• Tartalom

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

2024.04.10.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a)1 a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű és központi kezelésű előirányzatra (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 11. alpontja szerint a fejezetet irányító szerv vezetője a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c)2 az Ávr. alapján az a) pont szerinti XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és központi kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

II. Fejezet

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. Közös szabályok

2. §3 Az egyes előirányzatok különös felhasználási szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott különös felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal (a továbbiakban: ÁHT azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.

2/A. §4

2/B. §5 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat

1.6 5., 6., 7., 7a., 8., 8aa., 8b., 9., 10., 12., 13., 15., 19., 19a., 20. és 21. sora alapján a 2023/2831/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

2. 5., 6., 7., 9., 10., 14., 15., 19a. és 21. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,

3. 7., 8., 8b. és 21. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás,

4. 7. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,

5. 7., 8., 8b., 14., 19a. és 21. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás,

6. 8a., 11a. és 12. sora alapján a 4–23/A. alcím szerinti támogatás,

7.7 8a. és 13. sora alapján az Európai Bizottság SA.46515 (2016/N), SA.59053 (2020/N) és SA.103592 (2022/N) számú határozatában foglaltakkal összhangban a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások (2022/C 485/01) 1.1.10.1. pontja szerinti, a tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás, 1.1.10.2. pontja szerinti, a tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, 1.1.11. pontja szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából, valamint 1.3.4. pontja szerinti, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez kapcsolódó támogatás,

8. 19b. sora alapján a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/F–8/Z. §-a szerinti támogatás,

9.8 4–26. sora alapján az SA.104850 számú, valamint az azt módosító európai bizottsági határozatokban foglaltakkal összhangban „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret” című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza szerinti támogatás

nyújtható.

3. §9 Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj és a postaköltség fedezetét az előirányzat terhére vagy az előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó állami vezető vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.

3/A. §10 A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenységet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

3/B. §11

III. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

3. Közös szabályok

4. § E fejezet alkalmazásában

1. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

1a.12 acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,

2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3a.13 áttelepítés: ha

a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül,

b) a létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és

c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely, az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg,

4. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

4a.14 bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,

5. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre,

6.15 egy és ugyanazon vállalkozás: a 2023/2831/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

7. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti fejlesztés,

7a.16 elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés,

8. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

9. energetikai infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

10. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerinti megtakarított energiamennyiség,

11. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti beruházási eszköz,

12. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy,

13. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

13a.17 finanszírozási hiány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 118. pontja szerinti hiány,

14. független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak nem tulajdonosa, például a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát,

15. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

16. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

17. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, például kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

17a.18 hivatásos csapat: az a sportszervezet, amely hivatásos sportolót alkalmaz,

17b.19 hivatásos sportoló: az a sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,

17c.20 hőszivattyú: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108b. pontja szerinti gép, készülék vagy berendezés,

18. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

18a.21 induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás,

19. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti csoport,

20. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

21. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

22. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

22a.22 kapcsolt energiatermelés vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 108. pontja szerinti energiatermelés,

23. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

24. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi megszüntetésére vonatkozó terv, például kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés,

25. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti tevékenység,

26. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

27. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

28. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

29. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti entitás,

30. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti létesítmények, erőforrások és szolgáltatások,

31. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

32. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

33. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

34. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti elemzés,

35. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

35a.23 mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

35b.24 mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás,

35c.25 mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás,

36. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

37. működési eredmény: a beruházás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevétele és diszkontált működési költsége – például személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek – közötti pozitív előjelű különbség,

37a.26 nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

38. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

39.27 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,

39a.28 összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos vármegyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,

40. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,

40a.29 primer energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103a. pontja szerinti energia,

40b.30 regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti támogatás,

41. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

42. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

43. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület,

44. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,

45. szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti szabály,

46. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti fejlesztés,

47. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti elv,

48. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerint meghatározott fogalom,

49. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom,

50. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

51. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység,

52. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti művelet,

53. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.

54.31 versenyeztetéses ajánlattételi eljárás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 38. pontja szerinti eljárás.

5. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 8–39. § szerinti támogatási jogcímről és annak szabályairól.

(2)32 A 651/2014/EU bizottsági rendelet, a 2023/2831/EU bizottsági rendelet, a 2012/21/EU bizottsági határozat és a 2023/2832/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(2a)33 A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(3)34 Nem ítélhető meg támogatás

a) – a 4. és 5. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely a támogatás odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozata alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének,

b) – a 4. és 5. alcím szerinti támogatás kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

c) – a 9., 12., 14. alcím szerinti támogatás kivételével – a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez,

d) – a 9., 12., 14. alcím, valamint – ha a támogatás összegét nem a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg – a 4., 5. és a 23/A. alcím szerinti támogatás kivételével – az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásához és forgalmazásához,

e) – a 8–9., 12., 14., 17–17/A. és 19–20. alcím szerinti támogatás kivételével – elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

f) mezőgazdasági termék feldolgozásához és mezőgazdasági termék forgalmazásához, ha

fa) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

fb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

g) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

h) abban az esetben, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

i) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

j) – a 4. alcím szerinti támogatás kivételével – a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat (HL L 336., 2010.12.24., 24. o.) hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére,

k) – a 4. alcím szerinti támogatás kivételével – atomenergia termeléshez.

(4)35 Amennyiben a kedvezményezett a (3) bekezdés c)–f) pontjában kizárt ágazatok bármelyikében és ezektől eltérő egy vagy több ágazatban egyaránt végez tevékenységet, a 4. és 5. alcím szerinti támogatás akkor nyújtható a kedvezményezett részére ez utóbbi egyéb tevékenységhez, ha a kedvezményezett megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztásával vagy számviteli elkülönítéssel – biztosítja, hogy a (3) bekezdés c)–f) pontjában említett kizárt ágazatokban végzett tevékenységek ne részesüljenek a 4. és 5. alcím szerinti támogatásban.

(4a)36 Nem minősül exporttámogatásnak az olyan támogatás, amellyel a kereskedelmi vásárokon való részvétel költségeihez vagy olyan tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeihez járulnak hozzá, amelyek valamely új vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükségesek.

(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet értelmében vett kulturális célú támogatás kivételével csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(7) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(8) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(9)37 A 4. és 5. alcím szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(10) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(12) Az általános forgalmi adó nem támogatható, kivéve, ha az általános forgalmi adóra vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében az nem igényelhető vissza.

6. §38 Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) eljárási és szervezési innováció támogatása esetében meghaladja a vállalkozásonként és projektenként 12,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) az épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás, épület-energiahatékonysági intézkedésekre irányuló beruházási támogatás, az energiahatékonyság-alapú szerződések elősegítésére irányuló támogatás, környezetvédelmi és energetikai tanulmányokhoz és tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás esetében – eltérő rendelkezés hiányában – vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

ba) a 27/B. § (2) bekezdése szerinti, az épületek energiahatékonysága és környezeti teljesítménye együttes javítására nyújtott beruházási támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

c) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 70 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

d) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 11 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 22 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget;

e) innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetében meghaladja klaszterenként a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

f) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

fa) vállalkozásonként és projektenként meghaladja az 55 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 35 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fd) meghaladja az fa)–fc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt vagy a 15. § (5) bekezdés b) pontjában előírt feltételeknek megfelelő projekt esetén,

fe) meghaladja az fa)–fd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják – amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni – és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt észszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

ff) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 8,25 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

g) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 35 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

h) képzési támogatás esetében meghaladja képzési projektenként a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

i) sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 33 millió eurónak vagy 110 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget, vagy sportlétesítményekhez nyújtott működési támogatás esetében meghaladja létesítményenként évente a 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

j) kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként a 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

k) kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

l) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

la) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 165 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

lb) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 82,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

m) regionális beruházási támogatás esetén egy legalább 110 millió euró elszámolható költségű beruházási támogatás esetében vállalkozásonként és projektenként meghaladja

ma) a 24,75 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 30%,

mb) a 41,25 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 50%,

mc) a 49,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a maximális regionális támogatási intenzitás 60%.

7. §39 E rendelet alapján

a) az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2027. június 30-ig,

b) csekély összegű támogatások esetén 2024. június 30-ig,

c) csekély összegű közszolgáltatási támogatások esetén 2024. június 30-ig,

d) a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások szerinti támogatás esetén 2027. december 31-ig

lehet támogatási döntést hozni.

7/A. §40 A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 7–23. alcím hatálya alá tartozó, az Atr. 2. § 6c. pontja szerinti halászati állami támogatás vagy elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén a 10 000 eurónak, egyéb esetben pedig a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. A csekély összegű (de minimis) támogatás

8. §41 (1) A kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 2023/2831/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, bármely három év során Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 2023/2831/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A kedvezményezettnek a 2023/2831/EU bizottsági rendelet 7. cikk (4) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélését megelőző három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(3) A támogatást nyújtó a kedvezményezett részére a 2023/2831/EU bizottsági rendelet 7. cikk (4) bekezdésével összhangban igazolást állít ki a támogatás összegéről bruttó támogatási egyenértékben kifejezve, és annak csekély összegű jellegéről, közvetlenül utalva a 2023/2831/EU bizottsági rendeletre.

(4) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a vonatkozó bizottsági rendeletekben foglalt felső támogatási határok közül a legmagasabb felső határig halmozható.

(5) A támogatás halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

5. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

9. §42 (1) A közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 2023/2832/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, bármely három év során Magyarországon odaítélt csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 750 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 2023/2832/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A kedvezményezettnek a 2023/2832/EU bizottsági rendelet 7. cikk (4) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélését megelőző három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(3) A támogatást nyújtó a kedvezményezett részére a 2023/2832/EU bizottsági rendelet 7. cikk (4) bekezdésével összhangban igazolást állít ki a támogatás összegéről bruttó támogatási egyenértékben kifejezve, és annak csekély összegű jellegéről, közvetlenül utalva a 2023/2832/EU bizottsági rendeletre.

(4) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a vonatkozó bizottsági rendeletekben foglalt felső támogatási határok közül a legmagasabb felső határig halmozható.

(5) A támogatás halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(6) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

6. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. §43 (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezés (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett – ide nem értve a szárazföldi közlekedést biztosító vállalkozásokat – részére nyújtható, amennyiben

a) a támogatás összege nem haladja meg éves szinten a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és

b) a támogatást közlekedésen és a közlekedési infrastruktúrán kívüli területeken nyújtják.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti támogatás összege a megbízás időszaka alatt változik, az éves összeg a megbízási időtartamra tervezett támogatás éves összegeinek átlagával egyezik meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti 15 millió eurónak megfelelő forintösszegű éves támogatási maximum nem vonatkozik

a) egészségügyi ellátást, adott esetben sürgősségi betegellátást végző kórházakra, és

b) szociális szükségleteket kielégítő közszolgáltatásokra az egészségügy és hosszú távú gondozás, gyermekgondozás, munkaerőpiacra való belépés és visszatérés, szociális lakáshoz juttatás, továbbá a sérülékeny társadalmi csoportok gondozása és társadalmi befogadása vonatkozásában.

(4) A közszolgáltatási megbízás időtartama nem haladhatja meg a tíz évet, kivéve, ha kedvezményezett olyan jelentős beruházásra kényszerül, amely az általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban nem amortizálható tíz év alatt.

(5) A kedvezményezett egy vagy több aktussal kerül megbízásra az adott közszolgáltatás biztosításra, amely magában foglalja

a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalmát és idejét,

b) a kedvezményezettet és adott esetben az érintett területet,

c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak biztosított kizárólagos vagy speciális jogok jellegét,

d) a támogatási mechanizmus leírását és a támogatás kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának paramétereit,

e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedéseket, és

f) hivatkozást a 2012/21/EU bizottsági határozatra.

(6) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(7) Ha a kedvezményezett a (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves támogatás összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő évre, azzal, hogy azt le kell vonni az arra az évre fizetendő támogatás összegéből.

(8) A támogatást nyújtó a megbízás időtartama alatt legalább 3 évente, valamint a megbízás lejártakor ellenőrzi, hogy a kedvezményezett nem részesült túlkompenzációban.

(9) Ha a kedvezményezett közszolgáltatás mellett más tevékenységet is végez, a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi tevékenységétől elkülönítve kell kimutatnia, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt.

(10) Ha a közszolgáltatási megbízás időtartama alatt a jelen alcímben foglalt feltételek nem teljesülnek, a támogatás nyújtó az Atr. 7. §-a alapján köteles a támogatást bejelenteni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

7.44 Regionális beruházási támogatás

11. §45 (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti területeken kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás valósít meg.

(2) Nagyvállalkozás esetén a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

(3) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

11/A. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.

(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a beruházó kis- és középvállalkozásnak minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.

(5) A kedvezményezett – a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg – a támogatás visszafizetésének terhe mellett nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben nem valósított meg áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejezését követő legalább két évig nem kerül sor a létesítmény áttelepítésére abba a létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani.

11/B. §46 Nem nyújtható támogatás

a) acélipari tevékenységhez,

b) lignitipari tevékenységhez,

c) szénipari tevékenységhez,

d) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,

e) energiatermelési, energiatárolási, energiaátviteli, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz, továbbá

f) szélessávú ágazatban végzett tevékenységhez.

11/C. § (1)47 A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes területeken az Atr. 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.

(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.

(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték.

(4)48 Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos vármegyében megkezdett olyan beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét, amely azonos vagy hasonló tevékenységhez kapcsolódik.

(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható.

(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

11/D. §49 (1) A támogatás keretében elszámolható

a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,

b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége vagy

c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:

a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47., 48. és 51. §-a szerinti költsége,

b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 47., 48. és 51. §-a szerinti költsége,

c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.

(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha

a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve

b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.

(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci áránál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha

a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,

b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,

c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek, és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,

f) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

(7) Nem minősül elszámolható költségnek

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,

b) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás.

(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.

(9) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha

a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest, azt követően, hogy a megszüntetett munkahelyek száma levonásra került a b) pont szerinti időszak alatt létrehozott munkahelyek számából,

b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,

c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja,

d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.

11/E. § A beruházás megkezdésének napja

a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén

ba) a vállalkozás általi első, jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,

bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,

bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,

d)50 az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont,

azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

11/F. §51

11/G. §52

8. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

12. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (például folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

9. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

13. § (1)53 A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekthez nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

14. § (1)54 Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztési projekt valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 13. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 13. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

15. §55 (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve az (5) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti együttműködési projektben részt vevőket is.

(3) Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés és megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(4) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a (3) bekezdésben foglalt mértéken felül legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető nagyvállalkozás esetén is oly módon, hogy az (5) bekezdés a) és b) pontja együttesen nem alkalmazható.

(5) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás

a) 15 százalékponttal növelhető, ha

aa) a projekt az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti területen valósul meg, vagy

ab) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

ac) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján, vagy

ad) a kedvezményezett vállalja, hogy a projekt szellemitulajdon-jogok által védett kutatási eredményeire vonatkozó hasznosítási engedélyeket késedelem nélkül bocsát rendelkezésre piaci áron, megkülönböztetésmentes és nem kizárólagos módon az EGT-n belül érdekelt felek használatára,

b) 25 százalékponttal növelhető, ha

ba) olyan nyílt felhívás alapján került kiválasztásra a projekt, melynek célja, hogy az legalább három tagállam vagy az EGT-megállapodásban szerződő fél közösen tervezett projektjének részét képezze, és

bb) a projekt legalább két – nagyvállalkozás esetén három – tagállamban vagy az EGT-megállapodásban szerződő fél területén működő vállalkozások hatékony együttműködését foglalja magában, és

bc) az a) pont ac) vagy ad) alpontja szerinti feltétel teljesül, azzal, hogy az ac) alpont esetén az eredmények széles körű terjesztésének legalább három tagállamban vagy az EGT-megállapodásban szerződő fél területén kell megvalósulnia.

10. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

16. §56 (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra építéséhez és korszerűsítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, amely 60%-ig növelhető, ha a kutatási infrastruktúrát legalább két tagállam finanszírozza, vagy azt uniós szinten minősítik és választják ki.

(4) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(5) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével, és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(6) Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül közfinanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(7) Ebben az esetben a (3) bekezdés szerinti maximális támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell alkalmazni arra az esetre vonatkozóan, ha a gazdasági tevékenység részaránya a támogatás odaítélésekor megállapítotthoz képest nagyobb.

11.57 Innovációs klaszterre nyújtott támogatás

17. § (1) Az innovációs klaszterhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a klaszter tulajdonosának beruházási támogatásként, a klaszter üzemeltetőjének működési támogatásként nyújtható.

(2) Ha a tulajdonos és az üzemeltető nem azonos, az innovációs klaszter üzemeltetője kizárólag önálló jogi személyiséggel rendelkező jogalany vagy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások konzorciuma lehet.

(3) A tulajdonos, az üzemeltető, illetve a konzorcium tagjai minden esetben kötelesek a tulajdonosi, üzemeltetői és használati tevékenységek költségeiről és bevételeiről elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

(4) A klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférésre és a klaszter beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás esetén a 16. § (5) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(5) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért szokásos piaci árat kell fizetni, azzal, hogy annak hiányában a költségeket és az észszerű nyereséget magában foglaló árat kell felszámítani.

18. § (1) Beruházási támogatás az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére nyújtható, amelynek keretében a tárgyi eszközökre és az immateriális javakra irányuló beruházási költség számolható el.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át, amely 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti területen található innovációs klaszter esetén.

19. § (1) Működési támogatás az innovációs klaszter működtetésére nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg a 10 évet.

(2) Működési támogatás esetén

a) az együttműködés és információmegosztás elősegítésére, illetve a specializált, személyre szabott üzleti szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítéshez,

b) az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a klaszter ismertségének növelése érdekében végzett marketingtevékenységhez,

c) a klaszter létesítményeinek kezeléséhez, az ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezéséhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el.

(3) Működési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

12. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. §58 (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége, beleértve a kutató-tudásközvetítő szervezet, kutatási infrastruktúra, tesztelési és kísérleti infrastruktúra vagy innovációs klaszter által nyújtott ezen szolgáltatásokat is.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető, ha az innovációs tanácsadáshoz és innovációs támogató szolgáltatáshoz nyújtott támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 220 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

13. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a személyi jellegű ráfordítás,

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(3)59 Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során hatékony együttműködést folytat kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

14. A képzési támogatás

22. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b)60 az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (különösen a közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltség, szállásköltség, anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (például adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e)61

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

15.62

23. §

24. §

25. §

16.63

26. §

17.64 Épületek energiahatékonyságának kivételével az energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

27. § (1) Az épületek energiahatékonyságának kivételével energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) energiamegtakarítást eredményező beruházáshoz nyújtható.

(2) Nem nyújtható támogatás

a) a fosszilis tüzelőanyaggal – ideértve a földgázt is – működő energiatermelő berendezések telepítésére,

b) kapcsolt energiatermelésre, távfűtésre és távhűtésre, valamint

c) a már elfogadott és hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) A már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványoknak való megfelelés érdekében végrehajtott beruházás támogatható, feltéve, hogy a beruházást a szabvány hatálybalépése előtt legalább 18 hónappal végrehajtották.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási többletköltségek számolhatók el. Az elszámolható költségek meghatározásához a beruházási költségeket össze kell vetni egy olyan alternatív forgatókönyv költségeivel, amely támogatás nélkül valósulna meg. Ha ennek eredményeként a támogatás hiányában

a) olyan kevésbé energiahatékony beruházás valósulna meg, amely az adott ágazat vagy az érintett tevékenység esetében megfelel a szokásos kereskedelmi gyakorlatnak, az elszámolható költségek a támogatott beruházás költségeinek és a kevésbé energiahatékony beruházás költségeinek a különbözete,

b) ugyanazon beruházás későbbi időpontban valósulna meg, az elszámolható költségek a támogatásban részesülő beruházás költségeinek és a későbbi beruházás nettó jelenértéken számított költségeinek különbözete arra az időpontra diszkontálva, amikor a támogatott beruházás megvalósul,

c) a meglévő berendezések és felszerelések további üzemben tartása valósulna meg, az elszámolható költségek a támogatásban részesülő beruházás költségeinek és a meglévő létesítmények és berendezések karbantartására, javítására és korszerűsítésére irányuló beruházások nettó jelenértékének különbözete arra az időpontra diszkontálva, amikor a támogatott beruházás megvalósul,

d) kevésbé energiahatékony eszközök lízingelésére kerülne sor, az elszámolható költségek a támogatásban részesülő és a kevésbé környezetbarát eszközök lízingelésének nettó jelenértékének különbözete.

(5) A (4) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetekben azon alternatív forgatókönyvnek, amely a támogatás hiányában valósulna meg,

a) a támogatott beruházással hasonló termelési kapacitással és élettartammal kell rendelkeznie, és eleget kell tennie az érvényben lévő uniós szabványoknak, és

b) hitelesnek kell lennie a piaci körülmények, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer által létrehozott ösztönzők és a jogszabályi követelmények tekintetében.

(6) A (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben a lízing költségei nem foglalják magukban a felszerelés vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos költségeket – különösen az üzemanyagköltségeket, biztosítás, karbantartás, egyéb fogyóeszközök költségeit –, függetlenül attól, hogy azok részét képezik-e a lízingszerződésnek.

(7) A (4)–(6) bekezdéstől eltérően a teljes beruházási költség elszámolható, amennyiben a támogatott beruházás egyértelműen beazonosítható, kizárólag az energiahatékonyság növelésére irányul, és nincs olyan kevésbé energiahatékony beruházás, amely támogatás hiányában megvalósulna.

(8) A (4) bekezdéstől eltérően az elszámolható költségek alternatív forgatókönyv és a 4. § 54. pontja szerinti versenyeztetéses ajánlattételi eljárás nélkül is meghatározhatóak, amely esetben a magasabb szintű energiahatékonysági eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költségek számolhatók el.

(9) A (4)–(8) bekezdés esetén nem számolható el a magasabb szintű energiahatékonyság eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költség.

27/A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, és

b) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti területen megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható, ha a támogatást olyan, a 4. § 54. pontja szerinti versenyeztetéses ajánlattételi eljárásban ítélik oda, amely esetén

a) az eljárást objektív, világos, átlátható és megkülönböztetésmentes, a tényleges verseny lehetővé tétele érdekében előzetesen meghatározott és az ajánlatok benyújtásának határideje előtt legalább 6 héttel közzétett kritériumok alapján került kidolgozásra, és

b) amennyiben a támogatási program végrehajtása során valamennyi ajánlattevő támogatásban részesül, és újabb ajánlattételi eljárás kiírására kerül sor, az eredeti ajánlattételi eljárást a tényleges verseny helyreállítása céljából az újabb ajánlattételi eljárásban igazítani ki, többek között a költségvetés vagy a mennyiség csökkentésével, és

c) tilos bármely ajánlattételi eljárás eredményének utólagos kiigazítása, így különösen az ajánlatok eredményével kapcsolatos utólagos tárgyalás, és

d) az ajánlatok rangsorolásához – és végső soron a támogatásnak a versenyeztetéses ajánlattételi eljárás keretében történő elosztásához – használt összes kiválasztási kritérium legalább 70%-át a projektnek a támogatási intézkedés környezetvédelmi célkitűzéseihez való hozzájárulása – így különösen a megtakarított energia vagy a megnövelt energiahatékonyság egy egysége után igényelt támogatás – alapján határozzák meg.

(4) A 27. § (8) bekezdése szerinti esetben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások és bónuszok 50%-kal csökkennek.

17/A.65 Épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

27/B. § (1) Az épület-energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) épületek energiahatékonyságát növelő beruházáshoz, felújításhoz nyújtható, ideértve az épületen belül található fűtő- vagy hűtőberendezések energiahatékonyságának javítását is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáshoz kapcsolódóan támogatás nyújtható

a) a megújuló energiaforrásból villamos energiát, fűtő- vagy hűtőenergiát előállító integrált helyszíni berendezések, különösen napelemek és hőszivattyúk telepítésére,

b) a helyszíni megújulóenergia-létesítmények által termelt energia tárolására szolgáló berendezésekre, amennyiben a tárolást szolgáló berendezés energiájának évi legalább 75%-át a közvetlenül összekapcsolt megújulóenergia-termelő létesítményből nyeri,

c) az energiahatékony távfűtési és távhűtési rendszerhez való csatlakozáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó berendezésekhez,

d) az épületet használók számára elektromos töltő- és kapcsolódó infrastruktúra – ideértve a kábelcsatornák – kiépítéséhez és telepítéséhez, abban az esetben is, amennyiben a parkoló az épületen kívül helyezkedik el, de ahhoz fizikailag csatlakozik,

e) az épület digitalizációját, különösen az épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését szolgáló berendezések – beleértve adathálózatok esetén az épületen belüli passzív hálózatot és strukturált kábelezést –, továbbá az épülethez tartozó ingatlanon található szélessávú infrastruktúra kiegészítő részeinek telepítéséhez,

f) zöldtetőkbe, valamint az esővíz megtartására és felhasználására szolgáló berendezésekbe történő beruházásokhoz.

(3) Nem nyújtható támogatás

a) a fosszilis tüzelőanyaggal – ideértve a földgázt is – működő energiatermelő berendezések telepítésére,

b) kapcsolt energiatermelésre, távfűtésre és távhűtésre, valamint

c) a már elfogadott és hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(4) A már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványoknak való megfelelés érdekében végrehajtott beruházás akkor támogatható, amennyiben

a) a vonatkozó uniós szabványok nem energiahatékonysági minimumkövetelmények, a beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább 18 hónappal végrehajtották,

b) a vonatkozó uniós szabványok energiahatékonysági minimumkövetelmények, a támogatás odaítélésének még azelőtt meg kell történnie, hogy a szabványok kötelezővé válnának az érintett vállalkozásra nézve, azzal, hogy ebben az esetben a kedvezményezett pontos felújítási tervet és ütemtervet nyújt be, amelyek igazolják, hogy a támogatott felújítás elegendő legalább ahhoz, hogy biztosítsa az épület energiahatékonysági minimumkövetelményeknek való megfelelését.

(5) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy az épület primer energiában mért energiahatékonyságának

a) meglévő épületek felújítása esetén legalább 20%-os javulását eredményezi a beruházást megelőző állapothoz képest,

b) az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk (9) bekezdésében meghatározott egyetlen épületelem-típus telepítését vagy cseréjét érintő felújítás esetén legalább 10%-os javulását eredményezi a beruházást megelőző állapothoz képest,

c) új épületek esetén legalább 10%-os javulását eredményezi a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt küszöbértékhez képest.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 12. pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell megállapítani.

(7) Az (5) bekezdés b) pontja alapján nyújtott támogatások összege nem haladhatja meg az Atr. 2. § 23. pontja szerinti támogatási program energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó költségvetésének 30%-át.

27/C. § (1) A támogatás keretében a teljes beruházási költség számolható el, azzal hogy az épületben megvalósuló magasabb energiahatékonysági szint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

(2) A 27/B. § (2) bekezdése szerinti esetben az ott meghatározott létesítmények és berendezések teljes beruházási költsége számolható el, azzal, hogy a magasabb energiahatékonysági szint vagy környezeti teljesítményszint eléréséhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

27/D. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) a b) és c) pont kivételével az elszámolható költségek 30%-át,

b) a 27/B. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elszámolható költségek 25%-át,

c) a

ca) 27/B. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elszámolható költségek 15%-át,

cb) ca) alpontba nem tartozó minden más esetben az elszámolható költségek 20%-át,

amennyiben az uniós szabványoknak minősülő energiahatékonysági minimumszabványoknak való megfelelés érdekében végzett beruházásokhoz nyújtott támogatást kevesebb mint 18 hónappal az uniós szabványok hatálybalépése előtt nyújtják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) a 27/A. § (2) bekezdése szerint, és

b) a 27/B. § (5) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a támogatás az épület primer energiában mért energiahatékonyságának legalább 40%-os javulását eredményezi a beruházás előtti helyzethez képest 15 százalékponttal növelhető.

(3) A (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható abban az esetben, ha a beruházás a megvalósításától számított 18 hónapon belül nem javítja az épület energiahatékonyságát az uniós szabványnak minősülő energiahatékonysági minimumkövetelmények által előírt szint fölé.

18.66

28. §

19. Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

29. §67 (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) Nem nyújtható támogatás

a) a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályok szerint harmadik felek hozzáférésére vagy díjakra vonatkozó szabályozás alól részben vagy egészében mentesülő energetikai infrastruktúrához, valamint

b) villamosenergiatároló és gáztározó projektekhez kapcsolódó beruházáshoz.

(3) A gázinfrastruktúrára irányuló támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a támogatás következtében

a) az infrastruktúra kizárólag hidrogén vagy megújuló gázok használatára alkalmas,

b) az infrastruktúra kizárólag hidrogén és megújuló gázok használatára alkalmas, vagy

c) az infrastruktúrát 50%-ot meghaladó mértékben hidrogén és megújuló gázok szállítására használják.

29/A. §68 (1) A támogatás keretében a teljes beruházási költség számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 4. § 13a. pontja szerinti finanszírozási hiány 100%-át, azzal, hogy a támogatásnak a támogatott projekt megvalósításához minimálisan szükséges összegre kell korlátozódnia.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben a támogatás összege versenyeztetéses ajánlattételi eljárás útján kerül meghatározásra, a 4. § 13a. pontja szerinti finanszírozási hiány kiszámítása során a nettó többletköltség részletes értékelése nem szükséges.

20. Környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

30. §69 (1) A környezetvédelmi tanulmányhoz és tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 7. szakasza szerint támogatható beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó tanulmányhoz vagy tanácsadási szolgáltatáshoz – ideértve az energetikai auditot is – nyújtható.

(2) Nem nyújtható támogatás a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, kötelezően előírt energiaaudithoz, ide nem értve a kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaauditot.

(3) A támogatás nyújtásának nem feltétele, hogy a 651/2014/EU rendelet 7. szakasza szerinti beruházások a támogatott környezetvédelmi tanulmány és tanácsadási szolgáltatás megállapításainak megfelelően valósuljanak meg.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) a környezetvédelmi tanulmány és tanácsadási szolgáltatás teljes költsége, amennyiben a környezetvédelmi tanulmány és tanácsadási szolgáltatás kizárólag a 651/2014/EU rendelet 7. szakasza szerinti támogatható beruházásokhoz kapcsolódik,

b) a környezetvédelmi tanulmány és tanácsadási szolgáltatásnak a 651/2014/EU rendelet 7. szakasza szerinti beruházásokhoz kapcsolódó költsége, amennyiben a környezetvédelmi tanulmány és tanácsadási szolgáltatásnak csak egy része vonatkozik a 651/2014/EU rendelet 7. szakasza szerinti támogatható beruházásokra.

(5) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60%-át.

(6) A támogatási intenzitás

a) középvállalkozás részére készített tanulmány és nyújtott tanácsadási szolgáltatás esetén 10 százalékponttal,

b) kisvállalkozás részére készített tanulmány és nyújtott tanácsadási szolgáltatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

21. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

31. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (beleértve népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

32. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b)70 a kulturális örökség megszerzésének költsége, ideértve a kulturális örökség bérletének, birtokátruházásának és a kulturális örökség áthelyezésének költségeit is,

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (például a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (például a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (például a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

33. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (például kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (például az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (például a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

34. §71 A 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 32. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 33. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

35. § (1) A 31. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (például szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (például korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

22. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

36. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(1a)72 A multifunkcionális szabadidős létesítmény többfunkciós, a sportfunkció mellett egyéb, különösen kulturális és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó szabadidős létesítmény, a szabadidőparkok és a szállodai létesítmények kivételével.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4)73 A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia. Amennyiben a sportlétesítményt egyidejűleg több használó veszi igénybe, az időbeli kapacitáskihasználás megfelelő hányadát kell figyelembe venni.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

37. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6)74 A 2,2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

38. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (például az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

23. A helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

39. § (1) Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: támogatás) a helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

40. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

23/A.75 Válságtámogatás

40/A. § (1)76 A válságtámogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret” című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: válságközlemény) 2.1. szakaszának szabályaival összhangban, az ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően olyan vállalkozásoknak nyújtható, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértékét vagy a tőke teljes összegét kell figyelembe venni a 40/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti értékhatároknak való megfelelés ellenőrzésekor.

(3)77 A támogatás 2024. június 30-ig ítélhető oda.

(4) A hitel formájában nyújtott támogatás tőke formájában nyújtott támogatássá alakítható 2024. június 30-ig úgy, hogy az átalakított támogatás összegét az átalakításkor nem kell újból figyelembe venni a 40/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti értékhatárok vizsgálatakor, de a kedvezményezettnek ezen alcím egyéb feltételeinek az átalakításkor is meg kell felelnie.

40/B. § (1)78 Nem részesülhet támogatásban a válságközlemény 1.1. szakaszában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a válságközlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megnevezett jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.

(2) Nem nyújtható támogatás az (1) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.

(3) A támogatás nyújtásának nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az EGT-n belül egy másik országból Magyarország területére.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem határozatható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

(5) A halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozhat a 717/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a)–k) pontjában említett támogatási kategóriák közé.

40/C. § (1)79 A támogatás támogatástartalma a válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 2 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2)80 A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 280 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3)81 A halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetén az e tevékenységekhez összesen nyújtott támogatás támogatástartalma a válságközlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 335 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4)82 Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenységet folytat, és ezekre az (1)–(3) bekezdés szerint eltérő felső határok vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást vezet, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó, (1)–(3) bekezdés szerinti felső határok betartását és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg a 2 250 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(5)83 Ha egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális támogatási összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 335 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

40/D. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára a 40/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.

40/E. § (1) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható más állami támogatással, ha az nem vezet az Atr. 2. § 2a. pontja szerinti csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg túllépéséhez.

(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 40/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékét. Ha a támogatás mellett a kedvezményezett azonos vagy részben azonos elszámolható költségek vonatkozásában csekély összegű támogatást is igénybe vesz, a támogatáshalmozás nem vezethet a támogatás 40/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti legmagasabb mértékének túllépéséhez.

(3) A támogatás akkor halmozható az EUMSz 107. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatással, ha az nem vezet a kedvezményezett által elszenvedett kár túlkompenzációjához.

(4) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetén a támogatás nem halmozható „A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret módosítása” című, 2022. november 7-i, 2022/C 423/04 számú európai bizottsági közleménnyel módosított, „A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatodik módosítása, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosítása” című, 2021. november 24-i, 2021/C 473/01 számú európai bizottsági közlemény 3.13. szakasza szerinti támogatással.

40/F. § (1) A támogatást nyújtó az Atr. 18/C. § (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatást nyújtó az Atr. 34. § (1) bekezdésére figyelemmel minden év április 30-áig beszámolót készít a megelőző évben nyújtott támogatásokról az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.

(3) A támogatást nyújtó és a kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat a támogatás odaítélésétől számított tíz évig megőrzi.

(4)84 A válságközlemény 92. pontjára figyelemmel a támogatást nyújtó átadja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság megkeresésének megválaszolásához szükséges összesített adatokat.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatályba léptető rendelkezés

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. Átmeneti rendelkezés

42. §85 (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2018. (II. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése86 napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról szóló 7/2018. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépése87 napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 9/2018. (VII. 20.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépése88 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése89 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2018. (XI. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépése90 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról szóló 1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 14/2018. (XII. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépése91 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépése92 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(9) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépése93 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(10)94 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2019. (III. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított rendelkezéseit a Módr8. hatálybalépése95 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(11)96 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 7/2019. (V. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseit a Módr9. hatálybalépése97 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(12)98 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseit a Módr10. hatálybalépése99 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(13)100 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos módosításáról szóló 13/2019. (X. 22.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseit a Módr11. hatálybalépése101 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(14)102 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról szóló 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított rendelkezéseit a Módr12. hatálybalépése103 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(15)104 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 2/2020. (II. 18.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított rendelkezéseit a Módr13. hatálybalépésekor105 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(16)106 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Magyar Falu Programmal, valamint a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. névváltozásával kapcsolatos módosításáról szóló 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított rendelkezéseit a Módr14. hatálybalépése107 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(17)108 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról szóló 12/2020. (VII. 8.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított rendelkezéseit a Módr15. hatálybalépése109 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(18)110 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról szóló 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított rendelkezéseit a Módr16. hatálybalépése111 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(19)112 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet kiemelt budapesti közösségi fejlesztésekkel, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai alkalmazások üzemeltetési feladatainak ellátásával, továbbá a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával kapcsolatos módosításáról szóló 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított rendelkezéseit a Módr17. hatálybalépése113 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(20)114 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2021. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 1/2021. (II. 9.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított rendelkezéseit a Módr18. hatálybalépése115 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(21)116 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a nemzeti tervvagyonnal, a kistelepülési üzletek támogatásával, valamint a Nemzeti Hauszmann Programmal kapcsolatos módosításáról szóló 3/2021. (IV. 23.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított rendelkezéseit a Módr19. hatálybalépése117 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(22)118 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos módosításáról szóló 9/2021. (VI. 22.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított rendelkezéseit a Módr20. hatálybalépése119 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(23)120 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2021. (X. 29.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított rendelkezéseit a Módr21. hatálybalépése121 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(24)122 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos módosításáról szóló 1/2022. (I. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 1. mellékletét a Módr22. hatálybalépése123 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(25)124 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 2/2022. (I. 21.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) megállapított 1. § a) és c) pontját, 2/A. §-át, 2/B. §-át, 34. §-át, valamint 1. és 2. mellékletét a Módr23. hatálybalépése125 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(26)126 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésével kapcsolatos módosításáról szóló 6/2022. (III. 30.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr24.) megállapított rendelkezéseit a Módr24. hatálybalépése127 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(27)128 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet címrendi kiegészítéssel, valamint egyéb jogszabályváltozásokkal összefüggő módosításáról szóló 17/2022. (X. 18.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr25.) megállapított rendelkezéseit a Módr25. hatálybalépése129 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(28)130 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 1/2023. (II. 20.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított rendelkezéseit a Módr26. hatálybalépése131 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(29)132 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 3/2023. (VI. 2.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr27.) megállapított 2/A. §-át, 2/B. § 9. pontját, 40/A. § (1) bekezdését, 40/B. § (1) bekezdését, 40/F. § (4) bekezdését, 43. § f) pontját a Módr27. hatálybalépése133 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(30)134 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a népegészségügyi termékadó felajánlásokkal összefüggő módosításáról szóló 7/2023. (XII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) megállapított 2/B. § 1. pontját a Módr28. hatálybalépése135 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(31)136 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet európai uniós támogatási szabályokkal összefüggő módosításáról szóló 8/2023. (XII. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) megállapított rendelkezéseit a Módr29. hatálybalépése137 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés

43. § Ez a rendelet

a)138 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i 2023/2831/EU bizottsági rendelet (HL L 2023.12.15., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),

c)139 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i 2023/2832/EU bizottsági rendelet (HL L 2023.12.15.),

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), és

e)140 az Európai Bizottság SA.46515 (2016/N), SA.59053 (2020/N) és SA.103592 (2022/N) számú határozata,

f)141 „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret” című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

27. Hatályon kívül helyező rendelkezés

44. §142

1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez143

XI. Miniszterelnökség fejezet 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

ÁHT
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcím-
csoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

296635

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3.

334706

30/1 Célelőirányzatok

4.

302213

30/1/4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

Az előirányzaton kerül sor a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek
a kimutatására.

Magyar Államkincstár

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

5.

331684

30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza.
Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Nemzeti Örökség Intézete

az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

6.

385551

30/1/15 Nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok támogatása

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, valamint a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott nemzeti és történelmi emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatban felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások támogatására szolgál. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, alapítvány

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

7.

385562

30/1/16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a nonprofit, civil szervezetek és köztestületek működési és szakmai feladatainak támogatására.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyesület, alapítvány, közalapítvány, határon túli civil szervezet, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, köztestület, vagyonkezelő alapítvány

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)

7a.

403762

30/1/17 A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság szakmai feladatainak támogatásai

Az előirányzat forrást biztosít a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HUNGARORING Sport Zrt.) szakmai feladatainak ellátására.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

HUNGARORING Sport Zrt.

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

8.

379273

30/1/21 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az előirányzat fedezetet nyújt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozatban foglaltak szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

8a.

387817

30/1/22 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások

a) az aktív Magyarországért felelős államtitkár a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás 58–61. §-ában meghatározott feladatainak végrehajtására;
b) az aktív Magyarországért felelős államtitkár részére kormányhatározatban a feladatkörébe utalt egyéb feladatok végrehajtására;
c) az előirányzat céljaihoz kapcsolódó határon túlra nyújtott támogatáshoz, a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet] foglaltakkal összhangban használható fel.
Az a)–c) pont esetében a költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

az F:8a. mező a)–c) pontja esetében
helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv, központi költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési szerv, civil szervezet, köztestületi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szakmai érdekképviselet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek, Európai Területi Társulás

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

8aa.

403662

30/1/23 Az élmény- és szabadidősport, valamint egészségmegőrző program támogatásai

Az előirányzat a népegészségügyi ermékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott célra használható fel.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, illetve olyan utófinanszírozott, teljesült tevékenységekre is nyújtható, amelyek azok megkezdésekor megfeleltek a támogatási feltételeknek.

helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv, központi költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési szerv, civil szervezet, köztestületi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szakmai érdekképviselet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott személyek és szervezetek, Európai Területi Társulás

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal, támogatási szerződéssel, megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel

szerződés, okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

8b.

387562

30/1/26 Kerékpárutak fenntartása, üzemeltetése

a) Az előirányzat a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a kerékpáros útvonalak fejlesztését a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat alapján.
b) Az előirányzat forrást biztosít az országos turisztikai és a térségi kerékpárutak fejlesztésére, továbbá a kerékpárutak tervezésére és az építését szabályozó műszaki előírások, szabványok és útmutatók elkészítésére, a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésre, valamint a kerékpáros hálózat nyilvántartására szolgáló térinformatikai rendszer (KENYI) fejlesztésére.
c) Az előirányzat fedezetet nyújt a kerékpáros létesítmények fejlesztése feladatra.
d) Az előirányzat a kerékpárforgalmi létesítmények működtetéséhez kapcsolódó feladatokról szóló 1674/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján forrást biztosít a kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozékaik működtetésére (üzemeltetés, fenntartás, felújítás).
Az a)–d) pont esetében a költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

az F:8b. mező a)–d) pontja esetében civil szervezet, települési önkormányzat, vármegyei önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben, időarányos vagy teljesítésarányos kifizetésse

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

9.

332995

30/1/29 Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

civil szervezet, határon túli civil szervezet, központi költségvetési szerv

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

a kötelezettség-
vállalási dokumentumban meghatározottak szerint

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

10.

248012

30/1/34 Nemzeti Civil Alapprogram

Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó,
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.

központi költségvetési szerv, civil szervezet

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.

11.

399028

30/1/41 Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások

11a.

376273

30/1/41/2 Magyar Falu Program

a) Falusi Útalap:
Az előirányzat nyújt fedezetet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű utak felújítására.
b) Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása:
Az előirányzat a magyar kistelepülések népességmegtartó erejének növelése érdekében, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló programelemek támogatására
használható fel.
c) Kistelepülési üzletek támogatása:
Az előirányzat fedezetet nyújt a Magyar Falu Program keretében
a gazdasági tevékenységet végző vállalkozások támogatására,
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében
a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján.
d) Falusi Civil Alap:
Az előirányzat célja
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként
a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása.
e) A kistelepülési élelmiszerüzletek a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében nyújtott Válságtámogatás a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról szóló 1539/2022. (XI. 14.) Korm. határozat alapján.

Az a)–e) pont esetében
a költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

az F:11a. mező
a)–e) pontja esetében helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, helyi önkormányzatok társulásai, egyházi jogi személy, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

12.

384117

30/1/41/3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása során az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a még le nem zárt támogatási szerződések ellenőrzése során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése.

egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

13.

399517

30/1/47 A közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjának támogatása

Az előirányzat célja a vendéglátásban és borturizmusban érdekelt pincészetek támogatása, valamint az állami bormarketing program keretében magyarországi minőségi bor fogyasztásának stabilizálása, a borkultúra terjesztése, valamint a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező feladatok támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

14.

15.

348617

30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Az előirányzat gazdasági társaságok által ellátott kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

16.

17.

18.

19.

391840

30/1/69 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása

a) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez szükséges, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a KEKVA tv. 4. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatás (tőkeminimum) biztosításab) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a KEKVA tv. 19. § (1) bekezdése szerinti vagyoni juttatás nyújtása a Kormány egyedi döntésén alapuló megállapodás alapján
c) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozás érdekében a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a KEKVA tv. 19. § (1) bekezdése szerinti vagyoni juttatás biztosítása, a KEKVA tv. által előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozás érdekében a KEKVA tv. által előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősített alapítvány, közalapítvány, közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a KEKVA tv. szerinti vagyonjuttatás biztosítása
d) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a KEKVA tv. 4. § (6) bekezdése szerinti vagyonnövelési célú vagyonjuttatás biztosítása.

az F:19 mező
a) pontja esetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXXXI. törvény) 49. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában megjelölt célból a 2011. évi CLXXXI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában megjelöltek részére, a 2011. évi CLXXXI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak szerint;az F:19 mező
b) pontja esetében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány;az F:19 mező
c) pontja esetében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve a KEKVA tv. alapján előzetesen azzá minősített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány;az F:19 mező d) pontja esetében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

19a.

388217

30/1/75 Kulturális értékmegőrző beruházások

a) a Nemzeti Hauszmann Terv, valamint a Nemzeti Hauszmann Program előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok, valamint a Budai Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója, továbbá Hauszmann Alajos építészeti és kulturális hagyatékához, annak fenntartásához kapcsolódó egyéb feladatok és beruházások támogatása;
b) a Hauszmann Alapítvány részére mint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a KEKVA tv., az alapító okirat és a Kormány egyedi döntésében meghatározott feladatok, célok és beruházások megvalósítása és az azzal kapcsolatos, működéshez szükséges kiadások finanszírozása érdekében pénzbeli vagyoni juttatás rendelkezésre bocsátása

az F:19a. mező a) pontja esetében civil szervezet, jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság;
az F:19a. mező b) pontja esetében a Hauszmann Alapítvány

az F:19a. mező a) pontja esetében az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal;
az F:19a. mező b) pontja esetében –

az F:19a. mező a) pontja esetében előleg biztosítható;
az F:19a. mező b) pontja esetében –

az F:19a. mező a) pontja esetében egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben;
az F:19a. mező b) pontja esetében –

az F:19a. mező a) pontja esetében szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint;
az F:19a. mező b) pontja esetében –

az F:19a. mező a) pontja esetében az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül;
az F:19a. mező b) pontja esetében –

az F:19a. mező a) pontja esetében igénybe vehető;
az F:19a. mező b) pontja esetében –

19b.

358951

30/1/78 Modern Városok Program

A Modern Városok Program megvalósítása, a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint támogatói okirattal

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint

egy összegben vagy időarányos részletekben a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint

okirat szerint

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint

20.

296668

30/2 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet fejezeten belüli átcsoportosítás útján.

központi költségvetési szerv, fejezeti és központi kezelésű előirányzat

jogszabály vagy egyoldalú jognyilatkozattal

21.

258767

30/3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása

a) Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Az előirányzat terhére a következő nemzetpolitikai felhasználási célok bármelyikére nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására:
1. a külhoni magyarok kiemelt jelentőségű programjainak, a külhoni magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint a külhoni média vagy könyvkiadás támogatása céljából,
2. a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek, beruházások és fejlesztési célok támogatására,
3. a határon túli magyarsággal együttműködő, magyarországi székhelyű, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, valamint külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatására,
4. a diaszpóra magyarsága vonatkozásában
a Kőrösi Csoma Sándor Program,
a szórványmagyarság vonatkozásában
a Petőfi Sándor Program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
5. a diaszpórában élő magyar közösségek identitásának megerősítését szolgáló tevékenységek támogatására: a hétvégi magyar iskolák szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán- és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) szakmai munkájának támogatása, az egyházi közösségek
munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére,
6. a Mikes Kelemen Program keretében
a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
7. határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, valamint kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
8. a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatásmódszertani központja kialakítása, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából.

magyarországi székhelyű jogi személy, külföldi szervezet, Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, határon túli szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

az Áht. 48. § (1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig, vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

igénybe vehető

b) Magyarország Barátai Alapítvány támogatása
Az előirányzat továbbá a Magyarország Barátai Alapítvány szakmai feladatainak és működésének nemzetpolitikai célú támogatására biztosít fedezetet.
Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Az előirányzat továbbá
a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósításának támogatására szolgál.
d) Az előirányzat terhére a tevékenységhez kapcsolódó működési költségek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
Az a)–d) pont esetében a költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

22.

23.

359251

32 Központi kezelésű előirányzatok

24.

378551

32/7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

25.

349317

32/7/1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

26.

376562

32/7/1/1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok
a) tőkeemelésének és pótbefizetésének,
b) tulajdonosi támogatásának
finanszírozása.
A b) pont esetében a tulajdonosi támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság

az F:26 mező a) pontja esetében –

az F:26 mező b) pontja esetében az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően

az F:26 mező a) pontja esetében –

az F:26 mező b) pontja esetében előleg biztosítható

az F:26 mező a) pontja esetében alapítói határozatban foglaltak szerint, tőkeemelés vagy pótbefizetés jogcímén

az F:26 mező b) pontja esetében egy összegben vagy idő- vagy teljesítésarányos részletekben

az F:26 mező a) pontja esetében: pótbefizetés esetén szerződés szerint

az F:26 mező b) pontja esetében támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint

az F:26 mező a) pontja esetében –

az F:26 mező b) pontja esetében az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerinti lehetséges biztosítékok, a tulajdonosi támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

2. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez144

1

Az 1. § a) pontja az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2/A. §-t a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be, a 3/2023. (VI. 2.) MVM rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2/B. §-t a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2/B. § 7. pontja a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2/B. § 9. pontja a 3/2023. (VI. 2.) MvM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § a 4/2019. (III. 12.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított, az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3/A. §-t a 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 3/B. §-t az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be, a 7/2023. (XII. 12.) MVM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § 1a. pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 4. § 3a. pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 4. § 4a. pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 4. § 6. pontja a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § 7a. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

17

A 4. § 13a. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 4. § 17a. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

19

A 4. § 17b. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 4. § 17c. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

21

A 4. § 18a. pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

22

A 4. § 22a. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be.

23

A 4. § 35a. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be.

24

A 4. § 35b. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be.

25

A 4. § 35c. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (5) bekezdése iktatta be.

26

A 4. § 37a. pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be.

27

A 4. § 39. pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

28

A 4. § 39a. pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be, szövege az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. § 40a. pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 3. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 4. § 40b. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (7) bekezdése iktatta be.

31

A 4. § 54. pontját a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 2. § (8) bekezdése iktatta be.

32

Az 5. § (2) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 5. § (2a) bekezdését a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

34

Az 5. § (3) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 5. § (4) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 5. § (4a) bekezdését a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 4. §-a iktatta be.

37

Az 5. § (9) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

38

A 6. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

39

A 7. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

40

A 7/A. §-t a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 7. §-a iktatta be.

41

A 8. § a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

42

A 9. § a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

43

A 10. § a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

44

A 7. alcímet (11. §) a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 7. alcímet (11-11/G. §-t) a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 7. §-a iktatta be.

45

A 11. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

46

A 11/B. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

47

A 11/C. § (1) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

48

A 11/C. § (4) bekezdése az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 7. § b) pontja, a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 11/D. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

50

A 11/E. § d) pontja a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 11/F. §-t a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 25. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 11/G. §-t a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 25. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 13. § (1) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 14. § (1) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 15. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

56

A 16. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

57

A 11. alcím (17–19. §) a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

58

A 20. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

59

A 21. § (3) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 22. § (4) bekezdés b) pontja a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

61

A 22. § (4) bekezdés e) pontját a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte.

62

A 15. alcímet (23–25. §-t) a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 25. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 16. alcímet (26. §-t) a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 25. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 17. alcím (27–27/A. §) a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

65

A 17/A. alcímet (27/B–27/D. §-t) a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 17. §-a iktatta be.

66

A 18. alcímet (28. §-t) a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 25. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 29. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

68

A 29/A. §-t a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 19. §-a iktatta be.

69

A 30. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

70

A 32. § (3) bekezdés b) pontja a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 34. § a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

72

A 36. § (1a) bekezdését a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 21. § (1) bekezdése iktatta be.

73

A 36. § (4) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 37. § (6) bekezdése a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

75

A 23/A. alcímet (40/A-40/F. §-t) az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 3. §-a iktatta be.

76

A 40/A. § (1) bekezdése a 3/2023. (VI. 2.) MvM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 40/A. § (3) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 40/B. § (1) bekezdése a 3/2023. (VI. 2.) MVM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 40/C. § (1) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 40/C. § (2) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 40/C. § (3) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 40/C. § (4) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 40/C. § (5) bekezdése a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 40/F. § (4) bekezdése a 3/2023. (VI. 2.) MVM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 42. § a 3/2019. (II. 27.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

86

A hatálybalépés időpontja 2018. február 16.

87

A hatálybalépés időpontja 2018. március 29.

88

A hatálybalépés időpontja 2018. június 21.

89

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 14.

90

A hatálybalépés időpontja 2018. november 13.

91

A hatálybalépés időpontja 2018. december 16.

92

A hatálybalépés időpontja 2019. január 1.

93

A hatálybalépés időpontja 2019. február 28.

94

A 42. § (10) bekezdését a 4/2019. (III. 12.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

95

A hatálybalépés időpontja 2019. március 13.

96

A 42. § (11) bekezdését a 7/2019. (V. 7.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

97

A hatálybalépés időpontja 2019. május 8.

98

A 42. § (12) bekezdését a 11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

99

A hatálybalépés időpontja 2019. augusztus 8.

100

A 42. § (13) bekezdését a 13/2019. (X. 22.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

101

A hatálybalépés időpontja 2019. október 25.

102

A 42. § (14) bekezdését a 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

103

A hatálybalépés időpontja 2019. december 13.

104

A 42. § (15) bekezdését a 2/2020. (II. 18.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

105

A hatálybalépés időpontja 2020. február 19.

106

A 42. § (16) bekezdését a 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet 5. §-a iktatta be.

107

A hatálybalépés időpontja 2020. április 28.

108

A 42. § (17) bekezdését a 12/2020. (VII. 8.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

109

A hatálybalépés időpontja 2020. július 9.

110

A 42. § (18) bekezdését a 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

111

A hatálybalépés időpontja 2020. augusztus 26.

112

A 42. § (19) bekezdését a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

113

A hatálybalépés napja 2020. december 9.

114

A 42. § (20) bekezdését az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

115

A hatálybalépés időpontja 2021. február 10.

116

A 42. § (21) bekezdését a 3/2021. (IV. 23.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

117

A hatálybalépés időpontja 2021. április 24.

118

A 42. § (22) bekezdését a 9/2021. (VI. 22.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

119

A hatálybalépés időpontja 2021. június 23.

120

A 42. § (23) bekezdését a 12/2021. (X. 29.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

121

A hatálybalépés időpontja 2021. október 30.

122

A 42. § (24) bekezdését az 1/2022. (I. 7.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

123

A hatálybalépés időpontja 2022. január 8.

124

A 42. § (25) bekezdését a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

125

A hatálybalépés időpontja 2022. január 22.

126

A 42. § (26) bekezdését a 6/2022. (III. 30.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

127

A hatálybalépés időpontja 2022. március 31.

128

A 42. § (27) bekezdését a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 9. §-a iktatta be.

129

A hatálybalépés időpontja 2022. október 19.

130

A 42. § (28) bekezdését az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 4. §-a iktatta be.

131

A hatálybalépés időpontja 2023. február 21.

132

A 42. § (29) bekezdését a 3/2023. (VI. 2.) MVM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

133

A hatálybalépés időpontja 2023. június 3.

134

A 42. § (30) bekezdését a 7/2023. (XII. 12.) MVM rendelet 1. §-a iktatta be.

135

A hatálybalépés időpontja 2023. december 13.

136

A 42. § (31) bekezdését a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 22. §-a iktatta be.

137

A hatálybalépés időpontja 2023. december 29.

138

A 43. § a) pontja a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

139

A 43. § c) pontja a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 24. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

140

A 43. § e) pontja a 8/2023. (XII. 28.) MVM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

141

A 43. § f) pontját az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 3/2023. (VI. 2.) MvM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

142

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

Az 1. melléklet a 17/2022. (X. 18.) MVM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított, az 1/2023. (II. 20.) MVM rendelet 6. §-a és 7. pont c)-f) alpontja, a 3/2023. (VI. 2.) MVM rendelet 2. §-a és a 4. § b) pontja, a 7/2023. (XII. 12.) MVM rendelet 2. §-a, a 4/2024. (IV. 9.) MVM rendelet 5. §-a, 6. § f) és g) pontja és 7. § c) pontja szerint módosított szöveg. [Az 1. mellékletben foglalt táblázatban a 21/2022. (XII. 28.) MvM rendelet 8. §-ával elrendelt szövegcserék nem vezethetők át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére