• Tartalom

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól1

2020.10.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1., 2., 3., 4. és 5. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §2 E rendeletet kell alkalmazni a 2017. január 1-jétől a szállítási és az elosztási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. szeptember 30-ig, a tárolási rendszerhasználati díjak tekintetében 2021. március 31-ig tartó árszabályozási ciklusban (a továbbiakban: árszabályozási ciklus)

a) az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjak (a továbbiakban: rendszerhasználati díjak),

b) a rendszerüzemeltető által a felhasználó és a rendszerhasználó igénye alapján, valamint a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjainak (a továbbiakban: külön díjak), valamint

c) a földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért, vagy a korábban vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő díjak (a továbbiakban: csatlakozási díjak)

(a továbbiakban együtt: díjak) megállapítása során.

2. Értelmező rendelkezések

2. §3 (1) E rendelet alkalmazásában:

1. indokolt költség: jogszabálynak vagy az engedélynek megfelelően az engedélyköteles tevékenység folyamatos és biztonságos ellátásához, és a földgázipari vállalkozás működéséhez – hatékony gazdálkodás mellett – ténylegesen szükséges költség, beleértve a tőkeköltséget is;

2. feltételes kapacitás: egy szomszédos nem EU tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező földgázvezeték kiadási pontján felkínált nem kapcsolt és nem megszakítható, külön jogszabályban meghatározott, feltételhez kötött kapacitástermék.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a felhatalmazása alapján kiadott általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi rendelkezések szerint kell értelmezni.

3. A díjak meghatározásának közös alapelvei

3. § (1) A díjak egymással és az áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a legkisebb költség elvének és a rendszerüzemeltetők indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra.

(2) A díjak mértékének szintje és arányai tekintetében figyelemmel kell lenni az előző árszabályozási ciklusban, illetve az adott árszabályozási ciklus előző éveiben hatályos díjmegállapításokra is, és a díjak évenkénti megállapítása során – törekedve a díjmegállapítás folyamatosságára és kiegyenlítettségére – lehetőség szerint kerülni kell az egyik évről másikra történő nagyarányú változtatásokat.

(3) A díjak megállapítása során törekedni kell arra, hogy a rendszerüzemeltetők

a) ösztönözve legyenek gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,

b) érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében,

c) az ellátásbiztonság növelése érdekében ösztönzést kapjanak a fenntartható működéshez szükséges hálózatfejlesztések végrehajtására,

d) ne legyenek ellenérdekeltek a felhasználók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,

e) gazdasági kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket, és

f) kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket.

3/A. 4 Szállítási és nem szállítási szolgáltatások

3/A. § (1) Szállítási szolgáltatásnak minősülnek az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i 2017/460/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/460/EU bizottsági rendelet) 3. cikk 12. pontja szerinti szolgáltatások (a továbbiakban: szállítási szolgáltatások).

(1a)5 A szállítási rendszerüzemeltető a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 5. § a) pontja szerinti feladatkörében a szállítási szolgáltatás hatékony üzemeltetése céljából köteles intézkedni a rendszerszinten felmerülő jelentős többletköltségek elkerülése érdekében.

(1b)6 Amennyiben az (1a) bekezdés szerinti célból igénybe vett eszköz vagy szolgáltatás

a) megfelel a legkisebb költség elvének, és az annak igénybevétele által okozott többletköltségeket a szállítási rendszerüzemeltető a Hivatalnak bemutatta,

b) a rendszerszinten értékelt műszaki-gazdasági optimum érvényesítését szolgálja,

c) megkülönböztetés-mentes és átlátható igénybevétele biztosított,

d) költségét a Hivatal nem vette figyelembe a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapítása során, és

e) a szállítási rendszerüzemeltető annak tervezett igénybevételét és feltételeit március 31-ig bejelenti, és igazolja a Hivatal részére,

úgy annak indokolt költségét a Hivatal az általa határozatban kiadott módszertan alapján elismeri.

(2) Nem szállítási szolgáltatásnak minősül a 2017/460/EU bizottsági rendelet 3. cikk 15. pontja alapján:

a) a szagosítás,

b) a jogcímátvezetés, amelynek során a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által megjelölt partnere számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgáz mennyiség feletti rendelkezési jogot vezet át,

c)7

d) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatások,

e) a 15. § (3) bekezdés b) pontja szerinti csatlakozási szolgáltatások

(a továbbiakban együtt: nem szállítási szolgáltatások).

II. Fejezet

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

4. A rendszerhasználati díjak megállapításának alapelvei

4. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértékegységei:

a) szállítási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év,

b) szállítási forgalmi díj, Ft/MWh,

c) szagosítási díj, Ft/l.

(2) A földgázelosztási díj elemei és mértékegységei:

a) elosztási átalánydíj, Ft/MWh,

b) elosztási alapdíj

ba) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/év,

bb) 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/(m3/h)/év,

c) elosztási forgalmi díj, Ft/MWh,

d) elosztási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év.

(3) Az elosztási átszállítási díj Ft/MWh mértékegységben megállapított díj.

(4) A földgáztárolási díj elemei és mértékegységei:

a) kitárolási díj, Ft/MWh,

b) betárolási díj, Ft/MWh,

c) tárolói kapacitásdíj, Ft/kWh/év.

5. § A szállítási rendszerüzemeltetési díj fedezetet nyújt

a) a szállítási rendszerüzemeltető árszabályozás szerint indokolt működési költségére,

b) a szállítási rendszerüzemeltető indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és tőkeköltségére,

c)8 a szállítóvezeték árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére.

6. § (1) A földgázelosztási díj fedezetet nyújt

a) a földgázelosztó árszabályozás szerint indokolt működési költségére,

b) a földgázelosztó indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és tőkeköltségére,

c) az elosztó hálózat árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére.

(2) Az elosztási díjelemeket értékesítési kategóriánként, az indokolt költségekből kiindulva, az értékesítési kategóriánkénti költségarányok és a mérési körülmények figyelembevételével kell megállapítani.

7. § Az elosztási átszállítási díj fedezetet nyújt

a) a földgázelosztónak az átszállítási tevékenység ellátása során felmerülő indokolt működési költségére és

b)9 az átszállítási tevékenység ellátása során használt elosztóhálózat árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére.

8. § A földgáztárolási díj fedezetet nyújt

a) a földgáztárolói engedélyes indokolt működési költségére,

b) a földgáztárolói engedélyes indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és tőkeköltségére,

c)10 a földgáztároló árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére és

d) a párnagáz tőkefedezeti költségére.

5. Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak megállapítása

9. § (1) Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak (a továbbiakban: induló díjak) megállapítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) először az egyes rendszerüzemeltetők más bevételi forrásból nem finanszírozott indokolt költségeit határozza meg.

(2) A költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a Hivatal a következő csoportosításban vizsgálja és ugyanezen bontásban állapítja meg az indokolt költségeket:

a) működési költségek,

b) eszközök értékcsökkenési leírása,

c) tőkeköltség,

d) elszámolási különbözet.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti működési költségeket a Hivatal a 2015. év kimutatásaiból kiindulva vizsgálja, ennek során figyelembe veszi

a) a 2015. évet megelőző évek és a 2015. év folyamatait,

b) a működési költségeket befolyásoló jogszabályok esetleges módosulását,

c) az egyes rendszerüzemeltetők működési hatékonysága közötti különbségeket,

d) a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárásokat.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti értékcsökkenési leírást és a (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség meghatározásához szükséges árszabályozási eszközértéket a Hivatal

a) az értékelés alá vont eszközök esetében a 2015. évi auditált mérleg kiegészítő mellékletében szereplő, valamint a 2016. évben dokumentáltan aktiválásra kerülő indokolt eszközök várható hasznos élettartama és értékcsökkentett újraelőállítási értékének,

b) az egyéb, átértékelés alá nem vont eszközök esetében a könyv szerinti értéknek

a figyelembevételével határozza meg, amelynek során a hálózatfejlesztési hozzájárulásból, csatlakozási díjakból, vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott, valamint a térítésmentesen átvett eszközök értékét és értékcsökkenését figyelmen kívül kell hagyni.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség hozamtényezőjét a Hivatal a közgazdasági alapelveknek megfelelő módon számított reál adózás előtti súlyozott átlagos tőkeköltség alapján határozza meg, és a hozamtényezőt az árszabályozási eszközértékre vetíti.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti elszámolási különbözet értékét a Hivatal a 2015. évi és az azt megelőző évek tény adatai, valamint a 2015. évi elszámolási különbözetet okozó mérési és technológiai jellemzők és földgáz-vételezési szokások figyelembevételével határozhatja meg.

10. §11 Az indokolt költségek meghatározása során alkalmazott módszerek leírását a Hivatal honlapján közzétett, a GET 104/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

11. § (1) A rendszerhasználati díjakat az indokolt költségek és a kapacitás lekötés, a gázmérő névleges teljesítménye, a felhasználási helyek száma (a továbbiakban együtt: naturália), valamint a földgáz mennyiségi adatok hányadosaként kell meghatározni.

(2) A földgáz mennyiségi adatokat a 2015. évi tény mennyiségi adatokra, vagy a tény mennyiségi adatok alapján számított hőmérséklet korrigált mennyiségre alapozva, a korábbi évek tendenciáira, az árszabályozási időszak során várható tendenciákra, valamint az indokolt árbevétel-igényben elismert mennyiségarányos költségek változására is figyelemmel kell meghatározni.

(3) A naturáliákat a 2015/2016-os gázévi és a 2016. évi adatokból kiindulva, a korábbi évek tendenciáira és az árszabályozási időszak során várható tendenciákra, valamint a földgázellátó rendszer kiépített kapacitásaira figyelemmel kell meghatározni.

(4) Az induló díjak megállapítása során a figyelembevételre kerülő kapacitás-lekötések mértékéről az érintettek érdekeire tekintettel, mérlegeléssel kell dönteni olyan módon, hogy a fizikai és a lekötött kapacitás eltéréséből fakadó kockázatot meg kell osztani a rendszerüzemeltető és a felhasználó között.

12. § (1) Azon átadási-átvételi pontok esetében, amelyek vonatkozásában – tekintettel azok egyedi jellegére – a megelőző árszabályozási ciklusok során a rendszerhasználati díjak külön módszertan szerint kerültek megállapításra, a kiszámítható és átlátható árszabályozás fenntartása érdekében figyelemmel kell lenni a korábbi árszabályozási ciklusok során alkalmazott, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 1. melléklete szerinti külön módszertanra.

(2) A 10 000 felhasználónál kevesebb felhasználót ellátó földgázelosztó által alkalmazandó rendszerhasználati díjat a Hivatal a rendelkezésre álló auditált engedélyesi éves beszámolók, valamint a naturáliák és az ellátott felhasználók összetételét figyelembe vevő elemzéssel határozza meg.

6. Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapítása

13. § (1)12 Az árszabályozási cikluson belül a rendszeres ármegállapítás minden naptári év október 1-jei hatályba léptetéssel történik. A rendszerhasználati díjakat a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően aktualizált indokolt költségek és a (2) és (2a) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott földgáz mennyiségi és naturália adatok hányadosaként kell számítani.

(2) A rendszeres ármegállapítás során figyelemmel kell lenni a megelőző időszakra megállapított díjak szintjére és szerkezetére, valamint a legutolsó rendelkezésre álló naturália és mennyiségi adatokra. A rendszeres ármegállapítás során a figyelembe vehető kapacitás-lekötések mértékéről az érintettek érdekeire tekintettel, mérlegeléssel kell dönteni olyan módon, hogy a fizikai és a lekötött kapacitás eltéréséből fakadó kockázatot meg kell osztani a rendszerüzemeltető és a felhasználó között. A mennyiségi változásokból fakadó kockázatok csökkentése érdekében az árszabályozási ciklus első évét követő évek díjtételeit az ármegállapítással érintett évet megelőző év tényleges mennyiségi adatai, vagy a tény adatok alapján számított hőmérséklet korrigált mennyiségre alapozva, az induló díjak megállapítása során figyelembe vett és az árszabályozási időszak további időszakára várható tendenciákra, valamint az indokolt árbevétel-igényben elismert mennyiségarányos költségek változására is figyelemmel kell megállapítani a Hivatalnak.

(2a)13 A szállítási és nem szállítási szolgáltatások díjait a Hivatal elnöke a díjak hatálybalépése előtt határozatban kiadott referenciaár-módszertan alapján a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendeletében határozza meg.

(3)14 Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerét, az indokolt költségek adott évi aktualizált értékének meghatározására alkalmazott módszerek leírását

a) a tárolás és az elosztás esetében a Hivatal által a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató,

b) a szállítás esetében a (2a) bekezdés szerinti referenciaár-módszertan

tartalmazza.

(4)15 Ha az engedélyköteles tevékenységre vonatkozó – a tárgyévi auditált éves beszámolóban vagy az engedélyesnél az előzetes mérlegben szereplő, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) és a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete szerint kivetett és beszedett pótdíjak, továbbá aukciós díjak nélkül számított – üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény túllépi az egyes rendszerüzemeltetők – kivéve a szállítási rendszerüzemeltető – engedélyköteles tevékenysége által szabadon elérhető nyereség felső korlátját (a továbbiakban: nyereségkorlát), az adott földgázelosztási vagy földgáztárolói engedélyesi tevékenységet végző társaság többletnyereségének a rendszerhasználókkal való megosztása a Hivatallal egyeztetett módon, a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutatóban foglaltak figyelembevételével történik.

(4a)16 A Hivatal a szállítási rendszerüzemeltető esetében a 2017/460/EU bizottsági rendelet 3. cikk 24. pontja szerinti szabályozói számlát üzemeltet, melynek szabályait a referenciaár-módszertan határozza meg.

(5)17 A nyereségkorlát kiszámítására, a többletnyereség rendszerhasználókkal megosztandó mértékének megállapítására vonatkozó útmutatást a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

(6)18 Az elosztás és a tárolás tekintetében a pótdíjak és az aukciós bevételek díjmegállapítás szempontjából történő kezelésére vonatkozó útmutatást a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

(7)19 A szállításra vonatkozó pótdíjak és az aukciós bevételek kezelésére vonatkozó útmutatást a referenciaár-módszertan tartalmazza.

III. Fejezet

A KÜLÖN DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

14. § (1) Az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet a földgázelosztó külön díjat a felhasználótól

a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján:

aa) a fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét,

ab) előrefizetős fogyasztásmérő felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

ac) előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

ad) a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás, a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,

ae) a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása – felhasználási helyenként felszámítva,

af)20 a földgázelosztó számára jogszabályokban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, rendszerhasználati szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli adatok, információk, dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles formában csak az engedélyesnél rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat (különösen számla, tervrajz, térkép) készítését, a távlehívható fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátását azonos mérési időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően,

ag) a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása, valamint a szolgáltatás visszaállítása, ha a hiba bizonyíthatóan a felhasználó tevékenysége miatt keletkezett,

ah) egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata, illetve műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második alkalmat követően,

ai) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerinti műszaki-biztonsági illetve szakmai felügyelet biztosítása,

aj) földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az ellenőrzés alapján a földgáz minősége megfelelő,

b) a felhasználó szerződésszegése esetén a földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása.

(2) A rendszerhasználó igénye alapján a szállítási rendszerüzemeltető az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet külön díjat a rendszerhasználótól:

a) jogcím-átvezetés, amelynek során a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által megjelölt partnere számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgáz mennyiség feletti rendelkezési jogot vezet át,

b) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatások,

c)21

(3) A külön díjak ellenében végezhető szolgáltatások díjait a Hivatal a GET 104. § (2) bekezdésben rögzített módon határozza meg.

(3a)22 A (2) bekezdés szerinti, nem szállítási szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások díját meghatározó módszertant a referenciaár-módszertan tartalmazza.

(4) A külön díjak megállapítása során – a 3. § (3) bekezdéssel összhangban – a következő célkitűzések is irányadóak:

a) a rendszerüzemeltetőkkel szemben felmerülő, túlzott rendszerhasználói igények korlátozása,

b) az egyedi rendszerhasználói igények kielégítése során felmerülő költségekkel arányos bevétel biztosítása, és

c) a felhasználó szerződésszegéséből származó többletkiadások, felhasználó által történő megtérítésének biztosítása.

(5) A külön díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül – a rendszerhasználati díjakkal összehangoltan – módosítható.

IV. Fejezet

A CSATLAKOZÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

15. § (1) A csatlakozási díjak megállapítása során – a 3. § (3) bekezdéssel összhangban – a következő célkitűzések is irányadóak:

a) a csatlakozási igények kielégítéséhez szükséges fejlesztések indokolt átlagos ráfordításainak alapul vétele,

b) a csatlakozási díjak megfizetése révén szerzett jogosultság nagyságának a figyelembevétele,

c) a rendszerhasználók vásárolt kapacitáskategóriánkénti teherbíró képessége szerinti megközelítés alkalmazása,

d) a földgázrendszer jobb kihasználásának elősegítése, és

e) a rendszerüzemeltetőket indokolatlan fejlesztésekre kényszerítő túlzott rendszerhasználói igények korlátozása.

(2) A csatlakozási díjakat a csatlakozások során végrehajtott beruházások jellemzőire tekintettel kell megállapítani.

(3) A csatlakozási díjak fizetésének esetei

a) az elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén

aa) a bekapcsolás,

ab) a fejlesztés,

ac) a kapacitásnövelés,

ad) a rákapcsolás,

b) a szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén

ba) a fejlesztés,

bb) a kapacitásnövelés, valamint

c) a földgáztermelő csatlakozása.

(4)23 Az elosztási csatlakozási a Hivatal országosan egységesen, a GET 104. § (2) bekezdésben rögzített módon határozza meg.

(4a)24 A szállítási csatlakozási díjak meghatározásának módszertanát a referenciaár-módszertan tartalmazza.

(5) A csatlakozási díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül – a rendszerhasználati díjakkal összehangoltan – módosítható.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)25 A 18. § 2018. augusztus 16-án lép hatályba.

(3)26 A 2018/2019-es gázév tekintetében a szállítási rendszerüzemeltető vonatkozásában az engedélyköteles tevékenységre vonatkozó – a tárgyévi auditált éves beszámolóban vagy a szállítási rendszerüzemeltető engedélyesnél az előzetes mérlegben szereplő, az ÜKSZ és a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete szerint kivetett, illetve beszedett pótdíjak és aukciós díjak nélkül számított – üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény túllépi a szállítási rendszerüzemeltető nyereségkorlátját, úgy az adott szállítási rendszerüzemeltetési engedélyesi tevékenységet végző társaság köteles a Hivatallal egyeztetett módon – a Hivatal elnökének a szállítási rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló rendeletében megállapított kiegyenlítő fizetések összegének figyelembevételével – többletnyereségét megosztani a rendszerhasználókkal.

(4)27 A 3/A. §-ban szabályozott eszköz vagy szolgáltatás igénybevételére és feltételeire vonatkozó bejelentési kötelezettségnek a szállítási rendszerüzemeltető a 2020. évben július 31-ig tehet eleget.

8.28

17. §29 (1) Ez a rendelet a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 16-i 2017/459/EU bizottsági rendelet;

b) a 2017/460/EU bizottsági rendelet;

c) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

9. Hatályon kívül helyező rendelkezések

18. §30

1. melléklet a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelethez31

1

A rendeletet a 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.

2

Az 1. § az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3/A. alcímet (3/A. §) az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 3/A. § (1a) bekezdését az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3/A. § (1b) bekezdését az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 3/A. § (2) bekezdés c) pontját a 15/2019. (XII. 14.) MEKH rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § c) pontja az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § b) pontja az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § c) pontja az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. § az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 8. § d) pontja iktatta be, szövege az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 13. § (1) bekezdése az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (2a) bekezdését az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

14

A 13. § (3) bekezdése az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. § (4) bekezdése az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. § (4a) bekezdését az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

17

A 13. § (5) bekezdése a 4/2017. (IV. 26.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 13. § (6) bekezdését a 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 13. § (7) bekezdését az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be.

20

A 14. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja a 6/2018. (VII. 25.) MEKH rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

21

A 14. § (2) bekezdés c) pontját a 14/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 15/2019. (XII. 14.) MEKH rendelet 1. § a) pontja.

22

A 14. § (3a) bekezdését az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 4. §-a iktatta be.

23

A 15. § (4) bekezdése az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 8. § g) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 14. § (4a) bekezdését az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 5. §-a iktatta be.

25

A 16. § (2) bekezdése az 5/2017. (VI. 8.) MEKH rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

26

A 16. § (3) bekezdése az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

27

A 16. § (4) bekezdését az 5/2020. (VI. 2.) MEKH rendelet 2. §-a iktatta be.

28

A 8. alcím (17. §) a 18. § alapján hatályát vesztette.

29

A 17. §-t az 5/2019. (V. 31.) MEKH rendelet 7. §-a iktatta be.

30

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1. melléklet a 18. § alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére