• Tartalom

8/2016. (IV. 6.) MNB rendelet

8/2016. (IV. 6.) MNB rendelet

a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról1

2016.05.01.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) az értékpapír vagy betét teljes fedezete mellett nyújtott hitelre,
b) az olyan, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelre, amelynél a szerződés alapján fennálló hitel tőkeösszege folyamatosan növekszik, és a hitel visszafizetése a fogyasztó halálát, illetve a fedezetként szolgáló ingatlan életvitelszerű használatának felhagyását vagy értékesítését követően esedékes.”

(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendeletet – a havi adósságszolgálatnak az 5. §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő beszámítás kivételével – nem kell alkalmazni)

a) a háromszázezer forintot meg nem haladó összegű hitelre – a hitelkeret emelésének kivételével –, amennyiben az ügyfél a hitelkérelem elbírálásakor nem rendelkezik hiteltartozással olyan, a rendelet hatálybalépését követően igényelt hitelből eredően, amelynek eredeti hitelösszege nem haladta meg a háromszázezer forintot;”

(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:

(E rendeletet – a havi adósságszolgálatnak az 5. §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő beszámítás kivételével – nem kell alkalmazni)

j) azon, az ügyfél által kezdeményezett, a rendelet legutolsó alkalmazásától számított három éven belüli, naptári évenként első alkalommal megvalósuló hitelkeret-emelésre, amely esetében:
ja) a hitelkeret emelésének mértéke alkalmanként nem haladja meg a hitelkeret emelés előtti értékének 20%-a és háromszázezer forint közül az alacsonyabb összeget, és
jb) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mutató nem haladja meg a 6. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti értéket a hitelnyújtó számára elérhető, e rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően igazolt, legutolsó információk alapján;
k) a kizárólag a futamidő meghosszabbítására irányuló hitelszerződés-módosítás esetén;
l) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló Korm. rendelet alapján nyújtott hitelre.”

(4) A Rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet
a) 3. és 4. §-át a hitelszerződés kizárólag az adós személyének megváltoztatására irányuló módosításakor,
b) 5. és 6. §-át – a havi adósságszolgálatnak az 5. §-ban foglaltak szerinti megállapítása során történő beszámítás kivételével – a hitelszerződés kizárólag fedezetcsere vagy fedezetkiengedés céljából történő módosításakor
nem kell alkalmazni.”

2. § (1) A Rendelet 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3. fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam joga szerinti, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk 3. pontjában, valamint a harmadik ország joga szerint meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás keretében egy vagy több ügyfél nevére megnyitott számla;”

(2) A Rendelet 2. § 6. pontja a következő c) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

6. havi törlesztőrészlet:)

c) olyan, jelzáloggal biztosított pénzkölcsön tekintetében, amelynél a hitelszerződés feltételei szerint a kamat mértéke legalább 5 éves kamatperiódusokban rögzített, az a) alpontban meghatározott havi törlesztőrészlet 85%-a, amennyiben az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mutató az ezen alpontban meghatározott törlesztőrészlet a) pont szerint történő beszámítása mellett nem haladná meg a 6. § (2) bekezdés a)–c) alpontja szerinti értéket;”

(3) A Rendelet 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„9. igazolt havi nettó jövedelem: az ügyfélnek egy naptári hónapra vonatkozó,
a) a munkáltató, az állami adóhatóság, a magyar vagy valamely külföldi állam ellátást folyósító szerve 12 hónapnál nem régebben kiállított igazolása alapján meghatározható nettó jövedelmei összessége, amelyek után az előírt közterhek levonásra, megfizetésre kerültek,
b) az ügyfél nyilatkozata és az átutalási megbízás jogcímét (ideértve az átutalás „Közlemény” rovatában egyértelműen feltüntetett jogcímet is) tartalmazó fizetési számla kivonat alapján az ügyfél fizetési számláján jóváírt bére, nyugdíja, továbbá egyéb, a magyar vagy külföldi állam által folyósított rendszeres ellátás összege, amelyek után az előírt közterhek – az ügyfél tudomása szerint – levonásra, megfizetésre kerültek,
c) a bíróságnak a megállapításról vagy jóváhagyásról szóló döntése alapján a házastársi tartásdíj, élettársi tartásdíj, valamint az üzletszerűen végzett járadékszolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet végző szervezet által kiállított nyilatkozattal igazolt rendszeres járadék,
d) az a)–c) alpont szerinti, forinttól eltérő pénznemű jövedelmének a Magyar Nemzeti Bank által a havi adósságszolgálat számítását megelőző második munkanapon közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján forintban kifejezett értéke;”

3. § A Rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a „fennálló hitelek más” szövegrész helyébe a „hitelszerződésből vagy közüzemi szolgáltatóval szembeni tartozásból eredő követelés” szöveg,

b) 2. § 6. pont a) alpontjában a „kölcsönszerződésben” szövegrész helyébe a „hitelszerződésben” szöveg,

c) 2. § 8. pontjában a „nyújtásra” szövegrész helyébe a „pénzügyi szolgáltatásként való nyújtására” szöveg,

d) 5. § (5) bekezdésében a „kölcsönszerződés” szövegrész helyébe a „hitelszerződés” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

5. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére