• Tartalom

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

2022.03.31.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a)1 a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe, illetve a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű előirányzatra (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 10. alpontja és I. pont 41. alpont d) pontja szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c)2 az Ávr. alapján az a) pont szerinti XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és központi kezelésű előirányzatokra, valamint az a) pont szerinti XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetben a költségvetési év során megállapított új Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

II. Fejezet

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. Közös szabályok

2. §3 Az egyes előirányzatok különös felhasználási szabályait az 1. és a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott különös felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal (a továbbiakban: ÁHT azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.

2/A. §4 A 4. § 2. pontja szerinti állami támogatás az 1. és 2. melléklet alapján, a 4–23. alcím szerinti támogatásként nyújtható.

2/B. §5 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. és 22. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. és 22. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

nyújtható.

3. §6 Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj és a postaköltség fedezetét az előirányzat terhére vagy az előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó állami vezető vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.

3/A. §7 A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenységet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

3/B. §8 A központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Lechner Tudásközpont.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

3. Közös szabályok

4. § E fejezet alkalmazásában

1. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

4. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

5. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre,

6. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

7. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti fejlesztés,

8. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

9. energetikai infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

10. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerinti megtakarított energiamennyiség,

11. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti beruházási eszköz,

12. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy,

13. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

14. független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak nem tulajdonosa, például a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát,

15. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

16. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

17. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, például kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

18. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

19. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti csoport,

20. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

21. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

22. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

23. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

24. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi megszüntetésére vonatkozó terv, például kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés,

25. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti tevékenység,

26. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

27. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

28. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

29. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti entitás,

30. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti létesítmények, erőforrások és szolgáltatások,

31. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

32. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

33. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

34. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti elemzés,

35. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

36. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

37. működési eredmény: a beruházás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevétele és diszkontált működési költsége – például személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek – közötti pozitív előjelű különbség,

38. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

39.9 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,

40. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,

41. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

42. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

43. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület,

44. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,

45. szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti szabály,

46. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti fejlesztés,

47. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti elv,

48. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerint meghatározott fogalom,

49. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom,

50. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

51. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység,

52. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti művelet,

53. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.

5. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 8–39. § szerinti támogatási jogcímről és annak szabályairól.

(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve a 8. § (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett nyújtott csekély összegű támogatásokat.

(4) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 4–5., valamint a 8–23. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 4–5., valamint 8–23. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére a 4. alcím szerinti támogatás, illetve az 5. alcím szerinti támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás, és

f) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet értelmében vett kulturális célú támogatás kivételével csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(7) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(8) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(9) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(10) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(12) Az általános forgalmi adó nem támogatható, kivéve, ha az általános forgalmi adóra vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében az nem igényelhető vissza.

6. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) eljárási és szervezési innováció támogatása esetében meghaladja a vállalkozásonként és projektenként 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) energiahatékonysági projektekhez nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget a 651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint;

c) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

d) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget;

e) innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetében meghaladja klaszterenként a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

f) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

fa) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fd) meghaladja az fa)–fc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

fe) meghaladja az fa)–fd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

ff) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

g) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

h) képzési támogatás esetében meghaladja képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

i) környezetvédelmi beruházási támogatás esetében – amennyiben ezen szakasz eltérően nem rendelkezik – meghaladja vállalkozásonként és beruházási projektenként a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

j) sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 15 millió eurónak vagy 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget vagy sportlétesítményekhez nyújtott működési támogatás esetében meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

k) szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében a támogatás meghaladja vállalkozásonként és beruházási projektenként a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

l) kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

m) kkv-knak nyújtott innovációs támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

n) az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

o)10 a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

oa) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

ob) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

7. § E fejezet alapján

a)11 az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

b)12 csekély összegű támogatások esetén 2024. június 30-ig,

c)13 csekély összegű közszolgáltatási támogatások esetén 2024. június 30-ig,

d)14

lehet támogatási döntést hozni.

4. A csekély összegű (de minimis) támogatás

8. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt, csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

9. § (1) Egy vállalkozás részére odaítélt, a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

6. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7.15

11. §

8. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

12. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (például folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

9. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

13. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

14. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 13. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 13. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

15. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

10. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

16. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell alkalmazni.

11. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás

17. § (1) Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.

(2) Az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.

(3) Az innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg a 10 évet.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:

a) az együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a specializált, személyre szabott üzleti szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,

b) az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a klaszter ismertségének növelése érdekében végzett marketingtevékenység,

c) a klaszter létesítményeinek kezelése, az ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen található innovációs klaszter esetén.

19. § (1) A klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása piaci vagy költségalapon történik.

12. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

13. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a személyi jellegű ráfordítás,

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

14. A képzési támogatás

22. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (például útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (például adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

15. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

23. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

24. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

25. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

16. Jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 24. § (3) bekezdése szerint növelhető.

(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, a 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

17. Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

27. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 24. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

18. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás

28. § (1) A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (például a talaj, a felszíni vagy felszín alatti vizek károsodása) helyreállításához nyújtható.

(2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok sérelme nélkül – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére. A támogatás a helyreállítási vagy szennyezés-mentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.

(4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól, hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

19. Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

29. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési eredménye közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.

(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.

(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó beruházáshoz.

20. Környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

30. § (1) A 17. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 24. § (2) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (például energiaaudit) költsége számolható el.

(4) Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

21. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

31. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (beleértve népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

32. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (például a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (például a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (például a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (például a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

33. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (például kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (például az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (például a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

34. §16 A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 32. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 33. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

35. § (1) A 31. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (például szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (például korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

22. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

36. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

37. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) Az 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

38. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (például az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

23. A helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

39. § (1) Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: támogatás) a helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

40. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatályba léptető rendelkezés

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. Átmeneti rendelkezés

42. §17 (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2018. (II. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése18 napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról szóló 7/2018. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépése19 napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 9/2018. (VII. 20.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépése20 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése21 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2018. (XI. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépése22 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról szóló 1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 14/2018. (XII. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépése23 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépése24 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(9) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépése25 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(10)26 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2019. (III. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított rendelkezéseit a Módr8. hatálybalépése27 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(11)28 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 7/2019. (V. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseit a Módr9. hatálybalépése29 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(12)30 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseit a Módr10. hatálybalépése31 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(13)32 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos módosításáról szóló 13/2019. (X. 22.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseit a Módr11. hatálybalépése33 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(14)34 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról szóló 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított rendelkezéseit a Módr12. hatálybalépése35 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(15)36 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 2/2020. (II. 18.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított rendelkezéseit a Módr13. hatálybalépésekor37 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(16)38 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Magyar Falu Programmal, valamint a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. névváltozásával kapcsolatos módosításáról szóló 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított rendelkezéseit a Módr14. hatálybalépése39 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(17)40 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról szóló 12/2020. (VII. 8.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított rendelkezéseit a Módr15. hatálybalépése41 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(18)42 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról szóló 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított rendelkezéseit a Módr16. hatálybalépése43 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(19)44 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet kiemelt budapesti közösségi fejlesztésekkel, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai alkalmazások üzemeltetési feladatainak ellátásával, továbbá a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával kapcsolatos módosításáról szóló 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított rendelkezéseit a Módr17. hatálybalépése45 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(20)46 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2021. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 1/2021. (II. 9.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított rendelkezéseit a Módr18. hatálybalépése47 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(21)48 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a nemzeti tervvagyonnal, a kistelepülési üzletek támogatásával, valamint a Nemzeti Hauszmann Programmal kapcsolatos módosításáról szóló 3/2021. (IV. 23.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított rendelkezéseit a Módr19. hatálybalépése49 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(22)50 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos módosításáról szóló 9/2021. (VI. 22.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított rendelkezéseit a Módr20. hatálybalépése51 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(23)52 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2021. (X. 29.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított rendelkezéseit a Módr21. hatálybalépése53 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(24)54 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatai ellátásának támogatásával kapcsolatos módosításáról szóló 1/2022. (I. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 1. mellékletét a Módr22. hatálybalépése55 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(25)56 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 2/2022. (I. 21.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) megállapított 1. § a) és c) pontját, 2/A. §-át, 2/B. §-át, 34. §-át, valamint 1. és 2. mellékletét a Módr23. hatálybalépése57 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(26)58 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésével kapcsolatos módosításáról szóló 6/2022. (III. 30.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr24.) megállapított rendelkezéseit a Módr24. hatálybalépése59 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés

43. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), és

e) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

27. Hatályon kívül helyező rendelkezés

44. §60

1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez61

XI. Miniszterelnökség fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

ÁHT azonosító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
csoport-
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

296635

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

334706

 

30/1 Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

391417

30/1/3 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása

Az előirányzat célja
a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának magyar állam általi kezelése mint közfeladat ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Lechner Tudás-
központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Lechner Tudásközpont)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

5

302213

30/1/4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

Az előirányzaton kerül sor
a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek
a kimutatására.

Magyar Államkincstár

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

6

331684

30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat
a nemzeti sírkert és
a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza.
Az előirányzat fedezetet biztosít
a kiemelt jelentőségű,
a nemzeti sírkert
részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nemzeti Örökség Intézete

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

7

353695

 

 

30/1/10 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
(a továbbiakban: BFK NZrt.) szakmai feladatainak ellátására és az annak kapcsán felmerülő működési költségeire.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

BFK NZrt.

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

8

385540

30/1/14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok

a) Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetése:
Az előirányzat az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozására, valamint
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés d) és e) pontjával összefüggésben
az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatokra, valamint a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozására szolgál.
b) Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok:
Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. §
(2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, a 313/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet], a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet], továbbá
a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.)
Korm. határozat 5. pontja alapján ellátott feladatok támogatására szolgál.
c) Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése:
Az előirányzat a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és
a területfejlesztéssel és
a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010.
(II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó,
a Dokumentációs Központtal
– ide értve az annak állományába bekerült Országos Központi Tervtárat – összefüggő dokumentumgyűjtési,
-nyilvántartási, -hasznosítási,
-kezelési, -archiválási és
az ezekkel kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok finanszírozására szolgál.
d) Területrendezési feladatok
Az előirányzat célja
a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint e szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatása.
e) Településképi és Okos Város feladatok
Az előirányzat terhére
a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása,
az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. §-ában és a 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet 25. §-ában meghatározott településképi arculati kézikönyv elkészítésének
a Magyar Építész Kamara által történő szakmai véleményezésének finanszírozása támogatható.
Az előirányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 1/A. Országos településkép-védelem alcíméhez kapcsolódó tanulmány, rendezvény, projekt támogatására, továbbá a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 2. § 5b. és
5c. pontja szerinti okos városhoz és okos város módszertanhoz, valamint 6. § (2b) bekezdése szerinti okos város stratégiájához kapcsolódó tanulmány, szakértés, oktatás és rendezvény, projekt támogatására és a 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet szerinti okos város feladatok ellátására szolgál.
Az előirányzat továbbá
a Lechner Tudásközpont által
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a 419/2021. (VII. 15.)
Korm. rendelet kijelölései alapján az okos városfejlesztések koordinálásával kapcsolatos fejlesztési módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátásával,
a településértékelés és monitoringrendszer működtetésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatok elvégzésének finanszírozásához biztosít forrást.
Az a)–e) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont, Magyar Építész Kamara, jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, megyei önkormányzat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

9

385551

 

 

30/1/15 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok

a) Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
Az előirányzat
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség ingó és ingatlan elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására is szolgál, beleértve a szakmai rendezvényeket is.
Az előirányzatból indokolt esetben helyi védettség alatt álló ingatlannal kapcsolatos feladatok is támogathatóak.
Az előirányzat biztosítja
az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását, az egyéb kulturális közfeladatok, szakmai feladatok ellátását és ahhoz kapcsolódó működés elősegítését.
b) Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá
a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatására szolgál.
c) Nemzeti – és amennyiben törvény lehetővé teszi,
történelmi – emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvényben meghatározott,
a nemzeti – és amennyiben törvény lehetővé teszi,
történelmi – emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatban felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.
d) Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása
A kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.
Az a)–d) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, civil szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

10

385562

 

 

30/1/16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a nonprofit, civil szervezetek és köztestületek működési és szakmai feladatainak támogatására.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyesület, alapítvány, közalapítvány, határon túli civil szervezet, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, köztestület, vagyonkezelő alapítvány

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható,

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint,

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság (a továbbiakban: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)

11

388928

 

 

30/1/20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

282178

30/1/20/1
Nemzeti Tehetség Program

Az előirányzat biztosítja
a Nemzeti Tehetség Program finanszírozását,
a tehetségek segítésére fordított támogatások hatékonyabb felhasználását.
Az előirányzat felhasználásával biztosítható, hogy
a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő, folyamatos segítséget kapjanak tehetségük kibontakoztatásához, valamint a tehetség hasznosulásának támogatásához.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, köztestület, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet, jogszabály alapján jogi személynek minősülő hazai és határon túli egyéb szervezet, köznevelési és felsőoktatási intézmény

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázat útján, vagy
– pályázati rendszeren
kívül – kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

13

348573

30/1/20/2
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

Az Erzsébet-táborokról szóló
2020. évi LXIV. törvény alapján
az előirányzat támogatja
a gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatokat, az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési feladatokat, valamint a gyermekprogramok alapjául szolgáló táborhelyek létrehozását, fejlesztését, működtetését.
A fejezeti kezelésű előirányzat célja
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
(a továbbiakban: EKGYA) részére közvetlen támogatás nyújtása az ifjúsági- és gyermekprogramokban való részvétellel, gyermek- és ifjúsági táborok szervezésével összefüggő feladatok, valamint
az ezekhez kapcsolódó szervezési, lebonyolítási, oktatási és képzésszervezési feladatok ellátásához.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

EKGYA

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

14

368239

30/1/20/4
Wacław Felczak Alap

A Wacław Felczak magyar–lengyel szellemi együttműködést támogató Alap célja a közép-európai országok összefogásának és sikerességének előmozdítása, és ennek révén Magyarország európai, nemzetközi presztízsének növelése. Tartalma és rövid távú célja különösen ösztöndíjak, pályázatok, ifjúsági csereprogramok létrehozása
az oktatás, tudomány, kutatás, kultúra, turisztika, továbbá vállalkozási ismeretek és szakmai gyakorlatok területén.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

15

385584

30/1/20/5
Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok

a) Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok:
Az előirányzat fedezetet biztosít különösen
az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait meghatározó, „Nemzeti Ifjúsági Stratégia
2009–2024” című stratégiai program végrehajtásához.
Az előirányzat fedezetet biztosít
a fiatal korosztály érdekeit képviselő szervezetek támogatásához, az ifjúsági korosztály megszólítását, bevonását célzó szakmai programok megvalósításához, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához.
b) Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alap:
A Magyarország Kormánya és
a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.)
Korm. rendelet alapján a magyar és litván, 13–30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván fiatalok közötti kulturális együttműködést, a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a demokráciához,
a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.
c) Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása:
Az előirányzat célja
az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja) szakmai feladata ellátásához kapcsolódó arányos működési költségének és az általuk uniós forrásból megvalósítandó projektek („Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001) uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek biztosítása, az „Ifjúság.hu
a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés
a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 szerződés) keretében megvalósított feladatok vonatkozásában vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése, valamint a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjában,
az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról szóló 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá
a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában foglalt feladatok végrehajtása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása, szakmai, módszertani anyagok előkészítése.
d) Családpolitikai programok:
da) Forrás biztosítása a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő,
a házasság és a család értékének bemutatását, a generációk közötti együttműködés ösztönzését támogató programokhoz, a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló cselekvési, modellkísérleti,
a család- és gyermekbarát közgondolkodást és a nevelési kultúrát erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint
a családok egészségének és mentális egészségének megőrzését szolgáló és preventív egészségmegőrző programok,
a családalapítást és a kívánt gyermekek megszületését elősegítő családbarát környezet kialakítása, tájékoztató, terápiás és fejlesztő, segítő programokhoz, tájékoztatási feladatok megvalósításához a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával foglalkozó civil szervezetek támogatásához, valamint egyházi közösségek családpasztorációs, hitéleti családközösség építő programjaihoz.
Forrás biztosítása
a családszervezetek tevékenysége végzésének helyéül szolgáló központ létrehozása, fejlesztése érdekében.
db) Az előirányzat fedezetet biztosít idősügyi programok támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek közötti programok támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására.
dc) Az előirányzat fedezetet biztosít különösen a gyermekek napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok és módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, valamint
a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló programokra, a családokat erősítő, a nők helyzetének javítását biztosító akcióprogramokra,
a család és munka összeegyeztethetőségének támogatására, valamint
a bölcsődei ellátást nyújtó költségvetési szervek működésének támogatására.
dd) Az előirányzat fedezetet biztosít az örökbefogadással kapcsolatos szakmafejlesztési feladatok ellátásához, valamint
az örökbefogadás elősegítését,
az örökbefogadói tanfolyamokat,
az örökbefogadás utánkövetését,
a hiteles információk biztosítását és azzal kapcsolatos tájékoztatást szolgáló feladatok ellátásához.
e) Családpolitikai célú pályázatok:
ea) Az előirányzat pályázati úton támogatásban részesíti azokat
a családok érdekében tevékenykedő, valamint a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő,
a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal és programjaikkal hozzájárulnak
a családbarát foglalkoztatás és közgondolkodás népszerűsítéséhez, valamint
a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához.
eb) Az előirányzat támogatja azokat a természetes személyeket, akik a családot népszerűsítő irodalmi művet vagy fotót küldenek be pályázat keretében.
ec) Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás biztosítása
a gyermekdiabétesz-centrumok részére.
ed) Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és
a diabétesszel élő gyermekek integrációjának, hiteles és pontos tájékoztatásának előmozdítása, biztosítása.
Az ea)–ed) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, egyházi jogi személy, költségvetési szerv, közalapítvány, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet köztestület, egyesülés, egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli természetes személy, határon túli szervezet, társulás, külföldi személy, külföldi szervezet, szövetség,
kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázat útján, vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

16

031831

30/1/20/7
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait
a Gyermek és Ifjúsági Alapról,
a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint
az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése határozza meg.
Az előirányzat biztosítja
a határon túli ifjúsági szervezetek működésének támogatását is.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, társulás, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, határon túli szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázat útján, vagy
– pályázati rendszeren
kívül – kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Emberi Erőforrás
Támogatás-
kezelő

17

368739

30/1/20/9
Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása

Az előirányzat a 35 év alatti fiatalok, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy
a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők első sikeres „B2” vagy „C1” szintű nyelvvizsgájának, vagy az ezzel egyenértékű első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsgájának támogatásához
a minimálbér 25%-ának erejéig biztosít fedezetet.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, közigazgatási hatósági határozat alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Magyar Államkincstár

18

368784

30/1/20/10
Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás

Az előirányzat a 20 év alatti fiatalok, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy
a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesülők vezetői engedélyének megszerzéséhez nyújt támogatást. Az előirányzat célja, hogy elősegítse a fiatalok számára a B kategóriás vezetői engedély megszerzését azzal, hogy a sikeres vizsgát követően,
a jogosultság fennállása esetén biztosítsa az intézkedést megalapozó jogszabályban rögzített értékhatárig
a vizsgázófelmerülő költségei visszatérítésének fedezetét, valamint a hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

természetes személy, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, közigazgatási hatósági határozat alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel, részletekben
történő
kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

Magyar Államkincstár

19

379295

30/1/20/14
Nagycsa-
ládosok személy-
gépkocsi-
szerzési támogatása

Az előirányzat biztosítja
a három- vagy többgyermekes családok megfelelő befogadóképességű személygépkocsihoz jutásának elősegítése érdekében nyújtandó, vissza nem térítendő személygépkocsi-szerzési támogatáshoz szükséges forrást, továbbá a támogatással összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges forrást.

személygépkocsi-
forgalmazási tevékenységet folytató gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, Magyar Államkincstár

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, közigazgatási hatósági határozat alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel

hatósági határozat szerint

pénzügyi lízingszerződés esetén zálogjog

Magyar Államkincstár

20

243156

30/1/20/16
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása

Az előirányzat tartalmazza
a GYES-en, GYED-en lévők hallgatói hitele esetében
a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás összegét.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, gazdasági társaság

normatív módon
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.)
Korm. rendelet 18. §
(2) bekezdésében foglaltak alapján
a Diákhitel szervezettel kötött megállapodásban foglalt részletszabályok szerint

előleg nem biztosítható

részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

21

387873

30/1/20/17 Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása

a) Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása:
aa) A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózat
(a továbbiakban: CSEÖH) szakmai koordinálásával, a hálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, a CSEÖH működtetése az ország
19 megyéjében és a fővárosban.
ab) A kapcsolati erőszak áldozatait segítő krízisellátó rendszer hatékony működésével kapcsolatos koordinációs és fejlesztési feladatok ellátása.
A kapcsolati erőszak visszaszorítását célzó egyéb feladatok ellátása.

ac) Esélyteremtési feladatokat ellátó szervezetek támogatása kiemelt tekintettel helyi esélyteremtési jó gyakorlatok elterjesztésére, modellprogramok megvalósításának támogatására.

ad) A Nemzeti Önkéntes Stratégiában foglalt célkitűzések végrehajtása megvalósulását szolgáló szakmai programok támogatása.
b) Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása:
Az előirányzat célja különösen
az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonközpont működésének támogatása.
c) Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása:
ca) Esélyegyenlőségi, esélyteremtési területeket érintő támogatást nyert Európai Uniós (REC) pályázatok megvalósításához
a tagállami önrész biztosítása.
cb) Az emberkereskedelem áldozatai számára biztonságos elhelyezést és komplex szolgáltatásokat nyújtó Védett Szállások működtetése.
cc) Szemléletformálást célzó helyi és országos kampányok és programok megvalósítása, esélyegyenlőségi, esélyteremtési területen tevékenykedő helyi szervezetek együttműködésének fejlesztése.
cd) Az önkéntes tevékenységet népszerűsítő,
az állampolgárokat önkéntes tevékenységre aktivizáló programok támogatása.
Az a)–c) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

az F:21 mező a) és
c) pontja esetében
civil szervezet, közalapítvány, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, egyházi jogi személy
az F:21 mező b) pontja esetében
a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázat útján, vagy
– pályázati rendszeren
kívül – kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

22

351739

30/1/20/19 Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása

a) Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladata ellátásához kapcsolódó arányos működési költségének támogatása:
Az előirányzat biztosít forrást különösen a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez, amely működés megalapozza a szervezet komplex családpolitikai, nőpolitikai, idősügyi és gyermekjóléti szakmai feladatainak tervezését és megvalósítását; családpolitikai célú kampányok és rendezvények előkészítését és lebonyolítását, valamint szakmai, módszertani anyagok előkészítését.
b) Nagycsaládosok Országos Egyesülete működésének támogatása:
Az előirányzat forrást biztosít különösen a Nagycsaládosok Országos Egyesülete működéséhez, mely működés megalapozza a szervezet közhasznú tevékenysége körében ellátandó alábbi feladatokat:
az anyaság tiszteletére nevelés,
a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
Az a) és b) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

az F:22 mező a) pontja esetében
a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
az F:22 mező b) pontja esetében
a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázat útján vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

23

367206

 

 

30/1/28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások

a) Ösztöndíjprogram támogatása
Az előirányzat lehetőséget biztosít
a felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi képzési helyeken olyan keresztény fiatalok
(18–30 év) számára, akik saját országukban vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Az előirányzat felhasználása
az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.)
Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.
b) Hungary Helps Program
Az előirányzat fedezetet nyújt
a Hungary Helps Programmal összefüggésben történő nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében ellenérték, valamint elszámolási és visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként biztosított forrás biztosítására azzal a céllal,
hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor
a szükséget szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő emberek és közösségek részére, hogy segítse
a helyben megmaradásukat támogató, a szabad vallásgyakorlás védelmét előmozdító projektek, különös tekintettel az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzése, helyben maradása érdekében.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható, valamint adomány ajánlható fel különösen:
1. válság következtében lerombolt épületek, így különösen iskolák, kórházak, templomok, lakóházak újjáépítésére és üzemeltetésére;
2. krízisközpontok és menekülttáborok építésére, üzemeltetésére;
3. orvosi ellátásokkal kapcsolatos költségekre, elsősorban orvosi, ápolói személyzet, valamint gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítására, traumatizált áldozatok részére történő pszichológiai kezelések nyújtására;
4. az elmenekült családok visszatérését segítő programok létrehozására, működtetésére;
5. nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, ösztöndíj, továbbá tankönyv- és taneszköz-támogatás biztosítására;
6. tárgyi eszközök beszerzése céljából, amelyek a krízishelyzet elhárításával, következményeinek
enyhítésével összefüggésben felhasználhatók.
c) Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása
A keresztényüldözéssel sújtott térségek bemutatásával kapcsolatos szakmai feladatok, programok támogatása, pályázatok meghirdetése.
Az a)–c) pont esetében
a támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

költségvetési szerv, magyar felsőoktatási intézmény, keresztény, egyéb egyházi, hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális, valamint szociális tevékenységet ellátó intézmény vagy közösség, valamint civil szervezet, gazdasági társaság, alapítvány, segélyszervezet és
az általuk alapított, valamint fenntartott intézmény, valamint más lokális együttműködések, továbbá külföldi kormányzati szervek, egyesület, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, bevett egyház, belső egyházi jogi személy, határon túli egyház, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet
(a továbbiakban: határon túli szervezet), nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(a továbbiakban: külföldi szervezet), valamint jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással,
egyedi döntés alapján, adománylevéllel

előleg biztosítható, kivéve
adomány-
levél esetében

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint, kivéve
adománylevél esetében

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, kivéve
adománylevél esetében.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság

24

332995

 

 

30/1/29 Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény
(a továbbiakban:
Civil törvény) 56. §
(1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

civil szervezet, határon túli civil szervezet, központi költségvetési szerv

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

a kötelezettség-
vállalási
dokumentum-
ban
meghatározot-
tak szerint

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

25

248012

30/1/34 Nemzeti Civil
Alapprogram

Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény hatályon kívül helyezését megelőzően
az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó,
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok és
a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.

központi költségvetési szerv, civil szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

26

341751

30/1/41 Magyar Falu Program

27

384117

30/1/41/3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása

Az előirányzat célja
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása során
az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó,
a még le nem zárt támogatási szerződések ellenőrzése során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése.

egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

28

347773

 

 

30/1/50 Határon túli műemlék-felújítási program

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015.
(VIII. 7.) Korm. határozat alapján
a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Teleki László Alapítvány

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján,
pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

igénybe vehető

29

384640

 

 

30/1/52 Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások

Az előirányzat forrást biztosít
a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.)
Korm. rendeletben meghatározott támogatási rendszer működéséhez.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda, központi költségvetési szerv

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel, támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

kötelezettség-
vállalás dokumentu-
mában jelzett határidőig

a támogatásban részesített projekthez hitelt nyújtó hitelintézet általános szerződési feltételei szerinti bankári biztosítékok

Lechner Tudásköz-
pont

30

348617

 

 

30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Az előirányzat gazdasági társaságok által ellátott kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

31

388339

 

 

30/1/58 HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ támogatása

Az előirányzat célja:
a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány szakmai feladatainak és működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

32

348351

30/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok

Az előirányzat célja:
a) a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. §
(14) bekezdése szerinti felügyeleti díj fogadásának és továbbutalásának, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjak átutalásának biztosítása, azzal, hogy fővárosi és megyei kormányhivatalokat, mint az élelmiszerlánc- felügyeleti szerveket megillető díjak
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 47/B. §
(10) bekezdésében meghatározott felhasználási célokra használhatók fel;
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendelet
9/A. §-a alapján
a kormányhivatalokat érintő informatikai alkalmazások üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő költségek biztosítása.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

az F:32 mező a) pontja esetében központi költségvetési szerv
az F:32 mező b) pontja esetében Lechner Tudásközpont

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

okirat vagy szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

33

384651

30/1/61 Az államhatárral és
az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok

Az előirányzat célja a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény 10. §
(1) bekezdésében és 37. §-ában,
a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013.
(III. 11.) VM rendelet 36. §-ában,
az államhatárról szóló
2007. évi LXXXIX. törvény
4. §-ában, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés
11. és 15. pontjában foglaltak fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, valamint a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása.
A Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) részletes intézkedési tervéről és
a feladatok teljes körű ellátása érdekében célja a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
37. §-a és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés 10. pontja alapján, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény
3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, az állam által fenntartott aktív GNSS (Global Navigation Satellite Systems) hazai munkaállomások és
az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
3. § (1) bekezdés b) pontja és
a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet IV. rész 9. alcíme alapján a műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat korszerűsítésével és bővítésével, valamint a helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztésével, annak ingyenessé tételével kapcsolatos feladatok ellátására biztosít forrást.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

34

349617

30/1/66 Kormányablak program
megvalósítása

Az előirányzat célja
a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, új kormányablak teljes körű kialakítása, okmányirodák kormányablakká történő átalakítása.
A költségvetési támogatás valamennyi esetben
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben

szerződés szerint

35

391840

30/1/69 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása

Az előirányzat célja:
a) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez szükséges,
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
(a továbbiakban: KEKVA tv.)
18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a KEKVA tv. 4. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatás (tőkeminimum) biztosítása;
b) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére
a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a KEKVA tv.
19. § (1) bekezdése szerinti vagyoni juttatás nyújtása
a Kormány egyedi döntésén alapuló megállapodás alapján;
c) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozás érdekében
a KEKVA tv. 18. §
(1) bekezdés b) pontja alapján
a KEKVA tv. 19. § (1) bekezdése szerinti vagyoni juttatás biztosítása, a KEKVA tv. által előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozás érdekében
a KEKVA tv. által előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősített alapítvány, közalapítvány, közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére
a KEKVA tv. szerinti vagyonjuttatás biztosítása;
d) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére
a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés
a) pontja alapján a KEKVA tv.
4. §
(6) bekezdése szerinti
vagyonnövelési célú vagyonjuttatás biztosítása.

az F:35 mező a) pontja esetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: 2011. évi
CLXXXI. törvény)
49. § (1) bekezdés
b) pont
ba) alpontjában megjelölt célból
a 2011. évi
CLXXXI. törvény
49. § (1) bekezdés
b) pont
ba) alpontjában megjelöltek részére,
a 2011. évi
CLXXXI. törvény
49. § (1) bekezdés
b) pont
ba) alpontjában foglaltak szerint;
az F:35 mező b) pontja esetében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány;
az F:35 mező c) pontja esetében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve
a KEKVA tv. alapján előzetesen azzá minősített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány;
az F:35 mező d) pontja esetében közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

-

36

359506

30/1/80 Borsi Rákóczi-
kastély helyreállítása

Az előirányzat célja a borsi Rákóczi-kastély helyreállítása,
a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében
az épületegyüttes helyreállításának folytatása.
A helyreállítással összefüggő kiadások finanszírozása, beleértve különösen az előkészítést, tervezést és a megvalósításhoz kapcsolódó művezetést és egyéb kötelező tevékenységeket is.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

hazai és külföldi jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, alapítvány, gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívüli kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

igénybe vehető

37

394117

 

 

30/1/83 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása

Az előirányzat forrást biztosít
a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. részére, annak szakmai feladatainak ellátásához kapcsolódóan.
A támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Hungary Helps Ügynökség
Nonprofit Zrt.

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

38

360584

 

 

30/1/88 Nemzeti Kastélyprogram

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.)
Korm. határozatra
[a továbbiakban: 1773/2016.
(XII. 15.) Korm. határozat] –
a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek,
de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, helyi önkormányzat, gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

39

 

 

 

30/1/90 Nemzeti Várprogram

Az előirányzat célja
– különös tekintettel
az 1773/2016. (XII. 15.)
Korm. határozatra –
a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó várak megőrzése, bemutatása, turisztikai célú fejlesztése és a fejlesztések finanszírozása, melyek
az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek,
de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, helyi önkormányzat, gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

40

296668

 

30/2 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet fejezeten belüli átcsoportosítás útján.

központi költségvetési szerv, fejezeti és központi kezelésű előirányzat

jogszabály vagy egyoldalú jognyilatkozattal

41

258767

30/3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása

a) Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Az előirányzat terhére
a következő nemzetpolitikai felhasználási célok bármelyikére nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és
az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására:
1. a külhoni magyarok kiemelt jelentőségű programjainak,
a külhoni magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint
a külhoni média vagy könyvkiadás támogatása céljából,
2. a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek, beruházások és fejlesztési célok támogatására,
3. a határon túli magyarsággal együttműködő, magyarországi székhelyű, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, valamint külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatására,
4. a diaszpóra magyarsága vonatkozásában a Kőrösi Csoma Sándor Program,
a szórványmagyarság vonatkozásában a Petőfi Sándor Program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
5. a diaszpórában élő magyar közösségek identitásának megerősítését szolgáló tevékenységek támogatására:
a hétvégi magyar iskolák szakmai színvonalának emelése,
a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása,
a magán- és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) szakmai munkájának támogatása,
az egyházi közösségek munkájának segítése,
a diaszpóra történetét kutató munka végzése,
a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére,
6. a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
7. határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar–magyar együttműködési, valamint kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
8. a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatásmódszertani központja kialakítása, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából.
b) Magyarország Barátai Alapítvány támogatása
Az előirányzat továbbá
a Magyarország Barátai Alapítvány szakmai feladatainak és működésének nemzetpolitikai célú támogatására biztosít fedezetet. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Az előirányzat továbbá
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósításának támogatására szolgál.
d) Az előirányzat terhére
a tevékenységhez kapcsolódó működési költségek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
Az a)–d) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

magyarországi székhelyű jogi személy, külföldi szervezet, Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, határon túli szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig, vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

igénybe vehető

42

344762

 

30/5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

Az előirányzat a miniszter egyedi döntése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal
– ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét – vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, valamint teljesítésére használható fel, ha annak viselése
a költségvetése terhére nem biztosítható, és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás a fővárosi és megyei kormányhivatalt nem terheli.
Az 50,0 millió forint pertárgyértéket meg nem haladó peres vagy nemperes eljárás esetén a kifizetés feltétele a fizetési kötelezettség fővárosi és megyei kormányhivatal általi teljesítése.
Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, kivéve,
ha a per tárgyát képező vitatott munkáltatói intézkedés meghozatalára a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozását megelőzően került sor.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül kérelemre – meghozott egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egy összegben

43

359251

32 Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

378551

 

32/7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44a

361951

 

 

32/7/1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése

A Miniszter-elnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése.

Miniszter-elnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság

Alapítói határozatban foglaltak szerint, tőkeemelés jogcímén

45

376562

32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatása.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

támogatói okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

46

391428

32/8 A Lechner Tudásközpont NKft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

47

391439

32/8/1 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások

Az előirányzatról a Lechner Tudásközpont teljesíti
a kiadott felhasználási engedélyek kapcsán fizetendő felhasználási díjak áfatartalmát.

Lechner Tudásközpont

2. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez62

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

ÁHT azono-
sító

Címnév

Alcím-
név

Jogcím-
csoport-
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

387051

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

387662

 

2/1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

376273

2/1/1 Magyar Falu Program

a) Falusi Útalap
Az előirányzat nyújt fedezetet
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű utak felújítására.
b) Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása
Az előirányzat a magyar kistelepülések népességmegtartó erejének növelése érdekében,
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló programelemek támogatására használható fel.
c) Kistelepülési üzletek támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet
a Magyar Falu Program keretében a gazdasági tevékenységet végző vállalkozások támogatására
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet alapján.
d) Falusi Civil Alap
Az előirányzat célja
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása.
Az a)–d) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, helyi önkormányzatok társulásai, egyházi jogi személy, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

a kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

5

358951

 

 

2/1/2 Modern Városok Program

Az előirányzat célja a Modern Városok Program megvalósítása,
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint támogatói okirattal

a Modern Városok Program megalósítá-
sáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint

egy összegben vagy időarányos részletekben
a Modern Városok Program megvalósításá-
ról szóló kormányren-
deletben foglaltak szerint

támogatói okirat szerint

a Modern Városok Program megvalósításár-
ól
szóló kormányrendel-
etben foglaltak szerint

6

388217

2/1/4 Kulturális értékmegőrző beruházások

a) Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása
a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül.
b) Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása
Az előirányzat támogatást nyújt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatására.
c) Nemzeti Hauszmann Terv
Az előirányzat célja a Nemzeti Hauszmann Terv, valamint
a Nemzeti Hauszmann Program előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok, valamint
a Budai Palotanegyed és
a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója, továbbá Hauszmann Alajos építészeti és kulturális hagyatékához, annak fenntartásához kapcsolódó egyéb feladatok és beruházások támogatása.
d) Népi Építészeti Program
Az előirányzat célja a Népi Építészeti Program keretében műemléki értékkel rendelkező népi építészeti emlék támogatása. A Népi Építészeti Program támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészetünk egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását.
A támogatásnak nem feltétele
a műemléki védettség fennállása.
e) A Hauszmann Alapítvány részére, mint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a KEKVA tv.,
az alapító okirat, és a Kormány egyedi döntésében meghatározott feladatok, célok és beruházások megvalósítása, és az azzal kapcsolatos, működéshez szükséges kiadások finanszírozása érdekében pénzbeli vagyoni juttatás rendelkezésre bocsátása.
Az a)–d) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

az F:6 mező a)–d) pontja esetében civil szervezet, jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság;
az F:6 mező e) pontja esetében Hauszmann Alapítvány

az F:6 mező a)–d) pontja esetében az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

az F:6 mező e) pontja esetében –

az F:6 mező a)–d) pontja esetében előleg biztosítható
az F:6 mező e) pontja esetében –

az F:6 mező a)–d) pontja esetében egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben
az F:6 mező
e) pontja
esetében –

az F:6 mező
a)–d) pontja esetében szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint
az F:6 mező
e) pontja esetében –

az F:6 mező
a)–d) pontja esetében
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül
az F:6 mező e) pontja esetében –

az F:6 mező a)–d) pontja esetében igénybe vehető
az F:6 mező e) pontja esetében –

7

387806

 

 

2/1/5 Fővárosi fejlesztések

a) Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
Az előirányzat finanszírozza
– Budapest Főváros fejlesztésének
részeként – a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve
a Nemzeti Sportközpontoknak
(a továbbiakban: NSK) és
a BFK NZrt.-nek a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az UEFA 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése, az Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó szerződésekben előírt, a rendezvényhelyszín tágabb környezetében multifunkciós, nyilvános sport- és kulturális célú park kialakításához szükséges beruházásokkal, valamint ideiglenes létesítmények megvalósításával, illetve eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésének megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve
az NSK-nak és a BFK NZrt.-nek
a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit.
b) Kemény Ferenc Program
Az előirányzat finanszírozza
– Budapest Főváros fejlesztésének részeként –
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016.
(XII. 23.) Korm. határozat
1. mellékletében szereplő létesítmények, valamint
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb
dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.)
Korm. határozat 2. pontja szerinti projektelemek előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.
c) Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése
Az előirányzat finanszírozza
– Budapest Főváros fejlesztésének részeként –
a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1596/2017. (VIII. 28.)
Korm. határozat alapján,
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló
2012. évi LXXV. törvény 1. §
b) pontjában meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos beruházás előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.
d) Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása
Az előirányzat fedezetül szolgál
a városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló egyes beruházások megvalósításához, különös tekintettel az alábbi beruházásokra:
1. Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius, Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése;
2. Budapest-Ferencváros–Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója;
3. Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése;
4. a ráckevei HÉV-vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálása;
5. a csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása;
6. a Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés;
7. Budapest Főváros településszerkezeti tervében
a Pók utca és a Váci út között megépítendő új dunai átkelő (Aquincum híd) előkészítése;
8. Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztései.
e) A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása
Az előirányzat fedezetül szolgál
a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a főváros közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására.
f) Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása
Az előirányzat támogatást nyújt Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott egyes fejlesztésekre.
g) Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése
Az előirányzat célja különösen
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sportlétesítmények és környezetük fejlesztésére irányuló beruházás előkészítésének finanszírozása.
h) Dél-pesti zöldfolyosó és kerékpárút kialakítása projekt előkészítési feladatainak elvégzése
i) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása
Az előirányzat célja különösen
a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok és egyéb, más forrásból nem finanszírozható feladatok támogatása.
Az a)–i) pont esetében
a költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest Főváros Önkormányzata, fővárosi kerületi önkormányzat, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, BFK NZrt.,
a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaság, a BFK NZrt. tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, NSK, Magyar Testgyakorlók Köre Budapest, jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, sportegyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

8

376217

 

 

2/1/6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

Az előirányzat fedezetül szolgál
a kiemelt budapesti beruházásokért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával, lebonyolításával és támogatásával, valamint
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos költségekre.
Az előirányzat fedezetül szolgál
a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes infrastruktúra-fejlesztések megvalósításával és az Európa-bajnokság szervezésével kapcsolatos kormányzati koordinációval és kommunikációval összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztosnak
a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság szervezésével,
az ahhoz kapcsolódó kormányzati koordinációval és kommunikációval összefüggő feladataival kapcsolatos költségekre.
Az előirányzat finanszírozza
a költségvetési támogatással megrendezendő, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.)
Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerinti kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény megrendezésének megpályázásával, illetve megrendezésével összefüggő feladatok költségeit.
Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

hazai és nemzetközi sportszövetség, költségvetési szerv, gazdasági társaság, Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség, sportköztestület, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, fogyatékosok országos szövetsége, sportszervezet, felsőoktatási intézmény, köznevelési intézmény, szakképző intézmény, civil szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, meghívásos pályázat útján vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

támogatási szerződés vagy támogatói okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

9

379673

 

 

2/1/8 Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére

Az előirányzat pályázat keretében fedezetet biztosít
az egyházi, civil és más nem állami fenntartók számára, bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei férőhelyek létrehozására.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, egyesülés, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, pályázat útján, támogatási szerződéssel, támogatói okirat alapján vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

10

393417

2/1/9 Kistelepülési
fejlesztési támogatások

Az előirányzat célja az 5000 fő feletti lakosságszámú települések érdekében felmerülő, kiemelt társadalmi igényekkel összefüggő beruházások, települési fejlesztések támogatása.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, helyi önkormányzatok társulásai, egyházi jogi személy, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerint, jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül kérelemre, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egy összegben vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

1

Az 1. § a) pontja az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § c) pontja az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2/A. §-t a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

5

A 2/B. §-t a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3. § a 4/2019. (III. 12.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított, az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3/A. §-t a 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 3/B. §-t az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 4. § 39. pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § o) pontját a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

11

A 7. § a) pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § b) pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § c) pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § d) pontját a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 7. alcímet (11. §) a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 34. § a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 42. § a 3/2019. (II. 27.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A hatálybalépés időpontja 2018. február 16.

19

A hatálybalépés időpontja 2018. március 29.

20

A hatálybalépés időpontja 2018. június 21.

21

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 14.

22

A hatálybalépés időpontja 2018. november 13.

23

A hatálybalépés időpontja 2018. december 16.

24

A hatálybalépés időpontja 2019. január 1.

25

A hatálybalépés időpontja 2019. február 28.

26

A 42. § (10) bekezdését a 4/2019. (III. 12.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2019. március 13.

28

A 42. § (11) bekezdését a 7/2019. (V. 7.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

29

A hatálybalépés időpontja 2019. május 8.

30

A 42. § (12) bekezdését a 11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

31

A hatálybalépés időpontja 2019. augusztus 8.

32

A 42. § (13) bekezdését a 13/2019. (X. 22.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

33

A hatálybalépés időpontja 2019. október 25.

34

A 42. § (14) bekezdését a 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

35

A hatálybalépés időpontja 2019. december 13.

36

A 42. § (15) bekezdését a 2/2020. (II. 18.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A hatálybalépés időpontja 2020. február 19.

38

A 42. § (16) bekezdését a 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet 5. §-a iktatta be.

39

A hatálybalépés időpontja 2020. április 28.

40

A 42. § (17) bekezdését a 12/2020. (VII. 8.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

41

A hatálybalépés időpontja 2020. július 9.

42

A 42. § (18) bekezdését a 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

43

A hatálybalépés időpontja 2020. augusztus 26.

44

A 42. § (19) bekezdését a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

45

A hatálybalépés napja 2020. december 9.

46

A 42. § (20) bekezdését az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2021. február 10.

48

A 42. § (21) bekezdését a 3/2021. (IV. 23.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

49

A hatálybalépés időpontja 2021. április 24.

50

A 42. § (22) bekezdését a 9/2021. (VI. 22.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

51

A hatálybalépés időpontja 2021. június 23.

52

A 42. § (23) bekezdését a 12/2021. (X. 29.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

53

A hatálybalépés időpontja 2021. október 30.

54

A 42. § (24) bekezdését az 1/2022. (I. 7.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

55

A hatálybalépés időpontja 2022. január 8.

56

A 42. § (25) bekezdését a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

57

A hatálybalépés időpontja 2022. január 22.

58

A 42. § (26) bekezdését a 6/2022. (III. 30.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

59

A hatálybalépés időpontja 2022. március 31.

60

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 1. melléklet a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 6/2022. (III. 30.) MvM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

62

A 2. mellékletet az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére