• Tartalom

2016. évi LXXVIII. törvény

2016. évi LXXVIII. törvény

egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról1

2017.06.30.

1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. § A Btv.

a)8

b)9

c)10

d)11

lép.

8. § Hatályát veszti a Btv.

a)–g)12

h)13

i)–m)14

3. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

9. § (1)15

(2) Az OTrT 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló rendeletének részeként a megye területének természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtására az (1) és (2) bekezdésben meghatározott térségi övezeteken túl egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhet, amely övezetek
a) szabályai a településrendezési eszközök készítésére és a településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználási egységek kijelölésére vonatkozhatnak,
b) nem lehetnek ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési tervekkel.”

(3) Az OTrT 12. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A (6) bekezdésben meghatározott övezeteket a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (1) bekezdésében meghatározott tervjavaslatnak tartalmaznia kell.
(6b) A (6) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezeteket a megyei önkormányzat csak a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően fogadhatja el, melyet a miniszter a Tftv. 23/C. § (5) bekezdése szerinti állásfoglalása keretében ad meg. Amennyiben a területrendezésért felelős miniszternek e bekezdésben meghatározott állásfoglalásával a megyei önkormányzat nem vagy csak részben ért egyet, az egyedileg meghatározott övezetekre vonatkozó szabályok csak további egyeztető tárgyalást követően, az egyeztető tárgyalás eredményének figyelembevételével fogadhatóak el.”

(4)16

10. § (1)17

(2) Az OTrT 1/12. melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.

11. § Hatályát veszti az OTrT

a) 2. §

aa) 29. pontja,

ab) 31. pontja,

ac) 32. pontja

ad) 36. pontja,

d)18

4. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosítása

12. §19

5. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) A 4. §, a 7. § c) és d) pontjai, valamint a 8. § h) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 9. § (2) és (3) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint a 11. § a)–c) pontja 2017. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhez20

2. melléklet a 2016. évi LXXVIII. törvényhezTérségi övezetek és azok kapcsolata

 

A

B

1.

Országos Területrendezési Terv

Kiemelt térségi és megyei területrendezési terv

2.

a) Országos ökológiai hálózat

a) Magterület
b) Ökológiai folyosó
c) Pufferterület

3.

b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

4.

c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület

5.

d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

6.

 

d) Erdőtelepítésre javasolt terület

7.

e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

8.

f) Világörökségi és világörökségi várományos terület

9.

g) Országos vízminőség-védelmi terület

10.

h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

11.

 

e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület

12.

 

f) Rendszeresen belvízjárta terület

13.

 

g) Földtani veszélyforrás területe

14.

i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület

15.

 

h) Honvédelmi terület


1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a) pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § b) pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. § a)–g) pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8. § i)–m) pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 9. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 9. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 10. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 11. § d) pontja a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 12. § a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére