• Tartalom

74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

74/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

egyes közúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.29.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,– a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 24. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R1. 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „tachográf-kártya kiadásával összefüggő hatósági eljárásának” szövegrész helyébe a „hatósági eljárások” szöveg lép.

2. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

3. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. §-a a következő 46. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

„46. Érvényes vezetői engedély, igazolvány: a közlekedési hatóság által kiadott jogerős vezetői engedély, igazolvány, annak időbeli hatálya alatt.”

4. § Az R2. 9. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a 10. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint igazolja a közlekedési hatóság részére.
(11) Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a (10) bekezdésben meghatározott módon nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki.”

5. § Az R2. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 9. § (10) bekezdésében meghatározott feltétel igazolható:
a) személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
ba) eredeti példányával,
bb) a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
bc) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
bd) külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.”

6. § Az R2. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően „C” vagy „D” kategóriás rutinvizsgát, valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, azonban forgalmi vizsgára „C” kategória esetén csak a 18. életév, „D” kategória esetén csak a 21. életév betöltése után bocsátható.”

7. § Az R2. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.”

8. § Az R2. 16. § e) pontja a következő ed) alponttal egészül ki:

[A közlekedési hatóság

a szakoktatókról, az iskolavezetőkről, a vizsgabiztosokról és a képző szervekről központi nyilvántartást (névjegyzéket) vezet; a vizsgabiztos, a szakoktató, valamint az iskolavezető részére kiadott tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja és a vizsgabiztost, a szakoktatót és az iskolavezetőt törli a névjegyzékből, ha a tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket súlyosan vagy 2 éven belül ismételten megsértette. A rendelkezések súlyos megsértésének minősül különösen:]

ed) ha a kijelölt biztosító személy feladatainak ellátásán túlmenően a szakoktató a járművezetéssel járó gyakorlati oktatás és az azt követő vizsga során – ide nem értve az „AM”, az „A1”, az „A2”, az „A” és a „T” kategóriás gyakorlati oktatást és az azt követő vizsgát – nem tartózkodik a járműben,”

9. § Az R2. 33/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Tehergépkocsi és autóbuszvezetői alapképesítést és továbbképzési képesítést – a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott – azon személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki]

b) EGT-államban vagy nem EGT-államban állampolgársággal rendelkező olyan gépkocsivezető, akinek szokásos tartózkodási helye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 165/2014/EU rendelet) 26. cikke rendelkezései szerint Magyarországon van, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategóriájú – vagy ezekkel egyenértékűnek elismert – vezetői engedéllyel nem rendelkezik, és a 33/B. §-ban meghatározott alapképesítést kívánja megszerezni.”

10. § (1) Az R2. 33/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos vizsgán a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos szakmai követelményeket e rendelet alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A sikeresen vizsgázó részére – érvényes vezetői engedély megléte esetén – a közlekedési hatóság a 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes, a 14. mellékletben meghatározott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki.”

(2) Az R2. 33/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó szakmai követelményeket e rendelet alapján a közlekedési hatóság határozza meg.”

11. § Az R2. 33/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az alapképesítés és a továbbképzési képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzésen részt vett gépkocsivezető részére – sikeres vizsga alapján – vezetői engedélye érvényessége esetén a közlekedési hatóság a 14. mellékletben meghatározott, a 95. kódszámot tartalmazó, öt évig hatályos „Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-t ad ki. A Gépjárművezetői képesítési igazolvány – a gépkocsivezető választása szerint – személyesen vehető át a közlekedési hatóság hivatalos helyiségében, illetőleg postai úton külön hivatalos iratként továbbítható.”

12. § Az R2. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

42. § (1) Ez a rendelet
a) a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2000/56/EK bizottsági irányelvnek és 2008/65/EK bizottsági irányelvnek;
b) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 2. cikke, 5. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint 10. cikk (2) és (3) bekezdése kivételével;
c) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a mezőgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2004. április 26-i 2004/66/EK tanácsi irányelv Melléklet IV. rész 2. pontjának;
d) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/103/EK tanácsi irányelv Melléklet A. rész 6. pontjának;
e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
f) a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
g) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2012. november 19-i 2012/36/EU bizottsági irányelvnek;
h) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/22/EU tanácsi irányelv Melléklet A. rész 4. pontjának;
i) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2013. október 2-i 2013/47/EU bizottsági irányelvnek;
j) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. július 1-jei 2014/85/EU bizottsági irányelv Melléklet 1. pontjának
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

13. § (1) Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 7. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az R2. 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. § Az R2.

a) 11. § (4) bekezdésében a „kategóriás, kategóriás forgalmi vizsgára” szövegrész helyébe a „kategóriás forgalmi vizsgára”,

b) 27. § (7) bekezdésében az „A 2005. július 1. napját” szövegrész helyébe az „Az 1995. július 1. napját”,

c) 3. számú melléklet 3.2. pontjában a „Tanterv és Útmutatók” szövegrész helyébe a „Tantervi és Vizsgakövetelmények”,

d) 8. számú melléklet 7.5.7.2. pontjában a „Sikertelen vizsga esetén a gépkocsit visszavezeti, a vizsgabiztost visszaviszi a kiindulási helyre.” szövegrész helyébe a „Sikertelen vizsga esetén a gépkocsit tovább vezetve, a vizsgabiztost elviszi a következő vizsga kiindulási helyére.”,

e) 8. számú melléklet 7.5.7.3. pontjában a „Sikertelen „T” kategóriás forgalmi vizsga esetén a vizsgabiztos visszavezeti a járművet a kiindulási helyre.” szövegrész helyébe a „Sikertelen „T” kategóriás forgalmi vizsga esetén a vizsgabiztos vezeti a járművet a következő vizsga kiindulási helyére.”,

f) 12. számú melléklet 4.3. pont a) alpontjában a „3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK rendelet és a 2002/15/EK irányelv” szövegrész helyébe az „561/2006/EK, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv”,

g) 12. számú melléklet 4.4. pont a) alpontjában a „3820/85/EGK, az 561/2006/EK, a 3821/85/EGK rendelet és a 2002/15/EK irányelv” szövegrész helyébe az „561/2006/EK, a 165/2014/EU rendelet és a 2002/15/EK irányelv”,

h) 12. számú melléklet 5. pontjában a „gyakorlati vizsgatárgyakhoz” szövegrész helyébe a „gyakorlati tan- és vizsgatárgyakhoz”,

i) 13. számú melléklet 4.3. pont a) alpontjában és a 4.4. pont a) alpontjában a „3821/85/EGK rendelet” szövegrész helyébe a „165/2014/EU rendelet”

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R2. 14. § (7) bekezdése.

3. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet módosítása

16. § A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) (a továbbiakban: AETR Megállapodás), valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-ei 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó tevékenységet végző]

d) a közúti vagy telephelyi ellenőrzési feladatát ellátó közlekedési hatóságra és ennek jogkörében eljáró személyre (a továbbiakban: közúti ellenőrre)”

(terjed ki.)

17. § Az R3. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beszámolási időszakban az ellenőrző szervek által önállóan végzett ellenőrzések – a közúti szállítást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 15. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott – adatait naptári negyedévenként összesíti a közlekedési hatóság.”

18. § Az R3. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

19. § Az R3.

a) 4. § (2) és (3) bekezdésében az „Az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság”,

b) 3. melléklet 1. és 2. táblázatában a „3821/85/EGK rendelet” szövegrész helyébe a „165/2014/EU rendelet”

szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

21. § Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R1. 1. számú melléklet IV. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. FEJEZET
A MENETÍRÓ KÉSZÜLÉKRŐL SZÓLÓ MINISZTERI RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

1.

A menetíró szerelőműhely engedélyezéséhez kapcsolódó díjak

 

1.1.

Menetíró szerelőműhely engedélyezésének díja telephelyenként

175 900 Ft

1.2.

Menetíró szerelőműhely engedélyének módosítása

17 590 Ft

1.3.

Menetíró szerelő engedélyezésének díja

5 000 Ft

 

 

 

2.

A fizetendő díj kártyánként

 

2.1.

Járművezetői kártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700 Ft

2.2.

Műhelykártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700 Ft

2.3.

Vállalkozási kártya kiadása, cseréje, pótlása

7 700 Ft

2.4.

Ellenőrző kártya kiadása, cseréje, pótlása

3 500 Ft

2. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R2. 2. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képző szerv a tanuló részére írásos tájékoztatót állít össze, amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:)
„9. a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit kategóriánként, az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá:
a) az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módját,
b) azt, hogy a közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg,
c) azt, hogy a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását,”

3. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az R2. 3. számú melléklet 3.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2.4. Képzés elvégzésének igazolása
A vizsgára jelentkezéshez előírt képzési rész (tantárgy) elvégzését tanúsító igazolást az e-learning képzés esetén minden esetben, tantermi képzés esetén a tanuló kérelmére az iskolavezető köteles a befejezést követő 3 munkanapon belül a tanuló részére kiadni, valamint a közlekedési hatóság részére elküldeni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:
a) a képző szerv azonosító adatait (nevét, címét),
b) a tanuló személyes adatait (nevét, anyja nevét, születési dátumát, születési helyét),
c) a tanuló azonosítóját,
d) vezetői engedély kategóriát, amelyre a képzés irányul,
e) a teljesített képzési rész (tantárgy)
ea) megnevezését,
eb) kezdési időpontját,
ec) befejezési időpontját,
f) iskolavezető aláírását,
g) igazolás kiállításának dátumát.”
2. Az R2. 3. számú melléklet 4.1.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentesítések)
„4.1.4.1. Az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.”

4. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

1. Az R2. 7. számú melléklet A) rész 4.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alábbiak általános ismeretének kötelező ellenőrzése:)
„4.1.1. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok; a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet által meghatározott menetíró készülék használata.”
2. Az R2. 7. számú melléklet B) rész 8.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgázónak a következő követelmények kielégítésével igazolnia kell, hogy elő tud készülni a biztonságos vezetésre:)
„8.1.4. A rásegítéses (szervo) fék- és kormányrendszer ellenőrzése; a kerekek, a kerékagyak, a sárvédők, a szélvédők, az ablakok és az ablaktörlők, a folyadékok (pl. motorolaj, hűtőfolyadék, mosófolyadék) ellenőrzése; a műszerfal ellenőrzése és használata, beleértve a 165/2014/EU rendelet által meghatározott menetíró készüléket is.”

5. melléklet a 74/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az R2. 12. számú melléklet 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A közúti forgalomban történő járművezetés oktatása és az azt követő vizsga során a gyakorlati szakoktatónak a járműben kell tartózkodnia, kivéve, ha a kijelölt biztosító személy feladatát látja el. A gyakorlati oktatás és vizsga során alkalmazni kell a 6. § (2) bekezdésének előírásait. A vizsgára gyorsforgalmi utakon (autópályákon és autóutakon) és városi főútvonalon kerüljön sor, amelyek képviselik mindazokat a különböző nehézségeket, amelyekkel a gépjárművezető általában szemben találhatja magát. Kívánatos, hogy e vizsgára különböző forgalomsűrűségi feltételek között kerüljön sor. Az úton töltött vezetési időt optimálisan kell felhasználni, hogy a vizsgázó jártasságát minden olyan forgalmi helyzetben fel lehessen mérni, amilyennel majd valószínűleg találkozni fog.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére