• Tartalom

78/2016. (XII. 12.) FM rendelet

78/2016. (XII. 12.) FM rendelet

az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés f) és g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1–4. és 6–8. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1–3. §2

4. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az engedélyes a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásokról legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napján kiállított számlák másolatát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és honlapján közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelméhez csatolva a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig postai úton megküldi a kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatalnak. A támogatási kérelemmel érintett állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó számlákat a baromfifélékre, az egyéb állatfajokra és a vemhes üszőre vonatkozóan külön kell kiállítani, és az azokra vonatkozó támogatási kérelmeket külön kell benyújtani.
(1a) A C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás elvégzésének hónapja
a) sertés állatfaj vonatkozásában a 4. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak,
b) szarvasmarha és baromfi állatfaj vonatkozásában az a hónap, amikor az adott állatfaj kikerült a kedvezményezett telephelyéről,
c) nyúl állatfaj vonatkozásában a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított, „Bizonyítvány a Közösségen belüli kereskedelemhez” című nyomtatvány (a továbbiakban: Traces bizonyítvány) vagy az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítvány (a továbbiakban: „Állategészségügyi bizonyítvány a gazdaságból” nyomtatvány) vagy a harmadik országok által előírt állategészségügyi exportbizonyítvány (a továbbiakban: „Állategészségügyi exportbizonyítvány” nyomtatvány) keltének hónapja,
d) vemhes üsző vonatkozásában a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett igazoláson szereplő tárgyidőszak.”

(2)3

(3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3c) A vemhes üsző esetében az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igényléséhez az engedélyesnek az egyed legalább három hónapos vemhességéről és a tejhasznú vagy kettőshasznú hasznosításáról szóló, szolgáltató állatorvos által kiállított, a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett igazolást kell csatolnia.”

5. § A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2017. évben rendelkezésre álló keret összege 10 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a baromfi ágazatban, 6500 millió forintot az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot pedig vemhes üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a baromfi ágazatban vagy az egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az adott ágazatra a 2017. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a 2017. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az e bekezdésben meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E keretek terhére a 2017. évben elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a 2016. évben elvégzett szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények teljesíthetők.”

6. §4

7. § (1)5

a)–d)6

e) 6. § (3a), (4), (10), (10a) bekezdésében, 3. számú melléklet 7.2. pontjában az „az MVH” szövegrészek helyébe az „a Kincstár” szöveg,

f) 6. § (3a), (8) és (9) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,

g)–h)7

j) 6/C. §-ában az „az MVH PKI” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „– a 3/A. §-ban meghatározott támogatás kivételével –” szövegrész,

b) „A kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról” alcíme,

c) 10. § b) pontja, valamint

2. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

10. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 9. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6a) Ha az MVH vagy a másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét követően hozott döntésében a 4. § szerinti támogatás megállapítására irányuló, a bizottsági rendelet 45. cikkében foglalt kérelmet azért utasította el vagy ilyen kérelem alapján megállapított támogatást azért követelt vissza, mert
a) az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, vagy
b) a beruházás megvalósulását alátámasztó bizonylat a megvalósítás idejét tekintve valótlannak bizonyult,
akkor az MVH a döntését visszavonja, illetve a másodfokú hatóság a helybenhagyó döntését visszavonja, és az elsőfokú döntést megsemmisíti vagy megváltoztatja, feltéve, hogy az érintett beruházás teljesíti a 6. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket, és a termelői csoport a termelői szervezetként történő elismerést megszerezte.”

11. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2016. (XII. 12.) FM rendelettel [a továbbiakban: 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet] megállapított 9. § (6a) bekezdését a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási és bírósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

12. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet

a) 2. § (8a) bekezdés b) pontjában a „2016. november 30-áig” és a „2016. november 30-ig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg,

b) 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „2016. november 30.” szövegrész helyébe a „2017. március 31.” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „2016. november 30-án” szövegrész helyébe a „2017. február 28-án” szöveg,

d) 7. § (1b) bekezdésében a „2017. január 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. április 30-ig” szöveg

lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

13. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a) 1. § 6. pont b) és c) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg,

b) 3. § (4a) bekezdés a) és b) pontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg

lép.

5. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló
127/2013. (XII. 18.) VM rendelet módosítása

14. § A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet [a továbbiakban: 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) full-fat szója: hőkezelési eljárás mellett feldolgozott, teljes zsírtartalmú szójabab.”

15. § A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 6–14/E. § tekintetében a 2. melléklet szerinti adatokat (a továbbiakban: adatok) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az AKI központi elektronikus rendszerén keresztül kell bejelenteni (a továbbiakban: adatszolgáltatás).”

16. § A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A borra vonatkozó heti adatszolgáltatásra kötelezett azon szőlőbor-előállítással (TEÁOR 11.02) foglalkozó szervezet, amely a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévet megelőző három év átlagában 10 000 hl-nél több
a) földrajzi jelzés nélküli,
b) oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve
c) oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel ellátott
bort értékesített.”
14/A. § A szójababra, a full-fat szójára, a szójadarára, valamint a szójaolajra vonatkozóan heti adatszolgáltatásra kötelezett azon takarmányok (TEÁOR 10.91), növényi és állati olajok gyártásával (TEÁOR 10.41) és forgalmazásával, illetve fehérjenövények kereskedelmével (TEÁOR 46.21) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben szójababot, szójadarát vagy szójaolajat vásárolt fel.
14/B. § (1) Az ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre és a feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan heti adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább
a) 2000 tonna almát,
b) 1000 tonna meggyet, illetve
c) 200 tonna bodzát
vásárolt fel.
(2) Az ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre vonatkozóan hetente kell adatszolgáltatást teljesíteni
a) ipari alma esetében az augusztus 15. és november 30.,
b) ipari meggy esetében a június 1. és július 31.,
c) bodza esetében az augusztus 1. és szeptember 30.
közötti adatszolgáltatási időszakban.
(3) A feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan az adatszolgáltatást hetente kell teljesíteni.
14/C. § (1) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre és a feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább
a) 300 tonna ipari paradicsomot,
b) 2000 tonna csemegekukoricát,
c) 1000 tonna zöldborsót, illetve
d) 200 tonna zöldbabot
vásárolt fel.
(2) A feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan az adatszolgáltatást hetente kell teljesíteni.
(3) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélék szerződött területére és mennyiségére, illetve a szerződéses árra vonatkozó adatszolgáltatást évente egyszer,
a) ipari paradicsom esetében július 15-ig,
b) csemegekukorica esetében június 15-ig,
c) zöldborsó esetében április 15-ig,
d) zöldbab esetében május 15-ig
kell teljesíteni.
(4) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre vonatkozóan havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell adatszolgáltatást teljesíteni
a) ipari paradicsom esetében az augusztus 1. és október 31.,
b) csemegekukorica esetében a július 1. és október 31.,
c) zöldborsó esetében a május 1. és július 31.,
d) zöldbab esetében a június 1. és október 31.
közötti adatszolgáltatási időszakban.
(5) A (4) bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra vonatkozik.
14/D. § A hazai termelésű friss fogyasztási célú zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan heti adatszolgáltatásra kötelezett
a) azon zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amelynek árbevétele az előző naptári évben meghaladta az 1,5 milliárd forintot, és
b) az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezet.
14/E. § (1) A harmadik országokból származó zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan adatszolgáltatásra kötelezett minden olyan zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amely az előző naptári évben 50 tonnánál nagyobb mennyiséget importált zöldségfajonként és gyümölcsfajonként.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást naponta, a tárgynapot követő nap 10 óráig kell teljesíteni.”

6. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

18. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 5a. pont b) és c) alpontjában, 5b. pont bb) alpontjában, 2. § (2) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 3. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában, (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg lép.

7. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

19. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 2a. pont bb) alpontjában, 4a. pont b) és c) pontjában, 2. § (2) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 4. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában, (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg lép.

8. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

20. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. § 6. pont b) és c) alpontjában, 2. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 4. § (1) és (3) bekezdése, 5. §-a, 7. § (2) bekezdése, valamint 8. § e), f), i) és j) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú melléklete a következő 7.5. ponttal egészül ki:
„7.5. Vemhes üsző esetén C001 technikai kód alapján történő igényléskor a szolgáltató állatorvos által kiállított igazolás eredeti példánya.”

2. melléklet a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelethez

Állatorvosi igazolás a vemhes üszőre vonatkozóan az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján igényelt támogatáshoz
1. Állattartó adatai
2. Állattartó neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye
3. A gazdaság tenyészetkódja
4. Tárgyidőszak
5. Tejhasznú vagy kettős hasznú vemhes üszők száma a tárgyidőszak utolsó napján (db)
6. Egyedek ENAR azonosítója
7. Nyilatkozat
8. Keltezés, a szolgáltató állatorvos aláírása és bélyegzője.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte 2017. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § g)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére