• Tartalom

8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.03.11.

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

az 5. alcím vonatkozásában a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

2. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

3–7. §3

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8–10. §4

11. § Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. § Az R3. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „5. pont a) alpontjában” szövegrész helyébe a „4. pont a) és b) alpontjában, az 5. pont b) alpontjában” szöveg lép.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. §5

5. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.)
Korm. rendelet módosítása

14–18. §6

6. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 11–12. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) Az 1–10. § 2016. március 2-án lép hatályba.

20. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat 4–5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A bírság összege, forintban

A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető

4.

a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön

200 000

gépjárművezető

 

b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön

50 000

gépjárművezető

 

c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya

300 000

diszpécserszolgálat

5.

Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély

 

a) hiánya, érvénytelensége

800 000

szállító

 

b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól

500 000

gépjárművezető

 

c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy megakadályozása

300 000

feladó, címzett, gépjárművezető

2–3. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. március 12. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14–18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére