelyen a feltüntetett vételár kitakarható – és az (5a) bekezdésben felsorolt dokumentumok valamelyikével”

(igazolja.)

„(5a) Az (5) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti számlához vagy a c) pont cd) alpontja szerinti számla másolatához a következő dokumentumok valamelyikét kell csatolni:
a) a minősített szaporítóanyag címkéje,
b) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolás,
c) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevél, palánta kísérő okmány,
d) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvány vagy
e) a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt dokumentum, amely tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához szükséges adatokat, valamint a számlán szereplő tételekhez kapcsolódóan a fajra, a fajtára, a mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatokat.
(5b) Az (5) bekezdésben foglaltak teljesülését az MVH helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja.”

(4) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (6) és (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az (1) bekezdés c), d), f) és g) pontja szerinti támogatás igénylése esetén a mezőgazdasági termelőnek az (5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat azok kiállításától számított öt évig meg kell őriznie. Ha a mezőgazdasági termelő által megadott adatok alapján nem állapítható meg a minősített szaporítóanyag 3., 4., 6. és 7. melléklet szerinti mennyiségben történő felhasználása, akkor az MVH a helyszíni ellenőrzés keretében bemutatott dokumentumok alapján dönt.
(6a) Ha az (5) bekezdésben felsorolt dokumentumok valamelyike nem magyar nyelvű, akkor az ügyfélnek a dokumentumról a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 2. §-ában meghatározott képesítéssel rendelkező szakfordító általi fordítással kell rendelkeznie. Több, csak számjegyek vonatkozásában eltérő, de a fordítás szempontjából azonos szövegtartalmú dokumentum esetén egy dokumentum fordítása mellett a szövegazonosságról a mezőgazdasági termelőnek nyilatkoznia kell.”

5. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 19/A. alcíme a következő 22/F. §-sal egészül ki:

22/F. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2016. (XI. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet] megállapított 1. § 19. pontját, 14. § (5) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontját, c) pont cc) és cd) alpontját, (5a), (6), (6a), (7), (7a), (11) és (12) bekezdését, 17. § (1) bekezdés b) pontját, 18. § b) pontját, 20. § (1) bekezdés c) pontját, valamint 21. § (1) bekezdés b) pontját a 2016. évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelem alapján indult, a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

a) 1. § 4. pontjában az „a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet)” szövegrész helyébe az „az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

b) 1. § 4. és 5. pontjában az „az 1308/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az „a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1306/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletben, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-ei 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben (a továbbiakban: 640/2014/EU rendelet) és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-ei 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: 809/2014/EU rendelet)” szövegrész helyébe az „az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben és a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „640/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe a „640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet” szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 23. § e) pontjában a „809/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe a „809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,

f) 10/A. §-ában az „az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „a 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet” szöveg,

g) 14. § (7) és (7a) bekezdésében az „a (6) bekezdés alapján csatolt” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdés szerinti” szöveg,

i) 14. § (12) bekezdésében az „a 14. § (5)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdés” szöveg,

lép.

3. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

7. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § (1) bekezdés 11–26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő 27. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„11. konyhakert: olyan, a gazdaság más földterületeitől elkülöníthető terület, amelyen a gazdaság saját felhasználására és nem értékesítésre történő termelés folyik, továbbá a szabadidős kert, a park, a pázsit, és a közös használatú háztartások földterülete (például kutatóintézetek, vallási közösségek, kollégiumok, börtönök területe), feltéve hogy ezekre a területekre vonatkozóan teljesülnek a mezőgazdasági üzemre vonatkozó jogszabályi előírások és támogatási jogosultsági feltételek;
12. környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, Natura 2000 területnek minősülő és a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) lehatárolt tematikus fedvény szerinti földterület;
13. másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után a következő év első növényének vetéséig betakarított vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott növénykultúra;
14. mechanikai gyomirtás: minden olyan talajművelő eszközzel végzett művelet, amely alkalmas a gyomnövény vegyszerek használata nélküli ritkítására, elpusztítására;
15. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti adatbázis;
16. mezőgazdasági termelő: az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;
17. minősített szaporítóanyag: a szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 1., 3., és 4. számú mellékletében meghatározott paramétereknek teljeskörűen megfelelő szaporítóanyag;
18. nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület: a 2. mellékletben felsorolt, vagy a 21. § (2) bekezdésében meghatározott bármely nitrogénmegkötő növénnyel vagy azok keverékével hasznosított földterület;
19. ökológiai gazdálkodásba vont terület: tanúsító szervezet által tanúsított, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2013. (V. 14.) VM rendelet] szerint hasznosított földterület;
20. ökológiai jelentőségű másodvetés: a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után és a következő év első növényének vetése előtt, tárgyév július 1-jétől október 1-jéig terjedő időszakban – a 3. mellékletben felsorolt, vagy a 22. § (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból – vetett növényállomány, amelyet zöldtrágyának, vagy téli takarónövénynek használnak és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak;
21. parlagon hagyott terület: adott tárgyévre vonatkozóan az a legalább 0,25 hektár nagyságú szántóterület, amelyen a pihentetési időszakban semmilyen növénykultúrát nem vetnek vagy telepítenek, és nem takarítanak be;
22. rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény: a 4. mellékletben felsorolt növényekből álló, a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő ültetvény;
23. szántóterület: a szántóföldi növénytermesztés céljából megművelt vagy szántóföldi növénytermesztés céljára rendelkezésre álló földterület, beleértve a parlagon hagyott területet és az ideiglenes gyepterületet is;
24. táblaszegély: a szántóterülettől elkülönülő, de azzal közvetlenül határos, legalább egy méter és legfeljebb húsz méter széles, jellemzően vonalas kiterjedésű, legalább 50%-ban lágy szárú növényzettel borított földterület;
25. tájelem: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] szerinti védett tájképi elem, valamint a fás sáv, a fasor, a táblaszegély, és a vizesárok;
26. víz alatt álló kultúra: rizs, indiánrizs;
27. vizesárok: öntözés vagy vízelvezetés céljára szolgáló mesterséges létesítmény és a hozzá tartozó legfeljebb két méter széles part menti földterület, amelynek együttes szélessége legfeljebb hat méter, kivéve a betonnal vagy egyéb mesterséges szilárd burkolattal ellátott csatornákat, műtárgyakat.”

8. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7a)–(7c) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Azokat a területeket, amelyeken vetőmagkeveréket vetnek, a keverékben található egyes növénykultúráktól függetlenül úgy kell tekinteni, hogy az adott területet egyetlen növénykultúra borítja. Több vetőmagkeverék használata esetén, ha a vetőmagkeverékek összetevői egymástól eltérnek, akkor a vetőmagkeverékeket különböző növénykultúrának kell tekinteni. Ha két vagy több keverék összetevői között részleges fajbéli egyezőség áll fenn, akkor azon keverékek területét kell egybeszámolni, ahol a fajbéli egyezőség vagy fajösszetétel arányai a legközelebb állnak egymáshoz.
(7a) A mezőgazdasági termelő által az egységes kérelemben egyéb, nem beazonosítható diverzifikációs növénykultúraként bejelentett területeken elhelyezkedő növénykultúrákat a diverzifikáció szempontjából azonos, egyéb növénykultúrának kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a területen milyen növényfajba tartozó növénykultúrát termesztenek.
(7b) Azon a területen, ahol a vegyes növénytermesztés úgy valósul meg, hogy két vagy több növénykultúrát külön sorban termesztenek, az adott növénykultúra akkor számít külön növénykultúrának, ha az érintett terület legalább 25%-át elfoglalja.
(7c) A mezőgazdasági termelő által az egységes kérelemben konyhakertként bejelentett területen elhelyezkedő növénykultúrákat a diverzifikáció szempontjából azonos növénykultúrának kell tekinteni függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termelő a területen milyen növényfajba tartozó növénykultúrát termeszt.”

9. § (1) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Állandó gyepterület visszaállítására az a mezőgazdasági termelő kötelezhető, aki az állandó gyepterület arányának (2) bekezdés szerinti csökkenésének évét megelőző két naptári évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelme alapján olyan földterülettel rendelkezik, amely állandó gyepterületként vagy állandó legelőként használt földterületből valamilyen más célú földterületté lett átalakítva. A visszaállítási kötelezettség megállapítása során az utólagos erdőtelepítéssel érintett állandó gyepterületet – a karácsonyfa-ültetvények és energetikai faültetvények kivételével – figyelmen kívül kell hagyni.
(5) A mezőgazdasági termelők visszaállítási kötelezettségének mértékét a mezőgazdasági termelők által az állandó gyepterület arányának (2) bekezdés szerinti csökkenésének évét megelőző két naptári évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmek alapján valamilyen más célú földterületté átalakított állandó legelőnek és állandó gyepterületnek minősülő földterületek méretével arányosan kell megállapítani.”

(2) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 12. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az MVH tárgyév december 31-ig dönt a mezőgazdasági termelőt terhelő egyéni visszaállítási kötelezettségről, annak mértékéről és határidejéről, amelynek lejárta nem eshet a következő évi egységes kérelem benyújtására előírt határidő lejártánál későbbi időpontra.
(8) A visszaállítási kötelezettség alól mentesül
a) az a mezőgazdasági termelő, aki kistermelői támogatásban részesül,
b) a mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági üzem azon része tekintetében, amely a 3. § alapján ökológiai gazdálkodásban vesz részt,
c) az a mezőgazdasági termelő, akinek terhére legfeljebb 0,25 hektár nagyságú területet érintő visszaállítási kötelezettség lenne megállapítható.
(9) A mezőgazdasági termelő a visszaállítási kötelezettségének
a) a feltört vagy átalakított, állandó gyepterület állandó gyepterületté történő visszaállításával,
b) a feltört vagy átalakított, állandó gyepterület helyett – az erdőterület kivételével – más terület állandó gyepterületté alakításával, vagy
c) meglévő ideiglenes gyepterület állandó gyepterületté alakításával
tehet eleget.
(10) A visszaállítást az erre vonatkozó kötelezettséggel érintett földterületenként legalább 0,25 hektár kiterjedésű földterületen kell elvégezni. A visszaállítási kötelezettség nem teljesíthető a 3. §-ban foglaltak alapján ökológiai gazdálkodásban részt vevő területen.”

(3) A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 12. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az állandó gyepterületté visszaállított vagy állandó gyepterületként létrehozott terület a visszaállítás vagy létrehozás időpontjától állandó gyepterületnek minősül, és azt a visszaállítás vagy létrehozás időpontjától számított öt évig fenn kell tartani. Meglévő ideiglenes gyepterület állandó gyepterületté alakításának esetében a fenntartási kötelezettség az ideiglenes gyepterület telepítésétől számított öt évig áll fenn.”
„(15) A visszaállítási kötelezettség elmulasztása, részleges teljesítése vagy a visszaállított gyepterület fenntartására vonatkozó előírások megsértése esetén az MVH a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 25. cikke szerint jár el.”

10. § A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 26/A. alcíme a következő 27/E. §-sal egészül ki:

27/E. § (1) E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2016. (XI. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet] megállapított 3. § (4) bekezdését, 8. § (7)–(7c) bekezdését, valamint 12. § (2), (4), (5) és (7)–(10) bekezdését a 2016. évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelem alapján indult, a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 8. § (4) bekezdését a 2016. évben benyújtott egységes kérelemre indult eljárásokban nem kell alkalmazni.”

a) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában az „(a továbbiakban: 1305/2013/EU rendelet)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés 3. pontjában az „a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet)” szövegrész helyébe az „az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

c) 2. § nyitó szövegrészében, 3. § (2) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az „1307/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

d) 2. § nyitó szövegrészében a „közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 639/2014/EU rendelet)” szövegrész helyébe a „639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdésében az „1307/2013/EU rendelet” szövegrészek helyébe az „1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében az „augusztus 1-jéig” szövegrész helyébe az „augusztus 31-éig” szöveg,

g) 12. § (1) és (2) bekezdésében a „639/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe a „639/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,

h) 12. § (2) bekezdésében a „legalább 0,5%-ot meghaladó” szövegrész helyébe a „0,5%-ot meghaladó” szöveg,

i) 13. § (1) bekezdés h) pontjában az „1305/2013/EU rendelet” szövegrész helyébe az „1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

j) 28. § a) pontjában az „az aktív mezőgazdasági termelők” szövegrész helyébe az „a mezőgazdasági termelők” szöveg

lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

13. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését a vetést követő tizenöt napon belül be kell jelentenie. A tárgyév szeptember 30-áig betakarított vagy beforgatott másodvetést, ökológiai jelentőségű másodvetést vagy zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetést a betakarítástól vagy beforgatástól számított tizenöt napon belül kell bejelenteni. A szeptember 30-a után betakarított vagy beforgatott másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés vagy zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés betakarítási vagy beforgatási időpontját a következő évi egységes kérelem benyújtásának időpontjáig kell bejelenteni.
(3) Az ökológiai jelentőségű másodvetés kivételével a betakarítást vagy beforgatást – annak tervezett időpontját legalább öt nappal megelőzően – külön is be kell jelenteni. A vetést, beforgatást vagy betakarítást az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell az MVH-nak bejelenteni. Az ugyanazon másodvetésre vonatkozó tényleges vetési, betakarítási és beforgatási időpontokat külön kell bejelenteni.
(4) Ha a mezőgazdasági termelő az ökológiai jelentőségű másodvetésre vonatkozóan valamely bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és az adminisztratív és helyszíni ellenőrzés megállapításai nem zárják ki az ökológiai másodvetés szabályszerűségét, akkor az MVH a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt az eljárási törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírságot a támogatás kifizetése esetén is jogosult kiszabni.”

14. § A 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet a következő 29/B. §-sal egészül ki:

29/B. § (1) E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2016. (XI. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet] megállapított 20. § (2)–(4) bekezdését a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 5. § (1) bekezdését a 2016. évben benyújtott egységes kérelemre indult eljárásokban nem kell alkalmazni.”

5. A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 67/2016. (X. 13.) FM rendelet módosítása

16. § A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 67/2016. (X. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 67/2016. (X. 13.) FM rendelet] a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § E rendeletnek az egyes közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 72/2016. (XI. 3.) FM rendelettel [a továbbiakban: 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet] megállapított 6. § (2) bekezdését a 72/2016. (XI. 3.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

17. § A 67/2016. (X. 13.) FM rendelet 6. § (2) bekezdésében a „csökkentési együttható mértéke: 0,93” szövegrész helyébe a „csökkentési együttható mértéke legfeljebb 0,95” szöveg lép.

6. Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. november 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére